Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for 2022
 2. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning - tall for 2022
 3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for februar 2023
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Banker og kredittforetak - tall for februar 2023
 1. Døde - tall for uke 12 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 13 2023
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for februar 2023
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for februar 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for mars 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for mars 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for mars 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for mars 2023
 1. Døde - tall for uke 13 2023
 2. Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning - tall for 2021-2022
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mars 2023
 4. Boliger - tall for 2023
 5. Nasjonalregnskap - tall for februar 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 14 2023
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for mars 2023
 3. Prisindeks for brukte boliger - tall for 1. kvartal 2023
 4. Hva kjennetegner nedlagte barnehager? -
 5. Sykehjem og hjemmetjenesten i Norge -
 1. Pasienter på sykehus - tall for 2022
 2. Registrerte jegere - tall for 2022-2023
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for mars 2023
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for 2022
 1. Personer med stemmerett - tall for 2023
 2. Utenrikshandel med varer - tall for mars 2023
 3. Lufttransport - tall for mars 2023
 1. Døde - tall for uke 14 2023
 2. Trafikkulykker med personskade - tall for mars 2023
 3. Hva er forskning og utviklingsarbeid? -
 1. Eksport av laks - tall for uke 15 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for mars 2023
 3. Skatterekneskap - tall for mars 2023
 4. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - tall for 1. kvartal 2023
 1. Byggeareal - tall for mars 2023
 2. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - tall for 1. kvartal 2023
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for mars 2023
 4. Omsetningsindeks for tjenester - tall for februar 2023
 1. Elektrisitet - tall for mars 2023
 2. Byggekostnadsindeks for veganlegg - tall for 1. kvartal 2023
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mars 2023
 4. Godstransport med lastebil - tall for 4. kvartal 2022
 1. Skatt for personer - tall for 2022
 2. Plantevern - tall for 2020
 3. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - tall for 2021
 1. Foreldrebetaling i barnehagar - tall for 2023
 2. Døde - tall for uke 15 2023
 3. Ekteskap og skilsmisser - tall for 2022
 4. Næringenes økonomiske utvikling - tall for 2021
 5. Opna konkursar - tall for 1. kvartal 2023
 6. Foreldrebetaling i barnehager, januar 2023 -
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for mars 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for mars 2023
 3. Eksport av laks - tall for uke 16 2023
 4. Skogkultur - tall for 2022
 5. Norsk mediebarometer - tall for 2022
 1. Varehandelsindeksen - tall for mars 2023
 2. Skogsveier - tall for 2022
 3. Varekonsumindeksen - tall for mars 2023
 4. Kredittindikator - tall for mars 2023
 5. Pengemengde - tall for mars 2023
 1. Omsetning i varehandel - tall for 6. termin 2022
 2. Skogavvirkning for salg - tall for 1. kvartal 2023
 3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for mars 2023
 4. Overnattingar - tall for mars 2023
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Samboere - tall for 2020-2022
 2. Døde - tall for uke 16 2023
 3. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen - tall for 2022
 4. Eiendomsomsetning - tall for 1. kvartal 2023
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for mars 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 17 2023
 3. Banker og kredittforetak - tall for mars 2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for 1. kvartal 2023
 1. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for mars 2023
 2. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for mars 2023
 3. Føretak - tall for 1. kvartal 2023
 4. Godstransport med lastebil - tall for 1. kvartal 2023
 1. Overgang til norsk statsborgerskap - tall for 2022
 2. Byggeareal - tall for 1. kvartal 2023
 3. Hagebruksavlingar - tall for 2022
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for april 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for 1. kvartal 2023
 2. Døde - tall for uke 17 2023
 3. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for 1. kvartal 2023
 4. Ledige stillingar - tall for 1. kvartal 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for april 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for april 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for april 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for april 2023
 5. Eksport av laks - tall for uke 18 2023
 1. Befolkningen på Svalbard - tall for 2. halvår 2022
 2. Investeringsindeks for detaljhandel - tall for 1. kvartal 2023
 3. Husdyrhald - tall for 2023
 4. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for april 2023
 1. Fjernvarme og fjernkjøling - tall for 2022
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for april 2023
 3. Nasjonalregnskap - tall for mars 2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for 2022
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - tall for 1. kvartal 2023
 2. Utenrikshandel med varer - tall for april 2023
 3. Elektrisitet - tall for april 2023
 4. Lufttransport - tall for april 2023
 5. Trafikkulykker med personskade - tall for april 2023
 1. Døde - tall for uke 18 2023
 2. Befolkning - tall for 1. kvartal 2023
 3. Energibruk i industrien - tall for 2022
 4. Driftsundersøkelse for sjøfart - tall for 2021
 5. Kollektivtransport - tall for 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 19 2023
 2. Elektrisitetspriser - tall for 1. kvartal 2023
 3. Skatterekneskap - tall for april 2023
 4. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - tall for 1. kvartal 2023
 5. Omsetningsindeks for tjenester - tall for mars 2023
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - tall for 1. kvartal 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for april 2023
 3. Byggeareal - tall for april 2023
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for april 2023
 5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for april 2023
 1. Døde - tall for uke 19 2023
 2. Verdipapirer - tall for 1. kvartal 2023
 3. Verdipapirfond - tall for 1. kvartal 2023
 4. Allmennlegetjenesten - tall for 2022
 1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - tall for 1. kvartal 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 20 2023
 3. Statsregnskapets inntekter og utgifter - tall for 1. kvartal 2023
 4. Produsentprisindekser for tjenester - tall for 1. kvartal 2023
 5. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper - tall for 2021
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for april 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for april 2023
 3. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for 2. kvartal 2023
 4. Kredittindikator - tall for april 2023
 5. Pengemengde - tall for april 2023
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for april 2023
 2. Fagforeiningsmedlemmer og streikar - tall for 2022
 3. Varehandelsindeksen - tall for april 2023
 4. Varekonsumindeksen - tall for april 2023
 5. Reiseundersøkelsen - tall for 1. kvartal 2023
 1. Anmeldte lovbrudd og ofre - tall for 2022
 2. Elektrisitet - tall for 2022
 3. Grensehandel - tall for 1. kvartal 2023
 4. Drosjetransport - tall for 2022
 1. Døde - tall for uke 20 2023
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for april 2023
 3. Jernbanetransport - tall for 2022
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for 2022
 5. Kredittindikator - tall for 1. kvartal 2023
 6. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 7. Innvandrere i Norge 2023 – demografi -
 1. Sykefravær - tall for 1. kvartal 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 21 2023
 3. Utanrikshandel med tenester - tall for 1. kvartal 2023
 4. Skogavvirkning for salg - tall for 2022
 5. Utenriksregnskap - tall for 1. kvartal 2023
 1. Prisindeks for nye boliger - tall for 1. kvartal 2023
 2. Overnattingar - tall for april 2023
 3. Kostnadsindeks for buss - tall for 1. kvartal 2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for april 2023
 1. Fag- og forskingsbibliotek - tall for 2022
 2. Finansielle holdingselskaper - tall for 2022
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 1. kvartal 2023
 1. Døde - tall for uke 21 2023
 2. Patenter, design og varemerker - tall for 2022
 3. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler - tall for 2021-2022
 4. Omsetningsindeks for tjenester - tall for april 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 22 2023
 2. Omsetning i varehandel - tall for 1. termin 2023
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - tall for 1. kvartal 2023
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mai 2023
 5. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for april 2023
 6. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for april 2023
 1. Utslipp til luft - tall for 2022
 2. Finansielle sektorregnskaper - tall for 1. kvartal 2023
 3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - tall for 1. kvartal 2023
 4. Hvor mye jobber innvandrere? -
 1. Konsumprisindeksen - tall for mai 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for mai 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for mai 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for mai 2023
 5. Konjunkturtendensene - tall for 2023-2026
 6. Alkoholomsetning - tall for 1. kvartal 2023
 1. Gjennomføring i videregående opplæring - tall for 2016-2022
 2. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - tall for 2022
 3. Nærings- og forskningspolitiske virkemidler - tall for 2022
 1. Døde - tall for uke 22 2023
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for mai 2023
 3. Befolkningens utdanningsnivå - tall for 2022
 4. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - tall for 1. kvartal 2023
 5. Nasjonalregnskap - tall for april 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 23 2023
 2. Elektrisitet - tall for mai 2023
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for mai 2023
 4. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap - tall for 2022
 1. Kommunale boliggebyrer - tall for 2023
 2. Kommunehelsetenesta - tall for 2022
 3. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - tall for 2022
 4. Tannhelsetenesta - tall for 2022
 5. Utenrikshandel med varer - tall for mai 2023
 6. Kulturtilbod - tall for 2022
 7. Den norske kirke - tall for 2022
 8. Kommuneregnskap - tall for 2022
 9. Fylkeskommuneregnskap - tall for 2022
 10. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren - tall for 2022
 11. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner - tall for 2022
 12. Lufttransport - tall for mai 2023
 13. KOSTRA - tall for 2022
 14. Brann- og ulukkesvern - tall for 2022
 1. Byggeareal - tall for mai 2023
 2. Registrert avgang av store rovdyr - tall for 2022-2023
 3. Eiendomsskatt - tall for 2023
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for mai 2023
 5. Tannregulering blant barn og unge 2011-2022 - En analyse av behandlingsforløp og sosioøkonomiske forskjeller -
 1. Lokale folkeavstemninger - tall for 2022
 2. Kommunal vannforsyning - tall for 2022
 3. Avfall frå hushalda - tall for 2022
 4. Skatterekneskap - tall for mai 2023
 1. Døde - tall for uke 23 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for mai 2023
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for mai 2023
 4. Ansatte i barnehage og skole - tall for 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 24 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mai 2023
 3. Godstransport på kysten - tall for 1. kvartal 2023
 4. Kollektivtransport - tall for 1. kvartal 2023
 5. Jernbanetransport - tall for 1. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for mai 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for mai 2023
 3. Spesialisthelsetjenesten - tall for 2022
 4. Kredittindikator - tall for mai 2023
 5. Pengemengde - tall for mai 2023
 1. Økonomisk sosialhjelp - tall for 2022
 2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap - tall for 2022
 3. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift - tall for 2022
 4. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - tall for 1. kvartal 2023
 1. Sammenlikning av prisnivå i Europa - tall for 2020-2022
 2. Uføretrygdede - tall for 2022
 3. Føretak - tall for 2022
 4. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst - tall for 2016-2021
 5. Andel med innvandrerbakgrunn blant ansatte i staten -
 1. Døde - tall for uke 24 2023
 2. Aksjer og kapitalutdelinger - tall for 2022
 3. Utenlandske datterselskap i Norge - tall for 2021
 4. Holdninger til innvandrere og innvandring - tall for 2023
 5. Oljejobber som forsvinner – hvordan anvendes arbeidskraften? -
 1. Eksport av laks - tall for uke 25 2023
 2. Varehandelsindeksen - tall for mai 2023
 3. Varekonsumindeksen - tall for mai 2023
 4. Etablerere i næringslivet - tall for 2021-2022
 5. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - tall for 2022
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for mai 2023
 2. Miljøforvaltning - tall for 2022
 3. Plan- og byggesaksbehandling - tall for 2022
 4. Norskopplæring for voksne innvandrere - tall for 2022