Kalende

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Varehandelsindeksen - tall for oktober 2022
 2. Barnevernsinstitusjoner - tall for 2021
 3. Varekonsumindeksen - tall for oktober 2022
 4. Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2019-2021 -
 1. Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling - tall for 2021
 2. Kredittindikator - tall for 3. kvartal 2022
 3. Fritidsbyggområder - tall for 2022
 4. Utslipp per person- og tonnkilometer innen transport -
 1. Eksport av laks - tall for uke 47 2022
 2. Utanrikshandel med tenester - tall for 3. kvartal 2022
 3. Omsetning i varehandel - tall for 4. termin 2022
 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for oktober 2022
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 6. Overføringsflyktninger i Norge -
 1. Livskvalitet - tall for 2020-2022
 2. Sykefravær - tall for 3. kvartal 2022
 3. Aktivitet i sentrumssoner - tall for 2022
 4. Samferdsel og naturpåvirkninger -
 5. Livsløpsinntekt -
 1. Arbeidskraftkostnader - tall for 2021
 2. Renter i banker og kredittforetak - tall for oktober 2022
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 3. kvartal 2022
 4. Kostnadsindeks for buss - tall for 3. kvartal 2022
 5. Tilbud av opplæring i foretak i 2020 -
 1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - tall for 3. kvartal 2022
 2. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - tall for 2021
 3. Banker og kredittforetak - tall for oktober 2022
 1. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet - tall for 1990-2021
 2. Arealbruk i tettsteder - tall for 2022
 3. Formue og boligformue blant eldre -
 1. Eksport av laks - tall for uke 48 2022
 2. Alkoholomsetning - tall for 3. kvartal 2022
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - tall for 3. kvartal 2022
 4. Utenriksregnskap - tall for 3. kvartal 2022
 5. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for november 2022
 6. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for oktober 2022
 7. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for oktober 2022
 1. Farlig avfall - tall for 2021
 2. Avfallsregnskapet - tall for 2021
 3. Finansielle sektorregnskaper - tall for 3. kvartal 2022
 4. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - tall for 3. kvartal 2022
 5. Anmeldte seksuallovbrudd -
 1. Konsumprisindeksen - tall for november 2022
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for november 2022
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for november 2022
 4. Produsentprisindeksen - tall for november 2022
 5. Konjunkturtendensene - tall for 2022-2025
 6. Prisindeks for utleie av næringseiendom - tall for 2021
 1. Skatt for personer - tall for 2021
 2. Byggjekostnadsindeks for bustader - tall for november 2022
 3. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - tall for 3. kvartal 2022
 4. Offentlige foretak, regnskap - tall for 2021
 5. Rekreasjonsareal og nærturterreng - tall for 2022
 1. Avfall fra byggeaktivitet - tall for 2021
 2. Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen - tall for 2022
 3. Nasjonalregnskap - tall for oktober 2022
 4. Høyere yrkesfaglig utdanning - tall for 2022
 5. Lærerkompetanse i grunnskolen - Hovedresultater 2021/2022 -
 1. Eksport av laks - tall for uke 49 2022
 2. Elektrisitet - tall for november 2022
 3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for november 2022
 4. Holdninger til innvandrere og innvandring - tall for 2022
 5. Godstransport på kysten - tall for 3. kvartal 2022
 1. Prisindeks for nye boliger - tall for 3. kvartal 2022
 2. Utenrikshandel med varer - tall for november 2022
 3. Villreinjakt - tall for 2022
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for november 2022
 5. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger - tall for 2021
 1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester - tall for 2021
 2. Elevar i grunnskolen - tall for 2022
 3. Skatterekneskap - tall for november 2022
 4. Lufttransport - tall for november 2022
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for november 2022
 2. Byggeareal - tall for november 2022
 3. Skatt for selskaper - tall for 2021
 4. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - tall for 3. kvartal 2022
 1. Sammenlikning av prisnivå i Europa - tall for 2019-2021
 2. Satellittregnskap for turisme - tall for 2020
 3. Kollektivtransport - tall for 3. kvartal 2022
 4. Jernbanetransport - tall for 3. kvartal 2022
 5. Legevaktstjenesten i norske kommuner 2021 -
 1. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - tall for 2021
 2. Eksport av laks - tall for uke 50 2022
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for november 2022
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for november 2022
 5. Materialstrømsregnskap - tall for 2021
 6. Energibruk i husholdningene -
 1. Leiemarkedsundersøkelsen - tall for 2022
 2. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for november 2022
 3. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for november 2022
 4. Inntekter, personlig næringsdrivende - tall for 2021
 5. Overnattingar - tall for november 2022
 1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap - tall for 2020
 2. Kredittindikator - tall for november 2022
 3. Pengemengde - tall for november 2022
 1. Varehandelsindeksen - tall for november 2022
 2. Varekonsumindeksen - tall for november 2022