Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Aktivitet i sentrumssoner - Tall for 2023
 2. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - Tall for 3. kvartal 2023
 3. Kostnadsindeks for buss - Tall for 3. kvartal 2023
 4. Fritidsbyggområder - Tall for 2023
 5. Banker og kredittforetak - Tall for oktober 2023
 6. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for november 2023 -
 1. Døde - Tall for uke 47 2023
 2. Farlig avfall - Tall for 2022
 3. Plantevern - Tall for 2022
 4. Jobbferdigheter -
 5. Jordbruk og miljø 2023: Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr -
 6. Digital sårbarhet: Begrensninger i bruk av digitale tjenester og tiltak i kommunene for å øke digital kompetanse -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 48 2023
 2. Alkoholomsetning - Tall for 3. kvartal 2023
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - Tall for 3. kvartal 2023
 4. Utenriksregnskap - Tall for 3. kvartal 2023
 5. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for oktober 2023
 6. Jordbruk og miljø 2023: Beitebruk og seterdrift -
 1. Finansielle sektorregnskaper - Tall for 3. kvartal 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for november 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for oktober 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for oktober 2023
 5. Barn som får hjelpestønad: Kjønnsfordeling og familie -
 1. Konjunkturtendensene - Tall for 2023-2026
 2. Avfallsregnskapet - Tall for 2022
 3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - Tall for 3. kvartal 2023
 4. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - Tall for 3. kvartal 2023
 5. Bakgrunn for ny digital løsning for kulturstatistikk -
 6. Oppsummering av kulturåret 2022 -
 7. Pressekonferanse kl. 09.00: Konjunkturtendensene. Prognoser for økonomien fram mot 2026 -
 1. Konsumprisindeksen - Tall for november 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - Tall for november 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for november 2023
 4. Produsentprisindeksen - Tall for november 2023
 5. Prisindeks for utleie av næringseiendom - Tall for 2022
 6. Jordbruk og miljø 2023: Arealforvaltning -
 1. Døde - Tall for uke 48 2023
 2. Skatt for personer - Tall for 2022
 3. Fengslinger - Tall for 2022
 4. Tettsteders befolkning og areal - Tall for 2023
 5. Nasjonalregnskap - Tall for oktober 2023
 6. Jordbruk og miljø 2023: Jordleige -
 7. Sykefravær – før og etter korona -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 49 2023
 2. Avfall fra byggeaktivitet - Tall for 2022
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for november 2023
 4. Boforhold, levekårsundersøkelsen - Tall for 2023
 5. Høyere yrkesfaglig utdanning - Tall for 2023
 6. Forskerrekrutteringsmonitor, 2022-tall -
 7. Overføringsflyktninger i Norge -
 8. Jordbruk og miljø 2023: Kulturlandskap -
 1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester - Tall for 2022
 2. Elektrisitet - Tall for november 2023
 3. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - Tall for 2022
 4. Offentlige foretak, regnskap - Tall for 2022
 5. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for november 2023
 6. Etterspørsel av arbeidskraft i konjunkturer -
 7. Jordbruk og miljø 2023: Landbrukseigedomar -
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for november 2023
 2. Villreinjakt - Tall for 2023
 3. Elevar i grunnskolen - Tall for 2023
 4. Føretak - Tall for 2022
 5. Godstransport på kysten - Tall for 3. kvartal 2023
 6. Trafikkulykker med personskade - Tall for november 2023
 7. Barnetilsynsundersøkelsen 2023. Barnefamiliers tilsynsordninger våren 2023 -
 1. Sammenlikning av prisnivå i Europa - Tall for 2020-2022
 2. Byggeareal - Tall for november 2023
 3. Forbruksundersøkelsen - Tall for 2022
 4. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen - Tall for 2022-2023
 5. Skatt for selskaper - Tall for 2022
 6. Videreutdanning og mobilitet på arbeidsmarkedet -
 1. Døde - Tall for uke 49 2023
 2. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - Tall for 2022
 3. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for november 2023
 4. Skatterekneskap - Tall for november 2023
 5. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger - Tall for 2022
 6. Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2021 -
 7. Innvandrere i Norge 2023: Innvandrere og sosialhjelp
 1. Eksport av laks - Tall for uke 50 2023
 2. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - Tall for 3. kvartal 2023
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for november 2023
 4. Kollektivtransport - Tall for 3. kvartal 2023
 5. Jernbanetransport - Tall for 3. kvartal 2023
 6. Innvandrere som ofre for anmeldte lovbrudd -
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for november 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for november 2023
 3. Inntekter, personlig næringsdrivende - Tall for 2022
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for november 2023
 5. Sparing blant eldre -
 6. Jordbruk og miljø 2023: Plantevern -
 1. Leiemarkedsundersøkelsen - Tall for 2023
 2. Lufttransport - Tall for november 2023
 3. Kredittindikator - Tall for november 2023
 4. Pengemengde - Tall for november 2023
 1. Varehandelsindeksen - Tall for november 2023
 2. Varekonsumindeksen - Tall for november 2023
 1. Døde - Tall for uke 50 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 51 2023
 2. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Døde - Tall for uke 51 2023
 2. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for desember 2023 -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 52 2023
 2. Fiskefartøy, foreløpige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 3. Fiske og fangst, foreløpige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 4. Livskvalitet blant ikke-heterofile -
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for november 2023
 2. Virksomheter - Tall for 2024
 3. Overnattingar - Tall for november 2023
 4. Banker og kredittforetak - Tall for november 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for desember 2023
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for november 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for november 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for november 2023
 1. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for november 2023
 1. Konsumprisindeksen - Tall for desember 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - Tall for desember 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for desember 2023
 4. Produsentprisindeksen - Tall for desember 2023
 5. Eksport av laks - Tall for uke 1 2024
 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter - Tall for 2023
 1. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for desember 2023
 2. Prisindeks for brukte boliger - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Utenrikshandel med varer - Tall for desember 2023
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for desember 2023
 1. Nasjonalregnskap - Tall for november 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 2 2024
 2. Lufttransport - Tall for desember 2023
 3. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Røyk, alkohol og andre rusmidler - Tall for 2023
 2. Byggeareal - Tall for desember 2023
 3. Skatterekneskap - Tall for desember 2023
 4. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Elektrisitet - Tall for desember 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for desember 2023
 3. Trafikkulykker med personskade - Tall for desember 2023
 4. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen - Tall for 2023
 1. Byggekostnadsindeks for veganlegg - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Skogavvirkning for salg - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Skogavvirkning for salg - Tall for 2023
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for desember 2023
 4. Innvandrere i Norge 2023: Innvandreres helse og bruk av fastlege -
 1. Boforhold, registerbasert - Tall for 2023
 2. Eksport av laks - Tall for uke 3 2024
 3. Godstransport med lastebil - Tall for 3. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for desember 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for desember 2023
 3. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - Tall for 2022
 1. Areal av land og ferskvatn - Tall for 2024
 2. Varehandelsindeksen - Tall for desember 2023
 3. Elvefiske - Tall for 2023
 4. Opna konkursar - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Eiendomsomsetning - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Kredittindikator - Tall for desember 2023
 3. Pengemengde - Tall for desember 2023
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 4 2024
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for desember 2023
 3. Overnattingar - Tall for desember 2023
 1. Handelsflåten, norskregistrerte skip - Tall for 2023
 2. Navn - Tall for 2023
 3. Materialstrømsregnskap - Tall for 2022
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for desember 2023
 2. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for januar 2024 -
 1. Lønn - Tall for 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Banker og kredittforetak - Tall for desember 2023
 4. Banker og kredittforetak - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Bygningsmassen - Tall for 2024
 2. Godstransport med lastebil - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for desember 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 5 2024
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for januar 2024
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for desember 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for desember 2023
 5. Føretak - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for 2023
 3. Byggeareal - Tall for 4. kvartal 2023
 4. Ledige stillingar - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Konsumprisindeksen - Tall for januar 2024
 2. Harmonisert konsumprisindeks - Tall for januar 2024
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for januar 2024
 4. Produsentprisindeksen - Tall for januar 2024
 1. Investeringsindeks for detaljhandel - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen - Tall for 2023
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for januar 2024
 1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Eksport av laks - Tall for uke 6 2024
 3. Videregående opplæring og annen videregående utdanning - Tall for 2023
 4. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for januar 2024
 5. Nasjonalregnskap - Tall for desember 2023
 6. Nasjonalregnskap, tall for 4. kvartal 2023 og foreløpige årlig nasjonalregnskap for 2023 -
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for januar 2024
 2. Elektrisitetspriser - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Byggeareal - Tall for 2023
 4. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr - Tall for 2023
 2. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Forskning og utvikling i næringslivet - Tall for 2022
 4. Trafikkulykker med personskade - Tall for januar 2024
 1. Korn og oljevekster, areal og avlinger - Tall for 2023-2024
 2. Skatterekneskap - Tall for januar 2024
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for januar 2024
 2. Byggeareal - Tall for januar 2024
 3. Norske dotterselskap i utlandet - Tall for 2022
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for januar 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 7 2024
 2. Befolkning - Tall for 2024
 3. Befolkning - Tall for 4. kvartal 2023
 4. Grensehandel - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Verdipapirer - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Verdipapirfond - Tall for 4. kvartal 2023
 4. Lufttransport - Tall for januar 2024
 1. Sysselsetting, registerbasert - Tall for 2023
 2. Produsentprisindekser for tjenester - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Kredittindikator - Tall for januar 2024
 4. Pengemengde - Tall for januar 2024
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for januar 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for januar 2024
 3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for januar 2024
 4. Reiseundersøkelsen - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 8 2024
 2. Elektrisitet - Tall for januar 2024
 3. Omsetning i varehandel - Tall for 5. termin 2023
 4. Selskapers inntekter og fradrag - Tall for 2022
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Sykefravær - Tall for 4. kvartal 2023
 2. Utanrikshandel med tenester - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Varehandelsindeksen - Tall for januar 2024
 4. Kredittindikator - Tall for 4. kvartal 2023
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for januar 2024
 2. Prisindeks for nye boliger - Tall for 4. kvartal 2023
 3. Barnehager - Tall for 2023
 4. Banker og kredittforetak - Tall for januar 2024