Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Elektrisitet - Tall for mai 2024
 2. Økonomisk sosialhjelp - Tall for 2023
 3. Holdninger til innvandrere og innvandring - Tall for 2024
 4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - Tall for 2023
 5. Holdninger til innvandrere og innvandring 2024 -
 1. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for mai 2024
 2. Utenlandske datterselskap i Norge - Tall for 2022
 3. Kredittindikator - Tall for mai 2024
 4. Pengemengde - Tall for mai 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 25 2024
 2. Porteføljeinvesteringer i utlandet - Tall for 2023
 3. Verdipapirfond - Tall for 2023
 4. Føretak - Tall for 2022
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for mai 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for mai 2024
 3. Landbrukseiendommer - Tall for 2023
 4. Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt - Tall for 2023-2024
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for mai 2024
 2. Varehandelsindeksen - Tall for mai 2024
 3. Varekonsumindeksen - Tall for mai 2024
 4. Overnattingar - Tall for mai 2024
 5. Banker og kredittforetak - Tall for mai 2024
 6. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Alderspensjonister - Tall for 2023
 2. Pensjonskasser - Tall for 2023
 3. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for juni 2024 -
 1. Uføretrygdede - Tall for 2023
 2. Etterforskede lovbrudd - Tall for 2023
 3. Eksport av laks - Tall for uke 26 2024
 4. Tjenestepensjoner - Tall for 2023
 1. Avfall fra tjenesteytende næringer - Tall for 2023
 2. Barnevern - Tall for 2023
 3. Arealbruk og arealressurser - Tall for 2024
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for juni 2024
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mai 2024
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mai 2024
 4. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for mai 2024
 5. Seniorer i Norge 2024: Sosial deltakelse -
 1. Byggeaktivitet i strandsonen - Tall for 2023-2024
 2. Trafikkulykker med personskade - Tall for juni 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for juni 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for juni 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for juni 2024
 4. Eksport av laks - Tall for uke 27 2024
 1. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for juni 2024
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for juni 2024
 2. Byggeareal - Tall for juni 2024
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for juni 2024
 4. Prisindeks for brukte boliger - Tall for 2. kvartal 2024
 5. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Døde - Tall for uke 27 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 28 2024
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for juni 2024
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for juni 2024
 2. Byggekostnadsindeks for veganlegg - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Skatterekneskap - Tall for juni 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 29 2024
 2. Elektrisitet - Tall for juni 2024
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for juni 2024
 3. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for juni 2024
 4. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Varehandelsindeksen - Tall for juni 2024
 2. Varekonsumindeksen - Tall for juni 2024
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for juni 2024
 4. Godstransport med lastebil - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 30 2024
 2. Lufttransport - Tall for juni 2024
 1. Kredittindikator - Tall for juni 2024
 2. Pengemengde - Tall for juni 2024
 1. Overnattingar - Tall for juni 2024
 2. Godstransport med lastebil - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for juli 2024 -
 1. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for juni 2024
 2. Innenlandsk transport - Tall for 2023
 3. Banker og kredittforetak - Tall for juni 2024
 1. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for juni 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 31 2024
 2. Byggeareal - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for juli 2024
 4. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for juni 2024
 5. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for juni 2024
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Renter i banker og kredittforetak - Tall for juni 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for juli 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for juli 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for juli 2024
 1. Investeringsindeks for detaljhandel - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen - Tall for 2024
 2. Grensehandel - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 32 2024
 2. Omsetning i varehandel - Tall for 2. termin 2024
 3. Opna konkursar - Tall for 2. kvartal 2024
 4. Føretak - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for juli 2024
 2. Skogavvirkning for salg - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Statsregnskapets inntekter og utgifter - Tall for 2. kvartal 2024
 4. Skatterekneskap - Tall for juli 2024
 5. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for 3. kvartal 2024
 1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Elektrisitetspriser - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Byggeareal - Tall for juli 2024
 4. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for juli 2024
 1. Elektrisitet - Tall for juli 2024
 2. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for juli 2024
 1. Døde - Tall for uke 32 2024
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for juli 2024
 3. Trafikkulykker med personskade - Tall for juli 2024
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Eksport av laks - Tall for uke 33 2024
 3. Befolkning - Tall for 2. kvartal 2024
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for juli 2024
 1. Verdipapirer - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Verdipapirfond - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Nasjonalregnskap - Tall for juni 2024
 1. Prisindeks for nye boliger - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for juli 2024
 4. Kredittindikator - Tall for juli 2024
 5. Pengemengde - Tall for juli 2024
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for juli 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for juli 2024
 3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for juli 2024
 4. Produsentprisindekser for tjenester - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 34 2024
 2. Reiseundersøkelsen - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Ledige stillingar - Tall for 2. kvartal 2024
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Varehandelsindeksen - Tall for juli 2024
 2. Eiendomsomsetning - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Varekonsumindeksen - Tall for juli 2024
 4. Næringar på Svalbard - Tall for 2023
 5. Banker og kredittforetak - Tall for juli 2024
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for juli 2024
 2. Landsskogtakseringen - Tall for 2019-2023
 3. Lufttransport - Tall for juli 2024
 4. Kredittindikator - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Utanrikshandel med tenester - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Småvilt- og rådyrjakt - Tall for 2024-2025
 3. Alkoholomsetning - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger - Tall for 2023
 2. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for august 2024 -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 35 2024
 2. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Utenriksregnskap - Tall for 2. kvartal 2024
 4. Overnattingar - Tall for juli 2024
 5. Kostnadsindeks for buss - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Sykefravær - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Tidsbruksundersøkelsen - Tall for 2022
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for august 2024
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for juli 2024
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for juli 2024
 4. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for juli 2024
 1. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for august 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for august 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for august 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 36 2024
 2. Godstransport på kysten - Tall for 2. kvartal 2024
 1. Konjunkturtendensene - Tall for 2024-2027
 2. Skogeiendommer - Tall for 2023
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for august 2024
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for august 2024
 2. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for august 2024
 1. Elektrisitet - Tall for august 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 37 2024
 2. Byggeareal - Tall for august 2024
 3. Overdragelser av landbrukseiendommer - Tall for 2023
 4. Skatterekneskap - Tall for august 2024
 1. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - Tall for 2. kvartal 2024
 2. Kollektivtransport - Tall for 2. kvartal 2024
 3. Jernbanetransport - Tall for 2. kvartal 2024