Kalende

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Education at a Glance 2022: Universitets- og høgskoleutdanning -
 2. Kjørelengder fordelt på inntektsnivå -
 1. Eksport av laks - tall for uke 39 2022
 2. Kjøtproduksjon - tall for 1. halvår 2021
 3. Banker og kredittforetak - tall for august 2022
 1. Røyk, alkohol og andre rusmidler - tall for 2021
 2. Avfallshåndtering ved avfallsanlegg - tall for 2021
 3. Fiskefartøy, tall for 2021 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 4. Fiskermanntallet, tall for 2021 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 5. Fiske og fangst, tall for 2021 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for september 2022
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for august 2022
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for august 2022
 4. Nasjonalregnskap - tall for august 2022
 1. Konsumprisindeksen - tall for september 2022
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for september 2022
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for september 2022
 4. Produsentprisindeksen - tall for september 2022
 5. Byggjekostnadsindeks for bustader - tall for september 2022
 1. Omsetning i varehandel - tall for 3. termin 2022
 2. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for september 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 40 2022
 2. Elbilanalyse -
 1. Kommunalt avløp - tall for 2021
 2. Akvakulturstatistikk, tall for 2021 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - tall for 3. kvartal 2022
 2. Prisindeks for brukte boliger - tall for 3. kvartal 2022
 3. Godstransport med lastebil - tall for 2. kvartal 2022
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for september 2022
 1. Utenrikshandel med varer - tall for september 2022
 2. Innvandrere og kommunestyrevalget 2019 -
 1. Byggeareal - tall for september 2022
 2. Skatterekneskap - tall for september 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 41 2022
 2. Elektrisitet - tall for september 2022
 3. Utvikling i energiforbruket i transport, spesielt alternativ drivstoff - Utfordringer ved stor etterspørsel av biodrivstoff -
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for september 2022
 2. Lufttransport - tall for september 2022
 3. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - tall for 3. kvartal 2022
 4. Kostnadsindeks for lastebiltransport - tall for 3. kvartal 2022
 1. Skogavvirkning for salg - tall for 3. kvartal 2022
 2. Byggekostnadsindeks for veganlegg - tall for 3. kvartal 2022
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for september 2022
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for september 2022
 1. Næringenes økonomiske utvikling - tall for 2021
 2. Familieinnvandring til Norge i 2021 -
 1. Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren - tall for 2021
 2. Forskerpersonale - tall for 2021
 3. Forskning og utvikling i instituttsektoren - tall for 2021
 4. Eksport av laks - tall for uke 42 2022
 5. Forskning og utvikling i næringslivet - tall for 2021
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for 3. kvartal 2022
 2. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for august 2022
 3. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for september 2022
 4. Opna konkursar - tall for 3. kvartal 2022
 5. Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2022 -
 1. Varehandelsindeksen - tall for september 2022
 2. Eiendomsomsetning - tall for 3. kvartal 2022
 3. Overnattingar - tall for september 2022
 4. Godstransport med lastebil - tall for 3. kvartal 2022
 5. Utvikling i barnehagesektoren etter barnehageforliket -
 1. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for september 2022
 2. Kredittindikator - tall for september 2022
 3. Pengemengde - tall for september 2022
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Eksport av laks - tall for uke 43 2022
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for september 2022
 2. Utslipp til luft - tall for 1990-2021
 3. Nærings- og forskningspolitiske virkemidler - tall for 2021