Kalender

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

 1. Personer med stemmerett

  tall for 2021

 2. Lufttransport

  tall for oktober 2021

 3. Prisutvikling - kollektivtransport, godstransport og drivstoff (Samferdsel og miljø)

 4. Overgang til arbeid blant personer med nedsatt arbeidsevne

 5. Inntekter for unge som har vært NEETs

 1. Utanrikshandel med tenester

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Omsetning i varehandel

  tall for 4. termin 2021

 3. Kredittindikator

  tall for oktober 2021

 4. Pengemengde

  tall for oktober 2021

 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken

 6. Forsinket befolkningsstatistikk på rutenett: Foreløpige tall på 250m-ruter

 1. Sykefravær

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Alkoholomsetning

  tall for 3. kvartal 2021

 3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

  tall for 3. kvartal 2021

 4. Kostnadsindeks for buss

  tall for 3. kvartal 2021

 1. Konjunkturtendensene

  tall for 4. kvartal 2021

 2. Renter i banker og kredittforetak

  tall for oktober 2021

 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

  tall for 3. kvartal 2021

 4. Banker og kredittforetak

  tall for oktober 2021

 5. Konjunkturtendensene 2021/4 - pressekonferanse

 1. Barnevernsinstitusjoner

  tall for 2020

 2. Finansielle sektorregnskaper

  tall for 3. kvartal 2021

 3. Luftforurensning fra samferdsel (Samferdsel og miljø)

 4. Landbrukstelling: Alder, kjønn og utdanning

 5. Omsetning av boliger og boligpriser i ulike deler av landet

 1. Arealbruk i tettsteder

  tall for 2021

 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet

  tall for november 2021

 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for oktober 2021

 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  tall for oktober 2021

 1. Avfall fra byggeaktivitet

  tall for 2020

 2. Farlig avfall

  tall for 2020

 3. Nasjonalregnskap

  tall for oktober 2021

 4. Netthandel med kort

 1. Konsumprisindeksen

  tall for november 2021

 2. Harmonisert konsumprisindeks

  tall for november 2021

 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

  tall for november 2021

 4. Produsentprisindeksen

  tall for november 2021

 5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

  tall for 3. kvartal 2021

 6. Prisindeks for utleie av næringseiendom

  tall for 2020

 7. Kulturstatistikk 2020 (statistisk analyse)

 1. Byggjekostnadsindeks for bustader

  tall for november 2021

 2. Godstransport på kysten

  tall for 3. kvartal 2021

 3. Utslipp per personkilometer og tonnkilometer - ulike transportformer (Samferdsel og miljø)

 4. Religion i Norge

 1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

  tall for 2020

 2. Elektrisitet

  tall for november 2021

 3. Holdninger til innvandrere og innvandring

  tall for 2021

 4. Fagskoler

  tall for 2021

 5. Holdninger til innvandrere og innvandring 2021

 1. Prisindeks for nye boliger

  tall for 3. kvartal 2021

 2. Utenrikshandel med varer

  tall for november 2021

 3. Eksport av laks

  tall for uke 49 2021

 4. Villreinjakt

  tall for 2021

 5. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

  tall for november 2021

 1. Elevar i grunnskolen

  tall for 2021

 2. Offentlige foretak, regnskap

  tall for 2020

 3. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart

  tall for 3. kvartal 2021

 4. Kollektivtransport

  tall for 3. kvartal 2021

 5. Trafikkulykker med personskade

  tall for november 2021

 1. Byggeareal

  tall for november 2021

 2. Kommunale avløp - Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 2020

 1. Elektrisitet

  tall for 2020

 2. Sal av petroleumsprodukt

  tall for november 2021

 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet

  tall for november 2021

 4. Kraftnæringens økonomiske utvikling

  tall for 2020

 5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift

  tall for november 2021

 1. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

  tall for oktober 2021

 2. Antall arbeidsforhold og lønn

  tall for november 2021