Kalende

Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Reiseundersøkelsen - tall for 1. kvartal 2022
 2. Grensehandel - tall for 1. kvartal 2022
 3. Overnattingar - tall for april 2022
 4. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for 2. kvartal 2022
 1. Varehandelsindeksen - tall for april 2022
 2. Skogavvirkning for salg - tall for 2021
 3. Varekonsumindeksen - tall for april 2022
 4. Lufttransport - tall for april 2022
 5. Trafikkulykker med personskade - tall for 2021
 6. Netthandel med kort, 1. kvartal 2022 -
 1. Finansielle holdingselskaper - tall for 2021
 2. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper - tall for 2020
 3. Kredittindikator - tall for april 2022
 4. Pengemengde - tall for april 2022
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 6. Laksefiske i 145 år -
 7. Snus i Norge og Sverige -
 1. Eksport av laks - tall for uke 21 2022
 2. Utanrikshandel med tenester - tall for 1. kvartal 2022
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - tall for 1. kvartal 2022
 4. Utenriksregnskap - tall for 1. kvartal 2022
 5. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020. Demografi, utdanning, arbeid, inntekt og barnevern -
 6. Velgerundersøkelsen 2019. Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 -
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for april 2022
 2. Sykefravær - tall for 1. kvartal 2022
 3. Finansielle sektorregnskaper - tall for 1. kvartal 2022
 4. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - tall for 1. kvartal 2022
 5. Igangsatte og ferdigstilte fritidsboliger (ny statistikkbanktabell)
 1. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 1. kvartal 2022
 2. Drosjetransport - tall for 2021
 3. Kostnadsindeks for buss - tall for 1. kvartal 2022
 4. Banker og kredittforetak - tall for april 2022
 1. Fag- og forskingsbibliotek - tall for 2021
 2. Museum og samlingar - tall for 2021
 3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - tall for 1. kvartal 2022
 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for april 2022
 5. Asylsøkere, januar-mai 2022 (udi.no)
 6. Asylvedtak, januar-mai 2022 (udi.no)
 1. Utslipp til luft - tall for 2021
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mai 2022
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for april 2022
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for april 2022
 5. Jernbanetransport - tall for 2021
 1. Eksport av laks - tall for uke 22 2022
 2. Omsetning i varehandel - tall for 1. termin 2022
 3. Landbrukseiendommer - tall for 2021
 4. Alkoholomsetning - tall for 1. kvartal 2022
 5. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler - tall for 2020-2021
 6. Arbeidstillatelser, januar-mai 2022 (udi.no)
 7. Familieinnvandringstillatelser, januar-mai 2022 (udi.no)
 8. Arbeidsinnvandringens betydning for næringer og regioner -
 1. Konsumprisindeksen - tall for mai 2022
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for mai 2022
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for mai 2022
 4. Produsentprisindeksen - tall for mai 2022
 5. Konjunkturtendensene - tall for 2022-2025
 1. Assisterte returer, januar-mai 2022 (udi.no)
 1. Byggjekostnadsindeks for bustader - tall for mai 2022
 2. Gjennomføring i videregående opplæring - tall for 2015-2021
 3. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - tall for 1. kvartal 2022
 4. Nasjonalregnskap - tall for april 2022
 1. Elektrisitet - tall for mai 2022
 2. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for mai 2022
 3. Trafikkulykker med personskade - tall for mai 2022
 4. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap - tall for 2021
 1. Kommunehelsetenesta - tall for 2021
 2. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - tall for 2021
 3. Utenrikshandel med varer - tall for mai 2022
 4. Eksport av laks - tall for uke 23 2022
 5. Kulturtilbod - tall for 2021
 6. Den norske kirke - tall for 2021
 7. Kommunal forvaltning av landbruksarealer - tall for 2021
 8. Kommuneregnskap - tall for 2021
 9. Fylkeskommuneregnskap - tall for 2021
 10. Eiendomsskatt - tall for 2022
 11. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner - tall for 2021
 12. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering - tall for 2021
 13. Brann- og ulukkesvern - tall for 2021
 14. Dynamisk justering av aldersgrensene i pensjonssystemet belyst ved modellen Mosart -
 1. Prisindeks for nye boliger - tall for 1. kvartal 2022
 2. Opplæring i føretak - tall for 2020
 3. Befolkningens utdanningsnivå - tall for 2021
 4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - tall for 2021
 1. Registrert avgang av store rovdyr - tall for 2021-2022
 2. Skatterekneskap - tall for mai 2022
 3. Godstransport på kysten - tall for 1. kvartal 2022
 4. Næringspolitiske virkemidler - tall for 2021
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for mai 2022
 2. Kommunal vannforsyning - tall for 2021
 3. Byggeareal - tall for mai 2022
 4. Lufttransport - tall for mai 2022
 1. Lokale folkeavstemninger - tall for 2021
 2. Spesialisthelsetjenesten - tall for 2021
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for mai 2022
 4. Ansatte i barnehage og skole - tall for 2021
 1. Eksport av laks - tall for uke 24 2022
 2. Pensjonskasser - tall for 2021
 3. Utenlandske datterselskap i Norge - tall for 2020
 4. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - tall for 1. kvartal 2022
 5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for mai 2022
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for april 2022
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for mai 2022
 3. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift - tall for 2021
 4. Kollektivtransport - tall for 1. kvartal 2022
 5. Overkvalifisering blant innvandrere -
 1. Økonomisk sosialhjelp - tall for 2021
 2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap - tall for 2021
 3. Kredittindikator - tall for mai 2022
 4. Pengemengde - tall for mai 2022
 1. Sammenlikning av prisnivå i Europa - tall for 2019-2021
 2. Uføretrygdede - tall for 2021
 3. Varehandelsindeksen - tall for mai 2022
 4. Varekonsumindeksen - tall for mai 2022