Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 921
Kostnadsindeks for buss

Tall for 1. kvartal 2023

Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak

Tall for april 2023

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Statistikk/ Bank og finansmarked
Overnattingar

Tall for april 2023

Overnattingsstatistikken omfattar kommersielle overnattingar og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar. Kommersielle overnattingar omfattar overnattingar på hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheim. Kommersiell overnatting er ein viktig del av norsk reiseliv. Formålet er å kartleggje nivået og utviklinga for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mogleg. Tal omfattar ikkje overnatting formidla via utanlandske selskap, Airbnb og liknande. Kommersiell overnatting dekkjer både tilbod (tilgjengeleg kapasitet) og etterspurnaden av overnattingar kvar månad. Tal vert publisert på fylkesnivå, reiselivsregionar, kommunar og kommunegrupper andre område kan tingast. Overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar vert publisert kvar månad på landsdelsnivå. Dette gjelder berre formidling av private fritidsbustader ikkje formidling av kommersielle verksemder.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Prisindeks for nye boliger

Tall for 1. kvartal 2023

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Rekruttering er viktig for å dekke kompetansebehov

Hovedstrategien for å dekke framtidens kompetansebehov var i 2020 å tilby opplæring til nåværende ansatte. Sammenlignet med 2015 økte imidlertid andelen foretak som var åpne for å dekke behovet ved å rekruttere nye ansatte.

Analyse/ Utdanning
Kraftig auke i utanlandske overnattingar på hotella i april

Det blei registrert nesten 1,7 millionar hotellovernattingar i april i år, om lag uendra frå april 2022. Ein kraftig auke i utanlandske hotellovernattingar demma opp for nedgang i norske hotellovernattingar.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Nye boliger 5,6 prosent dyrere

Prisene på nye boliger økte med 5,6 prosent fra 1. kvartal 2022 til samme kvartal 2023.

Artikkel/ Priser og prisindekser
Sykefravær

Tall for 1. kvartal 2023

Sykefraværsstatistikken måler sykefraværet blant bosatte lønnstakere i alderen 16-69 år i norske virksomheter, dokumentert gjennom egen- og legemelding. Formålet med denne kvartalsvise statistikken er å måle utviklingen i sykefraværet i Norge på kort og lang sikt, blant annet for å måle i hvilken grad målsetningene i IA-avtalen oppnås.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Eksport av laks

Tall for uke 21 2023

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Utanrikshandel med tenester

Tall for 1. kvartal 2023

Statistikken Utanrikshandel med tenester viser inntekter ved eksport av tenester til utlandet og utgifter ved import av tenester frå utlandet for norske ikkje-finansielle føretak . Tala vert innhenta i ei kvartalsvis utvalsundersøking.

Statistikk/ Utenriksøkonomi