Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger:

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 651
Byggeareal

Tall for mai 2024

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.

Statistikk / Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap

Tall for mai 2024

Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelte på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar.

Statistikk / Offentlig sektor
Lavlønn mest vanlig i virksomheter med lav lønnsevne

En analyse fra SSB viser at det er en klar sammenheng mellom lavlønn og lønnsevne i næringer. Dess lavere faktorinntekt en virksomhet har, dess høyere andel lavtlønte.

Artikkel / Arbeid og lønn
Mye jobb fører til mindre studietid – men ikke all jobb går på bekostning av studiene

Det er vanlig blant studenter i de nordiske landene å jobbe ved siden av studiene. Jo mer studentene jobber, jo mindre tid bruker de på studiene. Hvilke studentgrupper som jobber mest og hvor mye studentene kan jobbe uten å bruke mindre tid på studier, varierer mellom landene.

Artikkel / Utdanning
Sammenheng mellom lavlønn og lønnsevne

Denne rapporten studerer statistiske sammenhenger mellom lavlønn og lønnsevne. Rapporten viser at andelen arbeidstakere med lavlønn og foretaks lønnsevne varierer mye mellom og innad i næringsområder.

Rapport / Arbeid og lønn
Lavlønn i Norge

SSB har laget en serie med rapporter som beskriver jobber, arbeidstagere og arbeidsgivere knyttet til lavlønn, samt hvordan inflasjonsulikhet påvirker utviklingen i reallønn ulikt for ulike inntektsgrupper.

Artikkel / Arbeid og lønn
Inflasjonsulikhet og måling av reallønn

Denne rapporten studerer inflasjonsulikhet og måling av reallønn i Norge fra 2013 til 2022. Prisindekser for hver husholdning beregnes for å belyse hvordan inflasjonen i perioden avhenger av nivået på husholdningenes lønnsinntekt, og hvordan dette påvirker reallønnen.

Rapport / Arbeid og lønn
Utenrikshandel med varer

Tall for mai 2024

Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges varehandel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om import og eksport av varer, samt landfordelt handel.

Statistikk / Utenriksøkonomi
Miljøforvaltning

Tall for 2023

Statistikken beskriver ressursbruk og kommunal tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, og myndighetsutøvelse ved byggesaker i sårbare områder, motorferdsel i utmark og (fylkes)kommunal kulturminneforvaltning. Energibruk, energiutgifter og utslipp fra (fylkes)kommunale bygg dekkes også.

Statistikk / Natur og miljø
Plan- og byggesaksbehandling

Tall for 2023

Statistikken beskriver omfang, ressursbruk, tidsbruk og resultat av kommunal og fylkeskommunal myndighetsutøvelse i areal- og samfunnsplanlegging, bygge- og delesaker, tilsyn, oppmåling og eierseksjonering. Medvirkning belyses gjennom klagesaker fra befolkningen og innsigelser fra myndighetsorganer.

Statistikk / Natur og miljø