Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 818
Eksport av laks

Tall for uke 2 2022

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Elektrisitet

Tall for desember 2021

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og inneholder også informasjon om produksjon og forbruk av elektrisitet på kommune/fylkesnivå.

Statistikk/ Energi og industri
Lufttransport

Tall for desember 2021

Statistikken beskriver all kommersiell lufttransport av passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Tallene omfatter blant annet flygninger og antall terminalpassasjerer mellom norske lufthavner.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 2 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 72,05 kr/kg, ein oppgang på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel/ Utenriksøkonomi
2,7 millioner flypassasjerer i desember

Antall passasjerer ved norske flyplasser gikk opp med 53 prosent i desember 2021 sammenlignet med desember 2020. Totalt var det 2,7 millioner flypassasjerer i desember 2021. Sammenlignet med desember 2019 sank passasjertallet med 35 prosent. For året som helhet var oppgangen på 12 prosent.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Røyk, alkohol og andre rusmidler

Tall for 2021

Statistikk over hvor mange som røyker, snuser, drikker alkohol, bruker vanedannende medisiner og cannabis i Norge. Oversikt over røyk og snus, daglig eller av og til, fordelt på alder, kjønn og utdanningsnivå. Mens alkohol, medisiner og cannabis er fordelt på alder, kjønn, utdanningsnivå, landsdel og bostedsstrøk.

Statistikk/ Helse
Skatterekneskap

Tall for desember 2021

Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.

Statistikk/ Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade

Tall for desember 2021

Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

Statistikk/ Transport og reiseliv
15 prosent av befolkningen snuser daglig

Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, mens andelen som røyker daglig har gått kraftig ned. Snusbruk er mest utbredt blant menn, og øker stadig i de yngre aldersgruppene.

Artikkel/ Helse
Auke i skatteinnbetalingane

I 2021 blei det betalt inn 966,7 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 108,3 milliardar meir enn i 2020.

Artikkel/ Offentlig sektor