Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 135
Arbeidskraftundersøkelsen

Tall for mars 2022

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser hvor stor andel av befolkningen i alderen 15-74 år som er sysselsatt og arbeidsledige. Statistikken gir også informasjon om de som står utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Antall arbeidsforhold og lønn

Tall for april 2022

Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Statistikken publiseres hvert kvartal og hver måned, med mer detaljerte tabeller for kvartalspubliseringene. Formålet med den kvartalsvise statistikken er å vise endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og lønnsnivå for hvert kvartal sammenlignet med samme kvartal året før. Formålet med den månedlige statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Eksport av laks

Tall for uke 20 2022

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for tjenester

Tall for 1. kvartal 2022

Formålet med statistikken er å måle endring i omsetning for virksomheter innen transport, IKT, reiseliv og tjenester. Omsetning oppgis i løpende priser og defineres som salgsinntekter av varer og tjenester. Indeksen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. Fra og med 2018 er omsetning og drift av fast eiendom (68) og forskning og utviklingsarbeid (72) ikke inkludert i statistikken. Statistikken benyttes i stor grad av offentlig virksomhet, næringslivet og diverse bransjeorganisasjoner. Blant annet kan statistikken brukes for å kunne følge og analysere den løpende økonomiske utviklingen. I Statistisk sentralbyrå brukes statistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Laveste ledighet på 14 år

I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 20 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 92,71 kr/kg, ein nedgang på 5,1 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel/ Utenriksøkonomi
Yrker og næringer blant nye mottakere av uføretrygd og arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd er to sentrale ytelser i det norske velferdssystemet, som begge gir inntektssikring for personer som av helsemessige årsaker har reduserte muligheter til å være i arbeid.

Rapport/ Sosiale forhold og kriminalitet
Arbeidskraftkostnadsindeks

Tall for 1. kvartal 2022

Indeksane måler endringar i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per betalt time.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Norsk kulturbarometer

Tall for 2021

Statistikken kartlegger befolkningens bruk av ulike kulturtilbud som kino, teater, konserter, tros- og livssyn, museum, bibliotek og idrettsarrangementer. Kulturbarometeret informerer om alder, kjønn, bosted og utdanningsnivå blant brukerne av ulike kulturtilbud.

Statistikk/ Kultur og fritid
Produsentprisindekser for tjenester

Tall for 1. kvartal 2022

Prisindeksene for tjenester viser prisutvikling på tjenester i ulike næringer over tid. Statistikken dekker tjenester solgt av norskregistrerte produsenter.

Statistikk/ Priser og prisindekser