Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 408
Renter i banker og kredittforetak

Tall for august 2022

Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Statistikk/ Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Tall for august 2022

Produksjonsindeksen måler utviklingen i aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen. Statistikken er en månedlig volumindeks som beregnes på grunnlag av timeverkstall.

Statistikk/ Bygg, bolig og eiendom
Aksjer og kapitalutdelinger

Tall for 2021

Statistikken gir oversikt over eierskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper, hvor mye selskapene deler ut i utbytte og hvem som mottar utbyttet.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar

Tall for august 2022

Overnattingsstatistikken omfattar kommersielle overnattingar og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar. Kommersielle overnattingar omfattar overnattingar på hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheim. Kommersiell overnatting er ein viktig del av norsk reiseliv. Formålet er å kartleggje nivået og utviklinga for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mogleg. Tal omfattar ikkje overnatting formidla via utanlandske selskap, Airbnb og liknande. Kommersiell overnatting dekkjer både tilbod (tilgjengeleg kapasitet) og etterspurnaden av overnattingar kvar månad. Tal vert publisert på fylkesnivå, reiselivsregionar, kommunar og kommunegrupper andre område kan tingast. Overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar vert publisert kvar månad på landsdelsnivå. Dette gjelder berre formidling av private fritidsbustader ikkje formidling av kommersielle verksemder.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil

Tall for 2021

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Renta på nye boliglån er nå høyere enn i mars 2020

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra juli til august med 0,20 prosentpoeng til 2,89 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,43 prosentpoeng til 2,86 prosent.

Artikkel/ Bank og finansmarked
Sterk vekst i utbytte

Aksjonærer i norske foretak mottok rekordhøye 691 milliarder kroner i utbytte i 2021. Utbyttet økte med 47 prosent fra 469 milliarder kroner i 2020.

Artikkel/ Virksomheter, foretak og regnskap
Utanlandske overnattingar meir enn dobla i august

Talet på utanlandske overnattingar var tilbake til nivået frå før pandemien. Det var nesten 2 millionar utanlandske overnattingar i august, ein auke på 129 prosent samanlikna med august 2021. Norske overnattingar fall med 8 prosent i same periode.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Kraftig økning for polske lastebiler

I 2021 transporterte lastebiler på vei 16,9 millioner tonn gods inn og ut av Norge. Dette er 15 prosent mer enn i 2020. De utenlandske bilenes andel var på 70,9 prosent, 2,2 prosentpoeng mer enn året før.

Artikkel/ Transport og reiseliv
2 av 3 barnehagelærere jobber i barnehage etter 10 år

Blant de som jobbet i barnehage i 2011 var det 5 600 barnehagelærere som sluttet å jobbe i barnehage og begynte å jobbe andre steder. 1 av 4 barnehagelærere jobbet i den samme barnehagen ti år senere.

Artikkel/ Utdanning