Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 295
Renter i banker og kredittforetak

Tall for juni 2022

Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Statistikk/ Bank og finansmarked
Investeringsindeks for detaljhandel

Tall for 2. kvartal 2022

Statistikken beskriver utviklingen for utførte investeringer i detaljhandelen. Med investeringer menes anskaffelser av nye driftsmidler med levetid på mer enn 1 år. Brukte investeringer er ikke med.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Opna konkursar

Tall for 2. kvartal 2022

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap
Verdsetting av unoterte selskaper

God statistikk over formue er sentralt for offisiell statistikk, forskning og som skattebase for formuesskatten. Norge er et av få land i OECD som fortsatt har en formuesskatt, og prinsippet for fastsettelsen av skattebasen for denne skatten er at formuesobjekter verdsettes til markedsverdi.

Rapport/ Virksomheter, foretak og regnskap
Renta på nye boliglån økte

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mai til juni 2022, mens renta for utestående boliglån var uendret. Stor økning i nibor for samme periode.

Artikkel/ Bank og finansmarked
Høyeste sysselsettingsvekst siden 1998

Veksten i sysselsettingen fra starten av 2021 og fram til midten av 2022 er den høyeste siden perioden 1996 - 1998. I andre kvartal 2022 var 70,7 prosent av den voksne befolkningen sysselsatt. Vi må 13 år tilbake i tid for å finne et høyere tall.

Artikkel/ Arbeid og lønn
Uendra tal på konkursar

Det vart opna 934 konkursar i 2. kvartal i år. Det er tilnærma same tal som for 2. kvartal 2021.

Artikkel/ Virksomheter, foretak og regnskap
Investeringsaktiviteten fortsetter å øke i detaljhandelen

Investeringene i detaljhandelen økte med 6,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall.

Artikkel/ Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal

Tall for 2. kvartal 2022

Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker.

Statistikk/ Bygg, bolig og eiendom
Føretak

Tall for 2. kvartal 2022

Statistikken viser aktive føretak per 1. januar, samt årlege tal på nyetablerte og avslutta føretak og kvartalsvise tal på nye føretak. Dessutan viser statistikken omsetning og sysselsetting i aktive føretak, og han beskriv aktive føretak med tilsette etter ulike kjenneteikn.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap