Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger:

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 537
Elektrisitet

Tall for mars 2024

Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og inneholder også informasjon om produksjon og forbruk av elektrisitet på kommune/fylkesnivå.

Statistikk / Energi og industri
Byggekostnadsindeks for veganlegg

Tall for 1. kvartal 2024

Statistikken måler kvartalsvis prisutvikling på innsatsfaktorene til bygging og vedlikehold av veganlegg. Indeksene blir ikke påvirket av endret produktivitet eller endringer i entreprenørens fortjenestemarginer. Indeksene brukes primært til å regulere byggekontrakter.

Statistikk / Priser og prisindekser
Internasjonale reservar og valutalikviditet

Tall for mars 2024

Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

Statistikk / Utenriksøkonomi
Kald vinter ga høyt strømforbruk

Strømforbruket til husholdninger i Norge økte med 10,9 prosent i 1. kvartal 2024 sammenlignet med samme periode i fjor. Forbruket har ikke vært så høyt siden starten av 2021.

Artikkel / Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff

Tall for mars 2024

Føremålet med statistikken er å synleggjere salet av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff. Statistikken viser salet til ulike næringar. Den viser ikkje petroleumsprodukt brukt som råstoff eller petroleumsprodukt forbrukt i energiproduserande næringar.

Statistikk / Energi og industri
Lufttransport

Tall for mars 2024

Statistikken skildrar all kommersiell lufttransport av passasjerar og gods i Noreg og mellom Noreg og utlandet. Tala femner om blant anna flygingar og mengda terminalpassasjerar mellom norske lufthamner.

Statistikk / Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil

Tall for 4. kvartal 2023

Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten.

Statistikk / Transport og reiseliv
Trafikkulykker med personskade

Tall for mars 2024

Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.

Statistikk / Transport og reiseliv
4,3 millionar flypassasjerar i mars

Talet passasjerar ved norske flyplassar enda på 4,3 millionar i mars. Dette er omlag det same som i mars 2023, men framleis 11 prosent lågare enn i mars 2019.

Artikkel / Transport og reiseliv
266 millioner tonn gods på lastebil

Norske lastebiler transporterte totalt 266,4 millioner tonn gods i 2023. Det er tilnærmet det samme som i året før. Transportarbeidet var på 24,4 milliarder tonnkilometer. Dette tilsvarer transportarbeidet som ble utført i 2022.

Artikkel / Transport og reiseliv