Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 708
Varehandelsindeksen

Tall for oktober 2021

Varehandelsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i varehandelen, som utgjør næringshovedområde G i Standard for næringsgruppering (SN2007). Det består av handel med og reparasjon av motorvogner, agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner og detaljhandel, unntatt med motorvogner. Engroshandel er virksomheter som driver salg av varer til andre bedrifter, mens detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Varekonsumindeksen

Tall for oktober 2021

Varekonsumindeksen visar utviklinga i hushalda sitt konsum av varer. Statistikken byggjar på detaljomsetningsindeksen, førstegongsregistrerte bilar, elektrisitetsstatistikk og tilsvarande statistikkar, og reknas på indeksform.

Statistikk/ Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar

Tall for oktober 2021

Overnattingsstatistikken omfattar kommersielle overnattingar og overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar. Kommersielle overnattingar omfattar overnattingar på hotell, campingplassar, hyttegrender og vandrarheim. Kommersiell overnatting er ein viktig del av norsk reiseliv. Formålet er å kartleggje nivået og utviklinga for den kommersielle overnattingstrafikken så fullstendig som mogleg. Tal omfattar ikkje overnatting formidla via utanlandske selskap, Airbnb og liknande. Kommersiell overnatting dekkjer både tilbod (tilgjengeleg kapasitet) og etterspurnaden av overnattingar kvar månad. Tal vert publisert på fylkesnivå, reiselivsregionar, kommunar og kommunegrupper andre område kan tingast. Overnattingar i private fritidsbustader leigd via norsk formidlar vert publisert kvar månad på landsdelsnivå. Dette gjelder berre formidling av private fritidsbustader ikkje formidling av kommersielle verksemder.

Statistikk/ Transport og reiseliv
Produsentprisindekser for tjenester

Tall for 3. kvartal 2021

Prisindeksene for tjenester viser prisutvikling på tjenester i ulike næringer over tid. Statistikken dekker tjenester solgt av norskregistrerte produsenter.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Tall for oktober 2021

Statistikken dekker arbeidsgiveravgift og grunnlag for avgiften fordelt etter ulike kjennemerker. Arbeidsgiveravgiften har ulikt nivå i ulike deler av landet, avhengig av arbeidsstedets plassering. Les mer om arbeidsavgiftsoner i KLASS.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Alternatives to paying child benefit to the rich: means testing or higher tax?

Behovsprøving av overføringer er et viktig spørsmål som får mye oppmerksomhet av beslutningstakerne. For eksempel ble behovsprøving av barnetrygden diskutert av Barnefamilieut-valget (NOU 2017:6), der et flertall av utvalgsmedlemmene gikk inn for behovsprøving.

Discussion paper/ Sosiale forhold og kriminalitet
Fleire overnattingar enn før pandemien

Etter at restriksjonane for å stogge pandemien vart oppheva 25. september i år, var det i oktober fleire overnattingar enn nokon gong. Det har aldri før blitt registrert fleire enn 2 millionar norske overnattingar i oktober.

Artikkel/ Transport og reiseliv
Nedgang i dagligvare for tredje måned på rad

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 1 prosent fra september til oktober 2021, viser sesongjusterte tall. Dagligvarebutikkene hadde derimot en nedgang denne måneden.

Artikkel/ Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Tall for september 2021

Dei sesongjusterte tala frå Arbeidskraftundersøkinga gir informasjon om utviklinga i sysselsetting og arbeidsløyse. For å redusere utvalsusikkerheita, er tala gjennomsnitt av tre månader. Endringstala blir derfor rekna ut frå tala som er publisert tre månader tidlegare. Statistikken kjem ut kvar månad.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Sjøfiske etter laks og sjøaure

Tall for 2021

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Statistikk/ Jord, skog, jakt og fiskeri