Publiseringsarkiv

SSB har innhold i flere publiseringsløsninger:

Avgrens innholdet

Viser 10 av 2 457
Renter i banker og kredittforetak

Tall for januar 2024

Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Statistikk / Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger

Tall for 4. kvartal 2023

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.

Statistikk / Priser og prisindekser
Barnehager

Tall for 2023

Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager. Rapporteringen fungerer som grunnlag for om barnehagen følger de retningslinjer som barnehageloven, barnehagelovens forskrifter, samt barnehagens egne godkjenningsdokumenter legger opp til.

Statistikk / Utdanning
Internasjonale reservar og valutalikviditet

Tall for desember 2023

Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

Statistikk / Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak

Tall for januar 2024

Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.

Statistikk / Bank og finansmarked
Innenlandske flyttinger

Hele 69 prosent av kohortene vi fulgte har vært innom en annen kommune enn den de bodde i som 15-åringer innen de ble 35 år gamle. Ifølge Folkeregisteret i hvert fall.

Rapport / Befolkning
Nye boliger 6,7 prosent dyrere

Prisene på nye boliger økte med 6,7 prosent fra 4. kvartal 2022 til 4. kvartal 2023

Artikkel / Priser og prisindekser
Færre barn og færre barnehager, men vanligere at barn går i barnehage

I 2023 var det en nedgang på totalt 1 814 barn i norske barnehager, sammenlignet med året før. I løpet av samme periode ble antallet barnehager redusert med 106. Samtidig viser økt dekningsgrad at det er blitt vanligere for 1- og 2-åringer å gå i barnehage.

Artikkel / Utdanning
Aldersgrensene i pensjonssystemet

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

Notat / Offentlig sektor
Rentene øker på nye boliglån

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra desember 2023 til januar 2024. Se renteutviklingen i Norge for boliglån, innskudd og utlånsmarginene.

Artikkel / Bank og finansmarked