Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 253
Arbeidskraftkostnader

Tall for 2020

Statistikken gir en oversikt over foretakenes totale kostnader ved å sysselsette arbeidskraft. Arbeidskraftkostnader inkluderer kontantytelser, naturalytelser, sosiale kostnader, opplæringskostnader og arbeidsgiveravgift.

Statistikk/ Arbeid og lønn
Eksport av laks

Tall for uke 26 2022

Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

Statistikk/ Utenriksøkonomi
Barnevern

Tall for 2021

Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta, resultat og fullføring i grunnopplæringa og status etter avslutta grunnskole, samt forløpstal for flyttingar blant barn som har bodd i fosterheim i løpet av året.

Statistikk/ Sosiale forhold og kriminalitet
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Tall for mai 2022

Produksjonsindeksen måler utviklingen i aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen. Statistikken er en månedlig volumindeks som beregnes på grunnlag av timeverkstall.

Statistikk/ Bygg, bolig og eiendom
Kjønnsforskjeller i effekten av barn på inntekt: Kan de reduseres av politikk?

At barn henger sammen med store fall i inntekten til mødre, men ikke fedre, er et tilbakevendende mønster i en rekke land som på engelsk betegnes som «child penalty».

Discussion paper/ Befolkning
Stadig færre barn i barnevernet

Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

Artikkel/ Sosiale forhold og kriminalitet
Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 93,13 kr/kg, ein nedgang på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Artikkel/ Utenriksøkonomi
Byggeaktivitet i strandsonen

Tall for 2021-2022

Statistikken omfatter arealbruk og byggeaktivitet i 100-metersbeltet langs hovedlandets kystlinje medregnet øyer med fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge. I tillegg er 100-metersbeltet rundt større elver og innsjøer med i statistikken.

Statistikk/ Natur og miljø
Avfall fra tjenesteytende næringer

Tall for 2021

Formålet med statistikken er å gi årlige, nasjonale tall for avfall fra tjenesteytende næringer, fordelt på materiale og enkeltnæringer. Statistikken bidrar også til å komplettere avfallsregnskapet for Norge.

Statistikk/ Natur og miljø
Selskapers inntekter og fradrag

Tall for 2020

Statistikken viser hvordan skattesystemet virker inn på foretaksbeskatningen. Den gir opplysninger om selskapenes skattepliktige inntekter og fradrag, samt skattemessige verdier og av- og nedskrivinger for driftsmidler etter saldogruppe.

Statistikk/ Virksomheter, foretak og regnskap