Publiseringsarkivet

Publiseringsarkiv

SSB er i ferd med å gå over til en ny publiseringsløsning. I en overgangsfase vil derfor noen nye publiseringer, samt alle eldre publiseringer, ligge i gammelt arkiv.

Publikasjoner fra årene 1828-2000 finner du under Historisk statistikk.

Avgrens innholdet
Viser 10 av 1 555
Konsumprisindeksen

Tall for november 2022

Inflasjon måles gjerne ved hjelp av konsumprisindeksen (KPI), som beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) kan brukes som et mål på underliggende utvikling i konsumprisene, eller underliggende inflasjon.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks

Tall for november 2022

Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) skildrar utviklinga i konsumprisar for varer og tenester etterspurt av private hushald (også turistar) innafor det økonomiske område til eit land. HKPI er berekna etter harmoniserte standardar og kan difor nyttast til å samanlikne prisutvikling i europeiske land.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Tall for november 2022

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer. Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen

Tall for november 2022

Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester. Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Konjunkturtendensene

Tall for 2022-2025

Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

Statistikk/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for utleie av næringseiendom

Tall for 2021

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på utleie av næringseiendom, samlet og for ulike eiendomstyper.

Statistikk/ Priser og prisindekser
Farlig avfall

Tall for 2021

Farlig avfall er en statistikk som beskriver ulike typer avfall, hvordan de behandles og hva som er kilden til det farlige avfallet.

Statistikk/ Natur og miljø
Avfallsregnskapet

Tall for 2021

Avfallsregnskapet gir en helhetlig oversikt over avfallssituasjonen i Norge. Regnskapet gir tall for de viktigste avfallsstrømmene i samfunnet og fordeler avfallsmengder på materiale, kilde og behandling

Statistikk/ Natur og miljø
Finansielle sektorregnskaper

Tall for 3. kvartal 2022

Statistikken gir en avstemt oversikt over de institusjonelle sektorenes finansielle eiendeler og gjeld til hverandre, samt endringer i disse størrelsene dekomponert i transaksjoner og omvurderinger.

Statistikk/ Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Tall for 3. kvartal 2022

Statistikken gir informasjon om hvordan utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen fordeler seg på forskjellige utgiftstyper og formål. Den viser også hvordan inntektene skaffes til veie gjennom blant annet skatter, avgifter, brukerbetalinger, renter og utbytte.

Statistikk/ Offentlig sektor