Omsetning i varehandel

Oppdatert: 28. februar 2024

Neste oppdatering: 25. april 2024

Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
5. termin 2022 - 5. termin 2023
-6,4
%
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20225. termin 20235. termin 2022 - 5. termin 20232021 - 2022
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy65 20162 303-4,49,7
Engroshandel00..
Detaljhandel100 004103 5663,62,6
Dagligvarehandel34 20536 8537,7-3,4
Netthandel7 1597 5595,64,9
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  5. termin 20225. termin 20235. termin 2022 - 5. termin 2023
  Hele landet100 004103 5663,6
  Viken (2020-2023)23 00723 7683,3
  Oslo14 18514 8274,5
  Innlandet6 8576 9731,7
  Vestfold og Telemark (2020-2023)8 5648 7051,6
  Agder6 0276 1912,7
  Rogaland8 2668 7245,5
  Vestland10 80911 3014,6
  Møre og Romsdal4 5134 6402,8
  Trøndelag - Trööndelage8 6829 0294,0
  Nordland - Nordlánnda4 5394 6733,0
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)4 5564 7353,9
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  5. termin 20225. termin 20235. termin 2022 - 5. termin 2023
  Hele landet65 20162 303-4,4
  Viken (2020-2023)24 95422 149-11,2
  Oslo11 2959 819-13,1
  Innlandet3 3223 5045,5
  Vestfold og Telemark (2020-2023)4 1474 115-0,8
  Agder2 6592 6690,4
  Rogaland4 0054 2425,9
  Vestland4 4314 93611,4
  Møre og Romsdal2 2322 3947,3
  Trøndelag - Trööndelage4 6474 7822,9
  Nordland - Nordlánnda1 6581 7626,3
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)1 8521 9304,2
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  5. termin 20226. termin 20221. termin 20232. termin 20233. termin 20234. termin 20235. termin 2023
  Handel med og reparasjon av motorvogner65 20187 03047 26964 16669 62053 29662 303
  Handel med motorvogner, unntatt motorsykler47 98168 77234 66047 85951 04739 10143 511
  Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler9 79511 6968 2129 95611 4278 80911 137
  Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler6 9756 1773 9405 6556 2764 7437 209
  Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler450385457696869644446
  Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner0000000
  Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr0000000
  Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler0000000
  Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk0000000
  Engroshandel med IKT-utstyr0000000
  Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr0000000
  Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers0000000
  Uspesifisert engroshandel0000000
  Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner100 004115 64585 41797 210111 616106 472103 566
  Butikkhandel med bredt vareutvalg37 82743 15435 31539 78642 90042 06940 723
  Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 0175 7093 4144 4464 9724 7624 297
  Detaljhandel med drivstoff til motorvogner10 7289 9168 8779 1889 9989 98110 038
  Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8791 061591725820878922
  Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger18 17119 74513 89715 27018 93018 00417 724
  Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 0235 6072 8684 1305 0345 0804 286
  Annen butikkhandel i spesialforretninger16 65220 55513 67316 34620 85418 05817 455
  Torghandel38781730648643
  Detaljhandel utenom utsalgssted7 6689 8216 7657 2908 0467 5548 079
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Netthandel omfatter omsetningen til virksomhetene med næringskode 47.91 - postordrehandel og handel via Internett

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

25. april 2024

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant

Kontakt

Bestilling av oppdrag

varehandel_bestilling@ssb.no

Jonas Eid Lauveng

jonas.lauveng@ssb.no

40 81 13 95