Omsetning i varehandel

Oppdatert: 12. oktober 2021

Neste oppdatering: 30. november 2021

Endring i omsetning i dagligvarehandel
Endring i omsetning i dagligvarehandel
3. termin 2020 - 3. termin 2021
-1,1
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20203. termin 20213. termin 2020 - 3. termin 2021
Hele landet100 802106 4425,6
Viken23 70025 4917,6
Oslo13 58214 4116,1
Innlandet6 8227 0924,0
Vestfold og Telemark9 1439 7776,9
Agder6 2566 6265,9
Rogaland8 2208 6445,2
Vestland11 06111 5054,0
Møre og Romsdal4 6254 7913,6
Trøndelag - Trööndelage8 3788 6713,5
Nordland - Nordlánnda4 5964 8335,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 4194 6034,2
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20203. termin 20213. termin 2020 - 3. termin 2021
Hele landet48 38562 61229,4
Viken16 41222 89539,5
Oslo7 4679 83931,8
Innlandet2 6963 21919,4
Vestfold og Telemark3 4974 11117,6
Agder2 3592 90523,1
Rogaland3 2024 21031,5
Vestland3 6534 56925,1
Møre og Romsdal1 9672 44124,1
Trøndelag - Trööndelage3 8924 63419,1
Nordland - Nordlánnda1 5191 81819,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 7211 97014,5
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20203. termin 20213. termin 2020 - 3. termin 2021
Hele landet177 581201 70513,6
Viken57 77260 5314,8
Oslo45 50752 87916,2
Innlandet6 8927 77312,8
Vestfold og Telemark8 89112 99346,1
Agder5 3345 4953,0
Rogaland10 46513 48528,9
Vestland17 86918 7735,1
Møre og Romsdal7 0078 74424,8
Trøndelag - Trööndelage9 28310 30311,0
Nordland - Nordlánnda3 9535 16430,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 6095 56620,8
Standardtegn i tabeller
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
3. termin 20204. termin 20205. termin 20206. termin 20201. termin 20212. termin 20213. termin 2021
Handel med og reparasjon av motorvogner48 38547 42055 86953 66446 87057 74962 612
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler33 90034 79939 46439 92634 41142 33546 129
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler8 8787 8069 5208 7038 0579 34410 189
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 7644 1886 4474 6844 0225 2625 380
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler843628438351379810915
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner177 581164 661185 827184 247162 622191 330201 705
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 5121 6821 9802 0871 5992 3792 783
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler71 07068 96373 73372 69563 25675 05874 922
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 77924 31228 17227 41924 04727 53226 920
Engroshandel med IKT-utstyr8 8837 7318 97911 7428 59710 15310 087
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr23 70619 87925 00224 91619 95524 62125 312
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers44 04039 80045 06842 27042 79648 86058 772
Uspesifisert engroshandel2 5912 2932 8933 1152 3722 7282 909
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner100 802100 95695 433110 13981 07992 860106 442
Butikkhandel med bredt vareutvalg40 95141 47939 17243 25934 79140 18540 578
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 6654 9144 4166 2483 6944 6934 950
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 9008 7187 6516 9006 8737 4158 552
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7768247421 153704653835
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger18 57118 26318 21320 12613 75215 88520 558
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 5145 4704 0485 6563 6414 0655 663
Annen butikkhandel i spesialforretninger16 06915 06114 91717 53911 05812 18717 776
Torghandel41483377192644
Detaljhandel utenom utsalgssted6 3146 1796 2419 1816 5467 7507 487
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Navn: Omsetning i varehandel

Emne: Varehandel og tjenesteyting

30. november 2021

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant
Kontakt