Omsetning i varehandel

Oppdatert: 15. august 2023

Neste oppdatering: 10. oktober 2023

Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
2. termin 2022 - 2. termin 2023
-8,3
%
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20222. termin 20232. termin 2022 - 2. termin 20232021 - 2022
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy56 99867 02117,611,0
Engroshandel00..
Detaljhandel97 60697 030-0,63,0
Dagligvarehandel34 12836 3456,5-2,7
Netthandel7 0016 806-2,85,2
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  2. termin 20222. termin 20232. termin 2022 - 2. termin 2023
  Hele landet97 60697 030-0,6
  Viken22 38322 181-0,9
  Oslo13 54313 6250,6
  Innlandet6 6866 483-3,0
  Vestfold og Telemark8 7498 328-4,8
  Agder6 0755 914-2,7
  Rogaland8 2638 3491,0
  Vestland10 67010 8031,2
  Møre og Romsdal4 4824 463-0,4
  Trøndelag - Trööndelage8 0978 1891,1
  Nordland - Nordlánnda4 3104 286-0,6
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku4 3484 4091,4
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
  Millioner kronerProsent endring
  2. termin 20222. termin 20232. termin 2022 - 2. termin 2023
  Hele landet56 99867 02117,6
  Viken21 49724 73315,1
  Oslo9 25310 79316,6
  Innlandet2 9733 57320,2
  Vestfold og Telemark3 4983 97413,6
  Agder2 6532 7744,6
  Rogaland3 5514 57728,9
  Vestland4 0695 62038,1
  Møre og Romsdal2 2162 54314,8
  Trøndelag - Trööndelage4 1845 00719,7
  Nordland - Nordlánnda1 4461 63813,3
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 6571 7908,0
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller
 • Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  2. termin 20223. termin 20224. termin 20225. termin 20226. termin 20221. termin 20232. termin 2023
  Handel med og reparasjon av motorvogner56 99860 69453 89966 34888 64250 58367 021
  Handel med motorvogner, unntatt motorsykler42 18544 28040 41449 10270 35937 33150 313
  Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler8 73010 0878 0579 82211 7218 80510 362
  Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler5 2535 4594 8236 9756 1773 9895 652
  Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler830867605450385457695
  Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner0000000
  Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr0000000
  Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler0000000
  Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk0000000
  Engroshandel med IKT-utstyr0000000
  Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr0000000
  Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers0000000
  Uspesifisert engroshandel0000000
  Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner97 606107 937103 83999 991116 90087 34297 030
  Butikkhandel med bredt vareutvalg37 52238 62039 45037 87143 21835 35439 761
  Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 2344 4664 3954 0215 7133 5024 332
  Detaljhandel med drivstoff til motorvogner10 07112 01211 82410 7549 9498 9299 239
  Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7438038488791 061591759
  Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger17 23419 57918 37718 21920 86514 70915 260
  Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 5295 3635 1504 0255 7153 5234 342
  Annen butikkhandel i spesialforretninger15 86319 46516 84916 55320 44113 82916 078
  Torghandel0000000
  Detaljhandel utenom utsalgssted7 4117 6286 9467 6689 9386 9057 260
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Netthandel omfatter omsetningen til virksomhetene med næringskode 47.91 - postordrehandel og handel via Internett

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

10. oktober 2023

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant

Kontakt

Bestilling av oppdrag

varehandel_bestilling@ssb.no

Jonas Eid Lauveng

jonas.lauveng@ssb.no

40 81 13 95