Omsetning i varehandel

Oppdatert: 3. juni 2024

Neste oppdatering: 14. august 2024

Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
Omsetningsendringen i drivstoff til motorvogner
1. termin 2023 - 1. termin 2024
-5,8
%
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)
Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
1. termin 20231. termin 20241. termin 2023 - 1. termin 2024
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy47 34553 62413,3
Engroshandel00.
Detaljhandel85 50391 5717,1
Dagligvarehandel32 34235 4559,6
Netthandel6 4837 15610,4
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
  1. termin 20232. termin 20233. termin 20234. termin 20235. termin 20236. termin 20231. termin 2024
  Handel med og reparasjon av motorvogner47 34564 18169 64153 30862 31760 94053 624
  Handel med motorvogner, unntatt motorsykler34 66647 86151 05339 10743 56843 92837 980
  Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler8 2809 96811 4408 81211 14411 17910 433
  Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 9435 6576 2794 7457 1525 4504 747
  Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler457695869644453384464
  Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner0000000
  Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr0000000
  Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler0000000
  Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk0000000
  Engroshandel med IKT-utstyr0000000
  Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr0000000
  Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers0000000
  Uspesifisert engroshandel0000000
  Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner85 50397 175111 582106 477105 624122 63191 571
  Butikkhandel med bredt vareutvalg35 29739 76242 89441 92140 48246 15338 597
  Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 4154 4464 9744 7634 2966 0324 109
  Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 8779 1879 9989 98112 22111 1778 359
  Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger5897208158779201 082706
  Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger13 91715 28418 94918 15317 87519 61713 264
  Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger2 9114 1304 9795 0794 2036 4063 616
  Annen butikkhandel i spesialforretninger13 63816 32420 86418 06017 49621 69115 308
  Torghandel173064864310422
  Detaljhandel utenom utsalgssted6 8437 2928 0477 5568 08710 3687 588
  På grunn av usikkerhet rundt statistikkpopulasjonen i næring 46 vil denne utelates fra publisering inntil videre.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 2. juni 2023.

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Netthandel omfatter omsetningen til virksomhetene med næringskode 47.91 - postordrehandel og handel via Internett

Navn: Omsetning i varehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

14. august 2024

Seksjon for næringslivets strukturer

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Statistikkloven § 3-2

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

nya1.PNG

nya2.PNG

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «undertrykking» i denne statistikken.

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Ikke relevant

Kontakt

Bestilling av oppdrag

varehandel_bestilling@ssb.no

Jonas Eid Lauveng

jonas.lauveng@ssb.no

40 81 13 95