Aktive jegere

Oppdatert: 30. august 2022

Neste oppdatering: 1. september 2023

Jaktet elg i jaktåret
Jaktet elg i jaktåret
2021-2022
59 100
Jegere på jakt
Jegere på jakt
2021-20222020-2021 - 2021-2022
Antall jegereProsent
Jaktet, i alt136 900-2,4
Småviltjakt78 200-6,3
Rypejakt44 700-7,8
Hjorteviltjakt92 7000,0
Elgjakt59 100-1,2
Hjortejakt51 5001,6
Villreinjakt8 0001,3
Rådyrjakt44 400-0,9
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
  Antall jegere som har rapportert. Bostedsfylke
  Antall jegere som løste jegeravgiftAntall jegere som har rapportertAntall jegere som ikke har rapportert
  I altJaktetIkke jaktet
  Hele landet
  2014-2015201 420179 280142 85036 43022 140
  2015-2016200 630180 070139 01041 06020 560
  2016-2017204 400182 510142 10040 40021 890
  2017-2018204 340183 210141 76041 45021 130
  2018-2019204 800183 080139 77043 31021 720
  2019-2020190 400171 280135 66035 63019 150
  2020-2021193 730173 820140 32033 50019 910
  2021-2022196 640173 020136 89036 13023 610
  2021-2022
  Viken37 70033 96025 7208 2401 360
  Oslo11 52010 1607 3002 860960
  Innlandet23 09020 55017 1003 4501 100
  Vestfold og Telemark14 79013 29010 5002 7801 680
  Agder13 13011 4909 3802 1103 740
  Rogaland9 3808 4206 0502 3702 540
  Vestland20 13017 85014 2303 6201 500
  Møre og Romsdal10 0008 9007 2901 6101 640
  Trøndelag - Trööndelage28 39024 80020 9803 8202 290
  Nordland - Nordlánnda12 51010 8308 6502 1803 600
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 11012 0909 2502 8402 020
  Utlendinger1 3902802206080
  Andre5004302302001 110
  Standardtegn i tabeller
 • Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder
  Antall jegere, etter jaktutøvelse, kjønn og alder1
  Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
  2021-2022
  Menn125 30072 45040 94085 15053 89047 9307 27041 220
  Kvinner11 3305 7003 6707 4105 1203 5406703 100
  Jegerens alder
  Under 20 år3 7802 4201 3302 6601 7701 4402901 470
  20-29 år16 75010 7706 22011 1107 1806 2901 1406 040
  30-39 år23 07014 5608 15015 1008 9908 5101 3807 860
  40-49 år27 66016 5709 62018 29011 25010 2601 6508 950
  50-59 år31 45017 03010 08021 48013 67012 2101 7909 890
  60-69 år22 33011 4806 61015 53010 2908 6201 1906 760
  70 år eller eldre11 5905 3202 6008 3905 8604 1405003 350
  1Omfatter personer med norsk fødselsnummer innkludert nordmenn bosatt i utlandet.
  Standardtegn i tabeller
 • Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
  Antall jegere, etter jaktutøvelse. Bostedsfylke
  Jegere som deltok på en eller flere former for jaktSmåviltjaktRypejaktHjorteviltjaktElgjaktHjortejaktVillreinjaktRådyrjakt
  Hele landet
  2016-2017142 10083 88045 78094 22061 13047 18010 43042 380
  2017-2018141 76082 83045 21094 43060 93048 2209 92043 010
  2018-2019139 77083 99047 90091 27059 34048 0307 62042 530
  2019-2020135 66078 33043 23092 08059 88049 4708 22043 360
  2020-2021140 30083 50048 50092 70059 80050 7007 90044 800
  2021-2022136 90078 20044 70092 70059 10051 5008 00044 400
  2021-2022
  Viken25 70016 6006 80015 90010 6005 6001 2009 900
  Oslo7 3005 6003 9003 0001 6001 2005001 300
  Innlandet17 1009 2003 70012 3009 9005 1001 6005 700
  Vestfold og Telemark10 5005 5001 7008 2005 8005 3001 1005 500
  Agder9 4005 0001 8007 9006 2005 8007006 400
  Rogaland6 0003 3001 8004 4001 3003 6005002 700
  Vestland14 2005 7003 80011 4001 40011 000900800
  Møre og Romsdal7 3002 8001 9006 1001 8005 8006002 900
  Trøndelag - Trööndelage21 00012 5009 30013 70011 4007 5007007 900
  Nordland - Nordlánnda8 6005 4004 4005 1004 80030001 000
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku9 3006 2005 5004 4004 3002000100
  Utlendinger20010002001001000100
  Andre200100100100100000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.

Jeger

Alle som har løst jegeravgiftskort for det gjeldende jaktåret.

Småvilt

Viltartene som inngår i statistikken over småviltjakt. Inkluderer 40 småviltarter (fugler og pattedyr), villsvin og rådyr.

Hjorteviltjeger

Med hjorteviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har jaktet på en eller flere av følgende hjorteviltarter: elg, hjort, villrein og rådyr.

Småviltjeger

Med småviltjeger menes (i denne sammenhengen) en som har oppgitt å ha jaktet på en eller flere av følgende småviltarter: storfugl, orrfugl, lirype, fjellrype, jerpe, ringdue, ravn, kråke, skjære, nøtteskrike, gråtrost, rødvingetrost, rugde, enkeltbekkasin, heilo, stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand, siland, laksand, toppand, ærfugl, havelle, svartand, grågås, kanadagås, kortnebbgås, toppskarv, storskarv, måker, bever, skogshare, sørhare, ekorn, rødrev, grevling, villmink, mår eller røyskatt.

Jaktåret

Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Jegeravgift

Alle som skal jakte i Norge, må betale jegeravgift til Viltfondet. Avgiften gjelder for hele jaktåret. Avgiften er et vilkår for å utøve jakt, men gir ikke jaktrett på noe område.

Jegerregisteret

Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge, og gir samtidig en oversikt over hvilke av disse personene som har betalt jegeravgiften. For mer informasjon, se hjemmesiden til Jegerregisteret.

Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling der et bestemt antall av en viltart kan felles med hjemmel i naturmangfoldloven. For å kunne delta på lisensfelling må en være registrert som lisensjeger i Jegerregisteret.

Jaktdag

Dager hvor bare en del av dagen har vært brukt til jakt regnes også som én jaktdag.

Aktive jegere

1. september 2023

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Kommune.

Årlig.

Ikke relevant.

Dataene er lagret i henhold til SSB sin standard for arkivering av filer.

Formålet med statistikken er å gi informasjon om jaktutøvelsen i Norge. I perioden 1971/1972-1985-1986 ble det registrert hvilken jaktform jegerne planla å delta på. For jaktåret 1994/1995 og fra og med 1997/1998 er det spurt om hvilke jaktformer jegerne faktisk har deltatt på. Fra og med jaktåret 2001/2002 var datagrunnlaget godt nok til at resultater kan publiseres. Fra og med jaktåret 2008/2009 er det gitt tall på kommunenivå.

Statistikken blir laget på oppdrag for Miljødirektoratet. Den er et viktig hjelpemiddel i den nasjonale forvaltningen av småviltet. Sentrale brukere er sentral og lokal viltforvaltning, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, media, interesseorganisasjoner og interesserte jegere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Det publiseres tall over antall felte småvilt og rådyr og antall personer som har løst jegeravgiften.

Annen lovhjemmel og Statistikkloven § 2-1.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle jegere som har betalt jegeravgift.

Den enkelte jeger.

Alle som har løst jegeravgiften for et jaktår må rapportere for det samme jaktåret.

Hver enkelt jeger rapporterer på tilsendt rapportskjema eller via Internett til Statistisk sentralbyrå.

Det blir foretatt faste kontroll- og editeringsrutiner på det innkomne materialet. Under optisk lesing blir alle skjema kontrollert mot jegerregistret. Skjemaene blir kontrollert og rettet opp for absolutte og mulige feil.

Antall jegere blir summert opp og fordelt på fylke og kommune.

Ikke relevant

Bruk av innsamlede data fra oppgavegiverne vil skje i samsvar med krav stilt i statistikklovens bestemmelser. Det medfører at det ikke publiseres tall der hvor færre enn 3 jegere har deltatt på jakt.

Fra og med 1971/1972 til og med 1985/1986 ble det spurt i forkant av jakten hva jegeren hadde tenkt å jakte på. I nåværende undersøkelse blir jegeren spurt i etterkant om hvilken jakt de faktisk utøvde.

På rapportskjemaet skal jegeren krysse av for hvilke jaktformer de har deltatt på. Når det gjelder jakt på småvilt og rådyr, kontrolleres disse opplysningene mot opplysningene for felte dyr for jegere med utbytte. Antall felte elg, hjort, villrein og gaupe rapporteres på annen måte, og derfor har en ikke den samme kontrollmuligheten av opplysningene om jakt på disse artene. Det kan derfor forekomme at jegeren enten feilaktig oppgir å ha jaktet på en av disse fire artene, eller glemmer å føre opp at de har jaktet på dem. Dette er ikke mulig å avdekke under editering. Det samme er tilfellet for småvilt- og rådyrjegere uten utbytte.

Fra og med jaktåret 2001/2002 har svarprosenten ligget så høyt (over 90) at det ikke er foretatt noen beregninger på frafallet. Det er grunn til å tro at andelen som ikke har jaktet, er atskillig større blant dem som ikke rapporterer, enn blant den som rapporterer. Frafallet av jegere som har deltatt på en eller flere jaktformer, skulle derfor bli betydelig mindre enn frafallet av jegere som ikke rapporterer, men vi har ikke sikre holdepunkter for å kvantifisere dette.

Til og med jaktåret 2000/2001 ble antall jegere beregnet med ulike statistiske metoder. Det kan være variasjoner som dels skyldes de benyttede beregningsrutinene.

Resultatene kan ellers være beheftet med feil som skyldes mangelfulle og uriktige oppgaver fra jegerne.

Ikke relevant

Kontakt