Mer detaljert statistikk om nordmenns grensehandel og ny metode for datainnsamling

Fra 1. januar 2023 har SSB endret datafangsten for undersøkelsen. Det betyr mer detaljert statistikk som ikke bare forteller hvor mye nordmenn bruker på grensehandel, men også hva som blir handlet. Den nye undersøkelsen er basert på månedlige datainnsamlinger, tidligere var det kvartalsvis. Webskjema har erstatter telefonintervju i datafangsten og datafangsten er utvidet så flere deltar i undersøkelsen.

Statistikkbanktabell 05678, 13147 og 08460 inneholder tidsserier for grensehandel til og med 2022 og vil bli avsluttet fra 1. januar 2023. Tilsvarende tall fra og med 2023 blir publisert i tabell 14223, 14224 og 14044, i sistnevnte blir det også publisert tall for feilmargin.

Grensehandel

Oppdatert: 13. mai 2024

Neste oppdatering: 13. august 2024

Grensehandel
Grensehandel
1. kvartal 2024
2 385
millioner kroner
Grensehandel fordelt etter varegruppe
Grensehandel fordelt etter varegruppe
1. kvartal 2024
Handlebeløp (mill. kr)Andel av varekurven
I alt2 385100,0
Varegruppe
Mat- og dagligvarer1 05344,2
Mineralvann og brus1757,3
Øl og sider, alkoholholdig1415,9
Vin og brennevin1626,8
Sigaretter/tobakk1616,7
Snus1205,0
Sjokolade og godteri1134,8
Andre varer25610,7
Kafe- og restaurantbesøk og andre tjenester2048,6
Tall for varegruppene snus, vin og brennevin ble rettet 28. august 2023.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Grensehandelsstatistikken viser hvor mye nordmenn handler for når de drar på dagsturer til utlandet. Grensehandelen er fordelt på varekategorier samt etter hvor mange turer uten overnattinger nordmenn dro på til utlandet.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 11. januar 2024.

Dagstur: Alle turer til utlandet uten overnatting uansett formål, dekkes i statistikken. Dette innebærer at yrkes- og forretningsreiser, pendling eller en reise på fritiden er inkludert i statistikken.

Handlebeløp: norske kroner brukt på varer og tjenester på dagsreiser til utlandet. Hvis handlebeløp er oppgitt i lokal valuta, har det blitt omregnet til norske kroner. Forbruket er inkludert eventuell merverdiavgift og andre avgifter. Innsmuglede ulovlige varer regnes ikke med. Eventuelle bøter som ilegges av tollmyndighetene er ikke med i grensehandelsstatistikken.

Alle lovlige varer og tjenester, dekkes. Med tjenester menes ulike servicetilbud som for eksempel en frisørtime, et skikort, en tannlegetime, reparasjon eller service på bil.

Varer, som for eksempel mat og drikke som er innkjøpt i utlandet for å nytes på turen, skal regnes med. Det samme gjelder bensin og drivstoff som er innkjøpt i utlandet, og som forbrukes på turen, både den delen av turen som foregår i utlandet og den delen som foregår i Norge. Innkjøp av for eksempel drivstoff til bil, mat og drikke som kjøpes i Norge, men som forbrukes i utlandet, skal derimot ikke regnes med.

Destinasjon: Handling på dagsturer til alle land måles i statistikken. Grensehandels statistikk blir publisert med fem kategorier som destinasjon for grensehandel. Det er de tre største handledestinasjonene for grensehandel i Sverige: Strømstad som inkluderer Nordby og Svinesund, Charlottenberg og Töcksfors samt to samle-destinasjoner: Sverige ellers og andre land.

Bostedsregion: Det er regionale forskjeller når det kommer til hvem som grensehandelet og derfor blir grensehandelsstatistikken publisert med hvilken landsdel de som grensehandelet bor i. En landsdel består av flere fylker.

Se Klass: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/106 for definisjon og oversikt over de ulike landsdelene.

Navn: Grensehandel
Emne: Varehandel og tjenesteyting

13. august 2024

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Nasjonalt og landsdel

Kvartalsvis og årlig, kvartalsvise tall publiseres normalt 8 uker etter utløpet av kvartalet.

Det rapporteres årlige tall EUs statistikkontor (Eurostat).

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.
SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

For å kartlegge omfanget av norske husholdningers utenlandstransaksjoner, gjør Statistisk sentralbyrå (SSB) en todelt datainnsamling: I statikk for grensehandel kartlegger forbruket på grensekryssende reiser uten overnatting. I reiseundersøkelsen kartlegger SSB norske husholdningers forbruk på turer med overnatting.

Statistikken for grensehandel ble etablert i 2004 til erstatning for Norges Banks valutastatistikk som falt bort fra og med 2005. Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Den nye datafangsten fanger opp flere og mer detaljert informasjon rundt grensehandelen. Den nye undersøkelsen er basert på månedlige datainnsamlinger som sammenstilles til kvartalsestimater. Den tidligere undersøkelsen var basert på kvartalsvis datafangst.

Offentlige myndigheter, handelsorganisasjoner og internasjonale organisasjoner som Eurostat. I tillegg er media en betydelig bruker av statistikken. Internt i SSB er Nasjonalregnskapet en viktig bruker.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Sammen med informasjon om utenlandsreiser fra reiseundersøkelsen, inngår grensehandelstallene i Statistisk sentralbyrås utenriksregnskap. Tallene for antall dagsturer benyttes i rapportering av tall til Eurostat.

Statistikkloven § 2-1 (frivillig)

Direktiv. "REGULATION (EU) No 692/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 2011 concerning European statistics on tourism and repealing Council Directive 95/57/EC."

Statistikken bygger på et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år og deres reisevirksomhet på dagsturer til utlandet og handel på disse turene, uavhengig av reisens formål og reisen skal ikke inneholde noen overnatting. Observasjonsenhetene person og det trekkes et utvalg på 4000 personer i måneden som får tilsendt undersøkelsen, resultatene fra dette utvalget blir blåst opp til å representere hele befolkningen.

Uttrykk som nordmenn, vi, våre og liknende som blir brukt i publiseringer og i andre analyser av reisevaner, har ingen ting med personenes statsborgerskap å gjøre. Det henviser til personer som er bosatt i Norge og som er trukket fra SSB Befolkningsregister (BeReg).

Hovedkilden for grensehandelsstatistikken er månedlige, representative personutvalg. Vi samler inn opplysningene i intervju gjort på nettet.

Bosatte i alle landets kommuner inngår i trekkgrunnlaget. Utvalget består av 48 000 personer i ett halvårlig trekk og randomisert i 12 månedsutvalg med personer i alderen 16-79 år per 1.1.2023. Utvalget er trukket som et selvveiende sannsynlighetsutvalg i ett trinn fra SSBs demografi og befolkningsdatabase Befolkningsregisteret (BeReg). For å få et mest mulig oppdatert utvalg ble det trukket så nært opp til intervjustart som praktisk mulig.

Datainnsamling

Respondentene får tilsendt en epost hvor de blir bedt om å logge inn i Altinn hvor de følger en lenke til et spørreskjema på nettet. Før 2023, gjennomførte man telefonintervju (Computer Assisted Telephone Interview CATI). Datainnsamlingen forgår månedlig og starter første arbeidsdag etter den måneden det skal samles inn data for. De fleste besvarelsene kommer inn i begynnelsen av måneden.

Spørreskjemaet inneholder flere kontroller for å forebygge registreringsfeil under utfylling av det selvadministrerte nettskjema. I noen tilfeller får respondenten advarsler ved registrering av svar, hvis verdiene som blir oppgitt er ekstreme. I andre tilfeller er det lagt inn kontroller når oppgitte verdier ikke summeres. Når ekstreme verdier blir oppgitt i besvarelsen, blir disse behandlet særskilt i etterarbeidet med de innsamlede dataene.

Det er noe variasjon i svarprosent mellom månedene, men vanligvis ligger svarprosenten på omkring 45 prosent.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data. Produksjonssystemet for grensehandel er programmert i Python og her blir rådata fra undersøkelsen prosessert. Ekstremverdier og uteliggere blir enten forkastet eller så blir ikke resultatene fra disse blåst opp. Manglene utfylte verdier blir imputert og handlebeløp som er oppgitt i lokal valuta blir regnet om til norske kroner. Resultatet fra besvarelsene blir blåst opp til å gjelde hele befolkningen utfra alder, utdanning og landsdel.

Beregninger

For å beregne totalverdiene i grensehandelen må tallene fra utvalget blåses opp. For å gjøre dette beregnes det en faktor knyttet til hver person som har svart på undersøkelsen. Denne faktoren sier kort fortalt hvor mange personer denne personen teller for. Vi benytter populasjonstotaler fordelt på landsdel, slik at for eksempel alle faktorene i landsdelen Innlandet vil summere til antallet personer (som omfattes av undersøkelsen) i denne landsdelen.

I tillegg til populasjonstotalen vekter vi faktorene etter noen demografiske markører. Det varierer i hvilken grad forskjellige grupper svarer på undersøkelsen, og også hva de faktisk svarer. Vi kan for eksempel ha en gruppe som svarer oftere og handler mindre enn andre grupper. Hvis vi ikke korrigerer for disse skjevhetene, ville vi underestimert grensehandelen. De demografiske markørene vi grupperer og vekter etter er kjønn, alder og utdanningsnivå.

Ikke relevant

Intervjuere og alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt. SSB har utnevnt eget personvernombud. SSB offentliggjør ikke tall som medfører fare for avsløring av enkeltopplysninger om personer eller husholdninger. Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Statistikken ble etablert i 2004 er gjennomført som kvartalsvise undersøkelser. Under avsluttede tidsserier på nettsidene for statistikkbanken vil man ikke finne tidligere tidsserier, men tabeller med mindre detaljerte og har utdaterte variabler.
Antall dagsturer og handlebeløp, etter destinasjon ble i 2010 utvidet fra tre til sekshandledestinasjoner. Hele tidsserien tilbake til 2004 ble oppdater og man finner derfor tall på de seks handledestinasjonene tilbake til 2004.
Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion har et brudd mellom 2019 og 2020 etter at regionsreformen ble innført i 2020. Under avslutta tidsserier finner man inndeling på regionene som var gyldige frem til og med 2019.

Fra 1. januar 2023 endret SSB metode for å samle inn data til grensehandelsundersøkelsen. Den nye datafangsten fanger opp flere og mer detaljert informasjon rundt grensehandelen. Med den nye datafangsten blir det ingen brudd i tidsseriene for handlebeløp, dagsturer, bostedsregion eller destinasjon. Nytt var at det blir publisert grensehandel fordelt på varegrupper og her finnes det ikke historiske data. Dette betyr en mer detaljert statistikk som ikke bare forteller hvor mye penger nordmenn bruker på grensehandel, men også hva som blir handlet. Tall for grensehandel med varekategorier vil bli publisert kvartalsvis og med flere varegrupper årlig.

Det blir også samlet inn opplysninger om hvilken transportmåte som er blitt benyttet på grensehandel samt transportkostnadene. Formålet med dagsturen til utlandet vil bli kartlagt i den nye datafangsten; om det er tur i forbindelse med yrke, pendling eller på fritiden. Foreløpig vil dette bli publisert årlig og det finnes ikke tidligere tidsserier.

Frafallsfeil

Vi kan ikke forvente å få svar fra alle som er trukket ut til å delta i undersøkelsen. En stor del av utvalget, ønsker ikke delta på undersøkelsen, omtrent 45 prosent av bruttoutvalget, svarte på undersøkelsen. Andre grunner til å ikke delta i undersøkelsen er at respondenten ble forhindret av sykdom, språkproblemer eller lignende. Frafallet varier ikke betydelig etter kjønn og bostedsstrøk. For alder, ser vi en klar tendens til at frafallet er størst blant unge voksne (20-29 år) for deretter å falle jevnt til aldersgruppen 65-69 år hvor frafallet er lavest. Frafallet faller også etter utdanningsnivå. For gruppa med utdanning på grunnskolenivå eller lavere, samt de med ukjent utdanningsbakgrunn, er frafallet henholdsvis størst.

Med tanke på sivilstand, ser vi at frafallet er lavest blant gifte og litt varierende blant de andre gruppene. Spesielt utgjør frafallet totredel av de ugifte. Høyest frafall etter familiefase finner vi blant enslige i alderen 25-44 år. I Det er små forskjeller i frafall etter landsdel. Høyest frafall finner vi på Vestlandet etterfulgt av Trøndelag. For de andre landsdelene er det kun små forskjeller.

Utvalgsfeil

Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant dem som svarte (nettoutvalget) enn blant alle dem som er trukket ut til undersøkelsen (bruttoutvalget).

Utvalgsskjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører ikke nødvendigvis at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre kjennemerker. På den annen side gir godt samsvar mellom fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ingen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre, og muligens ukjente, kjennemerker. Slike skjevheter kan både oppstå i utvalgstrekkingen og fordi noen grupper i større grad svarer enn andre grupper. Det er mer sannsynlig at avvik mellom nettoutvalget og bruttoutvalget enn mellom bruttoutvalget og populasjonen vil skape skjevheter. Avvikene mellom bruttoutvalget og populasjonen skyldes tilfeldig utvalgsvarians, og en kan forvente at de personene som trekkes ut i hver befolkningsgruppe ikke skiller seg systematisk fra dem som ikke trekkes ut. I sammenlikninger mellom nettoutvalget og bruttoutvalget en det derimot en større risiko for at de personene i en befolkningsgruppe som faktisk har deltatt (nettoutvalget), skiller seg systematisk fra de personene som ikke har deltatt (frafallet) fordi forskjellene ikke er tilfeldige.

I denne undersøkelsen vektes resultatene, vises forskjeller i sammensetningen av brutto- og nettoutvalget fordelt på kjønn, alder, utdanning og landsdel. Noen grupper ibefolkningen er over- eller underrepresentert i nettoutvalget. Forskjellene mellom personer bosatt i ulike deler av landet eller tett/spredtbygd, samt kjønn, er ganske små og har liten betydning for resultatene. Forskjellene etter kjønn, alder, utdanning og landsdel har blitt funnet såpass forskjellig at det blir vektet for manglende svar fra disse. Spesielt ser vi at personer unge voksne, ugifte og uten barn er underrepresentert. Disse egenskapene er i stor grad sammenfallende. Videre ser vi at personer med lav utdanning og personer med landbakgrunn fra et annet land enn Norge også er underrepresentert.

Når noen grupper er underrepresentere så er det også noen som er overrepresenterte. Spesielt gjelder dette personer over 50 år, de med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, gifte og de med landbakgrunn fra Norge. Se flere detaljer om utvalgsrepresentasjon i vedlegg A.

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes. For eksempel estimeres grensehandelen i 1. kvartal 2023 til 1,89 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at den verdien vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 1,43 til 2,35 til milliarder kroner. Med en dobling av utvalget fra og med mars 2023 forventes det lavere usikkerhet i estimatene fra og med tall for 2. kvartal 2023.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Revisjon er ikke relevant i grensehandelsstatisikken.

Ikke relevant.

Kontakt