Statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier. Du kan lage egne utvalg av tallene og lagre disse i flere filformater. Det finnes også et API mot Statstikkbanken.

Vårt publiseringstidspunkt for all statistikk er kl. 08.00. Statistikkbankens metadata oppdateres kl. 05.00 og 11.30. Ved disse to tidspunktene er alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter. Tall som skal revideres vises som ‘.’ eller ‘0’ i tidsrommet 05.00-08.00.

 1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
  1. Vis/skjul: Arbeidsledighet
   1. Arbeidskraftundersøkelsen
   2. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   4. Ledige stillingar
   5. Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
   6. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
  2. Vis/skjul: Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter
   1. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   2. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   3. Arbeidsulykker
   4. Fagforeiningsmedlemmer og streikar
   5. Sykefravær
  3. Vis/skjul: Lønn og arbeidskraftkostnader
   1. Antall arbeidsforhold og lønn
   2. Arbeidskraftkostnader
   3. Arbeidskraftkostnadsindeks
   4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
   5. Lønn
  4. Vis/skjul: Sysselsetting
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Antall arbeidsforhold og lønn
   3. Arbeidskraftundersøkelsen
   4. Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
   6. Helse- og sosialpersonell
   7. Ledige stillingar
   8. Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen
   9. Sysselsetting, registerbasert
   10. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
   11. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
 2. Vis/skjul: Bank og finansmarked
  1. Vis/skjul: Finansielle indikatorer
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Kredittindikator
   3. Opna konkursar
   4. Pengemengde
  2. Vis/skjul: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak
   1. Avtalefesta pensjon (AFP) (opphørt)
   2. Banker og kredittforetak
   3. Finansielle holdingselskaper
   4. Finansinstitusjoner (opphørt)
   5. Forsikringsmeglere (opphørt)
   6. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
   7. Næringsoppgaver og hjelpevirksomhet for finansielle foretak (opphørt)
   8. Pensjonskasser
   9. Renter i banker og kredittforetak
   10. Tjenestepensjoner
   11. Verdipapirforetak (opphørt)
  3. Vis/skjul: Verdipapirmarkeder
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Verdipapirer
   3. Verdipapirfond
   4. Verdipapirfond, kvartalstall
   5. Verdipapirforetak (opphørt)
 3. Vis/skjul: Befolkning
  1. Vis/skjul: Barn, familier og husholdninger
   1. Adopsjoner
   2. Befolkning
   3. Ekteskap og skilsmisser
   4. Familier og husholdninger
   5. Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)
   6. Fødte
   7. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   8. Samboere
  2. Vis/skjul: Befolkningsframskrivinger
   1. Nasjonale befolkningsframskrivinger
   2. Regionale befolkningsframskrivinger
  3. Vis/skjul: Flytting
   1. Flyttinger
  4. Vis/skjul: Folke- og boligtellinger
   1. Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)
   2. Folke- og boligtellingen, hovedtall (opphørt)
   3. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)
   4. Folke- og boligtellingen, husholdninger (opphørt)
   5. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
  5. Vis/skjul: Folketall
   1. Befolkning
   2. Befolkningen på Svalbard
   3. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   4. Nasjonale befolkningsframskrivinger
   5. Personer med flyktningbakgrunn
   6. Regionale befolkningsframskrivinger
   7. Samiske forhold
   8. Tettsteders befolkning og areal
  6. Vis/skjul: Fødte og døde
   1. Adopsjoner
   2. Døde
   3. Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
   4. Fødte
  7. Vis/skjul: Innvandrere
   1. Adopsjoner
   2. Flyttinger
   3. Holdninger til innvandrere og innvandring
   4. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   6. Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)
   7. Overgang til norsk statsborgerskap
   8. Personer med flyktningbakgrunn
  8. Vis/skjul: Likestilling
   1. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene
  9. Vis/skjul: Navn
   1. Navn
 4. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
  1. Vis/skjul: Bolig og boforhold
   1. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   2. Boforhold, registerbasert
   3. Boliger
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Byggjekostnadsindeks for bustader
   6. Bygningsmassen
   7. Folke- og boligtellingen, boliger (opphørt)
   8. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)
   9. Kommunale boliger
   10. Kommunale boliggebyrer
   11. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   12. Leiemarkedsundersøkelsen
   13. Prisindeks for brukte boliger
   14. Prisindeks for nye boliger
  2. Vis/skjul: Bygg og anlegg
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Byggeaktivitet i strandsonen
   3. Byggeareal
   4. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   5. Byggjekostnadsindeks for bustader
   6. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
   7. Bygningsmassen
   8. Næringenes økonomiske utvikling
   9. Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)
   10. Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)
   11. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  3. Vis/skjul: Eiendom
   1. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   2. Eiendomsomsetning
   3. Landbrukseiendommer
   4. Overdragelser av landbrukseiendommer
 5. Vis/skjul: Energi og industri
  1. Vis/skjul: Energi
   1. Elektrisitet
   2. Elektrisitetspriser
   3. Energibruk i husholdningene
   4. Energibruk i industrien
   5. Energibruk i kommunene (opphørt)
   6. Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)
   7. Fjernvarme og fjernkjøling
   8. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Næringenes økonomiske utvikling
   10. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   11. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap
   12. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   13. Produsentprisindeksen
   14. Vannmagasinenes fyllingsgrad (opphørt)
   15. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
  2. Vis/skjul: Industri og bergverksdrift
   1. Avfall fra industrien
   2. Energibruk i industrien
   3. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   4. Kjøtproduksjon
   5. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   6. Miljøvernutgifter
   7. Næringenes økonomiske utvikling
   8. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   9. Ordreindeks for industri (opphørt)
   10. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   11. Produsentprisindeksen
   12. Utenlandske datterselskap i Norge
   13. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
   14. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift
  3. Vis/skjul: Olje og gass
   1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester
   2. Olje- og gassvirksomhet, internasjonale markedsforhold (opphørt)
   3. Olje- og gassvirksomhet, produksjon (opphørt)
   4. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   5. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap
   6. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   7. Produsentprisindeksen
   8. Sal av petroleumsprodukt
   9. Utenlandske datterselskap i Norge
   10. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
 6. Vis/skjul: Helse
  1. Vis/skjul: Dødsårsaker
   1. Dødsårsaker (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
  2. Vis/skjul: Funksjonsevne
   1. Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse
   2. Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Helseforhold og levevaner
   1. Arbeidsulykker
   2. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   3. Røyk, alkohol og andre rusmidler
   4. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   5. Steriliseringar (opphørt)
   6. Svangerskapsavbrudd (opphørt)
   7. Sykefravær
  4. Vis/skjul: Helsetjenester
   1. Allmennlegetjenesten
   2. Helse- og sosialpersonell
   3. Helseregnskap
   4. Kommunale boliger
   5. Kommunehelsetenesta
   6. Pasienter på sykehus
   7. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
   8. Spesialisthelsetjenesten
   9. Spesialisthelsetjenesten - StatRes (opphørt)
   10. Tannhelsetenesta
   11. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
 7. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
  1. Vis/skjul: Forbruk
   1. Forbruksundersøkelsen
   2. Harmonisert konsumprisindeks
   3. Konsumprisindeksen
   4. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
   5. Varehandelsindeksen
   6. Varekonsumindeksen
  2. Vis/skjul: Inntekt og formue
   1. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen
   2. Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)
   3. Gårdbrukernes inntekter og gjeld
   4. Inntekter, personlig næringsdrivende
   5. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
   6. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   7. Skatt for personer
   8. Skogeiernes inntekt
  3. Vis/skjul: Skatt for personer
   1. Arveavgift (opphørt)
   2. Inntekter, personlig næringsdrivende
   3. Skattelikninga (opphørt)
   4. Skatt for personer
 8. Vis/skjul: Innvandring og innvandrere
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Antall arbeidsforhold og lønn
   3. Arbeidskraftundersøkelsen
   4. Lønn
   5. Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
   6. Sykefravær
   7. Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert
   8. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Adopsjoner
   2. Befolkning
   3. Flyttinger
   4. Fødte
   5. Holdninger til innvandrere og innvandring
   6. Innvandrere etter innvandringsgrunn
   7. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
   8. Innvandringsregulering - StatRes (opphørt)
   9. Overgang til norsk statsborgerskap
   10. Personer med flyktningbakgrunn
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
  4. Vis/skjul: Helse
   1. Allmennlegetjenesten
   2. Sykefravær
  5. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger
  6. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  7. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Alderspensjonister
   2. Arbeidsavklaringspenger
   3. Barnevern
   4. Boforhold, registerbasert
   5. Etterforskede lovbrudd
   6. Fengslinger
   7. Straffereaksjoner
   8. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
   9. Uføretrygdede
   10. Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
   11. Økonomisk sosialhjelp
  8. Vis/skjul: Utdanning
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Barnehager
   3. Befolkningens utdanningsnivå
   4. Elevar i grunnskolen
   5. Fagskoler
   6. Gjennomføring i videregående opplæring
   7. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   8. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   9. Nasjonale prøver
   10. Norskopplæring for voksne innvandrere
   11. Studenter i høyere utdanning
   12. Studiepoeng og fullført høyere utdanning
   13. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
   14. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  9. Vis/skjul: Valg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
   3. Personer med stemmerett
   4. Stortingsvalget, velgerundersøkelsen
   5. Valgdeltakelse
  10. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)
   2. Etablerere i næringslivet
   3. Styre og leiing i aksjeselskap
 9. Vis/skjul: Jord, skog, jakt og fiskeri
  1. Vis/skjul: Akvakultur
   1. Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
  2. Vis/skjul: Fiske og fangst
   1. Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)
   2. Eksport av laks
   3. Elvefiske
   4. Fiskeri (avslutta i Statistisk sentralbyrå)
   5. Sjøfiske etter laks og sjøaure
  3. Vis/skjul: Jakt
   1. Aktive jegere
   2. Elgjakt
   3. Hjortejakt
   4. Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt
   5. Registrert avgang av store rovdyr
   6. Registrerte jegere
   7. Småvilt- og rådyrjakt
   8. Villreinjakt
  4. Vis/skjul: Jordbruk
   1. Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr
   2. Gårdbrukernes inntekter og gjeld
   3. Hagebruksavlingar
   4. Husdyrhald
   5. Jordbruksareal og husdyr (opphørt)
   6. Kjøtproduksjon
   7. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   8. Korn og oljevekster, areal og avlinger
   9. Landbruksundersøkinga
   10. Mattilsynet - StatRes (opphørt)
   11. Plantevern
   12. Potet- og grovfôravlingar
   13. Veksthus og planteskoler (opphørt)
  5. Vis/skjul: Landbrukseiendommer
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landbrukseiendommer
   3. Overdragelser av landbrukseiendommer
  6. Vis/skjul: Landbrukstellinger
   1. Landbruksteljing
  7. Vis/skjul: Skogbruk
   1. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   2. Landsskogtakseringen
   3. Skogavvirkning for salg
   4. Skogbruk, landbruksundersøkinga (opphørt)
   5. Skogeiendommer
   6. Skogeiernes inntekt
   7. Skogkultur
   8. Skogsveier
   9. Totalregnskap for skogbruket (opphørt)
 10. Vis/skjul: Kultur og fritid
  1. Vis/skjul: Idrett og friluftsliv
   1. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   2. Norsk kulturbarometer
  2. Vis/skjul: Kultur
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Kulturtilbod
   3. Museum og samlingar
   4. Norsk kulturbarometer
  3. Vis/skjul: Organisasjoner og medlemskap
   1. Fagforeiningsmedlemmer og streikar
   2. Finansiering av politiske partier
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   4. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
  4. Vis/skjul: Religion og livssyn
   1. Den norske kirke
   2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   3. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   4. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja
  5. Vis/skjul: Tids- og mediebruk
   1. Norsk mediebarometer
   2. Reiseundersøkelsen
   3. Tidsbruksundersøkelsen
 11. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
  1. Vis/skjul: Finansregnskap
   1. Finansielle sektorregnskaper
   2. Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)
  2. Vis/skjul: Konjunkturer
   1. Konjunkturbarometer for industri og bergverk
   2. Konjunkturtendensene
   3. Ordreindeks for industri (opphørt)
   4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
   5. Produsentprisindeksen
   6. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
  3. Vis/skjul: Nasjonalregnskap
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
   2. Helseregnskap
   3. Nasjonalregnskap
   4. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet
   5. Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner
   6. Satellittregnskap for turisme
   7. Utdanningsregnskap
   8. Utenriksregnskap
   9. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
   10. Varekonsumindeksen
 12. Vis/skjul: Natur og miljø
  1. Vis/skjul: Areal
   1. Aktivitet i sentrumssoner
   2. Areal av land og ferskvatn
   3. Arealbruk i tettsteder
   4. Arealbruk og arealressurser
   5. Byggeaktivitet i strandsonen
   6. Fritidsbyggområder
   7. Jordbruksareal og husdyr (opphørt)
   8. Miljøforvaltning
   9. Plan- og byggesaksbehandling
   10. Rekreasjonsareal og nærturterreng
   11. Tettsteders befolkning og areal
   12. Vernede områder
  2. Vis/skjul: Avfall
   1. Avfall fra byggeaktivitet
   2. Avfall fra industrien
   3. Avfall fra tjenesteytende næringer
   4. Avfall frå hushalda
   5. Avfallshåndtering ved avfallsanlegg
   6. Avfallsregnskapet
   7. Avfall - StatRes (opphørt)
   8. Farlig avfall
  3. Vis/skjul: Forurensning og klima
   1. Farlig avfall
   2. Kommunalt avløp
   3. Plantevern
   4. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
   5. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   6. Utslipp til luft
  4. Vis/skjul: Miljøregnskap
   1. Materialstrømsregnskap
   2. Miljøvernutgifter
   3. Miljøøkonomiske virkemidler
   4. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
  5. Vis/skjul: Vann og avløp
   1. Kommunalt avløp
   2. Kommunal vannforsyning
   3. Næringenes økonomiske utvikling
   4. Utslipp og rensing av kommunalt avløp
   5. Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning (opphørt)
 13. Vis/skjul: Offentlig sektor
  1. Vis/skjul: Kommunale finanser
   1. Eiendomsskatt
   2. Fylkeskommuneregnskap
   3. Kommunale attføringsforetak, regnskap (opphørt)
   4. Kommuneregnskap
   5. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
   6. Offentlige foretak, regnskap
   7. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   8. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   9. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
  2. Vis/skjul: KOSTRA
   1. Avfall frå hushalda
   2. Barnehager
   3. Barnevern
   4. Brann- og ulukkesvern
   5. Den norske kirke
   6. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   7. Eiendomsskatt
   8. Elevar i grunnskolen
   9. Fylkeskommuneregnskap
   10. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   11. Kommunale boliger
   12. Kommunale boliggebyrer
   13. Kommunal forvaltning av landbruksarealer
   14. Kommunalt avløp
   15. Kommunal vannforsyning
   16. Kommunehelsetenesta
   17. Kommuneregnskap
   18. KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering
   19. Kulturtilbod
   20. Miljøforvaltning
   21. Plan- og byggesaksbehandling
   22. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   23. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester
   24. Tannhelsetenesta
   25. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
   26. Økonomisk sosialhjelp
  3. Vis/skjul: Offentlig forvaltning
   1. Bruk av IKT i offentlig sektor
   2. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren
   3. Forsvaret - StatRes (opphørt)
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   6. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   7. Offentlig sektor på Svalbard
   8. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)
  4. Vis/skjul: Skatteregnskap
   1. Eiendomsskatt
   2. Skatterekneskap
  5. Vis/skjul: Statlige finanser
   1. Forsvaret - StatRes (opphørt)
   2. Holdninger til norsk u-hjelp
   3. Offentlige foretak, regnskap
   4. Offentlige foretak, strukturstatistikk (opphørt)
   5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld
   6. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
   7. Skatteetaten - StatRes (opphørt)
   8. Statens pensjonsfond Norge (opphørt)
   9. Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)
   10. Statsregnskapets inntekter og utgifter
   11. Toll- og avgiftsetaten - StatRes (opphørt)
   12. Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)
 14. Vis/skjul: Priser og prisindekser
  1. Vis/skjul: Boligpriser og boligprisindekser
   1. Forholdet mellom ligningsverdi og salgssum på boliger (opphørt)
   2. Kvadratmeterpriser for eneboliger
   3. Leiemarkedsundersøkelsen
   4. Prisindeks for brukte boliger
   5. Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer (opphørt)
   6. Prisindeks for nye boliger
   7. Prisindeks for nye flerbolighus (opphørt)
   8. Prisindeks for utleie av næringseiendom
  2. Vis/skjul: Byggekostnadsindekser
   1. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   2. Byggjekostnadsindeks for bustader
   3. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
  3. Vis/skjul: Konsumpriser
   1. Foreldrebetaling i barnehagar
   2. Harmonisert konsumprisindeks
   3. Konsumprisindeksen
   4. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
   5. Sammenlikning av prisnivå i Europa
  4. Vis/skjul: Produsent- og engrosprisindekser
   1. Elektrisitetspriser
   2. Prisindeks for engroshandel (opphørt)
   3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands
   4. Produsentprisindeksen
   5. Produsentprisindekser for tjenester
   6. Vareprisindeks for industrinæringene (opphørt)
 15. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
  1. Vis/skjul: Barne- og familievern
   1. Barnevern
   2. Barnevernsinstitusjoner
   3. Familievern
   4. Statleg barnevern - StatRes (opphørt)
  2. Vis/skjul: Kriminalitet og rettsvesen
   1. Anmeldte lovbrudd og ofre
   2. Domstolene og andre konfliktløsningsorganer - StatRes (opphørt)
   3. Etterforskede lovbrudd
   4. Fengslinger
   5. Forliksrådenes virksomhet (opphørt)
   6. Kriminalomsorgen - StatRes (opphørt)
   7. Politi og påtale - StatRes (opphørt)
   8. Straffereaksjoner
   9. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  3. Vis/skjul: Levekår
   1. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
   2. Boforhold, levekårsundersøkelsen
   3. Boforhold, registerbasert
   4. Fattigdomsproblemer, levekårsundersøkelsen
   5. Helseforhold, levekårsundersøkelsen
   6. Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen
   7. Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse
   8. Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen
   9. Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen
   10. Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen
   11. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen
  4. Vis/skjul: Trygd og stønad
   1. Alderspensjonister
   2. Arbeidsavklaringspenger
   3. Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)
   4. Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)
   5. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
   6. Uføretrygdede
   7. Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak
   8. Økonomisk sosialhjelp
 16. Vis/skjul: Svalbard
  1. Vis/skjul: Arbeid og lønn
   1. Sysselsetting, registerbasert
  2. Vis/skjul: Befolkning
   1. Befolkningen på Svalbard
  3. Vis/skjul: Bygg, bolig og eiendom
   1. Boliger
   2. Byggeareal
   3. Bygningsmassen
  4. Vis/skjul: Energi og industri
   1. Elektrisitet
  5. Vis/skjul: Inntekt og forbruk
   1. Skatt for personer
  6. Vis/skjul: Kultur og fritid
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Museum og samlingar
  7. Vis/skjul: Nasjonalregnskap og konjunkturer
   1. Fylkesfordelt nasjonalregnskap
  8. Vis/skjul: Natur og miljø
   1. Areal av land og ferskvatn
   2. Arealbruk og arealressurser
   3. Avfall frå hushalda
   4. Farlig avfall
   5. Vernede områder
  9. Vis/skjul: Offentlig sektor
   1. Offentlig sektor på Svalbard
   2. Skatterekneskap
  10. Vis/skjul: Priser og prisindekser
   1. Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)
  11. Vis/skjul: Sosiale forhold og kriminalitet
   1. Anmeldte lovbrudd og ofre
   2. Etterforskede lovbrudd
   3. Forliksrådenes virksomhet (opphørt)
   4. Straffereaksjoner
  12. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
   1. Internett-målinga (avslutta i Statistisk sentralbyrå)
  13. Vis/skjul: Transport og reiseliv
   1. Bilparken
   2. Godstransport på kysten
   3. Lufttransport
   4. Overnattingar
  14. Vis/skjul: Utdanning
   1. Barnehager
   2. Regnskap for private barnehager
  15. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
   1. Næringer på Svalbard
 17. Vis/skjul: Teknologi og innovasjon
  1. Vis/skjul: Forskning og innovasjon i næringslivet
   1. Forskning og utvikling i næringslivet
   2. Innovasjon i næringslivet
   3. Næringspolitiske virkemidler
   4. Patenter, design og varemerker
  2. Vis/skjul: Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT
   1. Bruk av IKT i husholdningene
   2. Bruk av IKT i næringslivet
   3. Bruk av IKT i offentlig sektor
   4. Internett-målinga (avslutta i Statistisk sentralbyrå)
   5. Norsk mediebarometer
   6. Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)
   7. Økonomiske strukturer i informasjonssektoren (opphørt)
 18. Vis/skjul: Transport og reiseliv
  1. Vis/skjul: Landtransport
   1. Bilparken
   2. Byggekostnadsindeks for veganlegg
   3. Drosjetransport
   4. Godstransport med lastebil
   5. Innenlandsk transport
   6. Jernbanetransport
   7. Jernbaneverket - StatRes (opphørt)
   8. Kjørelengder
   9. Kollektivtransport
   10. Kostnadsindeks for buss
   11. Kostnadsindeks for lastebiltransport
   12. Næringenes økonomiske utvikling
   13. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   14. Statens vegvesen - StatRes (opphørt)
   15. Trafikkulykker med personskade
   16. Transport med varebiler
   17. Varetransportundersøkelsen (opphørt)
  2. Vis/skjul: Luftfart
   1. Innenlandsk transport
   2. Lufttransport
   3. Næringenes økonomiske utvikling
  3. Vis/skjul: Reiseliv
   1. Grensehandel
   2. Næringenes økonomiske utvikling
   3. Overnattingar
   4. Reiseundersøkelsen
   5. Satellittregnskap for turisme
  4. Vis/skjul: Sjøtransport
   1. Driftsundersøkelse for nærsjø- og innenriksfart (opphørt)
   2. Driftsundersøkelse for sjøfart
   3. Godstransport på kysten
   4. Handelsflåten, norskregistrerte skip
   5. Innenlandsk transport
   6. Kollektivtransport
   7. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart
   8. Kystverkets virksomhet (opphørt)
   9. Næringenes økonomiske utvikling
   10. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner
   11. Sjøulykker (opphørt)
   12. Skipsanløp i norske og utenlandske havner (opphørt)
   13. Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)
 19. Vis/skjul: Utdanning
  1. Vis/skjul: Barnehager
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Barnehager
   3. Foreldrebetaling i barnehagar
   4. Regnskap for private barnehager
  2. Vis/skjul: Fagskoleutdanning
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Fagskoler
   3. Utdanningsregnskap
  3. Vis/skjul: Grunnskoler
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Elevar i grunnskolen
   3. Grunnskoleopplæring for vaksne (opphørt)
   4. Karakterer ved avsluttet grunnskole
   5. Lærarar (opphørt)
   6. Nasjonale prøver
   7. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   8. Utdanningsregnskap
  4. Vis/skjul: Høyere utdanning
   1. Fag- og forskingsbibliotek
   2. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler
   3. Lærarar (opphørt)
   4. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   5. Studenter i høyere utdanning
   6. Studiepoeng og fullført høyere utdanning
   7. Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)
   8. Utdanningsregnskap
  5. Vis/skjul: Utdanningsnivå
   1. Befolkningens utdanningsnivå
   2. Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning (opphørt)
   3. Leseferdigheter og tallforståelse
   4. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
  6. Vis/skjul: Videregående utdanning
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Gjennomføring i videregående opplæring
   3. Lærarar (opphørt)
   4. Regnskap fra private skoler (opphørt)
   5. Utdanningsregnskap
   6. Videregående opplæring og annen videregående utdanning
  7. Vis/skjul: Voksenopplæring
   1. Ansatte i barnehage og skole
   2. Folkehøgskolar (opphørt)
   3. Grunnskoleopplæring for vaksne (opphørt)
   4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
   5. Livslang læring
   6. Norskopplæring for voksne innvandrere
   7. Opplæring i bedrifter
   8. Studieforbundenes opplæringsvirksomhet
   9. Utdanningsregnskap
   10. Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)
   11. Voksnes læring
 20. Vis/skjul: Utenriksøkonomi
  1. Vis/skjul: Fordringer og gjeld overfor utlandet
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Direkteinvesteringer
   3. Internasjonale reservar og valutalikviditet
   4. Norske dotterselskap i utlandet
   5. Porteføljeinvesteringer i utlandet
   6. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
   7. Utenriksregnskap
  2. Vis/skjul: Utenrikshandel
   1. Eksport av laks
   2. Utanrikshandel med tenester
   3. Utenrikshandel med IKT-varer (opphørt)
   4. Utenrikshandel med sjøfartstjenester (opphørt)
   5. Utenrikshandel med varer
   6. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
  3. Vis/skjul: Utenriksregnskap
   1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
   2. Utenriksregnskap
   3. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
 21. Vis/skjul: Valg
  1. Vis/skjul: Folkeavstemninger
   1. Folkeavstemningen om EU (opphørt)
   2. Lokale folkeavstemninger
  2. Vis/skjul: Kommunestyre- og fylkestingsvalg
   1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
   2. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
   3. Personer med stemmerett
   4. Valgdeltakelse
   5. Valgkampbidrag
   6. Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget
  3. Vis/skjul: Partifinansiering
   1. Finansiering av politiske partier
   2. Valgkampbidrag
  4. Vis/skjul: Sametingsvalg
   1. Sametingsvalet
  5. Vis/skjul: Stortingsvalg
   1. Personer med stemmerett
   2. Stortingsvalet
   3. Stortingsvalget, listekandidater
   4. Stortingsvalget, velgerundersøkelsen
   5. Valgdeltakelse
   6. Valgkampbidrag
 22. Vis/skjul: Varehandel og tjenesteyting
  1. Vis/skjul: Tjenesteyting
   1. Annen tjenesteyting, omsetning (opphørt)
   2. Avfall fra tjenesteytende næringer
   3. Energibruk i tjenesteytende næringer (opphørt)
   4. Næringenes økonomiske utvikling
   5. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper
   6. Omsetningsindeks for tjenester
  2. Vis/skjul: Varehandel
   1. Alkoholomsetning
   2. Grensehandel
   3. Investeringsindeks for detaljhandel
   4. Næringenes økonomiske utvikling
   5. Omsetning i varehandel
   6. Omsetning i varehandel, etter produktgruppe
   7. Prisindeks for engroshandel (opphørt)
   8. Sal av petroleumsprodukt
   9. Varehandelsindeksen
   10. Varekonsumindeksen
 23. Vis/skjul: Virksomheter, foretak og regnskap
  1. Vis/skjul: Eierskap og roller
   1. Aksjer og kapitalutdelinger
   2. Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)
   3. Etablerere i næringslivet
   4. Styre og leiing i aksjeselskap
  2. Vis/skjul: Konkurser
   1. Opna konkursar
  3. Vis/skjul: Regnskap
   1. Nøkkeltall for børsnoterte selskaper (opphørt)
   2. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper
   3. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser
   4. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
  4. Vis/skjul: Skatt for næringsvirksomhet
   1. Selskapers inntekter og fradrag
   2. Skattelikninga (opphørt)
   3. Skatt for selskaper
  5. Vis/skjul: Virksomheter og foretak
   1. Bruk av IKT i næringslivet
   2. Forskning og utvikling i næringslivet
   3. Føretak
   4. Innovasjon i næringslivet
   5. Norske dotterselskap i utlandet
   6. Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst
   7. Næringenes økonomiske utvikling
   8. Næringer på Svalbard
   9. Opplæring i bedrifter
   10. Produsentprisindekser for tjenester
   11. Utenlandske datterselskap i Norge
   12. Virksomheter