Skatterekneskap

Oppdatert: 18. januar 2022

Neste oppdatering: 18. februar 2022

Endring i samla skatteinnbetalingar hittil i år
Endring i samla skatteinnbetalingar hittil i år
Desember 2020 - Desember 2021
12,6
%

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2019Desember 2020Desember 2021Desember 2020Desember 2021
Fordelte skattar i alt943 995858 392966 716-9,112,6
Ordinær skatt til staten77 61585 51490 22810,25,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum43 01116 72551 983-61,1210,8
Særskatt på utvinning av petroleum90 49011 66333 728-87,1189,2
Fellesskatt til staten192 033209 538190 8649,1-8,9
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 35 13934 32340 450-2,317,9
Ordinær skatt til primærkommunen170 107168 901195 955-0,716,0
Medlemsavgift til folketrygda147 551153 611163 0154,16,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2 183 819176 262195 271-4,110,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4 2281 8555 222
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift720 147725 967792 9390,89,2
Ordinær skatt til staten71 96377 19380 3497,34,1
Fellesskatt til staten109 490115 746114 8275,7-0,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 34 81334 02940 134-2,317,9
Ordinær skatt til primærkommunen168 450167 353194 293-0,716,1
Medlemsavgift til folketrygda147 369153 502162 8044,26,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2 183 819176 262195 271-4,110,8
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4 2421 8835 261
Upersonlege skattytarar222 670131 666172 557-40,931,1
Ordinær skatt til staten5 1868 0379 43755,017,4
Ordinær skatt på utvinning av petroleum43 01116 72551 983-61,1210,8
Særskatt på utvinning av petroleum90 49011 66333 728-87,1189,2
Fellesskatt til staten82 29793 59775 75113,7-19,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 260253255-2,70,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 4261 3911 403-2,50,9
Renter m.m.3 1 1797591 220-35,660,7
Ordinær skatt til staten3 467283441-39,455,8
Fellesskatt til staten246195286-20,746,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1 664160-37,946,3
Ordinær skatt til primærkommunen232158260-31,964,6
Medlemsavgift til folketrygda182110211-39,691,8
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2 .....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4 -14-28-38
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.

Skatteordningar

Fordelte skattar i alt

Summen av alle innbetalte skattar på dei ulike ordningane.

Personlege skatteytarar medrekna arbeidsgjevaravgift

Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift omfattar alle personlege skattytarar i inntektsår t. Personlege skattytarar betalar forskotsvis, enten ved forskotstrekk eller forskotsskatt. Forskotstrekk trekkast av arbeidsgjevar før lønn utbetalast, og svarer til den skatten som forventast å bli utlikna for inntektsåret. Forskotsskatt betalast av formue og inntekt som ikkje det kan trekkast forskotstrekk i.

Ordninga omfattar også arbeidsgjevaravgift betalt inn av upersonlege skattytarar og skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar.

Upersonlege skattytarar

Ordninga omfattar alle upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar som blir likna som eigne skattesubjekt i inntektsår t+1.

Renter m.m.

Ordninga omfattar til dømes renter på for seint betalt skatt, innkrevjingsinntekter og –utgifter, utgifter på grunn av avskriving m.m.

Skattearter

Ordinær skatt til staten

Ordinær skatt til staten omfattar formues- og inntektsskatt til staten frå personlege og upersonlege skattytarar. Inkluderer trinnskatt (tidligere toppskatt) frå personlege skattytarar.

Ordinær skatt på utvinning av petroleum

Ordinær skatt på utvinning av petroleum omfattar skatt på inntekt og formue frå petroleumsutvinning og rørleidningstransport.

Særskatt på utvinning av petroleum

Særskatt på utvinning av petroleum er skatt utover ordinær skatt på utvinning av petroleum. Særskatten er innført grunna den store meiravkastninga som er knytt til utvinning av olje og gass.

Fellesskatt til staten

Fellesskatt til staten betalast av alle som er pliktig å betale inntektsskatt til kommunen. Fellesskatten er berekna på same grunnlag som inntektsskatten til kommunane.

Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)

Ordinær skatt til fylkeskommunen omfattar skatt på inntekt frå personlege skattytarar.

Ordinær skatt til primærkommunen

Ordinær skatt til primærkommunen omfattar formuesskatt og skatt på inntekt frå personlege skattytarar.

Medlemsavgift til folketrygda

Folketrygda finansierast mellom anna av medlemspremiar og arbeidsgjevaravgift. Medlemspremiar, eller trygdeavgift, til folketrygda reknas ut frå samla personinntekt. Trygdeavgift blir rekna etter tre satsar, etter om grunnlaget er løn, personinntekt frå næring eller pensjon.

Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda

Dette er ei avgift arbeidsgjevarar betalar for sine tilsette som ein del av finansieringa av folketrygda. Den bereknast som ei prosentsats av løn og godtgjeringar. Avgifta er differensiert slik at prosentsatsa avhenger av næring og kvar arbeidsplassen er lokalisert.

Skatt til Svalbard

Skatt til Svalbard inkluderer skatt på inntekt frå personlege og upersonlege skattytarar samt medlemspremie til Folketrygda. For meir informasjon, sjå Lov om skatt til Svalbard (29.11.1996).Kreditorar

Skattekreditorane omfattar kommune, fylkeskommune, stat og folketrygd. Innbetalt skatt blir etter frådrag for avsetning til margin fordelt av skatteoppkrevjar på ulike skattekreditorar delvis ved hjelp av utrekna fordelingstal.

Lokal eigedomsskatt er ikkje inkludert i statistikken, men formue knytt til eigedom kan påverke totalsumma av ordinære skattar. Statistikk for eigedomsskatt publiserast årleg.

Ikkje relevant

Namn: Skatterekneskap

Emne: Offentlig sektor

18. februar 2022

Seksjon for offentlige finanser

Kommune.

Månadleg. Publiserast mellom den 15. og den 20. i månaden etter innbetalingsmånad.

Skatterekneskapen inngår i berekninga av kvartalsvise inntekter og utgifter for offentlig forvaltning som rapporterast til Eurostat.

Grunnlagsdata lagrast i SAS-datasett og arkiverast på flate filar på Linux-server.

Føremålet med statistikken er å gje ein månadleg oversikt over innbetalt skatt på nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Dei viktigaste brukarane er Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS (tidlegare Kommunanes Sentralforbund), kommunar og fylkeskommunar.

Statistikken blir mellom anna nytta for løypande oppfølging og styring av kommuneøkonomien i samband med nasjonalbudsjett, revidert nasjonalbudsjett, kommuneøkonomiproposisjonen og som grunnlagstal for rapportar frå Det tekniske berekningsutval for kommunanes og fylkeskommunane sin økonomi. Den blir også nytta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i utrekning av rammeoverføringane til kommunane i samband med løypande inntektsutjamning.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Skattestatistikken inngår i arbeidet med å estimere kommunanes inntekter i samband med nasjonalrekneskapen og nasjonalbudsjetta. Skattestatistikken er og ei av kjeldene som blir nytta i samband med rapportering til Eurostat for korttidsindikatorar for offentlege finansar.

Ikkje relevant

Rådsforordning 2223/96, Kommisjonsforordning 264/2000, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2002.

Statistikken omfattar innbetalt skatt til kommunekasseraren/kemneren. I tillegg inngår skatt for personar utan varig tilknyting til landet (frå Skatteoppkrever utland) samt skattar på utvinning av petroleum. Grunnlagstala er fordelt på ulike skattekreditorar (kommunar, fylkeskommunar, staten, folketrygda) og ulike skatteordningar (forskottskatt, etterskottskatt, arbeidsgjevaravgift og trygdepremiar).

Administrative register: Statistikken baserer seg på månadsoppgjøret i skatterekneskapen. Grunnlagstal blir henta inn frå kommunane av Skattedirektoratet elektronisk og sett saman i ei fil for vidare sending til SSB gjennom eit lukka system for filoverføring. Registrerte petroleumsskattar (ordinær skatt og særskatt) frå Skatteetaten blir sendt til SSB på e-post.

SSB mottek også ei fil med tal for tilbakebetalingar og renter av skatt på utbytte for utanlandske aksjonærar på e-post frå Skatteetaten.

Grunnlagstal blir innhenta frå kommunekasserarane 2. virkedag etter månadsslutt via ulike dataleverandørar til Skattedirektoratet (SKD). SKD kontrollerer dataa og tilrettelegg ei fil for overføring til SSB i løpet av tre dagar. Dataa blir lagt inn i SSBs database og blir der supplert med oljeskattar på utvinning av petroleum, samt at det blir gjennomført ulike kontroller på "inputdataa". Skatteoppkrevjar fordeler skatten mellom alle skattekreditorar direkte, ned på kvar enkelt kommune.

I databasen blir det kjørt ulike kontrollprogram, mellom anna talet på kommunar, bruk av ugyldige kommunenummer eller ugyldige kontoar, og kontroller mot summar på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dessutan sjekkar ein den interne konsistensen i skatterekneskapen.

Skatterekneskapsstatistikken blir ikkje sesongjustert.

Ikkje relevant

Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune. Fordimånadsfilene blir akkumulert, vart ikkje brot i tidsserien eliminert før ved utgangen av 2000.

I 2008 innførde Skattedirektoratet eit nytt rapporteringssystem for skatt (SOFIE) som medførde nokre endringar. Frå 2008 kan ein også gje ut skattetal for Svalbard. SSB starta difor ein ny tidsserie i Statistikkbanken frå august 2008.

Etter at fylkeskommunen er blitt eigen skattekreditor er differansen mellom bokført skatt i kommunerekneskapen og dataa oversendt frå SKD blitt mindre, men ikkje heilt eliminert. Dette kan skuldast at innbetalt skatt for tidlegare år er blitt fordelt etter den gamle metoden. Differansane vil etter kvart bli eliminert ettersom all innbetalt skatt vil bli fordelt direkte til fylkeskommunen.

SKD sender ikkje fila til SSB før data frå alle kommunane er innkomne.

Ingen utvalsfeil grunna fullteljing.

I einskilde tilfelle kan forskyving mellom månader i innbetaling/føring av skattane for enkeltkommunar medføre store endringstal samanlikna med same periode året før. Dette vil normalt jamne seg ut over året.

Publiserte tal reknast som endelege og blir normalt ikkje revidert.

Kontakt

Christopher Okazaki Hansen

christopher.hansen@ssb.no

40 90 26 61

Eivind Andreas Sirnæs Egge

eivind.egge@ssb.no

40 90 26 65