Verdipapirfond

Oppdatert: 17. september 2021

Neste oppdatering: 16. september 2022

Årsresultat
Årsresultat
2020
106 318
millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.
Verdipapirfond. Balanse i millioner kroner.
2017201820192020
EIENDELER
Aksjer519 620497 927627 111693 783
Verdipapirfondsandeler183 905177 043186 261200 092
Egenkapitalbevis5 6414 7697 1577 535
Obligasjoner395 034431 640471 486516 527
Sertifikater43 99423 64828 44927 898
Andre eiendeler4 5661 31711 19717 768
Bankinnskudd38 08835 91038 47741 203
Innenlandske banker30 19530 06729 00525 551
Utenlandske banker7 8935 8439 47115 651
SUM EIENDELER1 190 8471 172 2241 370 1701 504 806
GJELD OG EGENKAPITAL
Innbetalt egenkapital882 310891 980925 266954 209
Andelskapital til pålydende verdi705 804740 277786 571821 281
Korreksjon av andelskapitalen176 507151 704138 695132 928
Opptjent egenkapital302 482273 624436 500535 498
Gjeld6 0556 6208 40515 099
Skattegjeld322-97-151-109
Renter/utbytte til andelseiere224275312186
Annen gjeld5 5106 4428 24415 022
SUM GJELD OG EGENKAPITAL1 190 8471 172 2241 370 1701 504 806
Antall fond398387398402
Standardtegn i tabeller
Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.
Verdipapirfond. Resultatregnskap i millioner kroner.
2017201820192020
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter12 29712 64714 21513 416
Aksjeutbytte mv.13 49814 97916 22714 347
Realiserte kursgevinster/-tap46 05235 99141 04448 629
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap46 086-97 094130 73132 604
Andre porteføljeinntekter/-kostnader5 455878-5 2505 503
PORTEFØLJERESULTAT123 388-32 599196 967114 499
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter79775053
Andre inntekter/-kostnader-35-4-158-88
Forvaltningshonorarer-6 293-6 116-6 337-6 754
FORVALTNINGSRESULTAT-6 249-6 043-6 445-6 789
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD117 140-38 642190 522107 711
Skattekostnad-1 103-1 132-1 175-1 393
ÅRSRESULTAT116 036-39 775189 347106 318
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere12 1773 1795 9646 408
Netto utbetalt til andelseiere i året3 7578 0513 4924 956
Overført til/ fra opptjent egenkapital100 102-51 004179 89094 954
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER116 036-39 774189 346106 318
Standardtegn i tabeller
Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.
Verdipapirfondenes eiendeler etter fondtype i millioner kroner.
2017201820192020
SUM EIENDELER1 190 8471 172 2241 370 1701 504 806
Aksjefond633 479611 436759 179841 848
Obligasjonsfond316 449315 071338 642370 077
Pengemarkedsfond107 899111 463109 285115 584
Andre rentefond59 62062 95697 061106 415
Kombinasjonsfond67 34765 74261 61765 845
Øvrige fond6 0535 5584 3875 039
Standardtegn i tabeller
Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.
Verdipapirfond. Årsresultat etter fondstype i millioner kroner.
2017201820192020
ÅRSRESULTAT116 036-39 775189 347106 318
Aksjefond95 510-39 277159 89482 460
Obligasjonsfond9 45340415 40616 001
Pengemarkedsfond1 5381 2492 1851 432
Andre rentefond3 4006784 5311 975
Kombinasjonsfond5 665-2 7647 0934 050
Øvrige fond471-63238401
Standardtegn i tabeller
Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.
Verdipapirfond. Resultatregnskap etter aksjefond og andre fond i millioner kroner.
2020
AksjefondAndre fond
Porteføljeinntekter og -kostnader
Renteinntekter9613 320
Aksjeutbytte mv.14 083264
Realiserte kursgevinster/-tap45 1483 481
Netto endring i urealiserte kursgevinster/-tap21 92510 679
Andre porteføljeinntekter/-kostnader7 606-2 103
PORTEFØLJERESULTAT88 85825 641
Forvaltningsinntekter og -kostnader
Provisjonsinntekter2726
Andre inntekter/-kostnader-72-16
Forvaltningshonorarer-5 063-1 691
FORVALTNINGSRESULTAT-5 108-1 681
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD83 75123 960
Skattekostnad-1 291-102
ÅRSRESULTAT82 46023 858
Disponering av årsresultatet
Avsatt til utbetaling til andelseiere96 399
Netto utbetalt til andelseiere i året04 956
Overført til/ fra opptjent egenkapital82 45012 504
DISPONERINGER OG OVERFØRINGER82 45923 859
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om resultat- og balanseregnskap. Fondenes årlige resultat- og balanseregnskap publiseres etter fondstype.

Verdipapirfond: Verdipapirfondene foretar investeringer i verdipapirmarkedet på vegne av små og store investorer. Fondene grupperes etter hvilke verdipapirer som inngår i porteføljen og dermed etter avkastningsmuligheter, tidshorisont og skattemessige vilkår.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og utgifter i løpet av kalenderåret.

Verdipapirer: Brukes ofte som en fellesbetegnelse for de papirer som er gjenstand for omsetning på fondsbørsen. Ved siden av ihendehaverobligasjoner og aksjer regnes også sertifikater, grunnfondsbevis og andeler i verdipapirfond.

I finansmarkedstatistikken er det foretatt en inndeling i fire fondstyper; aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond.

Fondstyper

I oversikten over verdipapirfondenes andelskapital deles fondene inn i seks hovedgrupper/fondstyper; henholdsvis aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, andre rentefond og øvrige fond:

Aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet.

Obligasjonsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i langsiktige rentepapirer.

Pengemarkedsfond er et verdipapirfond, eller nærmere bestemt et rentefond, som investerer andelskapitalen i kortsiktige rentepapirer med en bindingstid på mindre enn ett år, slike som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter.

Kombinasjonsfond er et verdipapirfond som er en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom ulike kombinasjonsfond og kan også variere over tid i samme kombinasjonsfond.

Andre rentefond er et fond som ikke faller inn under definisjonen av pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.

Øvrige fond er alle verdipapirfond som ikke faller inn under definisjonen av aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller andre rentefond. Blant annet hører fond med hedgefondlignende egenskaper til under denne type fond

Vi har tre typer klassifikasjoner; objekt, sektor, og art:

Finansobjekter og realobjekter: Gjeld, fordringer og andre eiendeler i verdipapirfondenes balanseregnskap inndeles i hovedgrupper med sikte på å gi ensartede grupper.

Debitor- og kreditorsektor: Ved statistikkbearbeiding grupperes aktørene i sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak, husholdninger og utlandet.

Inntekts- og utgiftsarter, herunder bl.a. renter og aksjeutbytte, er basert på nasjonalregnskapets regelverk.

Navn: Verdipapirfond

Emne: Bank og finansmarked

16. september 2022

213 Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Kun på nasjonalt nivå

Årlig

Ikke relevant

Publiseringsklare data er lagret i en FAME base

Formålet er å bidra med regnskapstall til finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet, samt til tilsyns- og kontrollformål i Kredittilsynet og Norges Bank.

Offisielt startet Statistisk sentralbyrå verdipapirfondstatistikk i 1990. Frem til 1994 hadde SSB stått for arbeidet med innhenting, registrering og revisjon av dataene. Etter det har Norges Bank hatt ansvaret for innsamling og revisjon av statistikken for verdipapirfond. Fra 1996 har SSB publisert resultatregnskapstall i tillegg til tidligere publisert årsbalanse med sektorspesifikasjon av enkelte finansobjekter. Fra og med januar 2007 har SSB overtatt ansvaret for statistikken for verdipapirfond.

Inngår i finansmarkedstatistikken og nasjonalregnskapet. Viktige brukere er bransjeorganisasjoner, Finans- og tolldepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet samt internasjonale organisasjoner.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" fra 2008 (SNA 2008), "European System of Accounts" fra 2010 (ESA 2010) og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikkloven § 10

Ikke relevant

Populasjonen er alle verdipapirfond som har konsesjon fra Finanstilsynet. I h.h.t. næringsstandarden omfatter dette deler av næring 64.301.

SSB samler inn regnskapsdata fra samtlige norskregistrerte verdipapirfond.

Totaltelling: statistikken inneholder tall for alle norskregistrerte verdipapirfond.

For verdipapirfondene publiserer SSB årlige balansetall etter finansobjekt og fondstype, tall for beholdning av verdipapirer etter debitorsektor og fondstype, og tall for andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor. Fra 1996 er det også publisert resultatregnskapstall.

Regnskapstallene editeres mot trykte årsregnskaper og løpende kilder.

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken for verdipapirfondene er så langt det er mulig basert på gjeldende regnskapsregelverk. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapslovgivningen.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder: Feil ved overføring av data fra selskapenes primærregnskaper til mottakene media Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper Ulike bokføringstidspunkt Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene

Svarprosent er lik 100 prosent. Skjevhet: Ikke relevant

Varians: Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant
Kontakt