Næringer på Svalbard

Oppdatert: 30. august 2022

Neste oppdatering: 30. august 2023

Endring i omsetning (prosentvis endring fra foregående år)
Endring i omsetning (prosentvis endring fra foregående år)
2021
20,2
%

Om statistikken

Statistikken gir innsikt i utviklingen og strukturen i de forskjellige næringene på Svalbard. Tallene omfatter blant annet årsverk, sysselsetting, omsetning, kostnader og investering, basert på innrapporterte data fra alle bedrifter lokalisert på Svalbard.

Bedrift

I Standard for næringsgruppering (SN 2007) er en bedrift definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Den juridiske enheten er foretaket, og et foretak kan drive en eller flere bedrifter.

Antall utførte timeverk

Omfatter det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med. Timene utførte av sesongarbeidere telles med så lenge arbeidere er ansatt eller engasjert direkte, dvs. ikke gjennom et vikarbyrå. Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er dermed ikke inkludert i sysselsettingstallene.

Sysselsetting

Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig.

Omsetning

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

Summen av Næringsoppgavepostene:

Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig P3000
+ Salgsinntekt og uttak, avgiftsfritt p3100
+ Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet p3200
+ Uopptjent inntekt p3500
+ Leieinntekt fast eiendom p3600
+ Leieinntekt av rettigheter, jakt, fiske mv. p3650
+ Annen leieinntekt p3695
+ Provisjonsinntekt p3700
+ Annen driftsinntekt p3900
= Omsetning

Leieinntekter av rettigheter, jakt, fiske mv. post 3650 er kun næringsoppgavepost i NO1

Lønnskostnader

Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader for arbeid utført på Svalbard. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap.

Offentlige tilskudd

Gjelder mottatte bevilgninger til drift og investering fra staten, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard samfunnsdrift eller andre offentlige organer (for eksempel Innovasjon Norge). Rapporteres separat i eget felt, legges ikke sammen med omsetningen.

Handelsvarer

Handelsvarer er varer som kjøpes inn i løpet av året som videreselges uten ytterligere bearbeiding (med unntak av merking og innpakning).

Totale kjøp av varer og tjenester

Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Investeringer er ikke inkludert i disse tallene.

Investeringer

Årets investeringer i driftsmidler med levetid mer enn 1 år. Det kan være investeringer i nye og brukte kapitalvarer, og omfatter all påbygging, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger kapitalvarers levetid eller øker deres produksjonskapasitet. Kostnader til design, transport, installering og eventuelle særavgifter medregnes også.

Fratrekkbar merverdiavgift, finanskostnader og oppnådde skattefordeler (for eksempel investering i mer miljøvennlig utstyr) skal ikke medregnes, heller ikke varige driftsmidler ervervet gjennom omstrukturering (for eksempel fusjon, overtakelse, deling).

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, egenproduserte varer verdsettes til produksjonskostnader.

Offentlig sektor

Offentlig sektor kan deles inn i en forvaltningsdel og en foretaksdel. Forvaltningen består av myndighetene og andre bedrifter som ivaretar et bredt spekter av fellesoppgaver. Kommunene, sykehusene og skolene er eksempler på institusjoner som inngår i forvaltningen. Den delen som kalles offentlige foretak, består av markedsbaserte bedrifter som eies eller på annen måte kontrolleres av det offentlige. Blant de offentlige foretakene finner vi kommunalt eide bedrifter som vannverk og avfallsdeponi, og store børsnoterte selskaper hvor stat og kommune eier mer enn halvparten av aksjene.

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev 4.

Næringer på Svalbard.

30. august 2023

423 Seksjon for næringslivets strukturer.

Nasjonalt nivå.

Årlig.Foreløpige hovedtall publiseres 8 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall frigis sammen med siste års publisering, innen 20 måneder.

Ingen internasjonal rapportering.

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Den årlige næringsstatistikken for Svalbard produseres med bakgrunn i skjemautsending til alle foretak med bedrifter på Svalbard. Dette gjelder også foretak med bedrifter på fastlandet som har deler av sin virksomhet på Svalbard. I og med at det er et fåtall bedrifter på Svalbard i hver hovednæring dekkes bedriftspopulasjonen på Svalbard i sin helhet for å kunne gi kvalitativt gode data for Svalbard.

Innrapportering skjer i Altinn. Formålet med skjemaundersøkelsen er å skaffe til veie opplysninger som gir grunnlag for å lage statistikk som beskriver den økonomiske strukturen og utviklingen i de forskjellige næringene på Svalbard. Statistikken ble publisert første gang for statistikkåret 2008.

Dataene er til nytte for både sentrale og lokale myndigheter, departementer og ulike bransjeforeninger som etterspør statistikk for Svalbard. Tallmaterialet som innhentes avidentifiseres og mikrodataene vil være tilgjengelig for forskere i henhold til SSBs ordinære vilkår. Samordnet datafangst innebærer at SSB står for datainnsamlingen fra Svalbard og databehovene til Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard dekkes i datagrunnlaget. Aktualiteten i forhold til Lokalstyret for Longyearbyens tidligere frigivninger av dataene opprettholdes og frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal næringsstatistikk.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sysselsettingstall innhentes på bedriftsnivå. Opplysninger om sysselsettingen i industrien finnes også i nasjonalregnskapet, og i sysselsettingsstatistikk basert på data fra Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Mens industristatistikken kan gi sysselsettingstall på detaljert næring og er konsistente med andre bedriftsrelaterte variabler, gir nasjonalregnskapet kvartalsvise tall med kort produksjonstid. AKU og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også tall på personrelaterte kjennemerker som f.eks. alder, kjønn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned på kommunenivå.

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2.

Ingen EU-rettsakt.

Næringsundersøkelsen for Svalbard er inndelt etter standard for næringsgruppering SN2007 og omfatter næringene:

05-09 - Bergverksdrift og utvinning

10-33 - Industri

35 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36-39 - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

41-43 - Bygg- og anleggsvirksomhet

45-47 - Varehandel; reparasjon av motorvogner

49-53 - Transport og lagring

55-56 - Overnattings- og serveringsvirksomhet

58-63 - Informasjon og kommunikasjon

64-66 - Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68 - Omsetning og drift av fast eiendom

69-75 - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77-82 - Forretningsmessig tjenesteyting

84 - Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

85 - Undervisning

86-88 - Helse- og sosialtjenester

90-93 - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

94-96 - Annen tjenesteyting

Populasjonen er definert ved Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) og omfatter alle aktive bedrifter innenfor næringene omtalt ovenfor.

Bedriftspopulasjonen kvalitetssikres hvert år. Dette gjøres som et samarbeid mellom VOF, Longyearbyen lokalstyre og bedriftenes tilbakemelding under revisjonsperioden. Næringsstatistikken for Svalbard gir en oversikt over antall bedrifter, utførte timeverk, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, offentlige tilskudd, handelsvarer, kjøp av varer og tjenester, samt investeringer fordelt på hovednæringsområder.

Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske (01 - 03: SN2007) dekkes ikke i næringsstatistikken for Svalbard, da det ikke forekommer jordbruk og skogbruk på Svalbard. For detaljer om fangstvolum og -verdi i havområdene utenfor Svalbard henvises det til Fiskeridirektoratets statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken. Her finnes blant annet detaljer om disse variablene for Fiskevernsonen rundt Svalbard og andre nærliggende fangstsoner.

For en bedrift bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) eller eventuelt årsregnskap for foretaket. Næringsoppgaven blir rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet.Kvalitetssikring av dataene skjer ved hjelp av følgende kilder:

  • Elektronisk innleverte næringsoppgaver til Skattedirektoratet
  • Regnskapsregisteret i Brønnøysund
  • A-ordningen

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhets- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Registeret ajourføres jevnlig med opplysninger gjeldende for Svalbard i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra det enkelte foretak.

Populasjonen består av alle aktive bedrifter innen ovennevnte næringsområder i statistikkåret. De detaljerte regnskapsopplysningene sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene. Til sammen danner dette informasjon som utgjør grunnlaget for beregninger, økonomiske analyser og strukturen i næringen.

Skjemaene blir sendt ut i førsten av mai med omtrent 4 ukers svarfrist.

Bedrifter som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig omtrent 10 dager etter svarfristens utløp. Enhetene som fortsatt ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

Det foretas kontroller og opprettinger av opplysninger som kommer fra bedriftene mot næringsoppgaver og årsregnskap. Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Virksomhets- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Siden dataene frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal statistikk, blir fjorårets tall grundig editert ved publisering av endelige tall.

Kontroll av sysselsettingstall gjøres mot Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret. Sysselsettingstallene gjennomgår en maskinell og manuell editering før publisering.

Ikke relevant.

Med bakgrunn i dominerende bedrifter på Svalbard, er det bedt om fritak fra konfidensialitet for Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Ellers gjelder regelen om at dersom det er færre enn tre enheter som ligger til grunn for en celle i en tabell, blir tallene ikke offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å prikke disse tallene i tabellen.

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med publiseringen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren misforstår et eller flere av spørsmålene. Bearbeidingsfeil kan forekomme, men vi har et omfattende kontrollsystem for å unngå dette.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall ("ikke-svar") skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferie, feil i utsendingen, nekting og lignende. Delvis frafall (manglende svar på enkelte spørsmål) kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Bedrifter som ikke returnerer sine skjema ilegges tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Variablene som inngår i statistikken er basert på en fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med næringsstatistikken for Svalbard. Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund (ER) og A-ordningen benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Ikke relevant.

Kontakt