Næringer på Svalbard

Oppdatert: 30. august 2023

Neste oppdatering: 29. august 2024

Endring i omsetning (prosentvis endring fra foregående år)
Endring i omsetning (prosentvis endring fra foregående år)
2022
20,3
%
Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2022Prosentvis endring fra foregående år2022Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 578,62,04 565 29720,3
Bergverksdrift og utvinning78,0-13,3149 8882,9
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet32,0-47,986 708-60,9
Bygge- og anleggsvirksomhet213,8-7,1735 9888,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner116,817,3437 12537,9
Transport og lagring100,21,5969 32640,0
Overnattings- og serveringsvirksomhet265,320,8523 25091,8
Informasjon og kommunikasjon71,50,1793 01214,4
Omsetning og drift av fast eiendom3,5-50,7121 30318,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting76,13,573 11016,8
Forretningsmessig tjenesteyting145,95,8379 02034,3
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning113,4-3,236 77213,3
Undervisning::::
Helse- og sosialtjenester63,8-1,213 358-1,7
Kultur, underholdning og fritid90,614,2138 91594,5
Annen tjenesteyting::::
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Virksomheter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.
  Virksomheter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.
  BedrifterÅrsverkOmsetning (1 000 kr)Offentlig tilskudd (1 000 kr)Lønnskostnader (1 000 kr)Investeringer (1 000 kr)
  202120222021202220212022202120222021202220212022
  Svalbard i alt3953721 548,21 578,63 795 9364 565 297839 629885 9461 168 7821 238 732907 351575 045
  B Bergverksdrift og utvinning1190,078,0145 732149 88840 000092 09888 5357 4002 814
  C+D+E Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet181861,432,0221 84086 7086 5614 16058 93328 855158 27423 226
  F Bygge- og anleggsvirksomhet2826230,1213,8676 308735 9883 092239184 614185 99816 74614 779
  G Varehandel, reparasjon av motorvogner272599,6116,8317 090437 1252 299058 97071 05947 49312 761
  H Transport og lagring242298,7100,2692 225969 3267 787459113 050103 33928 78528 159
  I Overnattings- og serveringsvirksomhet2526219,7265,3272 744523 25082 50546 574117 358147 717185 66624 670
  J+K Informasjon og kommunikasjon. Finansierings- og forsikringsvirksomhet161871,471,5693 323793 0124 6481 95263 50764 417155 614177 006
  L Omsetning og drift av fast eiendom42397,13,5102 329121 3037442484 05590723 367151 152
  M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting656273,576,162 60873 11081 91876 10857 78762 28517 75114 371
  N Forretningsmessig tjenesteyting7259137,9145,9282 173379 02086 63852 38892 225116 577217 34655 867
  O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning88117,1113,432 46536 772348 073415 28593 993100 72436 10324 643
  P Undervisning1015::::::::::
  Q Helse- og sosialtjenester10964,663,813 58513 35823 29123 94352 43554 2348881 693
  R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter383379,390,671 431138 91540 87630 51241 56556 7984 58029 061
  S Annen tjenesteyting1111::::::::::
  Uoppgitt000,00,000000000
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir innsikt i utviklingen og strukturen i de forskjellige næringene på Svalbard. Tallene omfatter blant annet årsverk, sysselsetting, omsetning, kostnader og investeringer, basert på innrapporterte data fra alle aktive virksomheter lokalisert på Svalbard.

Virksomhet


I Standard for næringsgruppering (SN 2007) er en virksomhet definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Den juridiske enheten er foretaket, og et foretak kan drive en eller flere virksomheter.

Antall utførte timeverk


Omfatter det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med. Timene utførte av sesongarbeidere telles med så lenge arbeidere er ansatt eller engasjert direkte, dvs. ikke gjennom et vikarbyrå. Et årsverk på Svalbard er 1687 timeverk.

Sysselsetting


Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. En person kan ha flere arbeidsforhold samtidig.

Sysselsettingstall innhentes på bedriftsnivå. Opplysninger om sysselsettingen i industrien finnes også i nasjonalregnskapet, og i sysselsettingsstatistikk basert på data fra Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Omsetning


Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

Summen av Næringsoppgavepostene:

Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktigP3000
+Salgsinntekt og uttak, avgiftsfrittp3100
+Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdetp3200
+Uopptjent inntektp3500
+Leieinntekt fast eiendomp3600
+Leieinntekt av rettigheter, jakt, fiske mv.p3650
+Annen leieinntektp3695
+Provisjonsinntektp3700
+Annen driftsinntektp3900
=Omsetning

Lønnskostnader


Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader for arbeid utført på Svalbard. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap.

Offentlige tilskudd


Gjelder mottatte bevilgninger til drift og investering fra staten, Longyearbyen lokalstyre eller andre offentlige organer (for eksempel Innovasjon Norge). Rapporteres separat i eget felt, legges ikke sammen med omsetningen.

Handelsvarer


Handelsvarer er varer som kjøpes inn i løpet av året som videreselges uten ytterligere bearbeiding (med unntak av merking og innpakning).

Kjøp av varer og tjenester


Med kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Investeringer er ikke inkludert i disse tallene.

Investeringer


Årets investeringer i varige driftsmidler er investeringer med levetid mer enn 1 år. Det kan være investeringer i nye og brukte kapitalvarer, og omfatter all påbygging, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger kapitalvarers levetid eller øker deres produksjonskapasitet. Kostnader til design, transport, installering og eventuelle særavgifter medregnes også.

Fratrekkbar merverdiavgift, finanskostnader og oppnådde skattefordeler (for eksempel investering i mer miljøvennlig utstyr) skal ikke medregnes, heller ikke varige driftsmidler ervervet gjennom omstrukturering (for eksempel fusjon, overtakelse, deling).

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, egenproduserte varer verdsettes til produksjonskostnader.

Offentlig sektor


Offentlig sektor kan deles inn i en forvaltningsdel og en foretaksdel. Forvaltningen består av myndighetene og andre virksomheter som ivaretar et bredt spekter av fellesoppgaver. Kommunene, sykehusene og skolene er eksempler på institusjoner som inngår i forvaltningen. Den delen som kalles offentlige foretak, består av markedsbaserte virksomheter som eies eller på annen måte kontrolleres av det offentlige. Blant de offentlige foretakene finner vi kommunalt eide virksomheter som vannverk og avfallsdeponi, og store børsnoterte selskaper hvor stat og kommune eier mer enn halvparten av aksjene.

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev 4 (International Standard of Industrial Classification of all Economic Activities).

Navn: Næringer på Svalbard

Emne: Transport og reiseliv

29. august 2024

Seksjon for næringslivets strukturer

Nasjonalt nivå

Årlig frigivning

Foreløpige hovedtall publiseres 8 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige hovedtall frigis sammen med siste års publisering, innen 20 måneder.

Ingen

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Den årlige næringsstatistikken for Svalbard produseres med bakgrunn i skjemautsending til alle foretak med virksomheter på Svalbard. Dette gjelder også foretak med virksomheter på fastlandet som har deler av sin virksomhet på Svalbard. I og med at det er et fåtall virksomheter på Svalbard i hver hovednæring dekkes virksomhetspopulasjonen på Svalbard i sin helhet for å kunne gi kvalitativt gode data for Svalbard.

Innrapportering skjer i Altinn. Formålet med skjemaundersøkelsen er å skaffe til veie opplysninger som gir grunnlag for å lage statistikk som beskriver den økonomiske strukturen og utviklingen i de forskjellige næringene på Svalbard. Statistikken ble publisert første gang for statistikkåret 2008.

Dataene er til nytte for både sentrale og lokale myndigheter, departementer og ulike bransjeforeninger som etterspør statistikk for Svalbard. Tallmaterialet som innhentes avidentifiseres og mikrodataene vil være tilgjengelig for forskere og offentlige myndigheter i henhold til SSBs ordinære vilkår. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Mens industristatistikken kan gi sysselsettingstall på detaljert næring og er konsistente med andre bedriftsrelaterte variabler, gir nasjonalregnskapet kvartalsvise tall med kort produksjonstid. AKU og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også tall på personrelaterte kjennemerker som f.eks. alder, kjønn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned på kommunenivå.

Ingen

Næringsundersøkelsen for Svalbard er inndelt etter standard for næringsgruppering SN2007 og omfatter næringene:

05-09 - Bergverksdrift og utvinning

10-33 - Industri

35 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36-39 - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

41-43 - Bygg- og anleggsvirksomhet

45-47 - Varehandel; reparasjon av motorvogner

49-53 - Transport og lagring

55-56 - Overnattings- og serveringsvirksomhet

58-63 - Informasjon og kommunikasjon

64-66 - Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68 - Omsetning og drift av fast eiendom

69-75 - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

77-82 - Forretningsmessig tjenesteyting

84 - Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

85 - Undervisning

86-88 - Helse- og sosialtjenester

90-93 - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

94-96 - Annen tjenesteyting

Populasjonen er definert ved Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) og omfatter alle aktive bedrifter innenfor næringene omtalt ovenfor.

Bedriftspopulasjonen kvalitetssikres hvert år. Dette gjøres som et samarbeid mellom VOF, Longyearbyen lokalstyre og bedriftenes tilbakemelding under revisjonsperioden. Næringsstatistikken for Svalbard gir en oversikt over antall bedrifter, utførte timeverk, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, offentlige tilskudd, handelsvarer, kjøp av varer og tjenester, samt investeringer fordelt på hovednæringsområder.

Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske (01 - 03: SN2007) dekkes ikke i næringsstatistikken for Svalbard, da det ikke forekommer jordbruk og skogbruk på Svalbard. For detaljer om fangstvolum og -verdi i havområdene utenfor Svalbard henvises det til Fiskeridirektoratets statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Tall-og-analyse/Statistikkbanken. Her finnes blant annet detaljer om disse variablene for Fiskevernsonen rundt Svalbard og andre nærliggende fangstsoner.

For en virksomhet bygger statistikken på Næringsoppgave (næringsspesifikasjon) og eventuelt årsregnskap for foretaket.

Kvalitetssikring av dataene skjer ved hjelp av følgende kilder:

 • Elektronisk innleverte næringsoppgaver (næringsspesifikasjon) til Skattedirektoratet
 • Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhets- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Registeret ajourføres jevnlig med opplysninger gjeldende for Svalbard i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra det enkelte foretak.

Populasjonen består av alle aktive virksomheter innen ovennevnte næringsområder i statistikkåret.

Datainnsamling

Skjemaene blir sendt ut i førsten av mai med omtrent 4 ukers svarfrist.

virksomheter som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig omtrent 10 dager etter svarfristens utløp. virksomhetene som fortsatt ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

Editering

Det foretas kontroller og opprettinger av opplysninger som kommer fra virksomhetene mot næringsoppgaver og årsregnskap. Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Virksomhets- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Siden dataene frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal statistikk, blir fjorårets tall grundig editert ved publisering av endelige tall.

Beregninger

Alle foretak er med i populasjon. Beregninger av populasjonstall baserer seg på innrapporterte størrelser. For de virksomheter som ikke har sendt inn data konstrueres tall utfra næringsoppgave eller årsregnskap.

Ikke relevant.

Med bakgrunn i dominerende virksomheter på Svalbard, er det fritak fra konfidensialitet for Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

For å sikre konfidensialitet benyttes metoden «[undertrykking]1» i denne statistikken.

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med publiseringen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren misforstår et eller flere av spørsmålene. Bearbeidingsfeil kan forekomme, men vi har et omfattende kontrollsystem for å unngå dette.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall ("ikke-svar") skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferie, nekting og lignende. Delvis frafall (manglende svar på enkelte spørsmål) kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Bedrifter som ikke returnerer sine skjema ilegges tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Variablene som inngår i statistikken er basert på en fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med næringsstatistikken for Svalbard. Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund (ER) benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt