Offentlig sektor på Svalbard

Oppdatert: 5. november 2020

Neste oppdatering: 3. november 2021

Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
2019
15,8
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
20182019
Andel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasisAndel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasis
Statsforvaltningen15,91115,811
Fylkeskommuner01,601,6
Kommuner15,518,115,418
Statlig eide foretak/forretningsdrift17,82,718,62,7
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,31,301,3
Privat sektor50,465,350,265,4
Standardtegn i tabeller
Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
20042009201420182019
INNTEKTER I ALT79539-1 058181198
Skatter og avgifter73526-1 069174191
Andre inntekter6121277
UTGIFTER I ALT168241451499527
Sysselmannen2133466771
Statsbygg191924109
Andre statlige virksomheter1114162121
Sysselmannens transporttjeneste5875155207209
Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre5293193177165
Andre utgifter77161653
OVERSKUDD-90298-1 508-318-329
Standardtegn i tabeller
Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
2009201420182019
INNTEKTER I ALT51607579
Statsbygg51597579
Andre inntekter0000
UTGIFTER I ALT3164839401 056
Forskningsrådet + forskningsfond44755561
Grunnskoler og barnehager11000
Meteorologisk institutt13171719
Norsk Polarinstitutt7391101123
Polarforsking og miljøovervåking1514423
Statens kartverk22856128
Svalbard lufthavn0011
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard24324752
Tilskudd Kings Bay AS16285132
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS0000
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS0000
Universitetet på Svalbard82118138136
Andre utgifter1724427600
OVERSKUDD-264-423-865-976
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser statens inntekter og utgifter på Svalbard. Dessuten vises omfanget av offentlig sysselsetting både på Svalbard og for hele landet.

Fylkeskommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av fylkeskommunale myndigheter.

Kommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av kommunale myndigheter.

Offentlig forvaltning

Virksomhet som enten er en del av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter, eller er kontrollert av slik offentlig myndighet, og som samtidig i hovedsak får dekket sine utgifter av offentlige bevilgninger.

Offentlige foretak / forretningsvirksomhet

Virksomhet som er eid 50 % eller mer av instans innen offentlig forvaltning, og som i hovedsak dekker sine utgifter ved salg av tjenester i et marked.

Offentlig sektor

Offentlig sektor består av både offentlig forvaltning og offentlige foretak / forretningsvirksomhet.

Statsforvaltningen

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av staten.

Populasjonen er basert på Enhetsregisteret / VoF og de enheter som der er klassifisert som delsektorer innen offentlig sektor. Utgiftstallene er basert på statsregnskapet og statsbudsjettet. Sysselsettingstallene er basert på SSBs sysselsettingsstatikk.

Navn: Offentlig sektor på Svalbard

Emne: Offentlig sektor

3. november 2021

Seksjon for offentlige finanser

Statistikken er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er i en viss grad benyttet som sammenlikningsgrunnlag.

Årlig

Statistikken inngår ikke i internasjonal rapportering.

Data som samles inn blir lagret hos Seksjon for offentlige finanser og benyttes kun til publisering av statistikk.

Formålet med statistikken er å bidra til spredning av informasjon og økt kunnskap om Svalbard og hvilke særtrekk som kjennetegner offentlig sektor på denne øygruppen. Første publisering av statistikken fant sted i november 2012.

Statistikkbrukere som har interesse eller behov for informasjon om Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken har sammenheng med en rekke ulike SSB statistikker som belyser Svalbard. I tillegg har statistikken sammenheng med SSB statistikker innen temaene offentlige finanser og arbeid / sysselsetting.

Statistikkloven $10 (opplysningsplikt)

Ikke relevant

Populasjonen er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er benyttet som sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med tall for sysselsetting. Statistikken omfatter tall for sysselsetting, utgifter og inntekter.

For sysselsettingstallene er datakilden aktuelle statistikkbanktabeller i SSB inkludert grunnlagstall for disse. Tallene som viser statens inntekter og utgifter knyttet til administreringen av Svalbard er basert på Svalbardregnskapet som igjen er et vedlegg i det årlige stortingsdokumentet St meld nr 3 Statsrekneskapen . Tallene som viser statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administreringen av Svalbard, og som finansieres over andre kapitler enn Svalbardregnskapet, er basert på et vedlegg til det årlige stortingsdokumentet Prop 1 Svalbard .

Dette er en registerbasert statistikk med fulltelling.

Sysselsettingstallene er basert på gjenbruk av tidligere innhentede data i forbindelse med sysselsettingsstatistikk. Inntekts- og utgiftstallene er innhentet direkte fra aktuelle steder på internett.

Både for sysselsettingstallene og inntekts-/utgiftstallene utføres rimelighetskontroller og kontroller opp mot datakildene.

Ingen beregninger foretas ut over enkelte prosentregninger og aggregeringer.

Ikke relevant

Statistikken inneholder ingen opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig andre steder.

Utgiftstallene har lange tidsserier som er basert på datakilder som etter det SSB kjenner til har vært konsistente i den tidsperioden som statistikken presenterer. Sysselsettingstallene har relativt kort tidsserie, også her er datakildene konsistente over aktuell tidsperiode.

Statistikken er basert på offentlige datakilder med forventet høy datakvalitet.

Det er en likevel en viss usikkerhet knyttet til enkelte av statens utgifter til Svalbard som er finansiert over andre kapitler i statsbudsjettet enn Svalbardregnskapet. Dette har sammenheng med at disse tallene er basert på fordelinger av større beløp der grunnlaget for fordelingene kan være noe mangelfullt. I tillegg er tallene for disse utgiftene noe ufullstendige, blant annet mangler enkelte beløp knyttet til ytelser fra NAV til personer bosatt på Svalbard.

Statistikken er basert på relativt enkle bearbeidinger og forholdene ligger godt til rette for kontroll direkte mot datakildene. Risikoen for bearbeidingsfeil anses derfor som liten.

Det kan være uklarheter og feil vedrørende institusjonell sektorgruppering for enkelte av enhetene . Dette gjelder spesielt Universitetssenteret Svalbard AS som er sektorklassifisert som statlig forretningsdrift mens tilsvarende virksomhet på fastlandet er klassifisert som statsforvaltning.

Ingen andre feilkilder er identifisert.

Ikke relevant
Kontakt