Offentlig sektor på Svalbard

Oppdatert: 17. oktober 2023

Neste oppdatering: 17. oktober 2024

Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
2022
17,7
%
Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
20212022
Andel av alle sysselsatte på Svalbard
Statsforvaltningen16,117,7
Fylkeskommuner0,00,0
Kommuner15,115,5
Statlig eide foretak/forretningsdrift19,118,2
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,00,0
Privat sektor49,748,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
  Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
  20212022
  Andel av alle sysselsatte på Svalbard
  Statsforvaltningen16,117,7
  Fylkeskommuner0,00,0
  Kommuner15,115,5
  Statlig eide foretak/forretningsdrift19,118,2
  Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,00,0
  Privat sektor49,748,6
  Andel av alle sysselsatte på landsbasis
  Statsforvaltningen11,311,2
  Fylkeskommuner1,71,6
  Kommuner17,717,4
  Statlig eide foretak/forretningsdrift2,62,6
  Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift1,31,3
  Privat sektor65,465,8
  Standardtegn i tabeller
 • Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  20072012201720212022
  INNTEKTER I ALT138542202198237
  Skatter og avgifter130525192192227
  Andre inntekter81810610
  UTGIFTER I ALT243299473608630
  Sysselmannen2839738188
  Statsbygg17239910
  Andre statlige virksomheter1315221820
  Sysselmannens transporttjeneste7078201219292
  Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre109127154196160
  Andre utgifter717158559
  OVERSKUDD-105243-272-411-393
  Standardtegn i tabeller
 • Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  2012201720212022
  INNTEKTER I ALT5673104131
  Statsbygg567398115
  Andre inntekter00616
  UTGIFTER I ALT3465891 0551 079
  Forskningsrådet + forskningsfond35858773
  Grunnskoler og barnehager0000
  Meteorologisk institutt14171619
  Norsk Polarinstitutt8899133139
  Polarforsking og miljøovervåking14141619
  Statens kartverk25424343
  Svalbard lufthavn0112
  Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard28365459
  Tilskudd Kings Bay AS18545744
  Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS0000
  Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS0000
  Universitetet på Svalbard10512940158
  Andre utgifter19112607524
  OVERSKUDD-289-516-951-948
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser statens inntekter og utgifter på Svalbard. Dessuten vises omfanget av offentlig sysselsetting både på Svalbard og for hele landet.

Fylkeskommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av fylkeskommunale myndigheter.

Kommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av kommunale myndigheter.

Offentlig forvaltning

Virksomhet som enten er en del av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter, eller er kontrollert av slik offentlig myndighet, og som samtidig i hovedsak får dekket sine utgifter av offentlige bevilgninger.

Offentlige foretak / forretningsvirksomhet

Virksomhet som er eid 50 % eller mer av instans innen offentlig forvaltning, og som i hovedsak dekker sine utgifter ved salg av tjenester i et marked.

Offentlig sektor

Offentlig sektor brukes som betegnelse på summen av offentlig forvaltning og offentlige foretak / forretningsvirksomhet.

Statsforvaltningen

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av staten.

Populasjonen er basert på Enhetsregisteret / VoF og de enheter som der er klassifisert som delsektorer innen offentlig sektor.

Navn: Offentlig sektor på Svalbard
Emne: Offentlig sektor

17. oktober 2024

Seksjon for offentlige finanser

Statistikken er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er i en viss grad benyttet som sammenlikningsgrunnlag.

Årlig

Statistikken inngår ikke i internasjonal rapportering.

Ikke relevant (det samles ikke inn eget grunnlagsmateriale til denne statistikken).

Formålet med statistikken er å bidra til spredning av informasjon og økt kunnskap om hvilke særtrekk som kjennetegner offentlig sektor på Svalbard. Formålet er også å bidra til en helhetlig statistisk fremstilling om samfunnet på Svalbard ved å inngå i SSBs temaside om Svalbard. Første publisering av statistikken fant sted i november 2012.

Statistikkbrukere som har interesse eller behov for informasjon om Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken har sammenheng med en rekke ulike SSB statistikker som belyser Svalbard. I tillegg har statistikken sammenheng med SSB statistikker innen temaene offentlige finanser og arbeid / sysselsetting.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Offentlige finanser.

Ikke relevant.

Populasjonen er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er benyttet som sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med tall for sysselsetting. Statistikken omfatter tall for sysselsetting, utgifter og inntekter.

Sysselsettingstallene (ref Tabell 09715):
Datakilden er grunnlagsdata som SSB har innhentet og bearbeidet i forbindelse med produksjon av statistikk om sysselsetting.

Statens inntekter og utgifter knyttet til administreringen av Svalbard (ref Tabell 09716):
Datakilden er det årlige stortingsdokumentet Stortingsmelding nr 3 Statsrekneskapen hvor tallene presenteres i vedlegg 5.

Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administreringen av Svalbard (ref Tabell 09717):
Datakilden er det årlige stortingsdokumentet Proposisjon 1 til Stortinget, Svalbardbudsjettet, hvor tallene presenteres i vedlegg 1.

Statistikken er ikke basert på utvalg, dette er en registerbasert statistikk med fulltelling.

Sysselsettingstallene er basert på gjenbruk av tidligere innhentede data i forbindelse med sysselsettingsstatistikk. Inntekts- og utgiftstallene er innhentet direkte fra aktuelle steder på internett.

Både for sysselsettingstallene og inntekts-/utgiftstallene utføres rimelighetskontroller og kontroller opp mot datakildene.

Ingen beregninger foretas ut over enkelte prosentregninger og aggregeringer.

Ikke relevant.

Statistikken inneholder ingen opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig andre steder.

Datakildene og produksjonen av statistikken har vært konsistent i perioden som statistikken presenterer.

Statistikken er basert på offentlige datakilder med forventet høy datakvalitet.

Det er en likevel en viss usikkerhet knyttet til enkelte av statens utgifter til Svalbard som er finansiert over andre kapitler i statsbudsjettet enn Svalbardregnskapet. Dette har sammenheng med at disse tallene er basert på fordelinger av større beløp der grunnlaget for fordelingene kan være noe mangelfullt.

Det utføres kontroller direkte mot datakildene og risikoen for bearbeidingsfeil anses som liten.

Ikke relevant

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt