Offentlig sektor på Svalbard

Oppdatert: 8. november 2022

Neste oppdatering: 17. oktober 2023

Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
Andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen
2021
16,1
%
Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
20202021
Andel av alle sysselsatte på Svalbard
Statsforvaltningen16,416,1
Fylkeskommuner0,00,0
Kommuner16,215,1
Statlig eide foretak/forretningsdrift20,019,1
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,00,0
Privat sektor47,449,7
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
  Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
  20202021
  Andel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasisAndel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasis
  Statsforvaltningen16,411,316,111,3
  Fylkeskommuner0,01,70,01,7
  Kommuner16,218,115,117,7
  Statlig eide foretak/forretningsdrift20,02,619,12,6
  Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,01,30,01,3
  Privat sektor47,464,949,765,4
  Standardtegn i tabeller
 • Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  20062011201620202021
  INNTEKTER I ALT122816187199198
  Skatter og avgifter107803180194192
  Andre inntekter1613756
  UTGIFTER I ALT189273463583608
  Sysselmannen2838547281
  Statsbygg182210109
  Andre statlige virksomheter1315202018
  Sysselmannens transporttjeneste6377194222219
  Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre61108168187196
  Andre utgifter713167185
  OVERSKUDD-67543-276-384-411
  Standardtegn i tabeller
 • Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
  2011201620202021
  INNTEKTER I ALT526786104
  Statsbygg52678598
  Andre inntekter0006
  UTGIFTER I ALT3284789241 055
  Forskningsrådet + forskningsfond35858987
  Grunnskoler og barnehager0000
  Meteorologisk institutt14151716
  Norsk Polarinstitutt8496130133
  Polarforsking og miljøovervåking1414116
  Statens kartverk24502143
  Svalbard lufthavn0011
  Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard26355454
  Tilskudd Kings Bay AS15217057
  Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS0000
  Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS0000
  Universitetet på Svalbard9812514240
  Andre utgifter1837398607
  OVERSKUDD-276-411-839-951
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser statens inntekter og utgifter på Svalbard. Dessuten vises omfanget av offentlig sysselsetting både på Svalbard og for hele landet.

Fylkeskommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av fylkeskommunale myndigheter.

Kommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av kommunale myndigheter.

Offentlig forvaltning

Virksomhet som enten er en del av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter, eller er kontrollert av slik offentlig myndighet, og som samtidig i hovedsak får dekket sine utgifter av offentlige bevilgninger.

Offentlige foretak / forretningsvirksomhet

Virksomhet som er eid 50 % eller mer av instans innen offentlig forvaltning, og som i hovedsak dekker sine utgifter ved salg av tjenester i et marked.

Offentlig sektor

Offentlig sektor består av både offentlig forvaltning og offentlige foretak / forretningsvirksomhet.

Statsforvaltningen

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av staten.

Populasjonen er basert på Enhetsregisteret / VoF og de enheter som der er klassifisert som delsektorer innen offentlig sektor. Utgiftstallene er basert på statsregnskapet og statsbudsjettet. Sysselsettingstallene er basert på SSBs sysselsettingsstatikk.

Navn: Offentlig sektor på Svalbard
Emne: Offentlig sektor

17. oktober 2023

Seksjon for offentlige finanser

Statistikken er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er i en viss grad benyttet som sammenlikningsgrunnlag.

Årlig

Statistikken inngår ikke i internasjonal rapportering.

Data som samles inn blir lagret hos Seksjon for offentlige finanser og benyttes kun til publisering av statistikk.

Formålet med statistikken er å bidra til spredning av informasjon og økt kunnskap om Svalbard og hvilke særtrekk som kjennetegner offentlig sektor på denne øygruppen. Første publisering av statistikken fant sted i november 2012.

Statistikkbrukere som har interesse eller behov for informasjon om Svalbard.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken har sammenheng med en rekke ulike SSB statistikker som belyser Svalbard. I tillegg har statistikken sammenheng med SSB statistikker innen temaene offentlige finanser og arbeid / sysselsetting.

Statistikkloven $10 (opplysningsplikt)

Ikke relevant

Populasjonen er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er benyttet som sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med tall for sysselsetting. Statistikken omfatter tall for sysselsetting, utgifter og inntekter.

For sysselsettingstallene er datakilden aktuelle statistikkbanktabeller i SSB inkludert grunnlagstall for disse. Tallene som viser statens inntekter og utgifter knyttet til administreringen av Svalbard er basert på Svalbardregnskapet som igjen er et vedlegg i det årlige stortingsdokumentet St meld nr 3 Statsrekneskapen . Tallene som viser statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administreringen av Svalbard, og som finansieres over andre kapitler enn Svalbardregnskapet, er basert på et vedlegg til det årlige stortingsdokumentet Prop 1 Svalbard .

Dette er en registerbasert statistikk med fulltelling.

Sysselsettingstallene er basert på gjenbruk av tidligere innhentede data i forbindelse med sysselsettingsstatistikk. Inntekts- og utgiftstallene er innhentet direkte fra aktuelle steder på internett.

Både for sysselsettingstallene og inntekts-/utgiftstallene utføres rimelighetskontroller og kontroller opp mot datakildene.

Ingen beregninger foretas ut over enkelte prosentregninger og aggregeringer.

Ikke relevant

Statistikken inneholder ingen opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig andre steder.

Utgiftstallene har lange tidsserier som er basert på datakilder som etter det SSB kjenner til har vært konsistente i den tidsperioden som statistikken presenterer. Sysselsettingstallene har relativt kort tidsserie, også her er datakildene konsistente over aktuell tidsperiode.

Statistikken er basert på offentlige datakilder med forventet høy datakvalitet.

Det er en likevel en viss usikkerhet knyttet til enkelte av statens utgifter til Svalbard som er finansiert over andre kapitler i statsbudsjettet enn Svalbardregnskapet. Dette har sammenheng med at disse tallene er basert på fordelinger av større beløp der grunnlaget for fordelingene kan være noe mangelfullt. I tillegg er tallene for disse utgiftene noe ufullstendige, blant annet mangler enkelte beløp knyttet til ytelser fra NAV til personer bosatt på Svalbard.

Statistikken er basert på relativt enkle bearbeidinger og forholdene ligger godt til rette for kontroll direkte mot datakildene. Risikoen for bearbeidingsfeil anses derfor som liten.

Det kan være uklarheter og feil vedrørende institusjonell sektorgruppering for enkelte av enhetene . Dette gjelder spesielt Universitetssenteret Svalbard AS som er sektorklassifisert som statlig forretningsdrift mens tilsvarende virksomhet på fastlandet er klassifisert som statsforvaltning.

Ingen andre feilkilder er identifisert.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt