Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert: 25. august 2023

Neste oppdatering: 21. november 2023

Forvaltningskapital i livsforsikring
Forvaltningskapital i livsforsikring
2. kvartal 2023
2 190 688
millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
2. kvartal 20222. kvartal 2023
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 993 2222 190 688
Premieinntekter104 302124 779
Erstatningskostnader37 30338 533
Resultat før tildeling til kunder og skatt1 86528 240
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler-83 09390 069
Verdijustert resultat-10 1764 645
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital297 780301 989
Premieinntekter44 70149 685
Erstatningskostnader31 18738 712
Resultat av ordinær virksomhet5 85311 189
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler1767 580
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Premieinntekter104 302140 748184 33246 138124 779
  Forfalte premier, brutto78 700106 071136 68432 64197 743
  Avgitte gjenforsikringspremier-497-632-846-274-375
  Overføring av premiereserver til andre26 10035 30948 49413 77127 411
  Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning64 82893 192123 49134 61767 695
  Utbetalte erstatninger, brutto37 30356 03875 56219 30638 533
  Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-223-377-591-86-215
  Øvrige avsetninger1 ..........
  Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger27 74737 53248 52015 39729 377
  Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser-46 902-58 995-13 30863 078140 276
  Premiereserve-13 582-16 25922 98644 105113 144
  Øvrige avsetninger2 -24 729-33 568-28 429824447
  Til/fra kursreguleringsfondet-10 316-11 105-9 6011 9451 545
  Midler tilordnet forsikringskontrakter1 7251 9371 73716 20325 140
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 144-4 593-6 019-1 986-3 777
  Provisjonsinntekter1 5172 2673 0707751 526
  Driftsinntekter fast eiendom201384351121
  Øvrige driftsinntekter4165104-1070
  Lønnskostnader/honorarer1 4562 3193 2238631 654
  Provisjonskostnader8041 2131 707417840
  Driftskostnader fast eiendom301462583174361
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler189293427104225
  Øvrige driftskostnader1 9722 7773 6881 2052 314
  Finansinntekter og -kostnader26 19834 38338 56413 21920 616
  Renteinntekter obligasjoner og sertifikater9 49914 52020 2875 82811 661
  Renteinntekter andre eiendeler3 5484 8757 1401 5963 335
  Utbytte og andel av over-/underskudd13 86316 17413 1606 3726 935
  Rentekostnader7121 1862 0235761 315
  Netto gevinst/-tap og verdiendringer på finansielle eiendeler-109 291-135 843-99 88442 59469 453
  Realisert gevinst/-tap5 9464 3637 079-4 482-5 992
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 14325 48326 2468 93621 662
  Obligasjoner og sertifikater1 8634 4615 6807041 461
  Finansielle derivater-15 307-26 147-24 520-14 456-29 409
  Bygninger og annen fast eiendom222-1-6
  Øvrig realisert gevinster/tap245565-330334300
  Netto verdiendring-115 237-140 206-106 96247 07675 445
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-88 189-95 409-82 49446 66068 519
  Obligasjoner og sertifikater-13 746-15 135-16 6067 3647 285
  Finansielle derivater-13 323-26 275-4 387-10 087-4 511
  Bygninger og annen fast eiendom..........
  Øvrige verdiendringer21-3 386-3 4763 1404 151
  Resultat av ordinær virksomhet1404986 8102 2713 100
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat69708616297
  Skattekostnader-890-79062743-135
  Totalresultat hittil i år1 0981 3586 2692 2443 532
  Spesifikasjoner
  Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring..........
  Verdijustert resultat-10 176-10 608-2 7914 2164 645
  11. kv. 2016: Opphørt
  21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
  Standardtegn i tabeller
 • Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler2 8692 8942 9194 1714 186
  Varige driftsmidler mv.2 0602 1442 4072 3692 335
  Bygninger og annen fast eiendom1 0221 1201 4161 4061 406
  Maskiner, inventar og transportmidler6570707270
  Verdipapirer1 767 0631 779 0731 809 0341 870 9001 919 161
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis328 581335 103329 669340 589349 977
  Andeler i verdipapirfond780 887774 763778 242824 298854 540
  Obligasjoner og sertifikater655 398670 218689 634703 621707 935
  Finansielle derivater2 197-1 01211 4892 3926 709
  Andre verdipapirer..........
  Utlån141 173142 476135 859138 889134 768
  Øvrige fordringer51 68229 38411 97657 984104 709
  Fordringer vedrøring forsikring..........
  Gjenforsikringsandel1 9601 9552 1342 1322 069
  Andre fordringer49 72227 4309 84255 852102 641
  Bankinnskudd og kontanter28 37528 36638 86333 71525 529
  Sum eiendeler1 993 2221 984 3372 001 0582 108 0282 190 688
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital123 950125 252127 361126 751128 046
  Innskutt egenkapital53 30654 42755 44355 03855 054
  Selskapskapital7 2757 2757 2757 0897 089
  Overkursfond19 77919 77919 77919 57919 579
  Annen innskutt egenkapital26 25227 37328 38928 36928 386
  Opptjent egenkapital70 64470 82571 91871 71472 992
  Annen egenkapital65 85162 00771 91862 94063 210
  Ufordelt resultat4 7948 818..8 7739 781
  Ansvarlig lånekapital og andre lån30 85929 17528 93128 39627 941
  Obligasjonslån15 89116 17514 63315 62215 104
  Andre lån14 96812 99914 29812 77412 838
  Forsikringsforpliktelser i livsforsikring1 790 8311 768 8121 812 3501 874 1551 950 261
  Premiereserver for egen regning1 1 566 3251 563 6011 601 9091 646 7221 715 163
  Tilleggsavsetninger25 08525 03920 46420 12220 010
  Kursreguleringsfond4 9054 1195 6237 5687 168
  Erstatningskostnader..........
  Bufferfond132 265123 703131 008131 540131 486
  Premiefond og innskuddsfond55 42445 63747 88246 84645 931
  Fond for regulering av pensjoner2101301136768
  Andre tekniske avsetninger for egen regning5 7395 4335 3515 8135 882
  Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene8781 151..15 47724 554
  Avsetninger for forpliktelser3 7223 7054 1534 0793 311
  Pensjonsforpliktelser809791829815600
  Forpliktelser ved utsatt skatt1 4111 4051 3891 3631 309
  Andre avsetninger for forpliktelser1 5021 5091 9351 9021 402
  Øvrig gjeld43 86057 39328 26474 64681 130
  Påløpte, ikke forfalte kostnader..........
  Mottatte, ikke opptjente inntekter..........
  Forpliktelser ved periodeskatt1 2071 3761 9491 4781 506
  Gjeld vedrørende forsikring..........
  Utbytte, konsernbidrag..........
  Annen gjeld27 66928 46818 19757 32168 359
  Finansielle derivater14 98327 5498 11815 84711 265
  Sum gjeld og egenkapital1 993 2221 984 3372 001 0582 108 0282 190 688
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper1919191717
  Utlån med pant i bolig31 45231 55925 89126 30125 544
  Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.532 594526 558557 607597 472626 896
  11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Premieinntekter44 70167 98592 95924 33949 685
  Opptjent bruttopremie51 80178 791106 84427 59157 163
  Forfalte bruttopremie..........
  Gjenforsikringsandel av opptjent bruttopremie-7 099-10 807-13 884-3 252-7 478
  Avgitte gjenforsikringspremier..........
  Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie..........
  Gjenforsikringsandel..........
  Erstatningskostnader og endringer i forsikringsforpliktelser skadeforsikring31 18746 63664 66719 50238 712
  Brutto erstatningskostnader35 57353 75474 47121 61544 023
  Betalte erstatninger, brutto..........
  Gjenforsikringsandel av brutto erstatninger-5 007-7 805-9 838-2 151-5 014
  Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel..........
  Endring i erstatningsavsetning, brutto..........
  Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel..........
  Premierabatter og andre gevinstavtaler1 ..........
  Endring i sikkerhetsavsetning mv.2 6216873538-296
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-7 838-12 125-17 034-3 415-7 364
  Provisjonsinntekter115163252660687
  Driftsinntekter fast eiendom8121647
  Øvrige driftsinntekter3551482556
  Lønnskostnader/ honorarer4 5236 71210 3882 4434 945
  Provisjonskostnader2 5034 1175 6341 5433 137
  Driftskostnader fast eiendom19131141686185
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler334479686173354
  Øvrige driftskostnader445733226-141-506
  Finansinntekter /-kostnader1 6112 3004 4311 0953 036
  Renteinntekter1 4272 1763 2639042 642
  Utbytte og andel av overskudd/ underskudd3303581 480271603
  Rentekostnader14623331380209
  Gevinster/tap og verdiregulering-1 435-1 915-1 2384 1894 544
  Netto realisert gevinst/ tap5 3204 9274 9541 4912 295
  Netto verdiendringer-6 755-6 842-6 1922 6972 250
  Resultat av ordinær virksomhet5 8539 60914 4526 70511 189
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat-73-157-570-63-44
  Skattekostnad9651 9792 6411 1912 118
  Totalresultat hittil i år4 8157 47311 2415 4519 026
  Spesifikasjoner
  Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring..........
  1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
  2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
  2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 2023
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler8 5198 2818 2248 1598 092
  Varige driftsmidler mv.2 5182 5222 7292 8572 817
  Bygninger og annen fast eiendom608588558562550
  Maskiner, inventar og transportmidler480575682739722
  Verdipapirer164 559167 425168 904174 409177 657
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis28 13729 08432 14132 62332 194
  Andeler i verdipapirfond35 14636 06935 60738 50540 269
  Obligasjoner og sertifikater100 638101 327100 508102 461104 299
  Finansielle derivater639945647821895
  Andre verdipapirer..........
  Utlån1 2661 5021 9151 601945
  Gjenforsikringsandel28 07828 63627 67430 10931 051
  Øvrige fordringer77 70072 23572 39768 14867 281
  Fordringer vedrørende forsikring..........
  Andre fordringer77 70072 23572 39768 14867 281
  Bankinnskudd og kontanter15 14012 44712 68214 96314 146
  Sum eiendeler297 780293 048294 525300 246301 989
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital100 234101 34499 364102 211105 888
  Innskutt egenkapital19 83119 66520 19820 23920 524
  Selskapskapital4 6314 6314 6374 6374 639
  Overkursfond6 9536 9536 9776 7967 069
  Annen innskutt egenkapital8 2488 0828 5848 8068 816
  Opptjent egenkapital80 40381 67979 16681 97285 364
  Annen egenkapital71 34771 13279 16672 63372 827
  Ufordelt resultat9 05610 546..9 33812 537
  Ansvarlig lånekapital4 2854 3354 3354 3364 366
  Obligasjonslån3 9714 0214 0214 0224 022
  Andre lån314314314314344
  Brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring153 108148 156144 427152 230153 715
  Avsetning for ikke opptjent bruttopremie53 22046 14841 83248 40648 035
  Brutto erstatningsavsetning99 159101 317101 74565 51466 958
  Sikkerhetsavsetning mv.1 72969185038 31038 722
  Avsetninger for forpliktelser8 9088 4588 7318 4118 525
  Pensjonsforpliktelser1 4141 2901 3581 3661 341
  Utsatt skatt4 2913 9904 1413 9084 006
  Andre avsetninger for forpliktelser3 2033 1783 2323 1373 178
  Øvrig gjeld31 24530 75537 66833 05829 494
  Påløpte, ikke forfalte kostnader..........
  Mottatte, ikke opptjente inntekter..........
  Betalbar skatt3 8284 6434 5223 1053 406
  Utbytte, konsernbidrag12125 3051 18029
  Gjeld vedrørende forsikring..........
  Annen gjeld26 25224 10627 28327 98025 403
  Finansielle derivater1 1531 994558792656
  Sum gjeld og egenkapital297 780293 048294 525300 246301 989
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper78787879..
  Utlån med pant i bolig8081 3101 7581 217558
  1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
  Rettet 26. august 2022, kl. 11.30
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

21. november 2023

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt

Kvartalsvis og årlig.

Eurostat

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Data fra forsikringsforetakene innhentes med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsyns­loven). Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral­­byrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven). SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12. FORT-rapportering fra filialer av utenlandske foretak (NUF) innhentes basert på egne avtaler.

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen.

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

 • Feil i rapportørens regnskap
 • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
 • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
 • Ulike bokføringstidspunkt
 • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
 • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt