Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert: 16. februar 2024

Neste oppdatering: 22. mai 2024

Forvaltningskapital i livsforsikring
Forvaltningskapital i livsforsikring
4. kvartal 2023
2 244 681
millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
4. kvartal 20224. kvartal 2023
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital2 001 1602 244 681
Premieinntekter184 295218 510
Erstatningskostnader75 61078 075
Resultat før tildeling til kunder og skatt8 59234 791
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler-61 790144 313
Verdijustert resultat-2 74711 819
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital295 172303 734
Premieinntekter93 425102 643
Erstatningskostnader64 45680 527
Resultat av ordinær virksomhet14 70519 053
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler2 93312 704
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Premieinntekter184 29546 138124 779174 452218 510
  Forfalte premier, brutto136 71232 64197 743135 309169 363
  Avgitte gjenforsikringspremier-858-274-375-460-618
  Overføring av premiereserver til andre48 44113 77127 41139 60349 765
  Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning125 67434 61767 69599 633129 312
  Utbetalte erstatninger, brutto75 61019 30638 53358 21378 075
  Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-607-86-215-286-510
  Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger50 67115 39729 37741 70651 747
  Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser-16 04763 078140 276149 047216 597
  Premiereserve20 19144 105113 144128 497183 928
  Øvrige avsetninger-28 374824447583 966
  Til/fra kursreguleringsfondet-9 6011 9451 5452 0012 866
  Midler tilordnet forsikringskontrakter1 73716 20325 14018 49125 837
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 024-1 986-3 777-5 747-7 961
  Provisjonsinntekter3 1457751 5262 3193 145
  Driftsinntekter fast eiendom435112131-46
  Øvrige driftsinntekter59-1070135177
  Lønnskostnader/honorarer3 2458631 6542 5363 475
  Provisjonskostnader1 7184178401 2931 767
  Driftskostnader fast eiendom581174361552742
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler428104225341524
  Øvrige driftskostnader3 6901 2052 3143 5104 729
  Finansinntekter og -kostnader38 56813 21920 61624 23534 862
  Renteinntekter obligasjoner og sertifikater20 2875 82811 66118 50825 581
  Renteinntekter andre eiendeler7 1441 5963 3354 8247 475
  Utbytte og andel av over-/underskudd13 1606 3726 9352 9214 497
  Rentekostnader2 0235761 3152 0192 691
  Netto gevinst/-tap og verdiendringer på finansielle eiendeler-100 35842 59469 45358 061109 451
  Realisert gevinst/-tap7 079-4 482-5 9921 8877 955
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis26 2469 02421 80825 08932 437
  Obligasjoner og sertifikater5 6807041 4611 4113 993
  Finansielle derivater-24 520-14 456-29 409-24 798-28 142
  Bygninger og annen fast eiendom2-1-6-5-26
  Øvrig realisert gevinster/tap-330247154190-307
  Netto verdiendring-107 43747 07675 44556 174101 496
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-82 95546 69168 53650 34280 848
  Obligasjoner og sertifikater-16 6067 3647 2855 2037 222
  Finansielle derivater-4 387-10 087-4 511-2 05010 831
  Bygninger og annen fast eiendom..........
  Øvrige verdiendringer-3 4893 1104 1342 6802 595
  Resultat av ordinær virksomhet6 8552 2713 1002 3218 954
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat8616297276-143
  Skattekostnader63943-135-2431 230
  Totalresultat hittil i år6 3012 2443 5322 8397 580
  Spesifikasjoner
  Verdijustert resultat-2 7474 2164 6454 32111 819
  Standardtegn i tabeller
 • Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler2 9194 1714 1864 1034 075
  Varige driftsmidler mv.2 4072 3692 3352 3262 205
  Bygninger og annen fast eiendom1 4161 4061 4061 4021 318
  Maskiner, inventar og transportmidler6972707077
  Verdipapirer1 808 8211 870 9001 919 1611 932 9052 003 257
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis329 669340 589349 977344 527352 021
  Andeler i verdipapirfond778 028824 298854 540856 236903 547
  Obligasjoner og sertifikater689 634703 621707 935724 518728 427
  Finansielle derivater11 4892 3926 7097 62419 263
  Utlån135 859138 889134 768139 727141 887
  Øvrige fordringer12 02257 984104 70958 62450 051
  Gjenforsikringsandel2 1272 1322 0692 0302 246
  Andre fordringer9 89555 852102 64156 59547 805
  Bankinnskudd og kontanter39 13133 71525 52935 77443 206
  Sum eiendeler2 001 1602 108 0282 190 6882 173 4602 244 681
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital127 451126 751128 046128 489127 710
  Innskutt egenkapital55 56155 03855 05456 20156 899
  Selskapskapital7 2757 0897 0897 0897 089
  Overkursfond19 77919 57919 57919 57919 579
  Annen innskutt egenkapital28 50728 36928 38629 53230 231
  Opptjent egenkapital71 89071 71472 99272 28870 811
  Annen egenkapital71 89062 94063 21063 20062 847
  Ufordelt resultat..8 7739 7819 0887 964
  Ansvarlig lånekapital og andre lån28 93128 39627 94127 31334 115
  Obligasjonslån14 63315 62215 10414 73715 768
  Andre lån14 29812 77412 83812 57618 347
  Forsikringsforpliktelser i livsforsikring1 812 1771 874 1551 950 2611 947 4782 013 828
  Premiereserver for egen regning1 601 7111 646 7221 715 1631 732 4181 788 225
  Tilleggsavsetninger20 46420 12220 01020 21316 721
  Kursreguleringsfond5 6237 5687 1687 6218 484
  Erstatningskostnader..........
  Bufferfond131 008131 540131 486131 183137 920
  Premiefond og innskuddsfond47 88246 84645 93131 92152 129
  Fond for regulering av pensjoner11367686682
  Andre tekniske avsetninger for egen regning5 3765 8135 8825 9485 875
  Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene..15 47724 55418 1074 393
  Avsetninger for forpliktelser4 1534 0793 3113 1174 683
  Pensjonsforpliktelser829815600519887
  Forpliktelser ved utsatt skatt1 3891 3631 3091 1951 397
  Andre avsetninger for forpliktelser1 9351 9021 4021 4042 398
  Øvrig gjeld28 44874 64681 13067 06364 345
  Forpliktelser ved periodeskatt1 9911 4781 5061 7612 051
  Annen gjeld18 33957 32168 35957 10858 820
  Finansielle derivater8 11815 84711 2658 1933 475
  Sum gjeld og egenkapital2 001 1602 108 0282 190 6882 173 4602 244 681
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper1917171616
  Utlån med pant i bolig25 89126 30125 54425 82925 497
  Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.557 395597 472626 896631 504678 032
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Premieinntekter93 42524 33949 68575 811102 643
  Opptjent bruttopremie109 60327 59157 16387 663119 025
  Gjenforsikringsandel av opptjent bruttopremie-16 178-3 252-7 478-11 851-16 382
  Erstatningskostnader og endringer i forsikringsforpliktelser skadeforsikring64 45619 50238 71260 05080 527
  Brutto erstatningskostnader75 10921 61544 02369 04591 672
  Gjenforsikringsandel av brutto erstatninger-10 688-2 151-5 014-8 915-10 989
  Endring i sikkerhetsavsetning mv.3538-296-80-156
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-17 197-3 415-7 364-11 734-15 767
  Provisjonsinntekter234660687679773
  Driftsinntekter fast eiendom16471014
  Øvrige driftsinntekter6625566279
  Lønnskostnader/ honorarer10 4202 4434 9457 73810 481
  Provisjonskostnader5 7981 5433 1374 7026 325
  Driftskostnader fast eiendom42286185263358
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler673173354539708
  Øvrige driftskostnader199-141-506-757-1 239
  Finansinntekter /-kostnader4 4481 0953 0354 3376 839
  Renteinntekter3 2769042 6413 8955 220
  Utbytte og andel av overskudd/ underskudd1 4812716037732 136
  Rentekostnader30980209332517
  Gevinster/tap og verdiregulering-1 5154 1894 5383 5065 865
  Netto realisert gevinst/ tap4 8361 4912 2952 5322 669
  Netto verdiendringer-6 3512 6972 2439733 196
  Resultat av ordinær virksomhet14 7056 70511 18211 87019 053
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat-573-63-4492-36
  Skattekostnad2 6561 1912 1212 3133 771
  Totalresultat hittil i år11 4765 4519 0179 64915 246
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler8 2218 1598 0927 7324 416
  Varige driftsmidler mv.2 7262 8472 8082 7672 772
  Bygninger og annen fast eiendom558562550532513
  Maskiner, inventar og transportmidler689739722699712
  Verdipapirer169 191174 409177 650179 434188 948
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis31 32232 62332 18831 87432 727
  Andeler i verdipapirfond35 60738 50540 26938 83640 313
  Obligasjoner og sertifikater101 614102 461104 299108 019114 813
  Finansielle derivater6478218957051 095
  Utlån1 9151 6019457351 925
  Gjenforsikringsandel28 32030 10931 05132 00629 871
  Øvrige fordringer71 93268 15867 29263 22962 921
  Bankinnskudd og kontanter12 86714 96314 14614 61712 881
  Sum eiendeler295 172300 246301 984300 521303 734
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital99 732102 211105 879104 553103 969
  Innskutt egenkapital20 23020 23920 52420 52423 331
  Selskapskapital4 6374 6374 6394 6394 818
  Overkursfond6 9776 7967 0697 0699 552
  Annen innskutt egenkapital8 6168 8068 8168 8168 960
  Opptjent egenkapital79 50281 97285 35584 02880 638
  Annen egenkapital79 68072 63372 82770 96664 137
  Ufordelt resultat-1789 33812 52813 06216 501
  Ansvarlig lånekapital4 3354 3364 3714 8675 932
  Obligasjonslån4 0214 0224 0224 5235 595
  Andre lån314314349344337
  Brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring145 478152 230153 715152 359148 401
  Avsetning for ikke opptjent bruttopremie41 97648 40648 03541 24537 167
  Brutto erstatningsavsetning102 65665 51466 95870 32869 050
  Sikkerhetsavsetning mv.84638 31038 72240 78642 184
  Avsetninger for forpliktelser8 7598 4118 3668 1037 229
  Pensjonsforpliktelser1 3801 3661 3411 3371 455
  Utsatt skatt4 1423 9083 8473 5042 609
  Andre avsetninger for forpliktelser3 2373 1373 1783 2623 164
  Øvrig gjeld36 86833 05829 65330 63938 204
  Betalbar skatt4 5463 1053 5704 2085 237
  Utbytte, konsernbidrag5 3051 18029295 214
  Annen gjeld26 46027 98025 39825 58726 099
  Finansielle derivater5587926568151 653
  Sum gjeld og egenkapital295 172300 246301 984300 521303 734
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper7879777773
  Utlån med pant i bolig1 7581 2175586041 875
  Rettet 26. august 2022, kl. 11.30
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

22. mai 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt

Kvartalsvis og årlig.

Eurostat

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Data fra forsikringsforetakene innhentes med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsyns­loven). Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral­­byrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven). SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12. FORT-rapportering fra filialer av utenlandske foretak (NUF) innhentes basert på egne avtaler.

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen.

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

 • Feil i rapportørens regnskap
 • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
 • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
 • Ulike bokføringstidspunkt
 • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
 • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt