Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert: 13. juni 2024

Neste oppdatering: 23. august 2024

Forvaltningskapital i livsforsikring
Forvaltningskapital i livsforsikring
1. kvartal 2024
2 324 795
millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Hovedtall. Millioner kroner
Totalt
1. kvartal 20231. kvartal 2024
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital2 108 0282 324 795
Premieinntekter46 13852 646
Erstatningskostnader19 30620 467
Resultat av ordinær virksomhet2 2713 468
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler55 81378 064
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital300 246328 162
Premieinntekter24 33926 908
Erstatningskostnader19 50222 732
Resultat av ordinær virksomhet6 7056 503
Nettoinntekt fra finansielle eiendeler5 2846 319
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Premieinntekter46 138124 779174 452218 74752 646
  Forfalte premier, brutto32 64197 743135 309169 60035 678
  Avgitte gjenforsikringspremier-274-375-460-618-208
  Overføring av premiereserver til andre13 77127 41139 60349 76517 176
  Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning34 61767 69599 633129 31738 510
  Utbetalte erstatninger, brutto19 30638 53358 21378 08020 467
  Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-86-215-286-510-83
  Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger15 39729 37741 70651 74718 126
  Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser63 078140 276149 047217 97686 818
  Premiereserve44 105113 144128 497184 16262 284
  Øvrige avsetninger38814-134-3 824445
  Til/fra kursreguleringsfondet1 9451 5452 0012 866..
  Til/fra Bufferfond43743319211 414196
  Midler tilordnet forsikringskontrakter16 20325 14018 49123 35823 892
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-1 986-3 777-5 747-7 962-1 914
  Provisjonsinntekter7751 5262 3193 196863
  Driftsinntekter fast eiendom112131-4611
  Øvrige driftsinntekter-107013517639
  Lønnskostnader/honorarer8631 6542 5363 435920
  Provisjonskostnader4178401 2931 768446
  Driftskostnader fast eiendom174361552742197
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler104225341525114
  Øvrige driftskostnader1 2052 3143 5104 8181 149
  Finansinntekter og -kostnader13 21920 61624 23534 25612 059
  Renteinntekter obligasjoner og sertifikater5 82811 66118 50825 5826 726
  Renteinntekter andre eiendeler1 5963 3354 8246 8682 235
  Utbytte og andel av over-/underskudd6 3726 9352 9214 4983 834
  Rentekostnader5761 3152 0192 691736
  Netto gevinst/-tap og verdiendringer på finansielle eiendeler42 59469 45358 061109 43266 005
  Realisert gevinst/-tap-4 482-5 9921 8877 86010 993
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis9 02421 80825 08932 43710 716
  Obligasjoner og sertifikater7041 4611 4113 9931 145
  Finansielle derivater-14 456-29 409-24 798-28 142-1 156
  Bygninger og annen fast eiendom-1-6-5-122..
  Øvrig realisert gevinster/tap247154190-307288
  Netto verdiendring47 07675 44556 174101 57255 012
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis46 69168 53650 34280 82765 247
  Obligasjoner og sertifikater7 3647 2855 2037 2223 816
  Finansielle derivater-10 087-4 511-2 05010 831-16 803
  Bygninger og annen fast eiendom..........
  Øvrige verdiendringer3 1104 1342 6802 6932 752
  Resultat av ordinær virksomhet2 2713 1002 3217 1803 468
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat16297276-142161
  Skattekostnader43-135-2431 073614
  Totalresultat hittil i år2 2443 5322 8395 9653 015
  Spesifikasjoner
  Verdijustert resultat..........
  Standardtegn i tabeller
 • Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler4 1714 1864 1034 0784 101
  Varige driftsmidler mv.2 3692 3352 3262 2022 173
  Bygninger og annen fast eiendom1 4061 4061 4021 3181 318
  Maskiner, inventar og transportmidler7270707474
  Verdipapirer1 870 9001 919 1611 932 9052 005 3442 094 207
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis340 589349 977344 527352 557373 663
  Andeler i verdipapirfond824 298854 540856 236903 573976 707
  Obligasjoner og sertifikater703 621707 935724 518728 427742 721
  Finansielle derivater2 3926 7097 62420 7861 117
  Utlån138 889134 768139 727141 887138 707
  Øvrige fordringer57 984104 70958 62450 05052 177
  Gjenforsikringsandel2 1322 0692 0302 2462 258
  Andre fordringer55 852102 64156 59547 80449 918
  Bankinnskudd og kontanter33 71525 52935 77442 87233 430
  Sum eiendeler2 108 0282 190 6882 173 4602 246 4332 324 795
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital126 751128 046128 489126 699127 913
  Innskutt egenkapital55 03855 05456 20157 00957 025
  Selskapskapital7 0897 0897 0897 0897 089
  Overkursfond19 57919 57919 57919 57919 544
  Annen innskutt egenkapital28 36928 38629 53230 34130 392
  Opptjent egenkapital71 71472 99272 28869 69070 888
  Annen egenkapital62 94063 21063 20069 67761 732
  Ufordelt resultat8 7739 7819 088149 156
  Ansvarlig lånekapital og andre lån28 39627 94127 31334 11526 348
  Obligasjonslån15 62215 10414 73715 76815 302
  Andre lån12 77412 83812 57618 34711 047
  Forsikringsforpliktelser i livsforsikring1 874 1551 950 2611 947 4782 015 2392 101 261
  Premiereserver for egen regning1 646 7221 715 1631 732 4181 788 4211 851 559
  Tilleggsavsetninger20 12220 01020 21316 721..
  Kursreguleringsfond7 5687 1687 6218 484..
  Erstatningskostnader..........
  Bufferfond131 540131 486131 183141 545168 397
  Premiefond og innskuddsfond46 84645 93131 92154 04253 577
  Fond for regulering av pensjoner6768668276
  Andre tekniske avsetninger for egen regning5 8135 8825 9485 9446 088
  Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene15 47724 55418 107..21 564
  Avsetninger for forpliktelser4 0793 3113 1174 8704 745
  Pensjonsforpliktelser815600519887775
  Forpliktelser ved utsatt skatt1 3631 3091 1951 5841 607
  Andre avsetninger for forpliktelser1 9021 4021 4042 3992 363
  Øvrig gjeld74 64681 13067 06365 51164 527
  Forpliktelser ved periodeskatt1 4781 5061 7611 7061 750
  Annen gjeld57 32168 35957 10858 80651 121
  Finansielle derivater15 84711 2658 1934 99811 656
  Sum gjeld og egenkapital2 108 0282 190 6882 173 4602 246 4332 324 795
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper1717161515
  Utlån med pant i bolig26 30125 54425 82925 49725 465
  Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.597 472626 896631 504678 273735 355
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Premieinntekter24 33949 68575 811102 64226 908
  Opptjent bruttopremie27 59157 16387 663118 97431 042
  Gjenforsikringsandel av opptjent bruttopremie-3 252-7 478-11 851-16 331-4 135
  Erstatningskostnader og endringer i forsikringsforpliktelser skadeforsikring19 50238 71260 05080 54522 732
  Brutto erstatningskostnader21 61544 02369 04591 60325 655
  Gjenforsikringsandel av brutto erstatninger-2 151-5 014-8 915-10 902-2 966
  Endring i sikkerhetsavsetning mv.38-296-80-15643
  Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-3 415-7 364-11 734-15 768-3 992
  Provisjonsinntekter660687679773136
  Driftsinntekter fast eiendom4710143
  Øvrige driftsinntekter2556627930
  Lønnskostnader/ honorarer2 4434 9457 73810 4792 620
  Provisjonskostnader1 5433 1374 7026 3221 497
  Driftskostnader fast eiendom8618526335885
  Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler173354539709145
  Øvrige driftskostnader-141-506-757-1 234-186
  Finansinntekter /-kostnader1 0953 0354 3376 8242 121
  Renteinntekter9042 6413 8955 2211 925
  Utbytte og andel av overskudd/ underskudd2716047742 133391
  Rentekostnader80209332530194
  Gevinster/tap og verdiregulering4 1894 5383 5065 8614 198
  Netto realisert gevinst/ tap1 4912 2952 5322 682821
  Netto verdiendringer2 6972 2439733 1793 378
  Resultat av ordinær virksomhet6 70511 18211 87019 0146 503
  Inntekter og kostnader over utvidet resultat-63-4492-38-6
  Skattekostnad1 1912 1212 3133 7851 134
  Totalresultat hittil i år5 4519 0179 64915 1925 363
  Standardtegn i tabeller
 • Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Eiendeler
  Immaterielle eiendeler8 1598 0927 7324 4164 686
  Varige driftsmidler mv.2 8472 8082 7672 7722 800
  Bygninger og annen fast eiendom562550532513512
  Maskiner, inventar og transportmidler739722699711759
  Verdipapirer174 409177 650179 434188 939195 416
  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis32 62332 18831 87432 71833 132
  Andeler i verdipapirfond38 50540 26938 83640 31344 088
  Obligasjoner og sertifikater102 461104 299108 019114 813117 038
  Finansielle derivater8218957051 0951 158
  Utlån1 6019457351 9251 949
  Gjenforsikringsandel30 10931 05132 00629 86932 180
  Øvrige fordringer68 15867 29263 22962 87370 887
  Bankinnskudd og kontanter14 96314 14614 61712 87720 243
  Sum eiendeler300 246301 984300 521303 669328 162
  Gjeld og egenkapital
  Egenkapital102 211105 879104 553103 757109 869
  Innskutt egenkapital20 23920 52420 52423 33124 176
  Selskapskapital4 6374 6394 6394 8184 818
  Overkursfond6 7967 0697 0699 5529 552
  Annen innskutt egenkapital8 8068 8168 8168 9609 805
  Opptjent egenkapital81 97285 35584 02880 42685 693
  Annen egenkapital72 63372 82770 96679 78970 479
  Ufordelt resultat9 33812 52813 06263615 214
  Ansvarlig lånekapital4 3364 3714 8675 9326 467
  Obligasjonslån4 0224 0224 5235 5956 130
  Andre lån314349344337337
  Brutto forsikringsforpliktelser i skadeforsikring152 230153 715152 359148 366164 062
  Avsetning for ikke opptjent bruttopremie48 40648 03541 24537 16750 324
  Brutto erstatningsavsetning65 51466 95870 32869 01569 681
  Sikkerhetsavsetning mv.38 31038 72240 78642 18444 057
  Avsetninger for forpliktelser8 4118 3668 1037 2047 945
  Pensjonsforpliktelser1 3661 3411 3371 4551 467
  Utsatt skatt3 9083 8473 5042 5833 024
  Andre avsetninger for forpliktelser3 1373 1783 2623 1673 454
  Øvrig gjeld33 05829 65330 63938 41039 818
  Betalbar skatt3 1053 5704 2085 2754 844
  Utbytte, konsernbidrag1 18029295 3245 099
  Annen gjeld27 98025 39825 58726 15829 116
  Finansielle derivater7926568151 653759
  Sum gjeld og egenkapital300 246301 984300 521303 669328 162
  Spesifikasjoner
  Antall selskaper7977777272
  Utlån med pant i bolig1 2175586041 8751 911
  Rettet 26. august 2022, kl. 11.30
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsforetak og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 7. mars 2024.

Forsikringsforetakenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap
Emne: Bank og finansmarked

23. august 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt

Kvartalsvis og årlig.

Eurostat

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsforetak ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsforetak basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsforetakene.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsforetakene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Data fra forsikringsforetakene innhentes med hjemmel i lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (finanstilsyns­loven). Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de innsamlede opplysningene med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentral­­byrå av 21. juni 2019 nr. 32 (statistikkloven). SSB utarbeider statistikk etter statistikklovens § 12. FORT-rapportering fra filialer av utenlandske foretak (NUF) innhentes basert på egne avtaler.

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsforetakene på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsforetak inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsforetak også forertak som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. i hht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsforetakene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringsforetakene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsforetakenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsforetak er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsforetak. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen.

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

 • Feil i rapportørens regnskap
 • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
 • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
 • Ulike bokføringstidspunkt
 • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
 • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt