Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert: august 18, 2021

Neste oppdatering: november 12, 2021

Forvaltningskapital i livsforsikring
Forvaltningskapital i livsforsikring
2. kvartal 2021
1 954 478
millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Premieinntekter66 20597 383132 32049 437115 788
Forfalte premier, brutto51 06879 263106 14531 20877 894
Avgitte gjenforsikringspremier-454-584-787-260-459
Overføring av premiereserver til andre15 59118 70426 96218 48938 353
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning53 52671 84395 61437 05975 335
Utbetalte erstatninger, brutto33 72348 83565 00416 45632 962
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-266-377-603-100-212
Øvrige avsetninger1 ..........
Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger20 06823 38431 21320 70242 584
Endring i forsikringsmessige avsetninger-82844 191111 46642 621118 627
Premiereserve9 02943 06990 76933 71189 504
Øvrige avsetninger2 -1 590-1 96414 145162-473
Til/fra kursreguleringsfondet-13 114-8 981422-1 40712 143
Midler tilordnet forsikringskontrakter4 84612 0676 12910 15617 453
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-2 235-3 169-4 635-1 507-3 178
Provisjonsinntekter5925589104241
Driftsinntekter fast eiendom213186920
Øvrige driftsinntekter2 1603 1814 2266511 338
Lønnskostnader/honorarer1 5942 4023 2437591 587
Provisjonskostnader5417931 030287609
Driftskostnader fast eiendom00100
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler16324936790181
Øvrige driftskostnader2 1773 1924 3961 1362 400
Finansinntekter og -kostnader18 44829 04442 32911 51824 943
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater10 07816 99422 4077 83913 708
Renteinntekter andre eiendeler3 4094 3486 9091 1582 432
Utbytte og andel av over-/underskudd6 0909 06614 6093 0719 255
Rentekostnader1 1291 3641 595551451
Gevinster/-tap og verdiregulering-29 638-3 53745 68023 43462 638
Realisert gevinst/-tap-1 12017 29823 76316 78330 415
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 44129 39935 4146 25913 892
Obligasjoner og sertifikater5 1084 9592 531-308303
Finansielle derivater-24 390-14 106-11 18310 16315 113
Bygninger og annen fast eiendom001....
Øvrig realisert gevinster/tap-3 279-2 955-3 0006691 107
Netto verdiendring-28 519-20 83521 9186 65132 223
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis-31 317-18 7484 83410 41437 682
Obligasjoner og sertifikater3 0142 934719-2 229-1 619
Finansielle derivater3 311-4 6048 488-5 756-13 902
Bygninger og annen fast eiendom-1-2-2....
Øvrige verdiendringer-3 526-4157 8794 22210 063
Resultat av ordinær virksomhet833 6878 6153 2016 228
Andre resultatkomponenter-314-253-95132117
Skattekostnader-1 003-344603623991
Totalresultat7723 7787 9172 7095 354
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring-1 9351 0434 6381 4853 226
Verdijustert resultat-13 031-5 2949 0371 79418 371
11. kv. 2016: Opphørt
21. kv. 2016: Endringer i supplerende avsetninger er opphørt, resten av postene er videreført
Standardtegn i tabeller
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Eiendeler
Immaterielle eiendeler4 6794 6994 6424 4414 600
Varige driftsmidler1 3082 2572 3302 2692 244
Bygninger og annen fast eiendom9979891 0401 0141 025
Maskiner, inventar og transportmidler3111 2681 2901 2541 220
Verdipapirer1 523 2441 558 1731 620 5861 670 6221 735 036
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis245 275250 319267 820279 240293 959
Andeler i verdipapirfond639 529678 791723 305758 265806 646
Obligasjoner og sertifikater609 463610 779606 174620 114623 241
Finansielle derivater15 2729 22819 90411 2284 063
Andre verdipapirer13 7069 0563 3821 7767 128
Utlån156 994150 694153 883149 138149 889
Øvrige fordringer7 13311 2268 5008 71531 187
Fordringer vedrørende forsikring2 7516 0123 0833 83423 138
Gjenforsikringsandel1 5641 5761 6381 6801 705
Andre fordringer2 8183 6383 7793 2016 343
Bankinnskudd og kontanter35 33134 42441 17236 80531 522
Sum eiendeler1 728 6881 761 4741 831 1121 871 9891 954 478
Gjeld og egenkapital
Egenkapital113 510117 869119 718121 309123 972
Innskutt egenkapital48 55749 95551 08450 01450 031
Selskapskapital7 3037 3037 3037 2757 275
Overkursfond20 35720 55720 55719 74519 745
Annen innskutt egenkapital20 89722 09523 22422 99523 012
Opptjent egenkapital64 95367 91368 63471 29673 940
Annen egenkapital57 78257 96059 68961 37561 561
Ufordelt resultat7 1709 9548 9469 92012 380
Ansvarlig lånekapital26 69526 86926 65328 49628 473
Obligasjonslån15 32515 49915 03316 87616 853
Andre lån11 37011 37011 62011 62011 620
Forsikringsmessige avsetninger1 540 5121 582 9651 649 9841 692 8341 771 430
Premiereserver for egen regning1 1 376 2421 410 3241 435 8111 471 0941 528 023
Tilleggsavsetninger63 12463 04973 12073 37073 582
Kursreguleringsfond74 27378 40587 80986 40299 951
Erstatningsavsetning for egen regning2 ..........
Premiefond og pensjonistenes overkursfond20 45517 56451 18451 10350 936
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 7591 7211 8892 3224 089
Ufordelt overskuddsmidler til forsikringskontraktene4 66011 9031728 54414 849
Avsetninger for forpliktelser3 3404 6034 5644 5804 682
Pensjonsforpliktelser1 1911 151954821848
Utsatt skatt1 7682 1072 2852 4642 584
Andre avsetninger for forpliktelser3811 3461 3261 2941 250
Øvrig gjeld44 63129 16830 19324 77025 921
Påløpte, ikke forfalte kostnader700628803877812
Mottatte, ikke opptjente inntekter715102015
Betalbar skatt2 2982 4793 1642 7992 007
Utbytte, konsernbidrag....152399..
Gjeld vedrørende forsikring2 9092 0482 6602 2072 571
Annen gjeld37 12916 28222 53916 91014 411
Finansielle derivater1 5897 7168661 5586 106
Sum gjeld og egenkapital1 728 6881 761 4741 831 1121 871 9891 954 478
Spesifikasjoner
Antall selskaper1818191818
Utlån med pant i bolig36 86935 10435 95334 73734 689
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.400 730427 148471 391500 718533 013
11. kv. 2016: Suplerende avsetninger er opphørt, premiereserve er videreført
21. kv. 2016: Opphørt
Standardtegn i tabeller
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Premieinntekter39 05959 27679 60220 89740 808
Forfalte bruttopremie57 90775 63596 05139 05761 093
Avgitte gjenforsikringspremier-8 232-10 973-13 998-5 642-8 740
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-12 596-6 454-2 739-14 324-13 427
Gjenforsikringsandel1 9801 0692891 8061 882
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger27 53640 79157 67415 06928 443
Betalte erstatninger, brutto33 12348 44064 95716 99232 493
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-4 212-7 393-10 195-2 342-4 791
Endring i erstatningsavsetning, brutto-6583474 262-378969
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-727-594-1 363801-223
Premierabatter og andre gevinstavtaler1 ..........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2 10-1013-4-6
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-7 420-11 121-14 973-3 925-7 679
Provisjonsinntekter1111622114583
Driftsinntekter fast eiendom7131859
Øvrige driftsinntekter229303546154267
Lønnskostnader/ honorarer3 8966 0678 3992 4374 700
Provisjonskostnader1 9442 6233 4679641 697
Driftskostnader fast eiendom481224
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler368570813180403
Øvrige driftskostnader1 5532 3303 0575461 234
Finansinntekter /-kostnader1 5392 4863 7001 0021 878
Renteinntekter1 6772 3902 8726121 143
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd-172681 053440832
Rentekostnader1221722255097
Gevinster/tap og verdiregulering2252 1414 9321 7843 642
Netto realisert gevinst/ tap2071 6592 2061 8873 348
Netto verdiendringer184822 726-103294
Resultat av ordinær virksomhet5 86611 99315 5874 68910 205
Andre resultatkomponenter-195-175-1715333
Skattekostnad1 3652 8353 4856941 729
Totalresultat4 3068 98311 9314 0478 509
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring4 3967 9877 7782 0635 085
1Opphørt fra og med 1. kv. 2016
2Endring i sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
Standardtegn i tabeller
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner1
2. kvartal 20203. kvartal 20204. kvartal 20201. kvartal 20212. kvartal 2021
Eiendeler
Immaterielle eiendeler8 3087 9657 7717 2337 256
Varige driftsmidler2 3482 2812 1792 1792 407
Bygninger og annen fast eiendom378359334327326
Maskiner, inventar og transportmidler1 9701 9221 8451 8522 081
Verdipapirer159 002157 433160 204161 413164 686
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 02821 98323 52624 18924 199
Andeler i verdipapirfond33 73835 21835 61339 37840 840
Obligasjoner og sertifikater102 53698 58998 75796 37598 594
Finansielle derivater1 1557201 421696517
Andre verdipapirer544922887775537
Utlån4 3294 4064 6524 2384 364
Gjenforsikringsandel24 33024 37322 92726 20227 257
Øvrige fordringer64 24461 06859 80874 15968 094
Fordringer vedrørende forsikring32 79628 88628 33935 73735 511
Andre fordringer31 44832 18231 47038 42132 583
Bankinnskudd og kontanter15 56513 84212 97716 60312 938
Sum eiendeler278 126271 367270 518292 027287 002
Gjeld og egenkapital
Egenkapital92 25691 15287 25889 86294 149
Innskutt egenkapital18 28818 34218 67921 09121 134
Selskapskapital4 6434 6594 6694 6694 669
Overkursfond8 1508 1708 3318 4818 482
Annen innskutt egenkapital5 4955 5125 6797 9417 983
Opptjent egenkapital73 96772 81068 57968 77173 015
Annen egenkapital67 56262 18958 53162 56063 013
Ufordelt resultat6 40510 62210 0486 21010 002
Ansvarlig lånekapital3 2373 2363 3914 5884 359
Obligasjonslån2 9232 9223 0774 2744 045
Andre lån314314314314314
Forsikringstekniske avsetninger141 048135 325132 552145 062144 972
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie44 63438 93235 30648 85447 533
Brutto erstatningsavsetning91 92092 08793 00092 10193 038
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler2 ..........
Sikkerhetsavsetning mv.1 4 4954 3064 2464 1064 400
Andre tekniske avsetninger2 ..........
Avsetninger for forpliktelser11 59411 24210 86710 41311 348
Pensjonsforpliktelser1 4661 4331 4941 4651 434
Utsatt skatt7 1966 7936 3996 1056 726
Andre avsetninger for forpliktelser2 9323 0152 9732 8433 188
Øvrig gjeld29 99230 41236 45042 10332 175
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 5371 7581 8371 9001 797
Mottatte, ikke opptjente inntekter13597258165167
Betalbar skatt3 7135 0345 4733 9993 923
Utbytte, konsernbidrag10106 3547 60613
Gjeld vedrørende forsikring7 9116 3666 02710 01710 126
Annen gjeld16 15716 30316 14818 07515 704
Finansielle derivater530843353341444
Sum gjeld og egenkapital278 126271 367270 518292 027287 002
Spesifikasjoner
Antall selskaper8383807979
Utlån med pant i bolig493517273236233
1Sikkerhetsavsetninger er opphørt fra og med 1. kv. 2016. Avsetning for ikke avløpt risiko er videreført.
2Opphørt fra og med 1. kv. 2016
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Navn: Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Emne: Bank og finansmarked

november 12, 2021

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Nasjonalt

Kvartalsvis og årlig.

Eurostat

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Ikke relevant

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Ikke relevant

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen.

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge.

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Ikke relevant

Kontakt