Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert: 4. mars 2022

Neste oppdatering: 3. juni 2022

Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
4. kvartal 2020 - 4. kvartal 2021
1,4
%
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
4. kvartal 2021Endring i prosent
3. kvartal 2021 - 4. kvartal 20214. kvartal 2020 - 4. kvartal 2021
Eigedelar i alt1 996 8968,427,1
Anleggsmiddel1 264 258-1,97,8
Omløpsmiddel732 63832,284,0
Gjeld i alt1 413 0860,61,4
Langsiktig gjeld895 507-6,4-11,5
Kortsiktig gjeld517 57915,335,5
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner1
2017201820192020
Eigedelar i alt1 737 6731 773 2561 955 7941 827 084
Anleggsmidlar1 268 8991 273 6461 421 8761 314 182
Immaterielle eigedelar i utlandet282348336328
Varige driftsmidlar i utlandet56 58948 85557 13734 805
Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 212 0291 224 4431 364 4021 279 048
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m886 763915 872985 797933 783
Lån til føretak i same konsern296 405282 482322 456317 523
Omløpsmidlar468 774499 610533 918512 902
Fordringar i utlandet335 654363 722381 930341 096
Investeringar i utlandet104 572103 323121 438151 028
Bankinnskot i utlandet28 54832 56630 55020 778
Gjeld i alt1 354 3591 292 6621 444 5251 532 003
Langsiktig gjeld971 142875 285999 2651 088 004
Obligasjonslån i utlandet333 513334 927369 840468 564
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar130 337129 226192 834200 134
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern464 236376 138389 806366 744
Kortsiktig gjeld383 216417 377445 259443 998
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern270 402284 316299 875302 170
1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
Standardteikn i tabellar
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
2020
Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
Alle land1 827 0841 314 182512 9021 532 0031 088 004443 998
Europa1 289 236883 336405 9011 028 134711 104317 030
Av dette
Belgia12 8544 1238 731120 590....
Sverige242 899167 97474 925125 25874 91850 339
Storbritannia167 77897 45570 323228 474182 57945 895
Tyskland67 62050 32317 29771 23642 37928 857
Nederland252 937226 14626 791132 41956 85675 563
Danmark172 250116 74855 50241 16725 88215 285
Russland5 9785 0549251 400....
Frankrike47 53217 53130 00282 19171 15311 038
Sveits25 2028 32816 87426 96512 73214 233
Finland85 07956 17128 90847 93532 29515 640
Irland67 33932 58434 75425 4878 16217 325
Kypros6 9825 4031 57918 44117 523919
Luxembourg18 0116 82911 18261 68757 0084 678
Island6 5724 9551 6171 060....
Nord- og Mellom-Amerika234 032177 97356 059380 597329 74950 848
Av dette
USA191 571153 25838 313336 582299 73236 850
Bermuda10 8717 6253 24519 28015 7573 523
Canada16 69611 0655 6315 3152 2663 050
Asia133 551100 00133 55070 89436 66034 234
Av dette
Singapore60 75851 8618 89630 73912 25918 480
Sør-Korea10 4147 9752 439968....
Kina13 9619 9673 99310 843....
Afrika23 53317 9455 58814 6661 40213 265
Av dette
Angola2 2766681 6086 189....
Algerie6 149..........
Sør-Amerika132 986127 6995 2881 2231101 113
Av dette
Brasil112 254108 6123 641726110616
Oseania9 2375 8723 3653 9891 0762 913
Av dette
Australia4 7463 0031 7432 711....
Uoppgitt4 5081 3563 15232 4997 90324 596
Standardteikn i tabellar
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
Eigedelar i altAnleggsmiddelOmløpsmiddelGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
4. kvartal 20201 1 571 0061 172 820398 1871 393 5721 011 478382 094
1. kvartal 20211 1 647 9921 223 897424 0951 334 679967 507367 172
2. kvartal 20211 1 766 6721 314 721451 9521 351 814959 400392 414
3. kvartal 20211 1 842 3301 288 286554 0441 405 246956 522448 724
4. kvartal 20211 1 996 8961 264 258732 6381 413 086895 507517 579
1Tala er førebelse.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

3. juni 2022

Seksjon for næringslivets utvikling

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Endelig statistikkfil blir lagret.

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§10 og 20 (tvangsmulkt).

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Ikkje relevant

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Ikkje relevant

Kontakt