Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert: 6. juni 2024

Neste oppdatering: 5. september 2024

Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
1. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
-12,6
%
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
1. kvartal 2024Endring i prosent
4. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
Eigedelar i alt2 400 052-4,7-7,7
Anleggsmiddel1 663 6670,07,2
Omløpsmiddel736 385-14,0-29,7
Gjeld i alt1 510 881-6,8-12,6
Langsiktig gjeld1 022 8503,23,1
Kortsiktig gjeld488 031-22,4-33,6
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner1
  2019202020212022
  Eigedelar i alt1 955 7941 822 1812 335 8433 019 223
  Anleggsmidlar1 421 8761 310 9021 474 8111 628 425
  Immaterielle eigedelar i utlandet336328367203
  Varige driftsmidlar i utlandet57 13731 09732 53735 622
  Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 364 4021 279 4771 441 9081 592 600
  Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m985 797925 5491 014 6581 157 439
  Lån til føretak i same konsern322 456329 743396 600400 537
  Omløpsmidlar533 918511 280861 0311 390 798
  Fordringar i utlandet381 930343 648599 1331 042 423
  Investeringar i utlandet121 438149 314239 155305 692
  Bankinnskot i utlandet30 55018 31822 74442 684
  Gjeld i alt1 444 5251 555 2591 636 0052 057 488
  Langsiktig gjeld999 2651 095 5321 010 8901 051 252
  Obligasjonslån i utlandet369 840472 902418 094509 510
  Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar192 834205 789182 275148 574
  Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern389 806369 056357 068337 806
  Kortsiktig gjeld445 259459 727625 1141 006 235
  Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern299 875310 730361 735412 386
  1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
  Standardteikn i tabellar
 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
  2022
  Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
  Alle land3 019 2231 628 4251 390 7982 057 4881 051 2521 006 235
  Europa utenom Norge2 276 7131 050 7421 225 9711 444 199708 149736 050
  Av dette
  Belgia28 2516 37221 879....7 242
  Sverige295 868197 40398 466154 63490 75163 883
  Storbritannia272 025106 320165 705561 499154 412407 087
  Tyskland169 83179 33190 50079 74947 86431 885
  Nederland316 565277 76638 799120 94659 86661 079
  Danmark203 994116 69587 29975 19026 22648 963
  Russland4 1853 0681 1171 053....
  Frankrike546 670....22 4219 58812 834
  Sveits37 8489 06328 78532 46611 12721 338
  Finland102 78470 80831 97751 06824 85726 211
  Irland80 47839 86040 61880 79758 49722 300
  Kypros7 1535 8341 319....661
  Luxembourg40 18721 85318 33499 57594 2275 348
  Island6 7576 144613504....
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia349 557268 27181 286406 391294 370112 021
  Av dette
  USA292 600240 58552 016364 284268 40895 876
  Bermuda13 5339 1714 3618 3714 0664 305
  Canada29 20913 42415 78512 8396 2436 596
  Asia162 821106 89855 92383 36533 54249 823
  Av dette
  Singapore55 43345 29610 13737 6748 84128 833
  Sør-Korea16 7398 8837 8561 700....
  Kina14 24711 1473 10114 457....
  Afrika21 59714 8736 72423 061....
  Av dette
  Angola2 5061 1311 37515 816....
  Algerie5 178......0..
  Sør-Amerika189 632179 50910 1242 1455781 567
  Av dette
  Brasil165 727157 8227 9061 280573706
  Oseania12 0337 6594 3736 6901 4275 263
  Av dette
  Australia9 0055 2553 7506 2241 1905 035
  Uoppgitt6 8704736 39791 63611 67779 958
  Standardteikn i tabellar
 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar i altAnleggsmiddelOmløpsmiddelGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
  1. kvartal 20231 2 599 6221 552 2101 047 4121 727 710992 201735 509
  2. kvartal 20231 2 527 4141 604 040923 3741 688 4771 024 133664 344
  3. kvartal 20231 2 414 1621 597 339816 8231 624 6251 015 767608 858
  4. kvartal 20231 2 519 6261 663 747855 8791 620 315991 104629 211
  1. kvartal 20241 2 400 0521 663 667736 3851 510 8811 022 850488 031
  1Tala er førebelse.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 23. april 2021.

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

5. september 2024

Seksjon for næringslivets utvikling

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Endelig statistikkfil blir lagret.

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§10 og 20 (tvangsmulkt).

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Ikkje relevant

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt

Salah Eddine Ziade

salah.ziade@ssb.no

21 09 48 35

Glenn Cato Andersen

glenn.andersen@ssb.no

40 90 24 37

Simen Jansen Maal

simen.maal@ssb.no

21 09 42 17