Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

Oppdatert: 6. mars 2023

Neste oppdatering: 5. juni 2023

Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
Tolvmånedersendring i total gjeld til utlandet
4. kvartal 2021 - 4. kvartal 2022
26,5
%
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
Eigedelar og gjeld overfor utlandet. Millionar kroner. Førebelse tal
4. kvartal 2022Endring i prosent
3. kvartal 2022 - 4. kvartal 20224. kvartal 2021 - 4. kvartal 2022
Eigedelar i alt2 679 0160,730,3
Anleggsmiddel1 406 9370,67,3
Omløpsmiddel1 272 0790,770,8
Gjeld i alt1 824 9770,726,5
Langsiktig gjeld936 055-1,13,6
Kortsiktig gjeld888 9222,664,9
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, årlege tal etter type. Millionar kroner1
  2018201920202021
  Eigedelar i alt1 773 2561 955 7941 822 1812 312 775
  Anleggsmidlar1 273 6461 421 8761 310 9021 446 467
  Immaterielle eigedelar i utlandet348336328767
  Varige driftsmidlar i utlandet48 85557 13731 09731 504
  Finansielle anleggsmidlar i utlandet1 224 4431 364 4021 279 4771 414 197
  Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m915 872985 797925 5491 002 048
  Lån til føretak i same konsern282 482322 456329 743388 055
  Omløpsmidlar499 610533 918511 280866 308
  Fordringar i utlandet363 722381 930343 648599 105
  Investeringar i utlandet103 323121 438149 314242 563
  Bankinnskot i utlandet32 56630 55018 31824 640
  Gjeld i alt1 292 6621 444 5251 555 2591 581 915
  Langsiktig gjeld875 285999 2651 095 532972 015
  Obligasjonslån i utlandet334 927369 840472 902415 744
  Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar129 226192 834205 789173 140
  Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern376 138389 806369 056335 087
  Kortsiktig gjeld417 377445 259459 727609 901
  Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern284 316299 875310 730348 845
  1Tala frå nyeste årgang er førebelse.
  Standardteikn i tabellar
 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter verdsdel og eit utval av land. Millionar kroner. Førebelse tal
  2021
  Eiendeler i altAnleggsmidlerOmløpsmidlerGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
  Alle land2 312 7751 446 467866 3081 581 915972 015609 901
  Europa utenom Norge1 681 446954 552726 8941 097 039670 425426 615
  Av dette
  Belgia13 5084 5218 986....6 799
  Sverige266 864178 97387 891145 06384 52660 537
  Storbritannia257 765101 347156 418328 291172 726155 564
  Tyskland130 78776 51154 27683 17950 54932 630
  Nederland302 350262 95939 391102 22645 15757 069
  Danmark186 901107 15879 74349 16532 02217 143
  Russland6 7975 7501 0471 338....
  Frankrike150 84618 912131 93417 02910 8646 165
  Sveits35 8589 09326 76526 18512 14614 039
  Finland97 61563 79633 82053 23128 90424 327
  Irland60 82118 09342 72877 05456 19920 856
  Kypros7 8055 6552 150....515
  Luxembourg15 9065 85810 04863 76956 6727 097
  Island6 3775 795582435....
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia262 335201 81860 516345 693254 49791 196
  Av dette
  USA209 018171 99837 020315 227236 12379 104
  Bermuda17 26510 8276 43811 2947 3473 947
  Canada22 14813 3338 8159 8275 6834 144
  Asia160 958104 61556 34376 12032 38943 732
  Av dette
  Singapore62 76751 89810 86938 67712 22826 449
  Sør-Korea14 4487 5166 9321 060....
  Kina14 13710 1154 02112 044....
  Afrika21 37614 3147 06214 4781 63112 847
  Av dette
  Angola1 7884041 3847 529....
  Algerie5 773......0..
  Sør-Amerika166 666159 8616 80589484810
  Av dette
  Brasil145 828140 3865 44237584291
  Oseania13 9379 3464 5924 5051 4753 030
  Av dette
  Australia10 3946 8233 5713 6758752 800
  Uoppgitt6 0581 9614 09743 18611 51531 671
  Standardteikn i tabellar
 • Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar og gjeld overfor utlandet, kvartalsvise tal etter type. Millionar kroner
  Eigedelar i altAnleggsmiddelOmløpsmiddelGjeld i altLangsiktig gjeldKortsiktig gjeld
  4. kvartal 20211 2 055 6801 310 956744 7231 442 832903 861538 971
  1. kvartal 20221 2 216 2201 291 098925 1221 452 557886 582565 975
  2. kvartal 20221 2 370 5181 346 7381 023 7801 547 970928 613619 358
  3. kvartal 20221 2 661 3941 398 2791 263 1161 812 329946 142866 186
  4. kvartal 20221 2 679 0161 406 9371 272 0791 824 977936 055888 922
  1Tala er førebelse.
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.

Statistikken definerer utlending som utenlandsregistrerte juridiske personer, inkludert norskeide foretak som er registrert i utlandet. Dette betyr at også norske selskapers filialer i utlandet og fysiske personer bosatt i utlandet blir regnet som utlendinger.

I statistikken er det gjort et skille mellom anleggsmidler, omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld i forhold til utenlandske konsernselskaper. Det foreligger konsernforhold når et selskap (morselskap) har bestemmende innflytelse over et eller flere andre selskaper (datterselskaper). Bestemmende innflytelse innebærer at et foretak direkte eller indirekte har styringsrett over et annet foretak.

Det samme skillet er gjort for utenlandske tilknyttede selskaper. Et tilknyttet selskap er et selskap hvor investor har en betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert virksomhet. Etter regnskapsreglene anses betydelig innflytelse normalt å foreligge når investor har 20 prosent eller mer av stemmeberettiget kapital i slikt selskap. Anleggsmidler i utlandet omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i foretakets langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk. Her inngår varige driftsmidler, immaterielle eiendeler (patenter, goodwill, lisenser osv.) og langsiktige kapitalplasseringer i utlandet (aksjer, andeler osv.). Fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst mer enn ett år etter rapporteringstidspunktet blir også regnet som anleggsmidler.

Omløpsmidler i utlandet er eiendeler knyttet til foretakets omsetning. Eiendeler regnes som omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp. I omløpsmidler inngår betalingsmidler, kortsiktige kapitalplasseringer i utlandet (bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og lignende) og fordringer på utlandet.

Gjeld til utlandet omfatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av foretakets ressurser. Gjeld deles i langsiktig og kortsiktig gjeld overfor utlandet.

Langsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling senere enn ett år fra rapporteringstidspunktet, og som ikke er knyttet opp til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra rapporteringstidspunktet eller som er direkte knyttet til foretakets kortsiktige omsetning av varer og/eller tjenester.

Årsstatistikken publiseres etter landgruppering. Landgrupperingen bygger på ISO-standarden 3166.

Namn: Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

5. juni 2023

Seksjon for næringslivets utvikling

Årsstatistikken er delt opp i land og ulike landgrupperinger.

Den kvartalsvise statistikken frigis 10 uker etter kvartalets utløp. Foreløpige tall for den årlige statistikken frigis innen ett år etter undersøkelsesåret, endelige tall frigis sammen med påfølgende årgang.

Statistikken inngår som en del av grunnlaget for utenriksregnskapet for ikke-finansielle foretak, samt i grunnlaget for rapportering av direkteinvesteringer og internasjonal investeringsposisjon til internasjonale organisasjoner som IMF, OECD og Eurostat.

Endelig statistikkfil blir lagret.

Formålet med statistikken er å belyse norske ikke-finansielle foretaks økonomi i forhold til utlandet. Frem til 2003 ble statistikken samlet inn som en del av Finanstellingen. Statistikken ble etablert på bakgrunn av at Norges Bank la ned utarbeidingen av vesentlige deler av grunnlaget for utenriksregnskapet.

Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet og sektoren utlandet i nasjonalregnskapet. Informasjonen benyttes til å lage bruttonasjonalinntekten, og også som variable i makroøkonomiske modeller.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Se likebehandlingsprinsippet for mer informasjon.

Regnskapsstatistikk, ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, danner en del av grunnlaget for utenriksregnskapet og internasjonal investeringsposisjon (IIP). IIP viser Norges beholdninger av fordringer og gjeld overfor utlandet.

Ettersom både den årlige statistikken og kvartalsstatistikken gir tall for utvalget og ikke for hele populasjonen, er statistikken ikke direkte sammenlignbar med utenriksregnskapet.

Oppgavene hentes inn med hjemmel i Statistikkloven §§10 og 20 (tvangsmulkt).

Rådsforordning (EF) 184/2005.

Undersøkelsen omfatter fordringer, gjeld, finansinntekter, finanskostnader og eierposisjoner i forhold til utlandet for ikke-finansielle foretak. Foretak regnes som en juridisk enhet som produserer varer og tjenester for salg i et marked. Foretaket er juridisk ansvarlig for dets handlinger, og eierne har ofte begrenset ansvar for foretakets forpliktelser.

Hovedkilden er opplysninger fra oppgavegiver. Deretter brukes ligningsopplysninger, regnskapsopplysninger, ad hoc kontakt med foretak, opplysninger i media for å kontrollere og komplettere opplysninger fra oppgavegiver. Vi benytter også opplysninger ved å koble til aksje- og regnskapsstatistikk og bedrifts- og foretaksregisteret.

Populasjonen bygger på opplysninger fra Finanstellingen i SSB og Valutastatistikken til Norges Bank. Disse statistikkene ble avviklet i 2003-2004.

Kvartalsutvalget inneholder rundt 600 av de største foretakene. Størrelse er her målt ved fordringer og gjeld overfor utlandet, aksjer i utlandet og aksjer på utenlandske hender.

Årsutvalget inneholder omtrent 3000 ikke-finansielle foretak inklusive kvartalsutvalget, som oppdateres med årlig tilganger og avganger av foretak. Årsaker til tilganger av foretak kan være fusjoner og økning i økonomisk aktivitet i det aktuelle foretaket.

De 600 største enhetene som er med i kvartalsutvalget står for rundt 90% av beløpene for det totale årsutvalget. Dekningsgraden varierer noe med hvilke poster man ser på.

Data samles i hovedsak gjennom elektroniske skjema i Altinn. Noen få av de største foretakene benytter filuttrekk.

De innsamlede data blir kontrollert fortløpende. Dataen kontrolleres mot regnskapsopplysninger, tidligere innrapporterte data og andre kilder. Ved vesentlige avvik kontaktes oppgavegiver.

Ikkje relevant

Tall blir ikke offentliggjort dersom dette medfører fare for identifisering av enkeltenheter.

Revisjoner i regnskapslovverket kan føre til brudd i sammenlignbarheten mellom tidsperiodene.

Et annet aspekt som kan påvirke sammenlignbarhet er at selskaper følger ulike regnskapsregler. De innrapporterte opplysningene bygger på regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskapslovgivningen. Verdiene er ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk for eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

De fleste foretak fører sine regnskaper etter norske regnskapsregler, men siden 2005 er det åpnet for å avlegge regnskapet etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards). I IFRS klassifiseres før eksempel avsatt til utbytte som en egenkapitalstørrelse og ikke som kortsiktig gjeld som for øvrige selskaper. IFRS tillater hyppigere bruk av virkelig verdi.

Tolkningen av hva som er et mellomværende mellom norsk foretak og utlandet og hvordan dette skal fordeles på de ulike postene i næringsoppgaven kan variere noe mellom de ulike oppgavegiverne, og kan dermed føre til mangler i statistikken. Det kan forekomme feil eller mangler i selve innrapporteringen. De vanligste feilene er at rapportørenes føring av enkelte poster kan avvike fra det definisjonsmessige korrekte ut fra SSBs spesifikasjon, og at skillet mellom norsk og utenlandsk enhet kan være uklart.

Statistikkens kvalitet blir forringet av manglende innrapporteringer. For å redusere omfanget av frafallsfeil finner det sted maskinell imputering av data for enheter som ikke har rapportert tidsnok til å bli med i statistikkgrunnlaget og hvor det er mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene (partielt frafall).

For å sikre høy grad av relevans til lavest mulig kostnad, legges stor vekt på å dekke store enheter i populasjonen målt ved størrelsene som skal rapporteres. Foreløpig er det ikke gjennomført beregninger av utvalgsfeilen for undersøkelsen.

Utvalgstrekingen forutsetter i utgangspunktet at selve populasjonen omfatter det alt vesentligste av de enheter som har økonomiske mellomværende med utlandet. Det finnes imidlertid ingen samlet oversikt over foretak som har slike mellomværende, og i praksis vil det derfor være vanskelig å fange opp alle relevante enheter ved utgangen av den enkelte rapporteringsperiode.

Sammensetningen av poster i årsutvalget kan avvike vesentlig fra sammensetningen i kvartals- og månedsutvalgene. Det kan for eksempel være en overrepresentasjon av foretak med egenkapitalposter og en underrepresentasjon av foretak med kundefordringer og leverandørgjeld.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt