Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser

Oppdatert: 3. november 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Egenkapitalandelen. Andel av summen av gjeld og egenkapital per 31. desember
Egenkapitalandelen. Andel av summen av gjeld og egenkapital per 31. desember
2022
80,6
%
Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser
Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser
Alle stiftelserIdeelle stiftelser
Mill. kr.ProsentMill. kr.Prosent
202120222021 - 2022202120222021 - 2022
Resultatregnskap
Driftsinntekter (mill. kr)60 47259 024-2,435 16437 4546,5
Driftsresultat (mill. kr)7 538264-96,51 312347-73,6
Årsresultat (mill. kr)13 7993 548-74,31 925610-68,3
Balanse
Anleggsmidler (mill. kr)119 459128 6717,723 88224 0120,5
Omløpsmidler (mill. kr)101 115103 8592,722 00222 3261,5
Egenkapital177 170187 5115,826 59726 565-0,1
Gjeld (mill. kr)43 40445 0193,719 28719 7732,5
ProsentProsentpoengProsentProsentpoeng
Nøkkeltall
Egenkapitalandel (prosent)80,380,60,358,057,3-0,7
Likviditetsgrad (prosent)5,395,06-0,332,212,07-0,14
Antall foretak6 2576 177-801 8211 782-39
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser. Millioner kroner
  Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser. Millioner kroner
  202020212022
  Resultatregnskap
  Driftsinntekter (mill. kr)56 22360 47259 024
  Driftskostnader (mill. kr)49 64752 93458 760
  Lønnskostnader (mill. kr)20 04720 73021 750
  Driftsresultat (mill. kr)6 5767 538264
  Resultat av finansielle poster (mill. kr)2 9336 3853 653
  Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)9 51013 9223 917
  Årsresultat (mill. kr)9 27413 7993 548
  Balanse
  Anleggsmidler (mill. kr)115 082119 459128 671
  Immaterielle eiendeler (mill. kr)1 636482345
  Varige driftsmidler (mill. kr)37 57540 03441 340
  Finansielle anleggsmidler (mill. kr)75 87178 94386 986
  Omløpsmidler (mill. kr)88 067101 115103 859
  Varelager (mill. kr)283282292
  Fordringer (mill. kr)5 6426 0907 719
  Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr)53 55664 73664 839
  Bankinnskudd og kontanter (mill. kr)28 58630 00731 009
  Sum eiendeler (mill. kr)203 149220 574232 530
  Egenkapital161 429177 170187 511
  Gjeld (mill. kr)41 72043 40445 019
  Avsetning for forpliktelser (mill. kr)2 1472 2012 032
  Langsiktig gjeld (mill. kr)22 39022 45822 459
  Kortsiktig gjeld (mill. kr)17 18418 74520 528
  Egenkapital og gjeld (mill. kr)203 149220 574232 530
  Nøkkeltall
  Egenkapitalandel (prosent)79,580,380,6
  Likviditetsgrad (prosent)5,135,395,06
  Antall foretak6 2736 2576 177
  Standardtegn i tabeller
 • Regnskapstall for ikke-finansiell stiftelser. Ideelle stiftelser. Millioner kroner
  Regnskapstall for ikke-finansiell stiftelser. Ideelle stiftelser. Millioner kroner
  202020212022
  Resultatregnskap
  Driftsinntekter (mill. kr)32 94935 16437 454
  Driftskostnader (mill. kr)31 33933 85237 106
  Lønnskostnader (mill. kr)15 35415 56416 317
  Driftsresultat (mill. kr)1 6101 312347
  Resultat av finansielle poster (mill. kr)469621230
  Ordinært resultat før skattekostnad (mill. kr)2 0791 933578
  Årsresultat (mill. kr)1 9961 925610
  Balanse
  Anleggsmidler (mill. kr)23 22923 88224 012
  Immaterielle eiendeler (mill. kr)275255294
  Varige driftsmidler (mill. kr)17 37117 62417 587
  Finansielle anleggsmidler (mill. kr)5 5846 0036 131
  Omløpsmidler (mill. kr)20 61422 00222 326
  Varelager (mill. kr)116164167
  Fordringer (mill. kr)3 1963 5604 198
  Verdipapirer og andre finansielle instrumenter (mill. kr)6 5787 3676 486
  Bankinnskudd og kontanter (mill. kr)10 72410 91211 476
  Sum eiendeler (mill. kr)43 84345 88446 338
  Egenkapital25 29326 59726 565
  Gjeld (mill. kr)18 55019 28719 773
  Avsetning for forpliktelser (mill. kr)1 1891 2941 084
  Langsiktig gjeld (mill. kr)8 0708 0487 915
  Kortsiktig gjeld (mill. kr)9 2919 94610 775
  Egenkapital og gjeld (mill. kr)43 84345 88446 338
  Nøkkeltall
  Egenkapitalandel (prosent)57,758,057,3
  Likviditetsgrad (prosent)2,222,212,07
  Antall foretak1 9941 8211 782
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser for alle stiftelser samlet, og ideelle organisasjoner for seg.

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader er ordinære inntekter og kostnader utenom de finansielle. Driftsinntektene deles i salgsinntekter og andre driftsinntekter. For ideelle stiftelser inngår også medlemsinntekter, tilskudd, og innsamlede midler og gaver i driftsinntekter. Driftskostnadene omfatter varekostnader, endringer i beholdning av varer, kostnader til anskaffelse av midler, kostnader til organisasjonens formål, lønns- og administrasjonskostnader, avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, samt annen driftskostnad. Ordinære avskrivninger gjelder planmessige avskrivninger på anleggsmidler (varige driftsmidler, immaterielle eiendeler o.l.) som forringes på grunn av slit, alder eller lignende.

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader er ordinære inntekter og kostnader knyttet til pengeplasseringer, verdipapirer, fordringer og gjeld.

Skattekostnad

Skattekostnaden representerer skatt knyttet til det regnskapsmessige resultatet, og består av betalbar skatt (medregnet forventede refusjonskrav fra eiere) og endring i utsatt skatt. Skattekostnaden deles i skattekostnad knyttet til ordinært resultat og skattekostnad for ekstraordinære poster.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler som hovedsakelig inngår i stiftelsens langsiktige verdiskapningsprosess og som er bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer og verdipapirer som forutsettes innløst senere enn ett år etter oppgjørstidspunktet. Her inngår varige driftsmidler (maskiner og inventar, fast eiendom), immaterielle eiendeler (FoU, patenter, goodwill, mv) og langsiktige kapitalplasseringer (aksjer, andeler, o.l.).

Omløpsmidler

Omløpsmidler er eiendeler knyttet til stiftelsens omsetning av varer og tjenester, eller som forventes å ha en funksjonstid på under ett år. Her inngår betalingsmidler og kortsiktige kapitalplasseringer (kontanter, bankinnskudd, aksjer, obligasjoner, o.l.), fordringer og varelager. Fordringer er omløpsmidler hvis det er avtalt eller forutsatt at de skal betales tilbake innen ett år etter regnskapsårets utløp.

Egenkapital

Egenkapitalen / formålskapitalen er den delen av totalkapitalen som tilhører eierne, og fremkommer som verdien av eiendelene fratrukket gjeld.

Gjeld

Gjeld innbefatter alle forpliktelser som kan komme til å legge restriksjoner på den fremtidige bruken av stiftelsens ressurser, og deles i avsetning for forpliktelser, annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er rettslige eller finansielle forpliktelser som ikke skal innløses i kommende regnskapsperiode, og som ikke er knyttet til stiftelsens kortsiktige omsetning av varer og tjenester. Kortsiktig gjeld er gjeldsposter som forfaller til betaling innen ett år fra oppgjørstidspunktet, eller som er direkte knyttet til stiftelsens kortsiktige omsetning av varer og tjenester.

Nøkkeltall

Nøkkeltallene gir sammenfattet informasjon om stiftelsenes soliditet og likviditet. Egenkapitalandelen gir uttrykk for stiftelsenes soliditet, det vil si evnen til å tåle tilbakeslag og tap. Likviditetsgraden gir en pekepinn på evnen til å betale gjeld. Siden likviditetsgraden bare måles på balansetidspunktet, gir den begrenset informasjon om den løpende betalingsdyktigheten.

Næringsgrupperingen er i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. Stiftelser som driver virksomhet i flere bransjer, er prinsipielt gruppert etter den virksomhet som bidrar mest til stiftelsens samlede bearbeidingsverdi.

Sektorgrupperingen følger klassifikasjoner fra Standard for institusjonell sektorgruppering.

For stiftelser med ideelt formål er det mulig å klassifiseres etter aktivitetsområde ved bruk av ICNPO-koder (International Classification for Non-Profit Organizations). Tabellen under viser ICNPO-kategoriene:

ICNPO-aktivitetsklassifikasjon

Internasjonal standard

Norsk standard

ICNPO-nr.

ICNPO-nr.

1.

Kultur og fritid

1.

Kultur og fritid

1 100

Kunst og kultur

1 100

Kunst og kultur

1 200

Idrett

1 200

Idrett

1 300

Annen rekreasjon og sosiale foreninger

1 300

Annen rekreasjon og sosiale foreninger

2.

Utdanning og forskning

2.

Utdanning og forskning

2 100

Grunn- og videregående utdanning

2 100

Grunn- og videregående utdanning

2 200

Høyere utdanning

2 200

Høyere utdanning

2 300

Annen utdanning

2 300

Annen utdanning

2 400

Forskning og utvikling

2 400

Forskning og utvikling

3.

Helse

3.

Helse

3 100

Sykehus og rehabilitering

3 900

Sykehus, rehabilitering, psykisk helsevern og andre helsetjenester

3 300

Psykisk helsevern og kriseintervenering

3 400

Andre helsetjenester

3 200

Sykehjem

3 200

Sykehjem

4.

Sosiale tjenester

4.

Sosiale tjenester

4 100

Sosiale tjenester

4 000

Sosiale tjenester inkludert nødhjelp og støtte

- herav barnehager

- herav barnevern

- herav rusomsorg

4 200

Nødhjelp og støttearbeid

4 300

Økonomisk og materiell støtte

5.

Miljøvern

5.

Miljøvern

5 100

Natur- og miljøvern

5 000

Natur-, miljø- og dyrevern

5 200

Dyrevern

6.

Lokalmiljø og bolig

6.

Lokalmiljø og bolig

6 100

Samfunns- og lokalmiljøutvikling

6 100

Samfunns- og lokalmiljøutvikling

6 200

Bolig

6 200

Bolig

6 300

Arbeidsopplæring

Foreløpig ingen registrerte enheter

7.

Politiske- og interesseorganisasjoner

7.

Politiske- og interesseorganisasjoner

7 100

Interesseorganisasjoner

7 900

Interesseorganisasjoner og juridisk tjenesteyting

7 200

Juridisk tjenesteyting

7 300

Politiske organisasjoner

7 300

Politiske organisasjoner

8.

Pengeutdelende stiftelser og frivillighetssentraler

8.

Frivillighetssentraler

8 100

Pengeutdelende stiftelser og fond

Under utvikling

8 200

Frivillighetssentraler

8 200

Frivillighetssentraler

9.

Internasjonale organisasjoner

9.

Internasjonale organisasjoner

9 100

Internasjonale organisasjoner

9 100

Internasjonale organisasjoner

10.

Religion

10.

Religion

10 100

Tros- og livssynsorganisasjoner

10 100

Tros- og livssynsorganisasjoner

11.

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

11.

Yrkes-, bransje- og fagforeninger

11 100

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

11 100

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

11 200

Yrkessammenslutninger

11 200

Yrkessammenslutninger

11 300

Arbeidstakerorganisasjoner

11 300

Arbeidstakerorganisasjoner

12.

Andre

12.

Andre

12 100

Ikke klassifisert andre steder

Ikke med

Navn: Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser.

Emne: Næringsliv og teknologi.

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for regnskapsstatistikk og virksomhets- og foretaksregisteret (VoF).

Nasjonalt nivå.

Frekvens: Årlig.

Aktualitet: 10 måneder etter regnskapsårets slutt.

Ikke relevant.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med regnskapsstatistikken for stiftelser er å skaffe tallmateriale til økonomiske oversikter og analyser til nasjonalregnskap og forskning. Statistikken gir grunnlag for sammenligninger over tid for stiftelser, herunder også ideelle stiftelser klassifisert ved ICNPO-koder. Mer om ICNPO i punkt 4.2.

Sentrale brukere er kulturdepartementet, nasjonalregnskapets satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, og forsknings- og utredningsinstitusjoner.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Ikke relevant

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Dataene er innhentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Ikke relevant

Regnskapsstatistikken omfatter alle innsendingspliktige stiftelser som har sendt inn årsoppgjør på det tidspunktet Statistisk sentralbyrå innhenter data. Regnskapsstatistikken er utarbeidet for ikke- finansielle stiftelser, og omfatter ikke stiftelser innenfor finansiell sektor. Regnskap der det er avdekket alvorlige feil eller mangler i enten resultat- eller balanseposter er ikke med i statistikken. Avviklingsregnskap er utelatt, da dette er regnskaper som ikke er utarbeidet under forutsetning om videre drift og som dermed kan være lite sammenlignbare.

En stiftelse dannes ved at en formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Stiftelsene er i stor grad ikke skattepliktige, og derfor leverer de aller fleste av dem ikke næringsoppgave. De har derimot regnskapsplikt, og sender årsregnskap til Brønnøysund.

Stiftelsenes økonomiske forhold som finnes i resultat- og balanseregnskap vil bli gjenspeilet. Informasjon om stiftelsenes soliditet og likviditet vil også bli belyst.

Totaltelling.

Regnskapsregisteret i Brønnøysund tilrettelegger årsregnskapene elektronisk før de blir levert til Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå mottar fortløpende årsregnskaper på elektronisk form fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund. All informasjon stammer fra regnskapsregisteret i Brønnøysund. Stiftelsene har derfor ingen oppgavebyrde knyttet til regnskapsstatistikken.

Både Regnskapsregisteret i Brønnøysund og Statistisk sentralbyrå gjennomfører maskinelle og manuelle kontroller for å sikre at regnskapene er riktig registrert. Det blir videre kontrollert at det er samsvar mellom de enkelte postene i resultatregnskap og balanse.

Statistikken beregnes ved å summere opp enkelte definerte poster i regnskapet for alle enheter i statistikkgrunnlaget.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Totaltallene i statistikken er sammenlignbare fra og med 2008.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos Regnskapsregisteret i Brønnøysund og hos Statistisk sentralbyrå.

Spesifiseringsgraden i de ulike resultatregnskaps- og balanseoppstillinger varierer mellom de enkelte regnskapene. Selv om det i regnskapslovgivningen er fastsatt en oppstillingsplan med spesifisering av poster, eksisterer det også en anledning til å slå sammen poster dersom dette fører til et mer oversiktlig årsregnskap. Utover denne uensartethet i materialet kan det reelle innholdet i enkelte poster være ulikt alt etter hvilken type virksomhet stiftelsen tilhører.

For stiftelser som ikke følger kalenderåret i sin regnskapsføring, er det regnskapet som er avsluttet i kalenderåret som er lagt til grunn for statistikken.

Alle regnskap er ikke tilgjengelige når statistikken produseres. Datagrunnlaget er derfor ikke fullstendig.

Statistikken bygger på en totaltelling og unngår dermed usikkerhet forbundet med utvalgsvarians og frafall forbundet med utvalgsundersøkelser.

Statistikken utarbeides blant annet på grunnlag av registeropplysninger på et gitt tidspunkt. Både de administrative og statistiske registrene oppdateres fortløpende, og vil dermed endres undervegs i produksjonsprosessen.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Kontakt

Jose Armando Castillo Agramonte

jose.agramonte@ssb.no

40 81 14 54