Kostnadsindeks for buss

Oppdatert: 4. desember 2023

Neste oppdatering: 4. mars 2024

Endring i kostnadene til dieseldrevne busser
Endring i kostnadene til dieseldrevne busser
3. kvartal 2022 - 3. kvartal 2023
5,1
%
Kostnadsindeks for buss. 4. kvartal 2021=100
Kostnadsindeks for buss. 4. kvartal 2021=100
3. kvartal 2023
KostnadsindeksEndring siste kvartal (prosent)Endring siste år (prosent)
Kostnadsindeks for dieseldrevne busser111,81,95,1
Delkostnadsindeks
Arbeidskraftkostnader106,81,25,9
Autodiesel124,15,1-9,6
Avskrivninger120,92,014,0
Rente234,618,765,6
Reparasjon og vedlikehold115,22,18,6
Administrasjon106,3-0,42,9
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader (4. kvartal 2021=100)
  Kostnadsindeks for buss, inkl. kapitalkostnader (4. kvartal 2021=100)
  AutodieselBiodiesel, andre generasjonBiogassElektrisitetElektrisitet, Sørøst-NorgeElektrisitet, Sørvest-NorgeElektrisitet, Midt-NorgeElektrisitet, Nord-NorgeElektrisitet, Vest-Norge
  2. kvartal 201888,359,995,737,1.....
  3. kvartal 201889,962,698,547,1.....
  4. kvartal 201891,465,098,746,2.....
  1. kvartal 201988,563,994,146,1.....
  2. kvartal 201989,667,292,337,8.....
  3. kvartal 201988,966,991,433,8.....
  4. kvartal 201989,268,991,838,5.....
  1. kvartal 202089,072,196,520,5.....
  2. kvartal 202081,666,293,28,7.....
  3. kvartal 202083,179,091,68,1.....
  4. kvartal 202078,778,189,415,9.....
  1. kvartal 202187,983,292,045,5.....
  2. kvartal 202190,586,093,442,3.....
  3. kvartal 202194,994,398,267,9.....
  4. kvartal 2021100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0
  1. kvartal 2022114,4106,3107,3103,9118,1117,748,546,3117,2
  2. kvartal 2022135,2117,4119,1117,1128,9138,157,130,3129,1
  3. kvartal 2022137,3122,8127,5213,1229,2277,375,533,1228,7
  4. kvartal 2022133,7117,7127,4147,7135,2134,9221,0131,4135,6
  1. kvartal 2023126,4112,9126,297,493,393,0143,3102,193,0
  2. kvartal 2023118,1110,0122,672,069,275,698,167,669,9
  3. kvartal 2023124,1104,5126,930,815,352,345,941,215,4
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Kjøretøygruppe: det blir rapportert priser på standard busstyper som foretakene leverer til det norske markedet.

Kostnadskomponent: de viktigste kostnadene i bussnæringen.

Kostnadsgruppe: Kostnadsindeksen for buss er delt inn i kostnadsgrupper:

 • Arbeidskraft (omfatter direkte og indirekte kostnader til alle ansatte i bussnæringen)
 • Drivstoff
 • Avskrivninger
 • Rente
 • Reparasjon og vedlikehold
 • Administrasjon

Arbeidskraftkostnader er grunnlønn, uregelmessige og faste tillegg, overtidsgodtgjørelse, feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift og andre direkte og indirekte kostnader.

Arbeidskraftkostnadsindeks for bussnæringen og privat næringsliv, tabell 11934, indeksen er sammensatt av arbeidskraftkostnader for næringene 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde, 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde (50%) og næringshovedområdene B-N (50%) i Standard for næringsgruppering 2007.

Drivstoffkostnader er utgifter direkte knyttet til drivstofforbruk og blir hentet inn fra de største drivstoffleverandørene som leverer til bussnæringen. Autodiesel blir hentet fra konsumprisindeksen.

Avskrivninger er basert på prisutviklingen på nye busser hentet fra markedsdominerende bussleverandører. Avskrivningstiden er 10 år med en restverdi på 0 prosent.

Renta brukes 3-måneders Nibor pluss utlånsmargin.

Kapitalkostnadsindeks for bussnæringen etter avskrivninger og rentekostnader, tabell 11935, består av avskrivninger basert på prisutviklingen på nye busser og kvartalsvis nullkuppongrente hentet fra Norges bank og utlånsmargin, årlig inflasjonsjustert med KPI-JAE. Avskrivninger har vekt på 73% og renta 27% i utregninga til denne tabellen.

Reparasjon og vedlikehold omfatter tre kostnadskomponenter: reparasjon og vedlikehold (verkstedskostnader, vask, osv.), dekk-kostnader og forsikringskostnader. Reparasjon og vedlikeholdt følger utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedtjenester (deler og timepris) hos bilverksteder over hele landet. Dekk-kostnader og forsikringskostnader blir hentet fra Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport.

Administrasjonskostnader inkluderer tjenester knyttet til vedlikehold og reparasjon av bolig, husleie, post og teletjenester, papirrekvisita, produsentprisindekser for tjenester og kommunale årsgebyrer.

Vekt: viser kostnadsandelen for en kostnadskomponent, kostnadsgruppe eller næring som inngår i en indeks. Vektandelen brukes som et mål på hvor viktig en kostnadskomponent er og avgjør hvor mye den skal telle i en indeks.

Fra og med 4. kvartal 2021 er drivstoffet elektrisitet for 5 regioner inkludert i indeksen. Disse er:

 • NO1 Elektrisitet Sørøst-Norge
 • NO2 Elektrisitet Sørvest-Norge
 • NO3 Elektrisitet Midt-Norge
 • NO4 Elektrisitet Nord-Norge
 • NO5 Elektrisitet Ves-Norge

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

Navn: Kostnadsindeks for buss
Emne: Transport og reiseliv

4. mars 2024

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Nasjonalt.

Indekstallene blir publisert 70 dager etter kvartalets utløp.

Ikke relevant

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken måler kostnadsutviklingen for Rutebiltransport i og utenfor by- og forstadsområde, og kan benyttes av aktører innen busstransportmarkedet i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter og regulering av kontrakts beløp. Det er utarbeidet en totalindeks for alle kostnadene i tillegg til alle delkostnadene. Indeksen måler kun endringer i kostnader og ikke i produktivitet og fortjenestemargin hos busselskapene.

Arbeidet med å utvikle en kostnadsindeks for buss startet i 2012 på oppdrag fra NHO Transport. Det ble satt ned en referansegruppe for prosjektet med representanter både fra næringen selv og transportbrukere, for å sikre at utviklingsarbeidet ivaretok alle relevante aspekter ved kostnadsbildet.

I 2017 startet arbeidet med å revidere kostnadsstrukturen og utvide indeksen til å inkludere nye drivstofftyper. Det ble igjen satt ned en referansegruppe med representanter fra næringen og brukerne.

Fra og med 1. kvartal 2018 inkluderer indeksen kostnadsutviklingen til busser drevet av:

 • Autodiesel
 • Biogass
 • Biodiesel, første generasjon
 • Biodiesel, andre generasjon
 • Elektrisitet

Fra 2. kvartal 2021 inkluderer indeksen kostnadsutviklingen til busser drevet av:

 • Autodiesel
 • Biogass
 • Biodiesel, andre generasjon
 • Elektrisitet

Statistikken benyttes i forbindelse med inngåelse og regulering av kontraktbeløp for busstransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og -brukere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Kostnadsindeks for buss er bygget etter samme mal som:

Kostnadsindeks for vare- og lastebil: beskriver utviklingen i kostnadsnivået for lastebiltransport.

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart: beskriver prisutviklingen for innsatsfaktorene i kostnadsnivået til Innenriks sjøtransport.

Ikke relevant

Kostnadsindeksen for buss omfatter næringsundergruppen 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde og næringsundergruppen 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde i Standard for næringsgruppering (SN2007). Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og sightseeingvirksomhet med buss.

Datagrunnlaget bygger i stor grad på eksisterende statistikker i SSB. I tillegg benyttes direkte innhenting av busspriser og drivstoffpriser fra oppgavegivere.

Datagrunnlaget til indeksen kommer fra følgende kilder:

A. Eksterne datakilder

 1. Avskrivningskostnader beregnes på basis av priser på nye busser som hentes fra bussleverandører
 2. Priser på gass og biodiesel innhentes fra leverandører til det norske markedet
 3. Rente beregnes på grunnlag av 3-måneders Nibor hentet fra Norske Finansielle Referanser AS, og bankenes utlånsmargin
 4. Priser for elektrisk kraft for regioner er hentet fra kraftbørsen Nord Pool. Prisene som benyttes er «day-ahead priser» for det norske kraftmarkedet fordelt etter prisområdene NO1 Sørøst-Norge, NO2 Sørvest-Norge, NO3 Midt-Norge, NO4 Nord-Norge og NO5 Vest-Norge. Prisene som brukes for elektrisk kraft i indeksen inneholder ikke nettleie eller offentlige avgifter.

B. Data fra SSBs registre

 1. Konsumprisindeksen, KPI
 • Drivstoffindeks – autodiesel
 • Vedlikehold og reparasjon på verksted
 • Produkter til vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Tjenester for vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Bolig og innboforsikring
 • Post- og teletjenester
 • Aviser, bøker og skrivemateriell
 • Betalt husleie, bolig
 • Elektrisitet, inkl. nettleie
 • KPI totalindeks

2. KOSTRA (Kommune-Stat rapportering) - Renovasjon, vann, avløp

 • Årsgebyr for vannforsyning
 • Årsgebyr for avløpstjenesten
 • Årsgebyr for avfallstjenesten

3. Produsentprisindekser for tjenester - regnskap, revisjon og rådgivning

 • Prisindeks for juridisk tjenesteyting
 • Prisindeks for regnskap og revisjon
 • Prisindeks for bedriftsrådgivning

4. Arbeidskraftskostnadsindeksen (AKI)

 • Direkte og indirekte kostnader for både sjåfører og administrativt ansatte

5. Kostnadsindeks for Vare- og lastebiltransport

 • Dekk
 • Forsikring på transportmidler (bussforsikring)

6. Elektrisitetspriser for landet samlet

Kostnadsindeksen som beregnes på grunnlag av de ovenfor nevnte dataene består av følgende kostnadsgrupper eller delkostnadsindekser:

Arbeidskraftkostnader

 • Basert på grunnlønn, uregelmessige og faste tillegg, overtidsgodtgjørelse, feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift og andre indirekte kostnader.
 • Per time betalt.
 • Både heltid- og deltidsansatte.
 • Inkluderer alle foretak i bussnæringene, både privat og offentlig sektor.

Autodiesel

 • er basert på faktiske pumpepriser fra et utvalg forhandlere over hele landet. Prisene blir innhentet hver måned av SSB til bruk i Konsumprisindeksen.

Biogass

 • er basert på data fra leverandører til det norske markedet.

Biodiesel

 • er basert på data fra leverandører til det norske markedet.

Elektrisitet

 • er basert på SSBs elektrisitetspriser for hele landet. Denne statistikken viser gjennomsnittlige priser for elektrisitet for husholdninger, tjenesteytende næringer og industri samt elektrisitetspriser i engrosmarkedet.
 • For de fem strømprisregionene brukes data fra Nord Pool.

Reparasjon og vedlikehold omfatter tre kostnadskomponenter: reparasjon og vedlikehold (verkstedskostnader, vask, osv.), dekkostnader og forsikringskostnader

 • Reparasjon og vedlikehold følger utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedtjenester (deler og timepris) hos bilverksteder over hele landet.
 • Dekkostnader er basert på prisutviklingen for ulike dekktyper fra de største merkeforhandlerne. Prisutviklingen for dekkostnader hentes fra kostnadsindeksen for vare- og lastebiltransport.
 • Forsikringskostnader er basert på rapportering fra de forsikringsselskapene som har størst markedsandeler innenfor næringen. Forsikringskostnader hentes fra kostnadsindeksen for vare- og lastebiltransport.

Avskrivningskostnader

 • er basert på prisutviklingen på nye busser hentet fra fem markedsdominerende bussleverandører. Avskrivningstiden er 10 år med en restverdi på 0 prosent.

Til og med 4. kvartal 2021 ble det beregnet en Realrente basert på 3-måneders Nibor pluss utlånsmargin inflasjonsjustert med et femårig gjennomsnitt av KPI-JAE (KPI (konsumprisindeks) justert for avgiftsendringer og uten energivarer).

Fra og med 1. kvartal 2022 brukes brukes 3-måneders Nibor pluss utlånsmargin.

Administrasjonskostnader består av data om reparasjon og vedlikehold av bygninger, forsikringspremie (bygninger), renovasjon, vann og avløp, regnskap, revisjon, rådgivning, kontorkostnader, leie av lokale, og lys og varme innhentet av SSB til andre statistikker.

Skjemaet for innhenting av busspriser sendes ut i midten av siste måned i kvartalet.

Data blir henta inn ved elektronisk innrapportering og filuttrekk via Altinn. Oppgavegiverne mottar forespørsel om rapportering ved utgangen av tellingstidspunktet (hvert kvartal), og har en frist på ca 17 dager til å rapportere. Foretakene skal rapportere alle verdier i hele 1 000 kroner.

Innsamlede data registreres manuelt. I dataregistreringsrutinen er det utarbeidet enkle matematiske og logiske registreringskontroller.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Kontroll av data foregår ved sammenstilling. Store avvik mellom perioder blir bekreftet med statistikkprodusent for de interne prismålingene og med oppgavegiver for skjemainnhentingen.

Beregninger

Beregningen av indeksene skjer over tre trinn:

1. Først beregnes prisindekser (prisrelativer) for representantvarer som utgjør kostnadskomponentene i hver enkelt kostnadsgruppe.

2. Komponentindeksene vektes så sammen til kostnadsindekser for hver av kostnadsgruppene.

3. Deretter vektes kostnadsindeksene sammen til en totalindeks.

Indeksens referanseperiode er 4. kvartal 2021 (4. kvartal 2021 =100).

Elementærindeksene beregnes som geometrisk gjennomsnitt av prisrelativene i kostnadsgruppen. Med 9 drivstofftyper inkl. elektrisitet for de 5 regioner og 6 kostnadsgrupper har vi 54 elementærindekser. Aggregering til delindekser og totalindeks for næringen er foretatt med en Laspeyres metode.

Laspeyres prisindeks: er en indekstype hvor basisperiodens vekter holdes konstant. SSB opererer med en variant av Laspeyres indeks med betegnelsen L-type indeks.

Elementærgruppe: den laveste grupperingen i beregningen av indeksen. En elementærindeks viser en relativ prisendring i forhold til en tidligere basispris.

Jevons indeks: refererer til måten vi beregner/aggregerer prisrelativer på det laveste nivået (elementærgruppen) i indeksberegningen. En Jevons indeks er et geometrisk gjennomsnitt av prisrelativer.

Basispris: en pris i en tidligere periode som nåværende pris sammenliknes mot.

Basisår: betegner det året indeksen settes lik 100.

Indeksberegningen består av flere trinn:

 1. Fastsettelse av vekter
 2. innhenting av priser
 3. Beregning av elementærindekser
 4. Aggregering på drivstoff, kostnad eller totalindeks

Vekter

Fra og med 1. kvartal 2018 var den prosentvise kostnadsfordelingen for hver drivstofftype:

 • Arbeidskraft 58,99
 • Drivstoff 11,11
 • Reparasjon og vedlikehold 10,39
  • Dekk-kostnader 0,97
  • Forsikringskostnader for busser 0,61
  • Reparasjon og vedlikehold på verksted 8,81
 • Administrasjon 8,25
  • Annen administrasjon 2,68
  • Forsikringspremie, bygning 0,11
  • Kontorkostnader 0,60
  • Leie av lokale 2,76
  • Lys og varme 0,46
  • Regnskap, revisjon og rådgivning 0,73
  • Renovasjon, vann og avløp 0,18
  • Reparasjon og vedlikehold av bygninger 0,74
 • Avskrivninger 10,29
 • Realrente 0,96

Fra og med 1. kvartal 2022 er vektene beregnet ved en prisjustering av vektene fra 1. kvartal 2018. Nye prosentvis kostnadsfordeling gjelder for hver drivstofftype:

 • Arbeidskraft 58,91
 • Drivstoff 10,93
 • Reparasjon og vedlikehold 10,46
  • Dekk-kostnader 0,98
  • Forsikringskostnader for busser 0,62
  • Reparasjon og vedlikehold på verksted 8,86
 • Administrasjon 8,33
  • Annen administrasjon 2,71
  • Forsikringspremie, bygning 0,11
  • Kontorkostnader 0,60
  • Leie av lokale 2,79
  • Lys og varme 0,47
  • Regnskap, revisjon og rådgivning 0,73
  • Renovasjon, vann og avløp 0,18
  • Reparasjon og vedlikehold av bygninger 0,74
 • Avskrivninger 10,73
 • Rente 0,63

Kostnadsfordelingen ble beregnet gjennom innsamling av skjemadata fra de 7 største foretakene i bussnæringene med til sammen om lag 85 prosent av all aktivitet. Vektingen av tallene fra disse 7 foretakene ble basert på opplysninger i næringsoppgaven.

Opplysninger om pris og vekt er hovedelementene i en indeksberegning. Prisopplysningene viser trendene i de viktigste kostnadskomponentene, mens vekten reflekterer kostnadsstrukturen for næringen. En indeks er en vektet prisendring, en sammensetning av vekter og priser.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Kostnadsindeksen for buss har blitt utarbeidet av SSB siden 1. kvartal 2010.

Se flere tall i arkivet.

Endringer fra 2022:

Beregningen av kostnadsindeksen ble oppdatert med nye vekter fra og med 1. kvartal 2022. Indeksen skiftet da referansemåned fra 1. kvartal 2018 = 100 til 4. kvartal 2021 = 100. Gamle indeksverdier er tilpasset til den nye referansemåneden. Fra og med 1. kvartal 2022 vil indeksen kjedes mot referansemåneden i stedet for å kjedes med forrige år slik som er gjort tidligere. Dette er mer korrekt ettersom man i teorien kun skal kjede indeksen dersom man oppdaterer vektgrunnlaget. Fra og med 1. kvartal 2022 vil ikke kostnadsgruppen for rentekostnader inneholde et inflasjonsledd. Indeksen bruker dermed nominell rente + utlånsmargin ved beregning av rentekostnader.

Måle og bearbeidingsfeil:

Målefeil: må sees opp mot den forenkling som valg av drivstoff- og kostnadsgrupper representerer.

Dekningsfeil: ved partielt frafall eller ved andre feil, blir oppgavegiveren kontaktet.

Bearbeidingsfeil: ansees som liten.

For feil i statistikk som brukes direkte , henvises det til "Om Statistikken" for disse. Dette gjelder:

 • Arbeidskraft – Arbeidskraftkostnadsindeksen (AKI)
 • Drivstoff - Prisindeks for autodiesel (KPI) og elektrisitetspriser
 • Administrative kostnader – Konsumprisindeksen (KPI)

Over tid vil det skje en endring i kostnadsstrukturen til et busselskap. For å vekte prisendringer riktig bør vektgrunnlaget til enhver tid reflektere kostnadsbildet i bedriften. Tilfredsstillelse av dette kravet til representativitet skjer ved at vektene endres med jevne mellomrom. For bussindeksen er en endring av vektene planlagt hvert femte år.

Frafallsfeil: Svarprosenten er som regel 100%

Utvalgsfeil: Ikke relevant

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon.

Revisjon i tidligere publiserte sesongjusterte tall kan forekomme når nye observasjoner (eller reviderte tidligere observasjoner) inkluderes i beregningsgrunnlaget. Revisjonsomfanget er som regel størst i den mest aktuelle delen (siste 1-2 år) av sesongjustert tidsserie. Tilsvarende revisjon i trend er også normalt, særlig på slutten av tidsserien. Omfanget av revisjon i trend og sesongjusterte tall er påvirket av revisjonspolicy, jamfør kapittel 4 i retningslinjene for sesongjustering for det europeiske statistikksystemet (ESS) på Eurostats nettsted (kun på engelsk). For mer informasjon om revisjon av sesongjusterte tall, se statistikkens Om sesongjustering.

Dataene revideres ved et sett enkle manuelle og maskinelle kontroller. Der det er åpenbare feil i opplysningene blir oppgavene korrigert.

Kontakt