Kostnadsindeks for buss

Oppdatert: 6. mars 2023

Neste oppdatering: 2. juni 2023

Endring i kostnadene til dieseldrevne busser
Endring i kostnadene til dieseldrevne busser
4. kvartal 2021 - 4. kvartal 2022
9,4
%

Om statistikken

Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.

Kostnadskomponent: de viktigste kostnadene i bussnæringen.

Kostnadsgruppe: er en høyere gruppering av kostnadskomponenter. Kostnadsindeksen for buss er delt inn i kostnadsgrupper: Arbeidskraft (omfatter direkte og indirekte kostnader til alle ansatte i bussnæringen), Drivstoff, Avskrivninger, Realrente, Reparasjon og vedlikehold og Administrasjon.

Basispris: en pris i en tidligere periode som nåværende pris sammenliknes mot.

Basisår: betegner det året indeksen settes lik 100.

Laspeyres prisindeks: en indekstype hvor basisperiodens vekter holdes konstant. SSB opererer med en variant av Laspeyres indeks med betegnelsen L-type indeks. Denne varianten innebærer at basisprisene flytter (f.eks. kvartalsvis) mens vektene ofte holdes fast i mer enn ett år.

Elementærgruppe: den laveste grupperingen i beregningen av indeksen. En elementærindeks viser en relativ prisendring i forhold til en tidligere basispris.

Jevons indeks: refererer til måten vi beregner/aggregerer prisrelativer på det laveste nivået (elementærgruppen) i indeksberegningen. En Jevons indeks er et geometrisk gjennomsnitt av prisrelativer.

Vekt: viser kostnadsandelen for en kostnadskomponent, kostnadsgruppe eller næring som inngår i en indeks. Vektandel brukes som et mål på hvor viktig en kostnadskomponent er og avgjør hvor mye den skal telle i en indeks.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) med 3 måneders løpetid: beregnes som et gjennomsnitt av hva bankene angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker.

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 2.

Navn: Kostnadsindeks for buss
Emne: Transport og reiseliv

2. juni 2023

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Nasjonalt.

Indekstallene blir publisert 70 dager etter kvartalets utløp.

Ikke relevant

Data lagres i flate filer på Linux.

Arbeidet med å utvikle en kostnadsindeks for buss startet i 2012 på oppdrag fra NHO Transport. Formålet med oppdraget var å utarbeide grunnlaget for en indeks som viser kostnadsutviklingen i næringen, og som kan benyttes av aktører innen busstransportmarkedet i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter og regulering av kontraktsbeløp. Det ble satt ned en referansegruppe for prosjektet med representanter både fra næringen selv og transportbrukere, for å sikre at utviklingsarbeidet ivaretok alle relevante aspekter ved kostnadsbildet.

I 2017 startet arbeidet med å revidere kostnadsstrukturen og utvide indeksen til å inkludere nye drivstofftyper. Det ble igjen satt ned en referansegruppe med representanter fra næringen og brukerne.

Fra og med 1. kvartal 2018 inkluderer indeksen kostnadsutviklingen til busser drevet av:

 • Autodiesel
 • Biogass
 • Naturgass
 • Biodiesel, første generasjon
 • Biodiesel, andre generasjon
 • Elektrisitet

Fra og med 1. kvartal 2018 var den prosentvise kostnadsfordelingen:

 • Arbeidskraft 58,99
 • Drivstoff 11,11
 • Reparasjon og vedlikehold 10,39
  • Dekkostnader 0,97
  • Forsikringskostnader for busser 0,61
  • Reparasjon og vedlikehold på verksted 8,81
 • Administrasjon 8,25
  • Annen administrasjon 2,68
  • Forsikringspremie, bygning 0,11
  • Kontorkostnader 0,60
  • Leie av lokale 2,76
  • Lys og varme 0,46
  • Regnskap, revisjon og rådgivning 0,73
  • Renovasjon, vann og avløp 0,18
  • Reparasjon og vedlikehold av bygninger 0,74
 • Avskrivninger 10,29
 • Realrente 0,96

Fra og med 1. kvartal 2022 er den nye prosentvise kostnadsfordelingen:

 • Arbeidskraft 58,91
 • Drivstoff 10,93
 • Reparasjon og vedlikehold 10,46
  • Dekkostnader 0,98
  • Forsikringskostnader for busser 0,62
  • Reparasjon og vedlikehold på verksted 8,86
 • Administrasjon 8,33
  • Annen administrasjon 2,71
  • Forsikringspremie, bygning 0,11
  • Kontorkostnader 0,60
  • Leie av lokale 2,79
  • Lys og varme 0,47
  • Regnskap, revisjon og rådgivning 0,73
  • Renovasjon, vann og avløp 0,18
  • Reparasjon og vedlikehold av bygninger 0,74
 • Avskrivninger 10,73
 • Rente 0,63

Kostnadsfordelingen ble beregnet gjennom innsamling av skjemadata fra de syv største foretakene i bussnæringene med til sammen om lag 85 prosent av all aktivitet. Vektingen av tallene fra disse syv foretakene ble basert på opplysninger i næringsoppgaven.

Statistikken benyttes i forbindelse med inngåelse og regulering av kontraktbeløp for busstransport. I tillegg benyttes statistikken ved prisforhandlinger mellom transportytere og -brukere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne (likebehandlingsprinsippet).

Delindeksen for arbeidskraftkostnader bygger på data fra den kvartalsvise Arbeidskraftkostnadsindeksen i SSB. Data til delindeksene for dieselkostnader, administrasjonskostnader og reparasjon og vedlikehold er hentet fra SSBs Konsumprisindeks og produsentprisindekser for tjenester.

Ikke relevant

Kostnadsindeksen for buss omfatter næringsundergruppen 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde og næringsundergruppen 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde i Standard for næringsgruppering (SN2007). Indeksen omfatter ikke turbiltransport, charter- og sightseeingvirksomhet med buss.

Datagrunnlaget bygger i stor grad på eksisterende statistikker i SSB. I tillegg benyttes direkte innhenting av busspriser og drivstoffpriser fra oppgavegivere.

Opplysninger om pris og vekt er hovedelementene i en indeksberegning. Prisopplysningene viser trendene i de viktigste kostnadskomponentene, mens vekten reflekterer kostnadsstrukturen for næringen. En indeks er en vektet prisendring, en sammensetning av vekter og priser.

Datagrunnlaget til indeksen kommer fra følgende kilder:

A. Eksterne datakilder

 1. Avskrivningskostnader beregnes på basis av priser på nye busser som hentes fra bussleverandører
 2. Priser på gass og biodiesel innhentes fra leverandører til det norske markedet
 3. Rente beregnes på grunnlag av 3-måneders Nibor hentet fra Norske Finansielle Referanser AS, og bankenes utlånsmargin
 4. Priser for de de fem strømregionene hentes fra Nord Pool.

B. Data fra SSBs registre

 1. Konsumprisindeksen, KPI
 • Drivstoffindeks – autodiesel
 • Vedlikehold og reparasjon på verksted
 • Reparasjon og vedlikehold av bygninger
 • Produkter til vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Tjenester for vedlikehold og reparasjon av bolig og fritidsbolig
 • Bolig og innboforsikring
 • Post og tele, trykksaker
 • Post- og teletjenester
 • Aviser, bøker og skrivemateriell
 • Betalt husleie, bolig
 • Elektrisitet, inkl. nettleie
 • KPI totalindeks

3. KOSTRA (Kommune-Stat rapportering) - Renovasjon, vann, avløp

 • Årsgebyr for vannforsyning
 • Årsgebyr for avløpstjenesten
 • Årsgebyr for avfallstjenesten

4. Produsentprisindekser for tjenester - regnskap, revisjon og rådgivning

 • Prisindeks for juridisk tjenesteyting
 • Prisindeks for regnskap og revisjon
 • Prisindeks for bedriftsrådgivning

5. Arbeidskraftskostnadsindeksen (AKI)

 • Direkte og indirekte kostnader for både sjåfører og administrativt ansatte

6. Kostnadsindeks for lastebil

 • Dekk
 • Forsikring på transportmidler (bussforsikring)

7. Elektrisitetspriser for landet samlet

Kostnadsindeksen som beregnes på grunnlag av de ovenfor nevnte dataene består av følgende kostnadsgrupper eller delkostnadsindekser:

Arbeidskraftskostnader

 • Basert på grunnlønn, uregelmessige og faste tillegg, overtidsgodtgjørelse, feriepenger, pensjon, arbeidsgiveravgift og andre indirekte kostnader.

 • Per time betalt.

 • Både heltid- og deltidsansatte.

 • Inkluderer alle foretak i bussnæringene, både privat og offentlig sektor.

Autodiesel er basert på faktiske pumpepriser fra et utvalg forhandlere over hele landet. Prisene blir innhentet hver måned av SSB til bruk i Konsumprisindeksen.

Naturgass er basert på data fra leverandører til det norske markedet.

Biogass er basert på data fra leverandører til det norske markedet.

Biodiesel er basert på data fra leverandører til det norske markedet.

Elektrisitet er basert på SSBs elektrisitetspriser for hele landet. Denne statistikken viser gjennomsnittlige priser for elektrisitet for husholdninger, tjenesteytende næringer og industri samt elektrisitetspriser i engrosmarkedet. For de fem strømprisregionene brukes data fra Nord Pool.

Reparasjon og vedlikehold omfatter tre kostnadskomponenter: reparasjon og vedlikehold (verkstedskostnader, vask, osv.), dekkostnader og forsikringskostnader

 • Reparasjon og vedlikehold følger utviklingen i prisindeksen for vedlikehold og reparasjon på verksted som inngår i Konsumprisindeksen. Denne indeksen fanger opp den generelle prisutviklingen på verkstedtjenester (deler og timepris) hos bilverksteder over hele landet.
 • Dekkostnader er basert på prisutviklingen for ulike dekktyper fra de største merkeforhandlerne. Prisutviklingen for dekkostnader hentes fra kostnadsindeksen for lastebiltransport.
 • Forsikringskostnader er basert på rapportering fra de forsikringsselskapene som har størst markedsandeler innenfor næringen. Forsikringskostnader hentes fra kostnadsindeksen for lastebiltransport.

Avskrivningskostnader er basert på prisutviklingen på nye busser hentet fra fem markedsdominerende bussleverandører. Avskrivningstiden er 10 år med en restverdi på 0 prosent.

Til og med 4. kvartal 2021 ble det beregnet en Realrente basert på 3-måneders Nibor pluss utlånsmargin inflasjonsjustert med et femårig gjennomsnitt av KPI-JAE (KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer). Fra og med 1. kvartal 2022 brukes brukes 3-måneders Nibor pluss utlånsmargin.

Administrasjonskostnader består av data om reparasjon og vedlikehold av bygninger, forsikringspremie (bygninger), renovasjon, vann og avløp, regnskap, revisjon, rådgivning, kontorkostnader, leie av lokale, og lys og varme innhentet av SSB til andre statistikker.

Skjemaet for innhenting av busspriser sendes ut i midten av siste måned i kvartalet. Innsamlede data registreres manuelt. I dataregistreringsrutinen er det utarbeidet enkle matematiske og logiske registreringskontroller.

Beregningen av indeksene skjer over tre trinn:

1. Først beregnes prisindekser (prisrelativer) for representantvarer som utgjør kostnadskomponentene i hver enkelt kostnadsgruppe.

2. Komponentindeksene vektes så sammen til kostnadsindekser for hver av kostnadsgruppene.

3. Deretter vektes kostnadsindeksene sammen til en totalindeks.

Indeksens referanseperiode er 4. kvartal 2021 (4. kvartal 2021 =100).

Ikke relevant

Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven.

Kostnadsindeksen for buss har blitt utarbeidet av SSB siden 1. kvartal 2010.

Se flere tall i arkivet.

Bussindeksen baserer seg i stor grad på data fra andre statistikker samlet inn av SSB. Eventuelle målings- og bearbeidingsfeil i disse statistikkene vil overføres til Kostnadsindeks for buss.

Over tid vil det skje en endring i kostnadsstrukturen til et busselskap. For å vekte prisendringer riktig bør vektgrunnlaget til enhver tid reflektere kostnadsbildet i bedriften. Tilfredsstillelse av dette kravet til representativitet skjer ved at vektene endres med jevne mellomrom. For bussindeksen er en endring av vektene planlagt hvert femte år.

Dataene revideres ved et sett enkle manuelle og maskinelle kontroller. Der det er åpenbare feil i opplysningene blir oppgavene korrigert.

Kontakt