Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

Oppdatert: 15. november 2022

Neste oppdatering: 14. desember 2022

Endring i byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid
Endring i byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid
Oktober 2021 - Oktober 2022
15,6
%

Om statistikken

Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.

Byggjekostnadsindeksane måler prisutviklinga på innsatsfaktorane ved installasjon av røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller input-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenøren eller installatøren sine fortenestemarginar.

Representantvare er beteikning på alle einingar vektgrunnlaget er bygd opp av, og som det vert henta prisar på. Det kan vere ein materialtype, ein kategori arbeidar, ei maskinteneste, ei transportteneste osv.

Arbeidskraftkostnaden er direkte + indirekte personalkostnader. Direkte personalkostnad = kontantytelser / lønnskostnad. Indirekte personalkostnader = Naturalytelser, kostnader knyttet til helse-, miljø- og sikkerheitstiltak, sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og opplæringskostnader med meir.

Laspeyre prisindeks er ein prisindeks kor vektgrunnlaget vert halde konstant. Ein kjeda Laspeyre prisindeks er ein indeks sett saman av fleire Laspeyre prisindeksar med ulike vekter. I byggjekostnadsindeksen for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg endrar ein vektene om lag kvart tiande år.

Pris: Listepris. Prisane vert oppgitt den 15. i månaden og er eksklusive meirverdiavgift.

Ikkje relevant

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

14. desember 2022

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Berre nasjonalt nivå.

Månadleg. Statistikken vert publisert om lag den 12. i den påfølgjande månaden.

Ikkje relevant

Mikrodata vert lagra som tekstfiler på Unix.

Byggjekostnadsindeksen måler prisutviklinga til innsatsfaktorane ved installasjon av røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Byggjekostnadene blir ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i røyrleggjarbedriftene sine fortenestemarginar. Den går tilbake til 1999. Indeksen blir berekna på oppdrag frå Rørentreprenørene Norge, som finansierer den løpande drifta av indeksen.

Statistikken vert brukt til å indeksregulere røyrleggjarkontrakter.

Ikkje relevant

SSB har utarbeidd byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid for bustader sidan 1978.

Statistikklova §2-2.

Ikkje relevant

Byggjekostnadsindeksen måler prisutviklinga på materialar, arbeidskraft, transport og anna som inngår i produksjonen av røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Det er to typar observasjonar for desse varene og tenestene som vert målt, nemleg kostnadsandelar (vekter) og prisar. Kostnadsandelane vert målt om lag kvart tiande år gjennom ei strukturundersøking av røyrleggjararbeid. Prisane vert målt månadleg.

Materialprisopplysningar vert henta frå røyrleggjargrossistar.

Arbeidskraftkostnadene vert henta frå Statistisk sentralbyrå sin kvartalsvise arbeidskostnadsindeks (AKI) som er forbedra med data fra a-ordninga. A-ordninga inneber at SSB får informasjon om lønn og ansatte gjennom a-meldinga i staden for fleire ulike kjelder som var tilfelle tidlegare. Indeksen måler endringer i gjennomsnittlege arbeidskraftkostnader per enhet utført arbeid.

Transportkostnadene vert justert med Statistisk sentralbyrå sin månadlege indeks for lastebiltransport.

Dei tre største røyrleggjargrossistane i landet og to leverandørar av større elektriske kjelar. Totalt blir 325 prisobservasjonar rapporterte kvar månad.

Prisopplysningar frå grossistane blir sendt elektronisk på rekneark via e-post.

Oppgåvebyrde

Grossistane brukar i gjennomsnitt 25 minutt i månaden til å fylle ut skjema. Dette gir ein tidsbruk for heile utvalet på 25 timar eller 3 dagsverk i året.

Oppgitte prisar for ein månad vert samanlikna med prisar gitt i føregåande månad. Ein ser og på lengre tidsseriar av prisar. I tillegg samanliknar ein prisendringar på varer innan same varegruppa. Dersom prisendringa frå føregåande månad endrar seg meir enn +/- 5 prosent kontaktar ein oppgåvegjevar over telefon. Også varer kor det er stor spreiing i prisendringa frå den førre månaden blir undersøkt nærare.

Indeksen er ein Laspeyre indeks med faste vekter som blir revidert omlag kvart tiande år. Vektgrunnlaget er utarbeidd i samarbeid med konsulentfirmaet Teknisk VVS A/S og byggjer på kalkylar for 4 kontor- og forretningsbygningar bygd i Oslo i perioden 1995-1996. Prisgrunnlaget reflekterer kostnadsnivået i Oslo og Akershus. Det er korrigert for dette gjennom å justere ned lønskostnadsandelen i det endelege vektgrunnlaget.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Spørjeskjemaet er utforma slik at det går fram kva pris oppgåvegjevaren har rapportert dei føregåande månadene. Dette har til hensikt å sikre at det er prisen på den same vara som vert oppgitt ved kvar innsamling. Denne løysinga kan likevel leggje til rette for at oppgåvegjevarar av praktiske omsyn unnlet å innrapportere prisendringar, og berre fyller ut prisar frå den førre månaden. Det vert utført manuelle kontrollar for å identifisere dei mest opplagte feila av denne typen. Dersom ei vare oppgåvegjevaren har rapportert tidlegare har gått ut eller er utselt og ein rapporterar prisen på ei anna vare skal dette kommenterast på baksida av skjemaet eller under kolonna: "Bedriftens varebeskrivelse". Unnlet oppgåvegjevar å gjera det, kan prisforskjellen på to ulike produkt bli registrert som ei prisendring.

Dei tre røyrleggjargrossistane i utvalet dekker om lag 90 prosent av omsetnaden. Det er ikkje gjort utrekningar av utvalsvarians eller utvalsskjeivheit.

Det er normalt ikkje noko fråfall i undersøkinga.

Rabattar: Røyrgrossistane oppgir listeprisar. Det betyr at vi mister prisendringar som kjem av endringar i rabattstrukturane.

Priseffektar som kjem av endringar i relative prisar: Prisforholdet mellom ulike varer og tenester vert endra over tid.

Utilfredsstillande handsaming av kvalitetsendringar: Statistisk sentralbyrå har ikkje sett i verk separate utrekningar av betydningen av desse målefeila i byggjekostnadsindeksane.

Ikkje relevant

Kontakt