Jernbanetransport

Oppdatert: 10. juni 2021

Endret:

Neste oppdatering: 8. juni 2022

Endring i jernbanepassasjerer
Endring i jernbanepassasjerer
2019 - 2020
-47,0
%
Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2020Prosent
2019 - 20202015 - 2020
Persontransport1
Passasjerer (påstigninger)42 599 038-47,0-42,3
Transportarbeid (passasjerkm)1 803 943 240-51,4-49,3
Godstransport
Transportmengde (tonn)36 821 7626,518,1
Transportarbeid (tonnkm)4 110 044 9305,313,2
1Endring av tellemåte for persontransport (se Om statistikken)
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Persontransport med jernbane, etter strekningstype
Persontransport med jernbane, etter strekningstype
PassasjererTransportarbeid
1 000 påstigningerAndel1 000 passasjererkmAndel
2020
Alle strekninger42 599100,01 803 943100,0
Lokaltog - alle strekninger31 95275,0794 62344,0
Lokaltog Oslo23 55555,3492 59527,3
Flytoget2 2055,2114 6396,4
Gjøvikbanen1 1802,846 2652,6
Lokaltog Stavanger3 3247,854 6943,0
Lokaltog Bergen8402,026 0081,4
Lokaltog Trondheim8482,060 4223,3
Regiontog - alle korte strekninger6001,452 0172,9
Rørosbanen2530,632 8191,8
Flåmsbanen1460,32 9590,2
Øvrige regiontog - korte strekninger2000,516 2390,9
InterCity - alle strekninger8 28619,5478 11226,5
InterCity - Oslo-Halden1 3353,197 9385,4
InterCity - Oslo-Lillehammer2 9126,8166 7709,2
InterCity - Oslo-Skien4 0399,5213 40411,8
Nattog og fjerntrafikk - alle strekninger1 6854,0472 92926,2
Sørlandsbanen4431,0134 7067,5
Bergensbanen5411,3156 0578,7
Dovrebanen4401,0113 0346,3
Nordlandsbanen2610,669 1333,8
Grensekryssende tog760,26 2620,3
Standardtegn i tabeller
Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt
Transportmengde og transportarbeid, gods nasjonalt og internasjonalt
2020Prosent
2019 - 20202016 - 2020
Transportmengde (tonn)
I alt36 821 7546,59,5
Nasjonal13 082 2040,522,2
Internasjonal23 739 55010,23,6
Fra Norge2 938 935-3,624,2
Til Norge20 800 61512,41,2
Transportarbeid (tonnkm)
I alt4 110 044 9305,37,5
Nasjonal2 812 554 4194,88,5
Internasjonal1 297 490 5116,45,4
Fra Norge337 252 505-0,412,1
Til Norge960 238 0069,03,2
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Gods- og passasjertransport med jernbane i Norge. Utenlandske selskapers transport er med og grensekryssende trafikk er spesifisert.

Nasjonal transport: Jernbanetransport mellom to steder i det rapporterende landet, ett sted for lasting/påstigning og et sted for lossing/avstigning.

Internasjonal transport: Jernbanetransport mellom et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i det rapporterende landet og et sted (for lasting/påstigning eller lossing/avstigning) i et annet land.

Transitt: Jernbanetransport gjennom det rapporterende landet mellom to steder lokalisert utenfor det rapporterende landet. Malmtransporten fra Kiruna til Narvik, betraktes ikke som transittrafikk i jernbaneforordningen da malmen fra Narvik ikke går videre med jernbane, men på skip.

TEU (Twenty-foot Equivalent Unit): En standardenhet basert på en ISO-container 20 fot lang (6,10 meter).

Vekselflak: Container med støtteben.

Transportmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje.

Transportarbeid (tonnkilometer): Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt distanse.

Vareslag: Type vare definert i henhold til EUs transportstatistiske varenomenklatur NST-2007

Farlig gods: Definert i henhold til ADR-klassifiseringen.

Passasjerer: Antall påstigninger

Passasjerkilometer: I prinsippet summen av tallet på kilometer hver enkelt passasjer har reist.

Togstrekning - noen presiseringer i tilknytning til tabell 10484:

  • Togkilometer og setekilometer for grensekryssende tog er tatt med i tilhørende innenlandske togprodukt/togstrekning. Eksempelvis er svenske togs bevegelser på Kongsvingerbanen medregnet under "lokaltog Oslo". Passasjerer og passasjerkilometer for reiser med både på- og avstigning i Norge er med her, mens de som krysser grensen telles med under "grensekryssende tog".
  • Lokaltog Stavanger: Stavanger-Egersund
  • Lokaltog Bergen: Bergen-Arna og Bergen-Voss-Myrdal
  • Lokaltog Trondheim: Lerkendal-Steinkjer
  • Rørosbanen: Hamar-Røros og Røros-Trondheim
  • Øvrige regiontog - korte strekninger: Nelaug-Arendal, Dombås-Åndalsnes, Porsgrunn-Notodden,

    Bodø-Rognan, Trondheim-Storlien, Halden-Gøteborg, Ofotbanen
  • Togkilometer, passasjerkilometer og setekilometer regnes bare på norsk territorium.

EUs transportstatistiske varenomenklatur (NST-2007) ADR - farlig gods.

NUTS - regional inndeling for statistikkformål.

Navn: Jernbanetransport

Emne: Transport og reiseliv

8. juni 2022

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Nasjonalt og NUTS 2-regioner.

Årlig.

Data rapporteres kvartalsvis, årlig og femårlig til Eurostat.

Ikke relevant

Nasjonalt: Få et tilsvarende statistikkgrunnlag for jernbane som for øvrige transportformer.

Internasjonalt: EU ønsker større satsing på intermodale transporter som et ledd i å redusere lastebiltransporten til et 1998-nivå. Dette understreker ytterligere behovet for å kunne følge opp utviklingen i transportmarkedene. Jernbaneforordningen føyer seg inn i rekken av statistikkforordninger på området transport.

Årsstatistikken ble publisert første gang for 2003.

Statistikken vil inngå i beregningene av de Innenlandske transportytelsene. Denne statistikken brukes av en rekke interessenter, ikke minst av offentlige myndigheter/Samferdselsdepartementet og forskningsinstitusjoner. Da statistikken blir ytterligere utbygd, og får lengre tidsserier, vil den også gi grunnlag for analyser av jernbanesektoren. Kvartalsvise tall for omsetning og tonnkilometerproduksjon benyttes som grunnlag for framskrivning av produksjonen i løpende og faste priser i kvartalsvis nasjonalregnskap.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Data fra undersøkelsen brukes i Nasjonalregnskapet, ressursregnskapet og energiregnskapet, samt i statistikksystemet innenlandske transportytelser. Data fra undersøkelsen benyttes også i den kvartalsvise omsetningsindeksen for transport og reiseliv. For persontrafikk gjøres innsamlingen i direkte samhandling med statistikk for kollektivtransport.

Statistikkloven § 10, § 20 (tvangsmulkt)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2019-06-21-32/

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2018/643

Rådsforordning (EF) nr. 91/2003.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2003.

Statistikken ble faset inn over en periode av tre år. For 2003 ble det publisert et fåtall tabeller om godstransport. I 2004 ble disse tabellene utvidet i tillegg til at persontransporten med jernbane ble implementert. Hvert 5. år, og første gang for 2005 ble det stilt krav til den regionale dimensjonen (på NUTS 2-nivå og nettverkssegmenter). All kommersiell jernbanetransport inklusive eventuelt privateide, inngår. Sporveier og forstadsbaner dekkes ikke av forordningen.

Forordningen stiller krav til territorialstatistikk. Dvs. det forutsettes at data skal innhentes fra både nasjonale og utenlandske transportoperatører som nytter den norske infrastrukturen. EU overlater imidlertid til det enkelte land å finne fram til en løsning for datainnhenting for utenlandske operatørers transporter på fremmed territorium. Myndighetene åpnet det norske godstransportmarkedet for fri konkurranse 15. mars 2003. Det ble samtidig åpnet for at jernbaneselskap i andre EØS-land og Sveits, som driver internasjonal godstransport, kan drive godstransport på nærmere bestemte strekninger i Norge.

Statistikken for 2003 var basert på oppgaver fra to norske jernbaneselskaper. Det har etter hvert tilkommet et fåtall mindre operatører, også svenske. SSB har hatt et godt samarbeid med Banverket i Sverige for utveksling av data, men fra 2011 har data blitt hentet direkte, også fra de utenlandske transportørene.

Infrastrukturforvalter (Jernbaneverket) har oversikt over selskaper med lisens. Disse selskapene får tilsendt skjema.

Fulltelling.

For innsamling av passasjertall så besvares undersøkelsen i Altinn. Derimot for internasjonale oppgavegivere fylles det ut et regneark som sendes inn via epost, og editeringene skjer manuelt. Det utvikles Altinn-skjema for innsending av tall for godstransporten.

Datagrunnlaget vil nok ikke gi noe godt grunnlag for analyse på regionalt nivå og tilsvarende komparative analyser/sammenligninger. Til det blir en inndeling av landet i syv regioner (landsdeler), som er i tråd med forordningens NUTS 2-nivå, for grovt. EU stiller krav til inndeling etter nettverkssegment, i den grad de er en del av Transeuropean Network (TEN). Det er en del slike strekninger i Norge, men kravet til statistikk er begrenset til å omfatte kun togbevegelser.

Dersom en oppgave fra oppgavegiver mangler, blir tallene beregnet.

Ingen sesongjustering.

Statistikklovens hovedregel er at opplysninger ikke skal offentliggjøres slik at de kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar enkeltperson. Etter avtale med operatørene, er det i denne statistikken gjort unntak fra denne regelen.

Det har tilkommet et fåtall mindre godsoperatører etter 2003.

Fra 2011 har alle jernbanetransportører, uavhengig av størrelse, fylt ut detaljerte opplysninger. Dette har komplettert statistikken.

Fra og med januar 2017 ble automatisk passasjertelling tatt i bruk til rapportering av antall reiser med jernbane på Østlandet. Dette er en forbedring av metoden for passasjertellinger som medfører at passasjertallene ligger på et noe lavere nivå i 2017 enn i publiserte tall for tidligere år. Disse tallene vil derfor ikke være direkte sammenlignbare med tall offentliggjort for tilsvarende periode i 2016.

Togoperatør på Gjøvikbanen tok i bruk en ny beregningsmodell for antall passasjerer og passasjerkilometer i 2019. Tallene for Gjøvikbanen f.o.m. 2019 er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.

For godstransporten er det ingen spesielle innsamlings- og/eller bearbeidingsfeil. Det som er problemet for statistikken er at en stor andel av godset transporteres i containere og vekselflak. Dermed blir vareslaget oppgitt som ukjent.

Mindre korrigeringer av publiseringer gjøres fortløpende når slikt kommer inn fra oppgavegiver. Dersom en oppgave fra oppgavegiver mangler, blir tallene beregnet.

Tidligere har tømmertransport blitt feilaktig rapportert som bearbeidet produkt av tre, korrekt kategori for tømmer er skogbruksprodukt. Andre vareslag som også har blitt feilaktig kategorisert er transport av kalk som har blitt kategorisert som malm når riktig kategori er ikke-metallholdig mineralprodukt, og transport av samlastet gods som er blitt kategorisert som uidentifiserbare varer. Disse kategoriene ble korrigert den 26. januar 2022.

Kontakt

Jan Sebastian Rothe

jan.rothe@ssb.no

40 81 13 31