Internasjonale reservar og valutalikviditet

Oppdatert: 8. april 2024

Neste oppdatering: 22. april 2024

Internasjonale reservar og andre krav i valuta
Internasjonale reservar og andre krav i valuta
Mars 2024
887 760
millioner kroner
Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner1
Februar 2024Mars 2024
A. Internasjonale reservar og andre krav i valuta863 407887 760
Internasjonale reservar687 665732 187
Reserveposisjonen i IMF14 92313 927
Spesielle trekkrettar i IMF76 98077 971
Andre internasjonale reservar83 83963 675
Andre krav i valuta1 752368
1Tabellen oppdateres med endelige tall etter den 21. i måneden etter rapportperioden
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer
  Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. I. Internasjonale reserver og andre valutafordringer
  Mars 2024
  A. Internasjonale reserver NOK.
  A. Internasjonale reservar, førebelse tal887 761
  (1) Valutareserver732 187
  (a) Verdipapir684 476
  Av dette utanlandsk utferdar med hovudkontor i Noreg0
  (b) Valutabehaldning og innskot med:47 712
  (i) andre sentralbankar, BIS og IMF47 639
  (ii) bankar med hovudkontor i Noreg0
  av dette: i utlandet0
  (iii) bankar med hovudkontor i utlandet73
  av dette: i Noreg0
  (2) Reserveposisjonen i IMF13 927
  (3) Spesielle trekkrettigheter i IMF77 971
  (4) Gull (inklusive utlånt gull)0
  (5) Andre internasjonale reservar63 675
  finansielle derivat2
  lån til utlendingar som ikkje er bankar0
  anna63 674
  B. Andre krav i valuta368
  verdipapir utanfor internasjonale reservar0
  innskot utanfor internasjonale reservar285
  lån utanfor internasjonale reservar0
  finansielle derivat utanfor internasjonale reservar6
  gull utanfor internasjonale reservar0
  anna77
  Standardteikn i tabellar
 • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)
  Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. II. Faktiske kortsiktige netto valutastraumer (nominell verdi)
  Februar 2024
  Løpetid totalLøpetid 0-1 mndLøpetid 1-3 mndLøpetid 3-12 mnd
  1. Lån, verdipapir og innskot i utanlandsk valuta-2370-2370
  utbetalingar (-) - (hovudstol)0000
  utbetalingar (-) - (renter)-2370-2370
  innbetalingar (+) - (hovudstol)0000
  innbetalingar (+) - (renter)0000
  2. Aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta vis-à-vis norske kroner (inkludert i termindelen av valutaswapper)
  (a) Korte posisjonar (-)0000
  (b) Lange posisjonar (+)0000
  3. Anna-52 867-52 86700
  utbetalingar relaterte til repos (-)-61-6100
  innbetalingar relaterte til reverse repos (+)0000
  handelskredittar (-)0000
  handelskredittar (+)0000
  andre utbetalingar (-)-52 806-52 80600
  andre innbetalingar (+)0000
  Standardteikn i tabellar
 • Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. IV. Spesifikasjonar
  Internasjonale reservar og valutalikviditet. Millionar kroner. IV. Spesifikasjonar
  Februar 2024
  (a) Kortsiktig innanlandsk valutagjeld indeksert til norske kroner0
  (b) Finansielle instrument denominert i utanlandsk valuta som gjerast opp på andre måtar0
  derivat (terminar, futures eller byteavtalar)0
  (c) Eigedelar med hefte0
  (d) Verdipapir som er lånte ut og selde med avtale om tilbakekjøp-4 972
  lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og inkludert i tab 1-4 972
  lånte ut eller selde med avtale om tilbakekjøp og ikkje inkludert i tab 10
  lånte ut eller kjøpte og inkludert i tab 10
  lånte ut eller kjøpte og ikkje inkludert i tab 10
  (e) Finansielle derivat (netto marknadsverdi)-7
  terminar-7
  futures0
  byteavtalar0
  opsjonar0
  anna0
  (f) Derivat (terminar, futures eller byteavtalar) med attståande løpetid over eitt år0
  aggregerte korte og lange posisjonar i terminar og futures i utanlandsk valuta mot norske kroner (inkludert termindelen av valutabyteavtalar)0
  aggregerte korte og lange posisjonar i byteavtalar i utanlandsk valuta mot norske kroner0
  (2) Oppdateres minst en gang i året:
  Fordeling av valutareservane i grupper av valutasortar0
  valutasortar i SDR-kurven0
  Fordeling av valuta verdsatt i USD0
  Fordeling av valuta verdsatt i EUR0
  Fordeling av valuta verdsatt i CNY0
  Fordeling av valuta verdsatt i JPY0
  Fordeling av valuta verdsatt i GBP0
  valutasortar utanfor SDR-kurven0
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).

Noregs Bank: Sentralbanken i Noreg har mellom anna rådgjevande, utøvande og kontrollerande funksjonar knytte til valuta-, penge- og kredittpolitikken.

NBIM: Noregs Bank Investment Management. NBIM forvaltar utanlandsformuen til Statens pensjonsfond, hovuddelen av Noregs Bank sine valutareservar og Statens petroleumsforsikringsfond. NBIM investerer i internasjonale aksjar, obligasjonar, pengemarknadsinstrument og derivat.

Balanserekneskapen: Balansen viser eigendelar, gjeld og eigenkapital ved utgangen av rekneskapsåret.

Internasjonale reservar: Likvide valutafordringar på utlandet under kontroll av pengepolitiske myndigheiter.

Valutalikviditet: (1) Likvide valutaressursar (internasjonale reservar og andre reservar) under myndigheitene sin kontroll. (2) Faktiske og moglege framtidige netto valutastraumar som påverkar desse valutaressursane på bakgrunn av kortsiktig valutagjeld og aktivitetar utanom balansen. Myndigheitene sin valutalikviditetsposisjon blir fastsett av mengda likvide valutaressursar som er til disposisjon etter at det er teke omsyn til faktiske og potensielle netto straumar på desse ressursane.

Framtidige kortsiktige forpliktingar: Netto valutastraumar som følgje av myndigheitene sin finansielle aktivitet vis-a-vis inn- og utlendingar dei neste 12 månadene.

Pengepolitiske myndigheiter: Sentralbanken.

Generelle rekneskapsprinsipp

Dataspredningsavtala definerar prinsipp som skal liggje til grunn for rapporteringa. Krava er nemnd nedanfor, og Noregs Bank følgjer desse.

Verdsetjing: Valutaressursane skal verdsetjast til marknadsprisar, det vil seie den prisen dei ville fått i marknaden på referansedatoen (siste virkedag i månaden).

Dei framtidige straumane knytte til valutaressursane (forward, futures, swaps) skal verdsetjast til nominell/faktisk verdi, det vil seie verdien på det tidspunktet kapitalstraumen finn stad.

Opsjonar vert verdsette til det valutabeløpet som kan bli kjøpt eller seld ved innløysing av opsjonen.

Periodisering: IMF anbefaler at handleriktig dato blir nytta til periodisering av rekneskapen. Ved kjøp og sal av utanlandske verdipapir vil fordringar og gjeld vert presentert som fordring inntil oppgjeret vert sluttført.

Valuta: Den nye standarden gjev inga krav om at dataene skal rapporterast i NOK eller annan valuta. Det blir anbefalt at ein nyttar den valutaen som normalt vert nytta til å publisere internasjonale reservar.

Statistikken byggjer på IMFs "Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity" -Operational Guidelines, oktober 1999.

Namn: Internasjonale reservar og valutalikviditet
Emne: Utenriksøkonomi

22. april 2024

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Berre på nasjonalt nivå.

Månadleg:

Mellombelse tal, del I, vert publiserte 5. virkedag etter referansemånaden.

Endelege tal, del I - IV, vert publiserte den 21. (eller neste virkedag) etter referansemånaden.

International Monetary Fund (IMF).

Ikkje relevant

Noreg har slutta seg til dataspredningsstandarden SDDS (Special Data Dissemination Standard) i det internasjonale pengefondet (IMF). Denne standarden forpliktar sentralbankane i medlemslanda å publisere ein detaljert oversikt over internasjonale reservar og valutalikviditeten. Sentralbankane skal offentleggjere statistikk etter særskilde reglar med omsyn til omfang, spesifikasjonsgrad, frekvens og aktualitet.

IMF, Noregs Bank, Statistisk sentralbyrå og publikum.

Ikkje relevant

Samanheng med Noregs Bank sin balanse.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 21. juni 2019 nr. 32 (Statistikklova).

Ikkje relevant

Del I inneheld internasjonale reservar og andre fordringar på utlandet basert på marknadsverdiar frå aktivasida av Noregs Bank sin balanse. Del II inneheld faktiske framtidige kortsiktige netto valutastraumar. Kontantstraumane vert presenterte til nominell verdi. Del III inneheld moglege framtidige kortsiktige netto valutastraumar. Del IV inneheld spesifikasjonar og relevant informasjon ikkje nemnde annan stad.

Dataene vert publiserte i NOK millionar til verkeleg eller nominell verdi. Petroleumsfondet inngår ikkje i talgrunnlaget. Noregs Bank selde store delar av gullet tidleg i 2004, og resten av gullet er ikkje definert som del av reservane.

Opplysningane er baserte på rekneskapsopplysningar frå Noregs Bank.

Elektronisk innrapportering av skjema i Excel.

Tala er å oppfatte som å vere endelege ved publisering. Ved revisjon, vert dei månadlege tala endelege når den månadlege balansen til Noregs Bank vert publisert, 10 norske arbeidsdagar etter referansemånaden. Den månadlege balansen vert publisert på Noreg Bank sine nettsider. Revisjonar av tidlegere periodar gjerast bare ved årsskiftet, men dei månadlege tale blir ståande uendra.

Ikkje relevant

Ikkje relevant

Det kan førekome feil og manglande samsvar i rekneskapsopplysningane. Dei manglande samsvara kan ha fleire kjelder, mellom anna feil ved overføring av data frå Noregs Banks rekneskap eller NBIM.

Varians: Ikkje relevant. Skeivheit: Ikkje relevant.

Det kan vere avvik mellom handleriktige og bokføringsriktige data.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt