Familievern

Oppdatert: 29. september 2022

Neste oppdatering: 12. oktober 2023

Nye familievernsaker
Nye familievernsaker
2021
26 711
Nye saker i familievernet etter kjønn, region og gjennomsnittlig ventetid (dager), samt gjennomsnittlig varighet på avsluttede saker (dager).
Nye saker i familievernet etter kjønn, region og gjennomsnittlig ventetid (dager), samt gjennomsnittlig varighet på avsluttede saker (dager).
2021
Nye saker
Begge kjønn26 711
Menn8 846
Kvinner17 865
Region Øst8 588
Region Sør5 604
Region Vest4 997
Region Midt-Norge3 608
Region Nord3 914
Gjennomsnittlig ventetid per sak (dager)27
Gjennomsnittlig varighet per sak166
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Nye saker i familievernet etter henvendelsesgrunn, tid, region og kjønn
  Nye saker i familievernet etter henvendelsesgrunn, tid, region og kjønn
  2021
  Begge kjønnMennKvinnerRegion ØstRegion SørRegion VestRegion Midt-NorgeRegion Nord
  I alt26 7118 84617 8658 5885 6044 9973 6083 914
  Parforhold10 6693 4417 2283 7742 1592 0801 5511 105
  Foreldresamarbeid/veiledning11 2283 9907 2383 3932 4171 9591 4801 979
  Andre/sammensatte problemer i familien3 6391 1352 5041 000765730500644
  Hjelp til barn og ungdom1 17528089542126322877186
  Standardtegn i tabeller
 • Grupper i familievernet etter gruppas problemstilling. Hele landet og region.
  Grupper i familievernet etter gruppas problemstilling. Hele landet og region.
  2021
  Grupper
  Hele landetRegion ØstRegion SørRegion VestRegion Midt-NorgeRegion Nord
  I alt33913758574344
  Parforhold (-2017)000000
  Samlivsbrudd i familien410012
  Vold/overgrep27421110
  Annen alvorlig hendelse301110
  Kultur-/minoritetsspørsmål000000
  PMTO (-2017)000000
  Samlivskurs10055201276
  Samarbeid om barn etter brudd100336241621
  Barn som har opplevd brudd i familien621111
  Sinnemestring40203881
  Foreldreveiledning391846110
  Foreldre som har mistet omsorg for egne barn1032401
  Annet tema1010072
  Standardtegn i tabeller
 • Avsluttede saker i familievernet, etter kjønn og hovedtema. Hele landet og region.
  Avsluttede saker i familievernet, etter kjønn og hovedtema. Hele landet og region.
  2021
  Begge kjønnMennKvinnerRegion ØstRegion SørRegion VestRegion Midt-NorgeRegion Nord
  I alt24 6308 16616 4648 2805 0834 5913 0863 590
  Styrke parforholdet6 0931 9424 1512 3011 1761 148854614
  Avklar/avslutte parforholdet2 4978391 658824559490337287
  Samlivsbrudd i familien76924552421617218179121
  Samspillsvansker1 341446895524260287121149
  Barnets opplevelse av sin livssituasjon94125169032618418691154
  Barnets situasjon i foreldrenes konflikt313942199456784144
  Bostedsavklaring/samvær1 8227161 106614387269214338
  Foreldrerollen1 306390916446249239103269
  Foreldre-barn-relasjonen1 178361817373286226112181
  Flergenerasjonsproblematikk323852388264805344
  Samarbeid om felles barn (foreldre bor ikke sammen)6 0912 1323 9591 8511 2591 0248661 091
  Særkullsbarn og/eller ny familie183581257034341233
  Kultur-/minoritetsspørsmål5213391371769
  Tvangsekteskap62420103
  Bruk av rusmidler10324792820251317
  Sykdom / nedsatt funksjonsevne266791878866612130
  Fyskisk/psykisk vold og/eller seksuelt misbruk73828045822417212312594
  Annen alvorlig hendelse60820939920413212238112
  Standardtegn i tabeller
 • Avsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og region
  Avsluttede meklinger, etter årsak til mekling, meklingsinstans og region
  2021
  Totalt1 Region nordRegion Midt-NorgeRegion vestRegion sørRegion øst
  Alle meklingsinstanser
  Alle meklingsårsaker18 0841 8322 2943 7193 7786 461
  Ekteskapsbrudd5 7294456431 1761 2082 257
  Samboerbrudd5 3746848521 0651 0331 740
  Foreldretvist6 5566517411 3891 4562 319
  Tilbakesendt fra retten (barneloven)37239617
  Flytting38850558075128
  Familievernkontor
  Alle meklingsårsaker14 0821 7061 8763 2482 7234 529
  Ekteskapsbrudd4 3484095331 0168471 543
  Samboerbrudd4 3406427138977541 334
  Foreldretvist5 0206045791 2471 0541 536
  Tilbakesendt fra retten (barneloven)29219314
  Flytting34549507965102
  Eksterne meklere
  Alle meklingsårsaker4 0021264184711 0551 932
  Ekteskapsbrudd1 38136110160361714
  Samboerbrudd1 03442139168279406
  Foreldretvist1 53647162142402783
  Tilbakesendt fra retten (barneloven)802033
  Flytting2 431511026
  1Grunnet covid-19-situasjonen, ble det ved et hastetiltak innført fritak for oppmøte til mekling i 2020 (Se tekstboks for «Meklinger uten oppmøte»). I løpet av 2020 ble det gjennomført 1 510 meklinger uten oppmøte ved familievernkontorene, og om lag 200 oppmøteløse meklinger ble gjennomført av eksterne meklere. Det totale antallet avsluttede meklinger i 2020 var dermed anslagsvis 19 700.
  2Flytting er ny kategori for meklingsårsak fra og med 2019-årgangen. Samme år er det nye betegnelser for flere av de tidligere kategoriene for meklingsårsak. Se tekstboks for utdypende informasjon.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker familievernets oppgaver, som er klinisk virksomhet og saksbehandling, samt forebyggende virksomhet og mekling ved separasjon/skilsmisse. Statistikken gir tall for klient- og meklingssaker i familievernet, samt grupper, årsverk og utadrettet virksomhet.

Familievernsak: Det opprettes journalnummer/saksnummer for hver klientenhet familievernet arbeider med. Med klientenhet menes alle de personer som involveres rundt samme problemstilling eller tema. Dette kan være par, familier eller enkeltpersoner. Dersom annen behandler trekkes inn, og for eksempel gir en av partene et annet behandlingsforløp individuelt, skal dette defineres som en egen sak med nytt journalnummer. Det må vurderes som riktig å opprette egen sak i slike tilfelle selv om samme behandler både har par-saken og den individuelle saken. Saker som er avsluttet, kan gjenåpnes innenfor en tidsramme på 6 mnd. fra siste kontakt. Senere skal det opprettes nytt journalnummer. Tar klienter kontakt på nytt før det er gått 6 mnd, men med en ny problemstilling (for eksempel først par-problematikk, så samarbeid om barn), skal det opprettes en ny journal. Samtaler med barn innenfor rammen av en mekling skal ikke registreres som journal. Når meklinger er avsluttet skal oppfølgende/påfølgende samtaler registreres som journal.

Saker tilknyttet meklinger er ikke inkludert i tallet på familievernsaker, men omtales som mekling eller meklingssak.

En sak må ha hatt minst en behandlingssamtale i løpet av året for å regnes med i statistikken.

Primærklient: Personen som henvender seg først til kontoret skal registreres som primærklient. Hvis saken for eksempel gjelder et par og begge møter til samtale, skal den av paret som henvendte seg først regnes som primærklient og dennes partner regnes som viktigste samtalepartner. Hvis den som henvender seg er barn under 18 år, skal han/hun regnes som primærklient og eventuelle foreldre eller andre som deltar i samtaler regnes som samtalepartner(e). Hvis mor/far henvender seg i forbindelse med en sak som for eksempel omhandler rusproblematikk hos barn, skal mor/far registreres som primærklient og barn viktigste samtalepartner. Omtales også som hovedklient.

Temaer i samtalene: Primærklientens viktigste ønske med kontakt med familievernkontoret registreres. Det registreres også hvilke tema som har vært drøftet i behandlingssamtalene i løpet av året. Fra og med 2013 er det 18 ulike tema som kan registreres.

Hovedtema: Fra og med 2013 er det samlet data om hovedtema for familievernsakene. Det er saksbehandler som velger ut hovedtema, basert på hva det har vært mest fokus på i saken sett fra saksbehandlers synspunkt. I utarbeidingen av hovedtemaer er det bl.a. lagt vekt på barns egne problemstillinger, i de tilfeller hvor barn er deltakere i sakene.

Årsak til å oppsøke familievernkontoret: Etter omleggingen av statistikken i 2013 er antall kategorier for årsak til henvendelsen redusert til fire hovedkategorier, basert på hva hovedklienten oppgir som grunn til å ta kontakt. I stedet samles det mer detaljert informasjon over det som oppgis som hovedtema for sakene.

Hovedtiltak i behandlingen: Her skal den behandlingsform terapeuten mener har vært mest sentral i saken registreres. Dette skal ses i forhold til hvem som har vært involvert i samtalene. Selv om klienten oppgir et tema tilknyttet partner som viktigste grunn for henvendelsen, kan hovedtiltaket være individdualsamtale.

Ansatte: Alle ansatte i den statlige regionale familieverntjeneste skal registreres, både heltids- og deltidsansatte, fagpersonell, kontorpersonell og administrativt personell. Deltidsansatte skal regnes om til heltidsansatte. I forbindelse med vikariater er det vikarens utdanning som registreres, ikke utdanning til den som er permittert. Denne definisjonen er endret fra og med 2013. Se info om årsverk.

Årsverk: Fra og med 2013 er det ny definisjon av årsverk i familievernstatistikken. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær tilsvarer summen av antall heltidsjobber (arbeidsforhold) og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber, eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon.

Sysselsetting målt i avtalte årsverk eksklusive lange fravær:

Avtalte årsverk eksklusive lange fravær er beregnet av SSB som summen av antall heltidsansatte (arbeidsforhold) og deltidsansatte omregnet til heltidsansatte, eksklusive årsverk tapt på grunn av legemeldt sykefravær og foreldrepermisjon. Årsverk beregnes som prosentandel av vanlig hel stilling (37,5 timer pr uke). Dette gjøres med utgangspunkt i den avtalte arbeidstiden på referansetidspunktet som er tredje uke i november i statistikkåret, og det antas at dette er representativt for hele året. Antallet avtalte årsverk eksklusive lange fravær vil ikke være identisk med de faktisk utførte årsverkene siden statistikken ikke fanger opp overtidsarbeid, egenmeldt sykefravær, ferie og andre avvik fra avtalt arbeidstid utover legemeldt sykefravær og fødselspermisjoner. For sysselsatte personer med flere arbeidsforhold i staten i referanseuken, beregnes årsverk eksklusive lange fravær for hvert arbeidsforhold og legges til hver av de statlige virksomhetene hvor personen er ansatt.

Statistikken over årsverk i familievernet inkluderer alle statlig kontrollerte foretak og ideelle organisasjoner i næring 88.992.

Kliniske grupper: Med kliniske grupper menes grupper opprettet ved familievernkontorene, med et behandlingsformål. Deltakerne i gruppene har klientstatus. Dette til forskjell fra kurs og grupper arrangert for publikum, som inngår i en del av familievernkontorenes utadrettede virksomhet.

Utadrettet virksomhet: Alle tiltak familievernkontoret har iverksatt i løpet av oppgaveåret skal regnes med. Det skal registreres hvor mange tiltak kontoret har iverksatt i løpet av oppgaveåret, samt hvor mange timeverk det er benyttet i alt. Utadrettet virksomhet er; Grupper for publikum, Samlivskurs, Andre tiltak mot publikum, Undervisning / veiledning av studenter, Veiledning / konsultasjon av hjelpeapparatet, Kurs/ undervisning for hjelpeapparat, Informasjon i media.

Lovpålagt mekling ved samlivsbrudd: Alle foreldre med felles barn under 16 år er pålagt å mekle ved separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven) og ved samboerbrudd (barneloven). Meklingens formål er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet skal bo fast. Det legges vekt på "barnets beste"-prinsippet. En times mekling er obligatorisk, og det kan tilbys opp til syv timers gratis mekling. Unntak fra denne regelen er foreldre fritatt fra å møte til mekling ved separasjon med hjemmel i «tvingende grunner» i meklingsforskriftens § 7 annet ledd.

Meklingssak: Her registreres antall meklingssaker som er avsluttet i oppgaveåret av offentlig godkjente familievernkontorer og eksterne meklere etter ekteskapsloven og barneloven. Det vil si at meklinger startet på slutten av året, men ikke er avsluttet, kommer med i statistikken påfølgende år. Avsluttede meklinger omtales som meklinger. Det er obligatorisk mekling for foreldre med felles barn under 16 år, ved skilsmisse/separasjon (ekteskapsloven) og ved samboerbrudd (barneloven). Foreldre med felles barn under 16 år må også møte til mekling før det den kan bli reist sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og om samværsrett. Dette registres i meklingsstatistikken som Saksanlegg etter barneloven/ Foreldretvist. Retten kan vise foreldrene tilbake mekling. Dette registres da som mekling tilbakesendt fra retten i meklingsstatistikken. Fra og med 2019 publiseres det også tall for mekling etter flytting.

Formålet med mekling er at foreldre skal komme fram til en avtale om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsrett. Her legges det vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna. En times mekling er obligatorisk, og det kan tilbys opp til syv timers gratis mekling.

Meklere: Familievernkontor og eksterne meklere. Fylkesmannen har ansvar for at det finnes et kvalifisert meklingsapparat, og bestemmer hvem som skal gis meklingsbevilling. Meklingsbevilling gis til navngitt person, og er knyttet til den stilling og arbeidssted vedkommende har.

Mekling for foreldre utøves av fagpersoner ansatt ved offentlig godkjente familievernkontor. I tillegg utføres mekling av eksterne meklere, som har fått meklingsbevilling. Eksterne meklere er fagpersoner ansatt i offentlig helse- og sosialinstanser eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (f.eks. sosionom, barnevernspedagog, psykolog, helsesøster), prest eller forstander i registrerte trossamfunn, samt privatpraktiserende psykolog, psykiater eller advokat.

Følgende personer kan godkjennes som mekler:

a) Fagperson tilsatt ved offentlig godkjent familievernkontor

b) Prest i offentlig kirkelig stilling eller prest/eventuelt forstander i registrert trossamfunn

c) Fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans eller ved pedagogisk-psykologisk tjenestekontor

d) Ved behov kan det gis meklingsbevilling til privatpraktiserende psykolog, psykiater eller advokat. På Svalbard kan det også gis meklingsbevilling til andre personer som finnes egnet.

Ikke relevant

Navn: Familievern

Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

12. oktober 2023

Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

Familievernsstatistikken publiseres på kontornivå, fylkesnivå og regionsnivå.

Årlig. Endelige tall publiseres vanligvis i september/oktober.

Ikke relevant

Dataene fra innsamlingen lagres hos seksjon for levekårsstatistikk frem til 2017, og deretter hos Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk. Seksjon for offentlige finanser har ansvar for regnskapstallene. Overlevering av data utover det som er publisert skjer etter avtale inngått mellom fagdepartementet (BLD) og SSB.

Familievernkontorene har vært et tilbud til familier og enkeltpersoner med behov for rådgivning og behandling i forbindelse med problemer og kriser siden 1958. I dag finnes det 41 familievernkontor.

I 1990 ble det overordnede ansvaret for familievernet overført fra Helsedirektoratet til Barne- og familiedepartementet (BFD). I 1998 ble Lov om familievernkontorer innført, og i den forbindelse overførte BFD forvaltningsansvaret av tjenesten til fylkeskommunen. I samme periode henvendte BFD seg til Statistisk sentralbyrå (SSB) og arbeidet med familievernstatistikken startet. I forbindelse med den statlige overtagelsen av familievernet i 2004 ble forvaltningsansvaret overført til det nye Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forut for at fylkeskommunene fikk forvaltningsansvaret var familievernkontorene drevet enten av det offentlige (Offentlige Familievernkontorers Organisasjon) eller av kirken (Kirkens Familievern). Forvaltningsstrukturen var i den tiden ikke standardisert, og gav kontorene ulike rammebetingelser, noe som igjen har medførte at innholdet i tjenesten har variert over tid og i forhold til eierstruktur. Disse forholdene var medvirkende til at Barne- og familiedepartementet ønsket en gjennomgang og omlegging av tjenesten. Selv etter den statlige overtagelse skilles det i familievernet mellom offentlige og kirkelige familievernkontorer. De kirkelige kontorene er selvstendige enheter med driftsavtale med regionene.

Familier og par er familievernets viktigste målgruppe, men også enkeltpersoner kan henvende seg for hjelp. Familievernkontorets oppgaver beskrives i lovgrunnlaget som klinisk virksomhet/saksbehandling, forebyggende virksomhet og mekling ved skilsmisse/separasjon.

Obligatorisk mekling i forbindelse med separasjon eller skilsmisse for alle gifte foreldre med felles barn under 16 år ble innført 1. januar 1993. Det er også obligatorisk mekling for foreldre som vil prøve spørsmål om forelderansvar, daglig omsorg eller samvær for fylkesmannen eller domstolen. Fra og med 2007 ble mekling obligatorisk også for samboere med felles barn under 16 år som flytter fra hverandre. Familievernet står for den største delen av meklingene, men også andre instanser i fylkene kan utføre meklinger. Fylkesmannen har til og med 2007 ført kontroll med meklingene, mens dette ansvaret fra 2008 ligger hos Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Meklingsstatistikken forsøker å belyse omfanget av tjenesten, bruk av familievernkontor og eksterne meklere, tidsbruk, ventetid, og antall timer som benyttes. Samtidig er det ønskelig å gi departement, direktorat og fylke styringsrelevant offisiell statistikk.

Meklingsstatistikken ble fra og med statistikkåret 2007 og tom. statistikkåret 2013 publisert på eget område. Fra og med statistikkårgang 2014 publiseres meklinger igjen under statistikk for familievern.

Viktigste brukere av familievernstatistikken vil være Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, statlige styringsorganer, forskningsinstitusjoner, presse og studenter. Statistikken kan benyttes som styringsinformasjon innenfor offentlig planlegging, utdanning og samfunnsdebatt.

Ikke relevant

Statistikken inngår som en del av statsregnskapet.

Familievernet arbeider også med mekling for foreldre. Meklingsstatistikken ble fra og med statistikkåret 2007 og tom. statistikkåret 2013 publisert på eget område. Meklinger i familievernet. Fra og med statistikkårgang 2014 publiseres meklinger igjen under statistikk for familievern.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2. Lov om familievernkontorer av 19. juni 1997 nr. 62 § 8.

Formål med mekling går fram av § 26 i lov 4. juli 1991 nr 47 om ekteskap (ekteskapsloven) og § 52 i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven).

Ikke relevant

Familievernets individstatistikk bygger på opplysninger fra alle saker familievernkontorene har arbeidet med i løpet av rapporteringsåret, både offentlige og kirkelige familievernkontor. Statistikken inneholder opplysninger om hvem som henvendte seg til familievernkontoret, hva klienten oppgav som viktigste grunn for kontakten og hvilke temaer som berøres i løpet av sakens gang.

Statistikken over personal i familievernet er summarisk og registrerer ansatte ved familievernkontorene etter utdanning, samt ubesatte stillinger. Årsverk og ubesatte stillinger gir et bilde av situasjonen per 31. desember. Denne definisjonen er endret fom. 2013. Se definisjonen av årsverk.

Statistikk over meklinger er laget på bakgrunn av alle meklingssaker familievernkontor og eksterne meklere har jobbet med og avsluttet i løpet av rapporteringsåret. Statistikken innholder opplysninger om hvor mange meklinger som er avsluttet i løpet av året, årsak til mekling og hvilken lov som er benyttet, hvor lang tid det har tatt fra henvendelse til meklingsstime, samt hvor lang tid som er brukt på en meklingssak Fra og med 2014, publiseres det også statistikk over barns deltakelse ved meklingssaker, avtaleinngåelser og bekymringsmelding sendt barnevernet.

Statistikken bygger på oppgaver fra familievernkontorene i den enkelte region. Oppgavene inneholder opplysninger om hver enkelt sak som registreres ved familievernkontoret i løpet av statistikkåret etter retningslinjene i lov om familievernkontorer. I tillegg inneholder oppgavene opplysninger om ansatte i tjenesten og tjenestens utadrettede virksomhet. Innsamlingen skjer ved årlig innsending av elektroniske data. Regnskapstall rapporteres fra Bufdir til seksjon for offentlige finanser.

Meklingsstatistikken til og med 2007 bygger på oppgaver fra fylkesmannen i det enkelte fylke. Fra og med 2008 er det regionskontorene i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har overtatt denne oppgaven. Oppgavene inneholder opplysninger om alle meklinger foretatt ved familievernskontorene og de eksterne meklerne. Dataene som rapporteres inn er aggregert på basis av Bufdirs data fra familievernkontorene og data fra de eksterne meklerne.

Statistikken baseres på fulltelling fra oppgavegiverne.

Tjenesterapportering skjer ved bruk av elektroniske skjemaer og filluttrekk. Klientstatistikken rapporteres som filluttrekk fra familievernkontorenes fagsystem. Personellopplysningene ble tidligere rapportert ved hjelp av elektroniske skjemaer fra familievernkontorene. Fra og med 2015-årgangen har årsverk A-ordningen som datakilde. Regnskapstall rapporteres fra Bufdir til seksjon for offentlige finanser.

Klientstatistikken blir før innsending kontrollert ved hjelp av et kontrollprogram som ligger tilgjengelig på SSBs internettsider. Etter mottak av fil kjøres kontrollprogram også i Statistisk sentralbyrå. Foreløpige tabeller med hovedtall, og feilliste, sendes til det enkelte familievernkontor. Familievernkontorene sjekker at data stemmer. Feillistene besvares og returneres til SSB for revisjon, som utføres før endelig publisering. Etter at SSB har mottatt dataene gjennomføres nye kontroller. Oppretting av eventuelle merknader skjer i samråd med oppgavegiver.

Dataene publiseres på to nivåer, som grunnlagsdata og nøkkeltall. Grunnlagsdata beregnes i stor grad ved å telle opp antall saker med en angitt egenskap. Nøkkeltall er forholdstall laget ved hjelp av grunnlagsdataene.

Meklingsrapportering skjer ved bruk av elektroniske skjemaer og filuttrekk.

Statistisk sentralbyrå mottar ett skjema fra hvert fylke for meklinger gjennomført av eksterne meklere. I tillegg mottar SSB et filuttrek for meklinger gjennomført ved familievernkontor.

De elektroniske skjemaene og filuttrekket som benyttes til meklingsstatistikken inneholder en rekke kontroller. Etter at SSB har mottatt dataene gjennomføres nye kontroller, og sjekk av tall. Oppretting av eventuelle feil i rapporteringen skjer i samråd med de som har sendt inn skjema.

Fra og med 2019 har Bufdir endret praksis for innrapportering av meklingssaker. Fra omleggingen av meklingsstatistikken 2014 og frem til 2019 forekommer det manglende samsvar mellom delsummer og totalsum i flere av meklingstabellene. Fra og med 2019 summeres delsummene opp til totalsummen for hver enkelt av de berørte tabellene. Dette gjelder statistikkbanktabell 10936, 10937, 10938 og 10939. Tabell 10937 gir riktig totaltall for meklinger.

Problemet med disse summene har utgangspunkt i at informasjonen som SSB begynte å publisere ny statistikk på i 2014 (barns deltakelse ved meklingssaker, avtaleinngåelser og bekymringsmelding sendt barnevernet), er opplysninger som, av juridiske hensyn, ikke skal være knyttet opp mot opprinnelig sak. Om det blir foretatt endringer i opplysningene i etterkant, f.eks. sletting av opprinnelig sak, vil ikke dette medføre sletting av opplysninger som gjelder barns deltagelse, bekymringsmelding og resultat av mekling. Dermed får vi ulike totaltall for tabeller som inneholder disse "nye" variablene. Dette har dessverre ikke SSB mulighet til å forhindre, så lenge opplysningene ikke kan kobles mot opprinnelig sak.

I 2020 medførte covid-19-situasjonen at flere foreldre fikk innvilget mekling uten oppmøte. Disse oppmøteløse meklingene er ikke inkludert i totaltall for mekling for 2020. I løpet av 2020 ble det gjennomført 1 510 meklinger uten oppmøte ved familievernkontorene. Et fåtall (om lag 200) oppmøteløse meklinger ble også gjennomført av eksternt oppnevnte meklere. Disse tallene må legges til totaltallet, for å få antall meklinger i alt for 2020-årgangen.

Ikke relevant
Ikke relevant

Tidligere fylkeskommunalt barne- og familievern ble overtatt av staten fra 1. januar 2004. På grunn av at data nå rapporteres på regionsnivå i stedet for på fylkesnivå, vil vi få et tidsseriebrudd fra 2004. Data på fylkesnivå fra tiden før 2004 er fortsatt tilgjengelig i KOSTRA og områdets hjemmeside. Sammen med det første publiseringsåret for statistikken (2004-publiseringen) vil tjenestedata for 2003 være aggregert opp på regionsnivå. For regnskapsdata skyldes tidsseriebruddet forskjellige føringsprinsipper i statlige og kommunale regnskap (henholdsvis kontantprinsippet og anordningsprinsippet).

Fra og med 2007 er mekling pålagt også der samboere med felles barn under 16 år flytter fra hverandre. Det ble en omlegging av meklingsstatistikken dette året, og i denne forbindelse ble det opprettet et eget område for publisering av meklingsstatistikken: Meklinger i familievernet http://www.ssb.no/meklingfam/

Fra og med 2008 er ansvaret for meklinger overført fra fylkesmennene til regionene.

Fra og med 2014 publiseres igjen meklingsstatistikken som en del av familievernstatistikken.

Det er gjennomført en omlegging av familievernstatistikken fra og med publiseringen av tall for 2013. Det samles dermed inn ny informasjon om hovedtema for samtalene, klientgrupper i familievernet og årsverk i familievernet. Årsverk hentes fra SSB’s registre, og samles derfor ikke lenger inn vha. skjema som tidligere. Dette har medført en ny definisjon av årsverk fra og med 2013-tallene. For utadrettet virksomhet i familievernet hentes data fom. 2013 inn som filuttekk fra familievernkontorenes fagsystem, i stedet for som elektronisk skjema.

Det er gjennomført en omlegging av meklingsstatistikken fom. statistikkårgang 2014. Det samles inn ny informasjon om barns deltakelse ved meklingssaker, avtaleinngåelser og bekymringsmelding sendt barnevernet.

For Statistisk sentralbyrå er det vanskelig å finne frem til visse typer feil, blant annet der tallet på familievernsaker og/eller timeforbruk er for lavt eller for høyt. I disse tilfellene må kontorene selv, på grunnlag av det ureviderte tabellmaterialet som sendes til kontorene etter innrapportering, ta kontakt med SSB for oppretting av feil.

I enkelte av statistikkoppgavene kan det være spørsmål som ikke er fylte ut, eller opplysninger som er unøyaktige eller står i strid med hverandre. Opplysninger som ikke er oppgitt til Statistisk sentralbyrå vil i statistikken publiserer som Uoppgitt. Det vil selv etter at kontrollarbeidet er slutt, kunne være feil i deler av det materialet som statistikken bygger på. Ved endelig publisering er tallene kontrollert både av kontorene selv og SSB.

For meklingsdata, er det et kontroller i elektroniske skjema og filuttrekket som leveres til Statistisk sentralbyrå, og tallene sjekkes mot hverandre slik at summeringer og totaltall stemmer. Der det er feil tar SSB kontakt med regionskontaktene i Bufetat, og retter opp.

Fra og med 2019 har Bufdir endret praksis for innrapportering av meklingssaker. Fra omleggingen av meklingsstatistikken 2014 og frem til 2019 forekommer det manglende samsvar mellom delsummer og totalsum i flere av meklingstabellene. Fra og med 2019 summeres delsummene opp til totalsummen for hver enkelt av de berørte tabellene. Dette gjelder statistikkbanktabell 10936, 10937, 10938 og 10939. Tabell 10937 gir riktig totaltall for meklinger.

Problemet med disse summene har utgangspunkt i at informasjonen som SSB begynte å publisere ny statistikk på i 2014 (barns deltakelse ved meklingssaker, avtaleinngåelser og bekymringsmelding sendt barnevernet), er opplysninger som, av juridiske hensyn, ikke skal være knyttet opp mot opprinnelig sak. Om det blir foretatt endringer i opplysningene i etterkant, f.eks. sletting av opprinnelig sak, vil ikke dette medføre sletting av opplysninger som gjelder barns deltagelse, bekymringsmelding og resultat av mekling. Dermed får vi ulike totaltall for tabeller som inneholder disse "nye" variablene. Dette har dessverre ikke SSB mulighet til å forhindre, så lenge opplysningene ikke kan kobles mot opprinnelig sak.

Grunnet covid-19-situasjonen, ble det ved et hastetiltak innført fritak for oppmøte til mekling i 2020 (Se tekstboks for «Meklinger uten oppmøte»). I løpet av 2020 ble det gjennomført 1 510 meklinger uten oppmøte ved familievernkontorene, og om lag 200 oppmøteløse meklinger ble gjennomført av eksterne meklere. Det totale antallet avsluttede meklinger i 2020 var dermed anslagsvis 19 700.

Fulltelling, ikke relevant.

Ikke relevant

Kontakt