Prisindeks for nye boliger

Oppdatert: 29. mai 2024

Neste oppdatering: 23. august 2024

Endring i prisindeks for nye boliger fra samme kvartal året før
Endring i prisindeks for nye boliger fra samme kvartal året før
1. kvartal 2024
2,1
%
Prisindeks for nye boliger
Prisindeks for nye boliger
1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
Prisindeks (2015=100)
Alle boligtyper154,7154,5152,5157,4157,9
Eneboliger135,5143,2145,0149,8150,4
Flerbolig164,6160,4156,7162,5161,9
Prosentvis endring av indeks fra samme kvartal året før
Alle boligtyper5,65,70,56,72,1
Eneboliger4,810,25,49,011,0
Flerbolig6,03,9-1,55,7-1,6
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 4. juni 2024.

Arealbegrepet som benyttes er boligens bruksareal, dvs. areal innenfor omsluttende vegger, i henhold til Norsk standard NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger.

Flerboliger:

Prisen er det kjøper må betale for en ny flerbolig, inkludert tomtekostnader. Merverdiavgiften er inkludert i prisen. For borettslagsboliger legges andelen av fellesgjelden til prisen.

Måletidspunktet er ved kontraktsinngåelse.

Landets kommuner er delt inn i 4 prissoner i henhold til kommunes kvadratmeterpris.

Eneboliger:

Prisen er det kjøper må betale for en ny enebolig, ekskludert tomtekostnader. Merverdiavgiften er inkludert i prisen.

Måletidspunktet er det kvartalet eneboligen blir tinglyst.

Landets kommuner er delt inn i 5 prissoner i henhold til kommunes kvadratmeterpris.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:
Kvadratmeterprisen er beregnet ved å dividere salgssummen (med og uten tomt) på bruksarealet.

Flerbolig er fordelt på to boligtyper:

  • Småhus som omfatter rekkehus, kjedehus, atriumhus, tomannsbolig, terrassehus og andre småhus og toetasjes boligblokker.
  • Blokkleiligheter er boliger i boligblokker med to etasjer eller mer.

Enebolig omfatter enebolig, enebolig med hybel- eller sokkelleilighet og våningshus.

Bygningstype følger klassifiseringen i Matrikkelen.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris:

Landsdel: Det beregnes gjennomsnittlig kvadratmeterpris per landsdel

Storby: Det beregnes gjennomsnittlig kvadratmeterpris for de største byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Navn: Prisindeks for nye boliger.
Emne: Priser og prisindekser.

23. august 2024

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Nasjonalt nivå

Frekvens: Kvartalsvis.

Aktualitet: Statistikken publiseres om lag 60 dager etter kvartalets utløp. Referansetidspunkt: 2015=100

Prisindeksene for nye flerboliger og nye eneboliger vektes sammen til en prisindeks for nye boliger. Denne rapporteres til Eurostat i tråd med forordning vedrørende etablering av boligprisindekser. Prisindeks for nye boliger og prisindeks for brukte boliger vektes videre sammen til en total boligprisindeks som også rapporteres til Eurostat.

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.

Prisindeks for nye flerboliger ble første gang publisert i 2015, med en tidsserie tilbake til 1. kvartal 2011. Prisindeks for nye eneboliger har tall tilbake til 1. kvartal 1989 og lages på oppdrag for Finans Norge.

Prisindeksene er viktige indikatorer for boligprodusenter, finansinstitusjoner, myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, byggenæringen, media og andre som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger. Boligprisindeksene brukes også for internasjonal sammenligning.

Forsikringsselskapene benytter prisindeks for nye eneboliger til å justere beregningsgrunnlaget for boligforsikring.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Prisindeksen for nye flerboliger er ikke helt sammenlignbar med prisindeks for nye eneboliger, ettersom nye eneboliger måler prisen på tinglysningstidspunktet, mens nye flerboliger måler prisen på salgstidspunktet. Salgstidspunktet kan være når som helst i byggeprosessen, ofte før byggingen starter.

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792.

Flerboliger:

Populasjonen er alle nye flerboliger som selges det aktuelle kvartalet.

Eneboliger:

Populasjonen er alle eneboliger som er tinglyst i det aktuelle kvartalet. Samme datagrunnlag brukes i utregningen av gjennomsnittlig kvadratmeterpriser for nye eneboliger.

Flerboliger:

Data innhentes fra et utvalg boligprodusenter og eiendomsutviklere. Det er først og fremst de største virksomhetene som er med, målt i omsetning.

Eneboliger:

Data innhentes fra matrikkelen og grunnboken. Matrikkelen inneholder alle ferdigstilte bygg. Grunnboken inneholder prisopplysninger, både boligens salgspris og tomteverdi.

Datainnsamling

Flerboliger:

Opplysningene leveres via Altinn. Oppgavegiverne mottar forespørsel om rapportering ved utgangen av kvartalet og har en svarfrist på ca. 25 dager.

For kommuner som mangler observasjoner, hentes observasjoner fra rapporter fra Eiendomsmeglerbransjen (Finn.no) dersom det finnes. De velges ut etter byggeår på boligen.

Eneboliger:

Data innhentes elektronisk fra grunnboken og matrikkelen. Fra og med 1. kvartal 2020 er det ingen egen skjemaundersøkelse knyttet til denne statistikken.

Editering og beregninger

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Flerboliger og eneboliger:

Ekstremverdier sjekkes og fjernes om de er over/under en viss grenseverdi.

Prisindeksene beregnes ved hjelp av hedonisk metode og med bruk av multivariabel regresjonsanalyse. Den avhengige variabelen i regresjonsanalysen er pris og forklaringsvariablene er for:

  • Flerbolig: størrelse på boligen, geografisk beliggenhet, boligtype, boligens eieform, om garasje er inkludert i prisen, hvilken etasje leiligheten ligger i (for blokkleiligheter).
  • Enebolig: størrelse på boligen, geografisk beliggenhet, om boligen har flere boenheter (utleiedel), antall rom, wc og bad.

Priskoeffisientene revideres hvert år med regresjonsanalyser basert på de to siste årenes datagrunnlag. Det gir et bredere datagrunnlag til å beregne priskoeffisientene og det antas at regresjonskoeffisientene er konstante over denne perioden.

Prisindeks for nye boliger i alt er et aggregat som er vektet sammen av prisindeks for nye eneboliger og prisindeks for nye flerboliger.

Indeksene beregnes som en kjedet indeks med årlige lenker. Basis skiftes i 1. kvartal, med foregående år som nytt basisår.

Kvadratmeterpriser:

Kvadratmeterpris og bruksareal sjekkes for ekstremverdier og fjernes om de er over/under en viss grenseverdi.

Det beregnes gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for nye eneboliger. Datagrunnlaget er det samme som blir brukt i utregningen av prisindeks for nye eneboliger. Kvadratmeterprisen er beregnet ved å dividere salgssummen (med og uten tomt) på bruksarealet.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Flerboliger:

Indeksserien går tilbake til 1. kvartal 2011 og det er benyttet samme beregningsmetode hele perioden. Det finnes også en tidsserie for prisindeks for nye flerbolighus fra og med 1. halvår 2000 til og med 1. halvår 2008. Denne baserte seg på boligprodusentenes lånesøknader til Husbanken i forbindelse med oppføring av nye flerbolighus. Indeksen opphørte pga. betydelig nedgang i antallet lånesøknader.

Eneboliger:

Indeksserien går tilbake til 1989. Fra og med 1. kvartal 2021 baseres indeksen på tinglysing- og matrikkel-data. Tidligere var indeksen basert på data fra skjemaundersøkelse.

Endringene beskrives nærmere i dette dokumentasjonsnotatet.

Kvadratmeterpriser for nye eneboliger:

Kvadratmeterprisene for nye eneboliger i tabell 13500 erstatter den avslutta tabellen 03364. Tabell 03364 ligger under avslutta tidsserier.

Fra og med 2021 er hovedkilden for beregning av kvadratmeterpriser endret fra skjemaundersøkelse til registerdata fra matrikkelen og grunnboken. Endringene i datagrunnlaget medfører bl.a. at populasjonen i mindre grad omfatter selvbyggere, noe som igjen kan medføre en økning i prisnivået.

Kvadratmeterprisen beregnes på grunnlag av det totale bruksarealet. I den avslutta serien ble det brukt areal av primære rom (P-ROM) i utregningen av kvadratmeterprisen. P-ROM måles som primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse. Boder, tekniske rom, garasjer, felles trapperom og liknende regnes ikke som P-ROM. P-ROM ble estimert ut ifra bruksarealet, basert på tilgjengelige data om forholdet mellom P-ROM og bruksareal (faktoren 0,7999). Denne endringen er med på å senke prisnivået i og med at arealet vi nå bruker er større enn tidligere.

Disse endringene gjør at dagens kvadratmeterpriser for nye eneboliger ikke er direkte sammenlignbare med kvadratmeterprisene for nye eneboliger i den avslutta tidsserien.
Videre er det noe færre observasjoner som ligger til grunn. Dette gjøre at tallene ikke kan presenteres på fylkesnivå som før, men erstattes av en landsdelstabell.

Flerboliger:

Virksomheter som har prisinformasjon for salg av nye flerboliger i Norge kan forekomme innen flere næringer. Det kan være samarbeid på tvers av virksomheter, og det kan være virksomheter som opprettes i forbindelse med et byggeprosjekt. Ettersom boligene på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen ikke alltid har et unikt bolignummer, kan ikke dobbelttellinger utelukkes.

Virksomheten kan oppgi feil opplysninger, og det kan forekomme feil i forbindelse med den videre bearbeidingen av grunnlagsdataene. Observasjoner med usannsynlige ekstremverdier blir imidlertid gjennomgått.

I skjemabaserte undersøkelser vil det være et visst frafall. Det totale frafallet i denne undersøkelsen er som regel på under 5 prosent. Konsekvensene av dette frafallet vurderes som ubetydelig. Det kan også forekomme partielt frafall, dvs. at noen av opplysningene ikke fylles inn. Som regel kontaktes da virksomheten.

Andelen av den totale populasjonen som dekkes av utvalget anslås til å variere fra mellom 22 prosent til 36 prosent i perioden 2011 til 2014. Dette er imidlertid et usikkert tall ettersom vi ikke vet eksakt hvor mange nye boliger som omsettes per kvartal.

Eneboliger:

Observasjoner med usannsynlige ekstremverdier, for eksempel feilregistrering i matrikkel blir gjennomgått og eventuelt fjernet.

På grunn av registreringsforsinkelse i Matrikkelen vil ikke alle eneboligene, som er fullført i statistikkvartalet, komme med i statistikken. I 2020 var gjennomsnittlig registreringsforsinkelse 0,7 måneder. Kommunene kan gjøre feil ved innregistrering av data til matrikkelen. Enkelte kommuner følger ikke alltid gjeldende regler for registrering til Matrikkelen. Det kan forekomme at bygninger er feilklassifisert, dvs. at en enebolig har fått tildelt en annen bygningstype i registeret. Disse eneboligene vil vi ikke få med i beregningene. Det kan også forekomme at andre bygninger blir feilklassifisert som eneboliger.

Opplysninger oppgitt i forbindelse med tinglysing av fast eiendom antas å være pålitelige. Feilklassifisering av for eksempel type eiendom og type bolig kan imidlertid forekomme.
Det kan forekomme en viss forsinkelse i registrering av tinglysninger. Eneboliger som er registrert ferdigstilt i et kvartal og ikke tinglyses før 4-5 uker etter kvartalets utløp vil ikke bli med i beregningen.

Ikke relevant

Kontakt