Kvalitet i offisiell statistikk

Offisiell statistikk skal beskrive virkeligheten og tallfeste det brukerne er interessert i. Den skal produseres og publiseres så raskt at den er aktuell for viktig beslutninger. Brukerne skal ha tillit til statistikken. Systemet for kvalitetssikring av norsk offisiell statistikk er basert på kvalitetskrav i statistikkloven og i Retningslinjer for europeisk statistikk.

Kvalitetskrav

Statistikkloven
Statistikkloven legger rammene for norsk offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrås ansvarsområde.
Retningslinjer for europeisk statistikk
Retningslinjer for europeisk statistikk er et felles rammeverk for kvalitet i den offisielle statistikken i hele Europa.
Internasjonale rammeverk for kvalitet i offisiell statistikk
Gjennom internasjonalt samarbeid er det utviklet flere rammeverk offisiell statistikk må forholde seg til.

Hvordan jobber vi med kvalitet i offisiell statistikk?

Prosessmodell for statistikkproduksjon
FNs prosessmodell beskriver og definerer prosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk.
Metoder i offisiell statistikk
Offisiell statistikk blir produsert ved hjelp av en rekke statistiske metoder. Her kan du lese om noen av disse metodene, som spørreskjema og sesongjustering.
Anbefalte kvalitetsindikatorer i offisiell statistikk
Kvalitetsindikatorer kan brukes til å måle og overvåke kvalitet i statistikkproduksjonen.
Metodenettverk
SSB organiserer og deltar i et metodenettverk. I nettverket deles erfaringer og informasjon for å bedre kvaliteten i offisiell statistikk.
Standard klassifikasjoner
Standarder bidrar til å sikre kvalitet i statistikkene og gjør det enklere å dele og sammenligne data. Standardene SSB bruker, er samlet i Klass, et eget system for klassifikasjoner og kodelister.
Prinsipper for kommunikasjon og formidling
Hovedprinsippene for SSBs kommunikasjon og formidling er åpenhet, tilgjengelighet, forståelighet og uavhengighet samt konfidensialitet.