Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Ny strømprisrekord i 1. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022. Fratrukket strømstøtten ble likevel den totale prisen husholdningene måtte betale betydelig lavere enn i 4. kvartal 2021.

Tredje største handelsoverskudd noensinne

Eksportverdien i april 2022 var 93,6 prosent høyere enn samme måned året før. Eksportinntektene var noe lavere enn rekordmåned mars, men handelsoverskuddet på 92,6 milliarder kroner er likevel svært høyt.

Gjeninnhenting i norsk økonomi i 1. kvartal 2022

Etter smitteverntiltakene ble opphevet økte BNP for Fastlands-Norge i faste priser 1,0 prosent i mars. Prisvekst på råolje og naturgass ga stort overskudd på handelsbalansen og en betydelig oppgang i BNP i løpende priser.

Videreutvikling av modellen for regionale befolkningsframskrivinger

Denne rapporten beskriver to utviklingsarbeider som er blitt gjennomført på prosjektet ’Regionale befolkningsframskrivinger’ i etterkant av en større omlegging av modellen i 2019.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Utenrikshandel med varer
  2. Elektrisitet
  3. Elektrisitetspriser
  4. Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg
  1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
  2. Hagebruksavlingar
  3. Nasjonalregnskap
  4. Trafikkulykker med personskade

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no