Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Monitor for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området

Arbeidsinnvandrere tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse og bidrar til å dekke arbeidskraftsmangler i flere sektorer. Norge har historisk sett hatt arbeidsinnvandring fra langt tilbake i tid. I denne rapporten ser vi nærmere på arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS og deres familietilknyttede.

Økonomiske levekår for arbeidsinnvandrere som ble bosatt i Norge i årene 2004-2018

Dette notatet belyser de økonomiske levekårene til ikke-nordiske arbeidsinnvandrere som ble bosatt i årene 2004-2018, og har fortsatt å bo i Norge i årene etter. Vi følger arbeidsinnvandrernes husholdnings-inntekter fra bosetting og fram til og med 2020

Flere menn med alderspensjon og lavinntekt

I perioden fra 2015 til 2020 har andelen alderspensjonister med lavinntekt holdt seg forholdsvis stabil. Samtidig er andelen kvinner med alderspensjon og lavinntekt redusert med 0,9 prosentpoeng mens andelen menn med lavinntekt har økt.

1 av 5 bor alene

Ved inngangen til 2022 bodde 1 027 900 personer alene, som tilsvarer 19,1 prosent av befolkningen. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med året før, da antallet aleneboende for første gang bikket 1 million.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Alderspensjonister
  2. Familier og husholdninger
  1. Sammenlikning av prisnivå i Europa
  2. Uføretrygdede
  3. Varehandelsindeksen
  4. Varekonsumindeksen
  1. Økonomisk sosialhjelp
  2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no