Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Feil gir lavere tall for grensehandel i 2. kvartal

Det er oppdaget en feil i beregningen av grensehandelstallene. Beløpet nordmenn grensehandlet for i 2. kvartal 2022 er justert ned fra 3,6 milliarder kroner til 2,2 milliarder kroner. Antall handleturer i 2. kvartal er justert ned fra 2,3 millioner til 1,3 millioner.

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 39 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 65,67 kr/kg, ein auke på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

Teknologisk framgang og ressursforbannelse

Ressursforbannelse er en potensiell trussel for alle land som baserer seg på eksportinntekter fra store mengder naturressurser slik som fossile brensler.

Høy sysselsetting blant unge med høyere utdanning

Sysselsettingsgraden blant unge voksne med en universitets- og høgskoleutdanning var høyere i Norge enn noe annet OECD-land i 2021.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Eksport av laks
  2. Banker og kredittforetak
  1. Renter i banker og kredittforetak
  2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  3. Aksjer og kapitalutdelinger
  4. Overnattingar

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no