CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

KORONAKRISEN

Hvordan påvirker Covid-19 Norge?

Se statistikken

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Slik har koronapandemien påvirket norsk økonomi

Beregninger SSB har gjort for koronakommisjonen viser at BNP for Fastlands-Norge i 2020 ble 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, lavere enn ventet før pandemien traff.

Norsk, svensk og dansk økonomi gjennom koronaåret 2020

Norge, Sverige og Danmark hadde noe ulik smittevernstrategi i møtet med koronapandemien. Likevel ble den økonomiske utviklingen i de tre landene forholdsvis lik gjennom 2020, viser en rapport fra SSB til koronakommisjonen.

Rapporter 2021/13

COVID-19, tapt verdiskaping og finanspolitikkens rolle

Ifølge våre beregninger førte pandemien til at BNP for Fastlands-Norge i 2020 falt med 145 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med en bane uten korona. Samlet for perioden 2020–2023 anslås det neddiskonterte tapet til rundt 330 milliarder kroner, tilsvarende 11 prosent av årlig BNP for Fastlands-Norge.

Rapporter 2021/14

Økonomisk utvikling gjennom Covid-19

Det er svært vanskelig å skille virkningen av pandemien fra virkningen av smitteverntiltak, selvregulering blant husholdninger, og forstyrrelser i utenrikshandelen.

Nedgang i sal av petroleumsprodukt

Samla sal av petroleumsprodukt i Norge enda på 8,2 milliardar liter i 2020. Dette er ein nedgang på 7,2 prosent frå året før.

Statistikk om koronakrisen

På denne siden samler vi statistikk som er relevant for å forstå hvordan koronaviruset og tiltakene mot det påvirker det norske samfunnet.

Færre pasienter på sykehus i fjor

Færre pasienter ble behandlet på somatiske sykehus i 2020 enn året før. Det gjelder både for dagbehandling, poliklinikk og døgnbehandlinger. Nedgangen har vært størst for planlagte behandlinger, men også øyeblikkelig hjelp er redusert.

Videre nedgang i fastlandsøkonomien

BNP Fastlands-Norge falt 0,5 prosent i februar, justert for sesong- og virkedagseffekter. Smittetrykket økte på nyåret og både lokale og nasjonale tiltak innført i januar ble videreført i februar.

Ny AKU gir brudd i tidsseriene

Foreløpige tall viser at omleggingen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vil gi størst endring i tallet på sysselsatte. Etter hvert som den nye undersøkelsen pågår, blir bruddanslagene sikrere, og det vil derfor publiseres flere beregninger av dette i løpet av 2021.

Enklere tilgang til mikrodata for konsulentfirmaer

Konsulentfirmaer får lettere tilgang til data når microdata.no åpner for denne brukergruppa i løpet av april. Dette er en gratis prøveordning som vil vare ut oktober.

Internasjonalt system for verdsetting av naturgoder

FN har vedtatt en internasjonal statistisk standard for utvidelse av nasjonalregnskapet, slik at naturgrunnlagets verdi for samfunnet kan måles.

Her er de mest populære studiene i Norge

En av ti studenter i Norge tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

Stengte grenser, bortfall av tax-free og restriksjoner på restaurantvirksomhet ga et kraftig omsetningshopp for dagligvarebransjen og salg av alkohol i Norge i 2020.

Fakta om jordbruk

Jordbruk

Hvor mye produserer de norske bøndene? Her finner du tall for antall gårdsbruk, gårdbrukernes inntekt og produksjon av korn, grønnsaker, frukt og bær, samt tall for antall husdyr og slakt til mat.

Konjunkturtendensene 2021/1

Renteøkninger i sikte

Aktiviteten i norsk økonomi ventes å øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen. Styringsrenta er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen på 1,5 prosent i 2024.

Koronaåret i 10 grafer

Et år med korona har påvirket Norge og oss alle på utallige måter. Her får du 10 grafer som viser noen av de største statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen for Norge innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er viktig for å forklare forskjellene.