Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Fortsatt nedgang i tyverier og narkotikalovbrudd

I løpet av 2021 registrerte politiet og påtalemyndigheten totalt 278 800 lovbrudd, som er drøyt 7 prosent færre enn året før. Mens nedgangen gjelder for de fleste lovbruddsgrupper, er den klart størst for narkotikalovbrudd, som reduseres med en tredel.

Fortsatt nedgang i deltakerantallet

I løpet av 2021 deltok 22 200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 15 prosent fra 2020, og siden 2017 er antallet nær halvert.

Barn med innvandrerbakgrunn brukte folkebibliotek mest i 2021

Syv av ti barn med innvandrerbakgrunn oppga i 2021 at de hadde vært på et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Bibliotek ble i stor grad også brukt av voksne med innvandrerbakgrunn. Én av fire boklesere med innvandrerbakgrunn lånte boken de leste på biblioteket.

Færre utenfor med yrkesfag enn med studieforberedende

Færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyeste fullførte utdanning. Førstnevnte gruppe har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Etablerere i næringslivet
  1. Eksport av laks
  2. Elektrisitet
  3. Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no