Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Lavere kraftproduksjon

Produksjonen av elektrisitet var på 32,7 TWh i 3. kvartal 2021. Det er 6,2 prosent lavere sammenlignet med 3. kvartal 2020 som var et kvartal med rekordhøy produksjon.

Bare enheter med storfeproduksjon som har økt innen jordbruket siste tiår

Antall jordbruksbedrifter har falt med 17 prosent de siste ti årene. Det er kun for kjøttproduksjon på storfe hvor det har blitt flere bedrifter i tiårsperioden.

Green technology policies versus carbon pricing

Teknologipolitikk er den mest utbredte formen for klimapolitikk og blir ofte foretrukket fremfor tilsynelatende effektive karbonpriser.

System for kvalitetssikring av offisiell statistikk

Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no