Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Nær halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram

I 2021 gikk i underkant av 46 prosent av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Det har vært en jevn økning i overgang til arbeid for denne gruppen siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

Halvparten av unge kvinner er plaget med hodepine eller migrene

Mange kvinner lever med smerter og plager. I alderen 16-24 år oppgir hele 50 prosent å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, mens 31 prosent opplyser å være plaget med smerter i kroppen.

Hver tredje unge mottaker av AAP har lavinntekt

Unge mottakere av arbeidsavklaringspenger har en større andel med lavinntekt enn unge med uføretrygd. Noe av forklaringen er at arbeidsavklaringspenger har en lavere utbetaling for de uten tidligere inntekt.

Kvinners liv og helse siste 20 år

Denne rapporten tar for seg kvinners helse gjennom livsløpet. Til forskjell fra en sykdomsorientert tilnærming, som primært ser på én enkelt tilstand ofte på et gitt sted i livet, vil et livsløpsperspektiv ta for seg endringer i helse og behovet for helse- og omsorgstjenester som jenter og kvinner opplever gjennom livet.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Kollektivtransport
  2. Jernbanetransport
  1. Adopsjoner
  2. Etterforskede lovbrudd
  3. Kredittindikator
  4. Pengemengde

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no