Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå

2 av 3 i alderen 25–66 år med videregående skolenivå som høyeste fullførte utdanning hadde yrkesfaglig utdanning i 2021, og 1 av 3 hadde studieforberedende utdanning. Blant de med yrkesfaglig utdanning var det en overvekt av menn og størsteparten hadde foreldre uten utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Lavere dagligvarehandel trakk detaljhandelen ned i mai

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra april til mai 2022, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,3 prosent fra mars til april 2022.

Flere uføre med lavinntekt

Antallet uføre fortsetter å øke selv om økningen avtok noe under pandemien. I alt 10,7 prosent av alle 18-67 åringer personer var uføretrygdede i løpet av 2021. Inntektsdata fra det første pandemiåret 2020 viser dessuten en svak inntektsutvikling for uføretrygdede.

Nordmenns forbruk nest høyest i Europa

Kun Luxembourg hadde i fjor høyere personlig konsum per innbygger enn Norge. Nordmenns konsum lå høyere enn nabolandene Sverige og Danmark, hvor konsumet lå henholdsvis 9 og 3 prosent under Norge.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Sammenlikning av prisnivå i Europa
  2. Uføretrygdede
  3. Varehandelsindeksen
  4. Varekonsumindeksen
  1. Økonomisk sosialhjelp
  2. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap
  3. Kredittindikator
  4. Pengemengde

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no