Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Ukrainerne gir endringer i flyttemønsteret

Krig i Ukraina har gitt stor innvandring. Lokalt gir dette utslag i statistikken for kommunene.

Køyreavstand til skolar i fylka

Kvar morgon tek over 600 000 elevar på seg ryggsekken og reiser til skolen. I 2020 hadde ein 5-klassing i snitt 2,7 kilometer og ei 10-klassing 8,7 kilometer å køyre til skolen. Avstanden er kortast i Oslo og lengst i Innlandet.

Updating the recording of the central bank output in the Norwegian National Accounts

This document presents a description of updating the treatment of the Norwegian central bank output in both the Supply and Use tables (SUTs) and the institutional sector accounts, more in line with the international standards in this regard.

On the measurement of nonmarket hospital services in the Norwegian National Accounts

Somatic services rendered by central government-owned hospitals account for a significant part of nonmarket activities in Norway. The output volume of these services has been currently measured by the summed DRG (diagnosis related groups) points in the Norwegian national accounts.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Omsetningsindeks for tjenester
  2. Grunnlag for arbeidsgiveravgift
  3. Døde
  4. Internasjonale reservar og valutalikviditet
  1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff
  2. Flyttinger
  1. Skogeiernes inntekt
  2. Statsregnskapets inntekter og utgifter

Innganger med ikoner