Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Moderat nedgang i industriproduksjonen i april

Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,4 prosent frå mars til april 2023, viser sesongjusterte tal. I perioden februar-april 2023 viste industriproduksjonen ein nedgang på 0,1 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Pensjonsformue i Norge 2019-2020

Pensjonssystemet i Norge sikrer at alle har en viss oppspart formue den dagen man går av med pensjon. Denne rapporten viser verdien og fordelingen av denne oppsparte formuen på personer i Norge i 2019 og 2020.

Lakseprisen i veke 22

I veke 22 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 112,95 kr/kg, ein auke på 4,0 prosent samanlikna med veka før.

Innvandrerne og deres barn – en mangfoldig gruppe

Innvandrere utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Innvandringen steg gradvis fram til EU-utvidelsen østover i 2004. I perioden som fulgte, økte innvandringen mye fram mot 2011. Etter dette avtok innvandringen og nådde det laveste nivået under pandemien. Vi må helt tilbake til 2004 for å finne en lavere innvandring enn i 2020. Allerede året etter var innvandringen tilbake til nivået før pandemien. Fullskalainvasjonen i Ukraina bidro til den største flyktningstrømmen i Europa etter andre verdenskrig, og mange ukrainere fikk midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge fra 2022. Antall innvandringer var rekordstort dette året og overgikk tidligere innvandringstopper.

Se alle publiseringer