Kalkulatorer

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Husholdningene nettokjøpte aksjer

Utviklingen i markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 0,8 prosent eller 29 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2024.

Andelskapitalen til nye høyder

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 165 milliarder kroner i 1. kvartal 2024. Dermed har verdipapirfond for første gang passert 2 000 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Lakseprisen i veke 20

I veke 20 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 120,83 kr/kg, ein nedgang på 1,0 prosent samanlikna med veka før.

Befolkninga auka med 12 200 i 1. kvartal

Folketalet i Noreg auka med 12 200 i 1. kvartal. Mykje av auken skuldast framleis innvandringar frå Ukraina. Ein auke i talet på fødde påverka også veksten.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Eksport av laks
  2. Verdipapirer
  3. Byggeareal
  4. Verdipapirfond
  5. Statsregnskapets inntekter og utgifter
  1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff
  2. Befolkning
  3. Døde