Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi. Basert på endelige nasjonalregnskapstall for 2020

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører.

Økt formue og boligformue blant eldre

Eldre har jevnt over langt høyere formuer enn yngre, men også blant eldre er det store forskjeller, spesielt mellom de som eier bolig og ikke. Verdien på boligen er den viktigste delen av husholdningenes formue, også blant eldre, og økte boligverdier har bidratt til formuesøkning de siste årene.

Flest fedre i Vestland tar ut hele pappapermisjonen

6 av 10 fedre tar ut fedrekvoten, eller pappapermisjonen, innen barnet har fylt tre år. De regionale forskjellene er imidlertid store. I Agder tok rundt halvparten av fedrene det de hadde krav på.

EU’s suggested carbon border adjustment mechanism

EU vurderer å innføre karbontoll for å motvirke karbonlekkasje fra sektorer som er med i EUs kvotehandelssystem. Vi finner at aktvitetsnivået i næringene som i dag mottar gratis kvoter vil falle dersom dagens system for gratiskvoter i kvotepliktig sektorer erstattes med karbontoll. Utslippene utenfor Norge og EU faller også.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet
  2. Arealbruk i tettsteder

Innganger med ikoner