Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Distriktsungdommen begynner senere i høyere utdanning

Studenter fra distriktet har høyere gjennomsnittsalder når de begynner i universitets- og høgskoleutdanning sammenlignet med studenter fra mer sentrale steder.

Mest godstransport på vei over grensen på utenlandske lastebiler

I 2022 hadde utenlandske lastebiler omtrent den samme andelen av grensetransportene som i 2021, rundt 70 prosent. De norskregistrerte lastebilenes andel var om lag 30 prosent. Norske lastebiler har over tid tapt markedsandeler.

Nye beregningsområder i boligformuesmodellen

SSBs eksisterende modell for beregning av boligformue har vist seg å være lite robust med hensyn til endringer i kommuneinndelingen. Dette notatet beskriver mulige endringer i modell for verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene.

Økning i rentene

Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra november til desember 2022 med 0,11 prosentpoeng til 3,99 prosent. Renta på utestående boliglån økte med 0,21 prosentpoeng til 3,99 prosent. Andelen boliglån med fast rente falt fra 6,3 prosent til 6 prosent.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Godstransport med lastebil
  1. Antall arbeidsforhold og lønn
  2. Renter i banker og kredittforetak
  3. Lønn
  1. Eksport av laks
  2. Handelsflåten, norskregistrerte skip
  3. Navn
  1. Landbruksundersøkinga

Innganger med ikoner