Toppbanner

Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Bemannet botilbud i hjemmetjenesten. Målgrupper og omfang

Hovedformålet med rapporten er å undersøke det bemannede botilbudet i hjemmetjenesten. Dette defineres som den delen av det kommunale botilbudet som betjenes av en tilknyttet personalbase i nærområdet.

Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

Eldre innvandrere er i denne rapporten definert som personer i alderen 60 år eller eldre, født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Store utbytter i et vanskelig år

Til tross for en reduksjon i utbetalte utbytter fra året før, ble 2020 et år med kraftig negativ reinvestert fortjeneste i både utenlandskeide selskaper i Norge og i norskeide selskaper i utlandet. Hovedårsaken var lave årsresultater både i Norge og utlandet.

Ressursknapphet og prisvekst i industrien

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i priser og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om utfordring med knapphet på innsatsfaktorer.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

Innganger med ikoner

Mer på ssb.no