CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet.

For å få en best mulig opplevelse av å bruke våre nettsider, bør du bruke en nyere versjon av Internet Explorer eller alternative nettlesere. Hvis du bruker en jobb-PC, bør du kontakte IT-ansvarlig.

Statistisk sentralbyrå – offisiell statistikk om det norske samfunnet siden 1876

Nøkkeltall

Finn tallene du leter etter

Finn tallene du leter etter

utvalgt innhold

 
 

Husleiekalkulator

Skal du justere husleien?

Beregn ny husleie med KPI

Statistikkbanken

Finn detaljerte tabeller med tidsserier, og lag egne tabeller

Gå til Statistikkbanken

 
 

Kommunefakta

Tall for befolkning, helse, økonomi og mye mer for din kommune

Kommunefakta

KOSTRA NØKKELTALL

Finn detaljerte tall om kommunal virksomhet

KOSTRA nøkkeltall

SSB skole

Ressurssider for lærere til bruk i undervisning

SSB skole

Aktuelt

Små bevegelser i utenrikshandelen i uke 12

Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at eksportverdien falt 9,5 prosent fra uke 11 til uke 12, mens importen gikk ned 4,3 prosent. Nivåene for både eksport og import er noenlunde like som for samme uke i fjor.

Stor andel leier i Oslo sentrum

77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner. Registerbaserte tall for boforhold publiseres for første gang på bydelsnivå, og det er også store forskjeller innad i de største byene.

Liten korona-effekt på overnattingar i februar

Talet på overnattingar auka i februar. Utbrotet av korona-viruset hadde ingen merkbar effekt på det totale talet på overnattingar i Noreg. Derimot var det ein halvering i talet på overnattingar frå Kina.

Hver sjuende registrerte jeger er kvinne

Over en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020. 14,8 prosent av dem var kvinner.

Globale indikatorer for bærekraft samlet på én side

Bærekraftsmålene ble i 2015 vedtatt av FNs medlemsland i en felles plan for utvikling fram mot 2030, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Nå er over 60 indikatorer for de globale bærekraftsmålene samlet på én faktaside på ssb.no.

Nesten 1 av 10 personbiler er en elbil

Ved inngangen til 2020 var det registrert over 260 000 el-personbiler i Norge - en økning på 33 prosent fra året før. 9 prosent av alle personbiler er nå elektriske.

Ukentlig statistikk over konkurser

Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser.

Offisiell statistikk og koronakrisen

Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder produksjonen av statistikk.

Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

Omlag 270 000 personer ble kastet ut i ledighet av koronautbruddet, de aller fleste i form av permittering. De med lav inntekt og utdanning og begrensede økonomiske ressurser er klart overrepresentert, viser en ny analyse av dagpengesøknader.

Hvor mange frilansere er det?

Om lag 322 000 personer er frilansere. Av disse hadde i underkant en av fire frilansoppdrag som eneste inntektskilde. Etter utbruddet av korona har mange frilansere mistet oppdragene sine, og dermed også inntektsgrunnlaget.

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015 og består av 17 mål og 169 delmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng i en felles plan for utvikling frem mot 2030 (A/RES/70/1). Denne faktasiden viser utviklingen innen utvalgte indikatorer som er bestemt på globalt nivå for å følge utviklingen for bærekraftsmålene.

SSB analyse 2018/24: Selvstendig næringsdrivende og deres avhengighet av enkeltkunder

Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde

Her til lands er 174 000 mennesker selvstendig næringsdrivende, og de aller fleste har flere ben å stå på. Likevel er det en debatt om hvorvidt noen selvstendig næringsdrivende i praksis jobber som om de er ansatte, siden de har bare én enkeltkunde. Blant de få som er avhengige av én enkeltkunde har 2 av 5 høyere utdanning.