Nøkkeltall

Kalkulatorer

Beregn prisendring

Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert på konsumprisindeksen.

Les om kalkulatoren

Inngang til statistikkbanken

Artikler og statistikker

Nye artikler, analyser og publikasjoner

Lang utdanning gir ikke nødvendigvis høyere inntekt gjennom livet

Personer med lang utdanning har ofte lav inntekt som studenter, men høy inntekt senere i karrieren. I snitt har gruppen med lengre utdanning høyere inntekt gjennom arbeidslivet enn de med kortere utdanning. Men enkelte grupper med lang utdanning har noen av de laveste livsløpsinntektene.

Betydelig bedre livskvalitet blant de med kjæreste enn blant single

4 av 10 single oppgir å være lite tilfreds med livet. Forskjellen i livskvalitet mellom de med og uten kjæreste er størst i aldersgruppen 25-44 år.

Samferdsel og naturpåvirkning

Transportårer kan føre til fragmentering av dyrs leveområder og danne barrierer for dyrelivet. I Norge har vi 177 mil veg med så høy trafikkbelastning at de regnes som tilnærmet umulige å krysse for de fleste dyrearter.

Stabilt sykefravær

Det sesongjusterte sykefraværet i 3. kvartal var på 6,5 prosent, som er omtrent uendret fra forrige kvartal. Det høye sykefraværet vi så i starten av 2022 fortsetter å avta.

Se alle publiseringer

Ny statistikk

  1. Livskvalitet
  2. Sykefravær
  3. Aktivitet i sentrumssoner
  1. Eksport av laks
  2. Utanrikshandel med tenester
  3. Omsetning i varehandel
  4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
  1. Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling

Innganger med ikoner