Tall for næringshovedområdene P, Q, R og S

En utvidet versjon av undersøkelsen med 2021-tall for næringshovedområdene Undervisning (P), Helse- og sosialtjenester (Q), Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (R) samt Annen tjenesteyting (S), vil bli publisert i løpet av høsten. Oppdateringen påvirker aggregerte tall.

Utenlandske datterselskap i Norge

Oppdatert: 27. juni 2023

Neste oppdatering: 25. juni 2024

Omsetning
Omsetning
2021
1 767
milliarder kroner
Utenlandskontrollerte foretak. Viktigste eierland
Utenlandskontrollerte foretak. Viktigste eierland
2021
ForetakSysselsatte (personer)Omsetning (mill. kr)
Utenlandskontrollerte foretak i alt8 858346 6871 767 142
Sverige2 61587 483320 168
Danmark1 05432 911121 637
USA82951 696319 405
Storbritannia66730 610178 035
Tyskland48827 778126 617
Finland35316 430110 558
Sveits30715 85576 676
Frankrike30625 117101 252
Nederland25610 080103 339
I prosent
Sverige29,525,218,1
Danmark11,99,56,9
USA9,414,918,1
Storbritannia7,58,810,1
Tyskland5,58,07,2
Finland4,04,76,3
Sveits3,54,64,3
Frankrike3,57,25,7
Nederland2,92,95,8
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretak og -filialers struktur og utvikling samt deres betydning for norsk økonomi.

Filial

Norsk avdeling av utenlandsk foretak.

Foretak

Minste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester og har en viss grad av selvstendig beslutningsmyndighet (autonomi).

Institusjonell enhet

Autonomt beslutningssenter som består av enten en eller flere fysiske personer (husstand) eller en eller flere juridiske enheter (foretak).

Juridisk enhet

Juridisk enhet, også kalt juridisk person, er en betegnelse brukt på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, og som utad representerer en egen enhet som har lov til å inngå avtaler.

Konsern

Konsernforhold oppstår når et foretak har «bestemmende innflytelse» over et annet foretak.

Kontroll

Oppstår når en institusjonell enhet, direkte eller indirekte, kontrollerer mer enn halvparten av de stemmeberettigede aksjene og dermed oppnår «bestemmende innflytelse» gjennom å velge sine egne kandidater som styremedlemmer.

Minoritetskontroll fra utlandet

Oppstår når utenlandske institusjonelle enheter kontrollerer mer enn halvparten av de stemmeberettigede aksjene, men ingen har flertall alene.

Skallselskap

Juridisk enhet som fungerer som verktøy ved økonomiske transaksjoner uten selv å ha nevneverdige eiendeler eller virksomhet. Et skallselskap kan ikke være ultimat kontrollerende institusjonell enhet.

Ultimat kontrollerende institusjonell enhet (UCI)

En institusjonell enhet som ikke kontrolleres av en annen institusjonell enhet når man beveger seg oppover i kontrollkjeden.

Næringsgruppering i samsvar med Norsk standard for næringsgruppering (SN 2007) som tar utgangspunkt i NACE Rev. 2 (EU) og ISIC Rev. 4 (FN). NACE Rev. 2 benyttes ved dataleveranser til Eurostat.

Landgruppering i samsvar med ISO 3166-1 alfa-2. GEONOM (EU) benyttes ved dataleveranser til Eurostat.

Gruppering etter størrelse i samsvar med Standard for inndeling av foretak etter størrelsesgruppe 2007.

Navn

Utenlandskontrollerte foretak og -filialer i Norge

Emne

Virksomheter, foretak og regnskap

25. juni 2024

Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

Nasjonalt nivå

Hyppighet

Årlig

Aktualitet

Nasjonal frigivning 18 måneder etter referanseårets slutt.

EUROSTAT-rapportering 20 måneder etter referanseårets slutt

SSB lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på, til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB.

Formål

Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretak og -filialers struktur og utvikling samt deres betydning for norsk økonomi.

Historie

Undersøkelsen ble etablert i år 2000 og er frigitt i nåværende form siden 2008.

Brukere

Privatpersoner, massemedia, politikere, handelskamre, ambassader, interesseorganisasjoner, utdannings- og forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner m.fl.

Bruksområder

Journalistikk, forskning, statistikk, politikk, undervisning, offentlig forvaltning, m.m.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne.

Undersøkelsen gjenbruker informasjon fra årlig foretaksbasert strukturstatistikk som utarbeides av Statistisk sentralbyrå. Den direkte knytningen med strukturstatistikken gjør det mulig å foreta næringsvise sammenligninger mellom innenlands-kontrollerte- og utenlands-kontrollerte enheter.

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i Lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (Statistikkloven, Lovdata.no).

Regulation (EU) 2019/2152 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on European business statistics, repealing 10 legal acts in the field of business statistics

Populasjonen inkluderer utenlandskontrollerte foretak og -filialer i næringshovedområde: (B) Olje- og gassutvinning og bergverksdrift, (C) Industri, (D) Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning, (E) Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, (F) Bygge- og anleggsvirksomhet, (G) Varehandel, motorvognreparasjoner, (H) Transport og lagring, (I) Overnattings- og serveringsvirksomhet, (J) Informasjon og kommunikasjon, (L) Omsetning og drift av fast eiendom, (M) Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og (N) Forretningsmessig tjenesteyting. Fra og med årgang 2021 inkluderes også (P) Undervisning, (Q) Helse- og sosialtjenester, (R) Kulturell virksomhet, underholdnings- og fritidsaktiviteter samt (S) Annen tjenesteyting.

Populasjonen inkluderer ikke utenlandskontrollerte foretak og -filialer i næringshovedområde: (A) Jordbruk, skogbruk og fiske, (K) Finansiell tjenesteyting og forsikring eller (O) Offentlig forvaltning. Og heller ikke utenlandskontrollerte foretak og -filialer i næring (S94) Aktiviteter i medlemsorganisasjoner.

Filialer av utenlandske foretak (NUF) med < 15 millioner kroner i omsetning og/eller sysselsetting < 10 årsverk holdes utenfor populasjonen siden systematiske kontroller har avdekket at reelle eiere ofte er fysiske personer bosatt i Norge. Manuell gjennomgang av landkodedata for slike enheter vil ikke være ressursmessig forsvarlig.

Undersøkelsen gjenbruker data fra Statistisk sentralbyrås årlige foretaksbaserte strukturstatistikk som utarbeides ved Seksjon for næringslivets strukturer. Eierskapsinformasjon hentes fra EuroGroups Register (Eurostat), Aksjonærregisteret (Skatteetaten) og åpne kilder på Internett.


Datainnsamling

Undersøkelsen har ikke egen datainnsamling.

Editering

Med editering mener vi kontroll, gransking og endring av data.

Registerinformasjon for variablene «ultimat kontrollerende institusjonell enhet» og «landkode ultimat kontrollerende institusjonell enhet» kontrolleres manuelt for kritiske enheter i populasjonen. Dette er nødvendig siden EuroGroups Register ikke går lenger enn første eierskapsledd utenfor EU/EFTA-området, mens Aksjonærregisteret ikke går lenger enn første eierskapsledd utenfor Norge.

Kriterier for avgrensing av kritiske enheter i undersøkelsen er omsetning >= 500 millioner kroner og/eller sysselsetting >= 100 årsverk for foretak, samt omsetning >= 15 millioner kroner og/eller sysselsetting >= 10 årsverk for filialer. Eventuelle korreksjoner i datamaterialet utføres etter manuell kontroll mot åpne datakilder. Konsistens ved korreksjoner i datamaterialet oppnås gjennom kobling av mikrodata.

Gjeldende rutiner for editering av årlig foretaksbasert strukturstatistikk er beskrevet under «Om statistikken» på undersøkelsens hjemmeside.

Beregninger

Foretak og -filialer fra årlig foretaksbasert strukturstatistikk fordeles på kategoriene innenlands-kontrollert og utenlands-kontrollert ved hjelp av eierskapsinformasjon fra EuroGroups Register og Aksjonærregisteret. Deretter grupperes utenlands-kontrollerte enheter etter næring (Standard for næringsgruppering 2007), landkode ultimat kontrollerende institusjonell enhet (ISO 3166-1 alfa-2), og størrelse målt i antall årsverk (Standard for inndeling av foretak etter størrelsesgruppe 2007) før enkeltobservasjoner aggregeres opp til aggregater.

Gjeldende rutiner for beregning av årlig foretaksbasert strukturstatistikk er beskrevet under «Om statistikken» på undersøkelsens hjemmeside.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for at oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfører at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegiveres bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver har samtykket, eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet «Konfidensialitet» på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

Tilgang til nye og bedre kilder til eierskapsdata påvirker populasjonsutviklingen og aggregeringen etter landkode, men effekter over tid er vanskelig å måle.

Standard for næringsgruppering ble revidert i 2008. Det er ikke gjennomført tilbakeregning for perioden 2007 til 2000 etter gjeldende versjon av standarden.

Feilkilder og usikkerhet i årlig foretaksbasert strukturstatistikk er beskrevet under «Om statistikken» på undersøkelsens hjemmeside.

Feilkilder i eierskapsdata er beskrevet ovenfor i avsnittet "Editering".

Per i dag gjennomføres det ikke revisjoner bakover i tid.

Kontakt