Etablerere i næringslivet

Oppdatert: 25. mai 2021

Neste oppdatering: 25. mai 2022

Andel kvinnelige etablerere av personlig eide foretak
Andel kvinnelige etablerere av personlig eide foretak
2020
38,1
%
Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
20202019 - 20202018 - 2020
Antall etablerereAndelProsentProsent
Personlig eide foretak
Begge kjønn39 303100,0-0,79,9
Menn24 34061,91,212,9
Kvinner14 96338,1-3,75,3
Aksjeselskaper1 95% KI nedre grense95% KI øvre grense
Begge kjønn34 98633 61736 35512,310,6
Menn27 66426 67628 65379,012,09,1
Kvinner7 3406 9417 73921,013,517,0
Sum35 004100,0
1Tall for siste årgang er et estimat
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter organisasjonsform, næring og kjønn
Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter organisasjonsform, næring og kjønn1
2020
Etablerere i altAndel mennAndel kvinner
I alt39 30361,938,1
Organisasjonsform
Ansvarlig selskap22365,534,5
Selskap med delt ansvar (DA)96574,125,9
Enkeltpersonforetak38 11561,638,4
Næring
Jordbruk, skogbruk og fiske0..
Bergverksdrift og utvinning2272,727,3
Industri1 35763,436,6
Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning2100,00,0
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet3278,121,9
Bygge- og anleggsvirksomhet3 94795,54,5
Varehandel; reparasjon av motorvogner3 38964,335,7
Transport og lagring2 91891,98,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet65757,542,5
Informasjon og kommunikasjon2 54082,317,7
Finanisierings- og forsikringsvirksomhet2281,818,2
Omsetning og drift av fast eiendom57373,526,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting6 63361,039,0
Forretningsmessig tjenesteyting3 40561,238,8
Undervisning3 07045,854,2
Helse- og sosialtjenester3 54834,365,7
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter4 21253,146,9
Annen tjenesteyting2 65426,673,4
Lønnet arbeid i private husholdninger250,050,0
Internasjonale organisasjoner og organer0..
Uoppgitt32066,333,8
1Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere, og uten deltakeropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
Standardtegn i tabeller
Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter alder, utdanningsnivå, landbakgrunn og kjønn
Etablerere av nyetablerte personlig eide foretak, etter alder, utdanningsnivå, landbakgrunn og kjønn1
2020
EnkeltpersonforetakAndre personlig eide foretak2
Etablerere i altAndel mennAndel kvinnerEtablerere i altAndel mennAndel kvinner
I alt38 115100,0100,01 188100,0100,0
Alder
16-24 år5 96916,115,025424,214,1
25-44 år21 07053,358,460048,057,2
45-66 år9 59825,624,530625,626,3
67 år eller eldre1 4765,02,1282,32,4
Uoppgitt alder20,00,000,00,0
Utdanningsnivå
Grunnskole (nivå 1-2)7 67923,814,321821,011,3
Videregående skole (nivå 3-5)11 92835,025,345641,530,3
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)3 9 12419,331,331422,935,8
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)4 5 13010,917,615611,617,1
Annet4 25411,011,4443,05,5
Landbakgrunn
Norge25 98368,667,598083,480,1
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand4 1289,812,5513,56,4
Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oceania, unntatt Australia og New Zealand og Europa unntatt EU/EØS6 39917,116,314111,811,9
Bor i utlandet1 6054,53,7161,31,5
1Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltagere, og uten deltageropplysninger, er holdt utenfor denne statistikken.
2Andre personlig eide foretak er organisasjonsformene ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA)
3Inntil fire år med studier ved universitet eller høyskole
4Over fire år med studier ved universitet eller høyskole
Standardtegn i tabeller
Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter næring og kjønn
Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter næring og kjønn
20192020
Antall etablerereAndel mennAndel kvinnerAntall etablerere1 95% KI nedre grense95% KI øvre grenseAndel mennAndel kvinner
I alt31 15679,220,834 98633 61736 35579,121,0
Næringer
Bergverksdrift og utvinning4691,38,737334294,75,3
Industri73977,922,19789461 01079,120,9
Kraftforsyning5991,58,554486096,43,6
Vannforsyning, avløp og renovasjon7790,99,1867110188,611,4
Bygge- og anleggsvirksomhet4 45789,910,14 6814 5764 78689,310,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner3 40175,224,84 0393 9034 17474,625,4
Transport og lagring59885,814,268866371288,111,9
Overnattings- og serveringsvirksomhet1 25069,730,31 3421 2911 39467,033,0
Informasjon og kommunikasjon1 93685,714,32 2972 2122 38385,214,8
Finansiering og forsikring1 35480,419,620520021185,414,6
Omsetning og drift av fast eiendom5 03182,417,65 1765 0355 31782,917,1
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting3 87776,823,24 3664 2354 49776,523,5
Forretningsmessig tjenesteyting1 61878,821,21 6931 6331 75380,419,6
Undervisning53062,337,761757865659,041,0
Helse- og sosialtjenester84254,945,189586592456,843,2
Kultur, underholdning og fritid i alt74672,727,373071974273,526,5
Personlig tjenesteyting54238,761,357355159546,553,5
Lønnet arbeid i private husholdninger250,050,00....
Internasjonale organer0..0....
Uoppgitt4 05181,718,38 3407 2679 41278,921,1
Sum31 15636 797
1Tall for siste årgang er et estimat
Standardtegn i tabeller
Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter utdanningsnivå, alder og kjønn
Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter utdanningsnivå, alder og kjønn
20192020
Antall etablerereAndel mennAndel kvinnerAntall etablerere1 95% KI nedre grense95% KI øvre grenseAndel mennAndel kvinner
I alt31 15679,220,834 98633 61736 35579,121,0
Utdanningsnivå
Grunnskole (nivå 1-2)3 94683,017,04 3634 1284 59882,717,3
Videregående skole (nivå 3-5)12 23484,915,113 55112 96414 13784,315,7
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)2 8 40572,527,59 5559 1329 97872,627,4
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)3 5 20573,926,16 1285 8116 44473,326,7
Annet4 1 36679,420,61 5671 4241 71180,419,6
Sum31 15635 164
Alder
16-24 år1 25682,217,81 5451 4101 68079,920,1
25-44 år15 84078,022,018 14317 33218 95377,822,2
45-66 år12 94180,020,014 05513 59914 51179,720,3
67 år eller eldre1 11985,314,71 2221 1781 26586,913,1
Uoppgitt alder0..0....
Sum31 15634 965
1Tall for siste årgang er et estimat
2Inntil fire år med studier ved universitet eller høgskole
3Over fire år med studier ved universtitet eller høyskole
4Annet refererer seg til de som ikke har gjennomført noe utdanning og de det ikke er registrert utdanningsopplysninger på i NUDB
Standardtegn i tabeller
Etablerere av enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over hvem som etablerer aksjeselskaper og personlig eide foretak og hva som kjennetegner etablererne i foretakene som overlever og vokser.

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester. I statistikken defineres en juridisk enhet som et foretak.

Organisasjonsform

Selskapsform i Enhetsregisteret. Her skiller en blant annet mellom enkeltpersonforetak (ENK), allmennaksjeselskap (ASA) og ansvarlig selskap (ANS).

Personlig eide foretak

omfatter organisasjonsformene ENK, ANS og DA.

Ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA)

må ha minst to eiere, disse kalles henholdsvis deltaker med solidarisk ansvar og deltaker med proratarisk ansvar. Deltakerne har personlig og økonomisk ansvar. I et ANS kan hver deltaker kreves for hele foretakets gjeld, mens i et DA blir hver deltaker heftet for en bestemt del av foretakets gjeld. Totalt er deltakerne ansvarlige for hele gjelden. Både fysiske og juridiske personer kan være deltakere. Det er valgfritt om foretaket skal ha et styre og/eller daglig leder eller ikke. I tabellene er ANS og DA med kun juridiske personer (foretak) som deltakere holdt utenfor. Det er rolleinformasjon om ikke fratrådte roller som er inkludert i statistikken.

Enkeltpersonforetak (ENK)

må ha én, og bare én, innehaver. Innehaveren er fullt personlig ansvarlig for hele foretaket, og må være en fysisk person. Det er mulig å ansette en annen daglig leder enn innehaveren.

Allmennaksjeselskap (ASA) og aksjeselskap (AS)

I AS og ASA har ingen av aksjonærene personlig ansvar for selskapets gjeld. Aksjonærenes ansvar for selskapets gjeld er avgrenset til aksjekapitalen. AS kan, til forskjell fra ASA, ikke ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Alle AS og ASA må ha et styre. Styret skal som hovedregel bestå av minst tre medlemmer. I AS som har mindre enn tre millioner kroner i aksjekapital kan styret bestå av ett eller to medlemmer pluss minst ett varamedlem. Alle ASA og AS med aksjekapital over tre millioner skal dessuten ha daglig leder.

Etablerer

Etablereren av et personlig eid foretak er innehaveren i ENK og deltakere i ANS og DA.

En etablerer av AS og ASA defineres som en person eller et foretak som direkte eller indirekte har en eierandel (andel aksjekapital) over en viss grense i det nyetablerte foretaket, eller har en eierandel og er daglig leder, styreleder, nestleder eller styremedlem i samme foretak. Personen kan være aksjonær direkte i foretaket eller via et annet foretak. Krav til eierandeler er:

- 100 prosent av et foretak med 1 aksjonær

- minst 40 prosent av et foretak med 2 aksjonærer

- minst 30 prosent av et foretak med 3 aksjonærer

- minst 20 prosent av et foretak med 4 eller flere aksjonærer

Alder

er alder ved utgangen av statistikkåret.

Innvandrer i Norge

omfatter personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre som på et tidspunkt har innvandret til Norge. I tillegg inngår norskfødte med innvandrerforeldre.

Landbakgrunn

er for innvandrere eget fødeland. Personer uten innvandringsbakgrunn har kun Norge som landbakgrunn. For norskfødte er dette foreldres eventuelle fødeland.

Ansatte (lønnstaker)

Tallet på ansatte omfatter alle personer som arbeider for arbeidsgiveren mer enn fire timer i uka. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne telles med som ansatt i flere næringer. I statistikken vises det til antall ansatte ved utgangen av statistikkåret.

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2007) i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.2.

Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS)

Utdanningene er gruppert etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS) som første gang ble opprettet av SSB i 1970.

Standard for gruppering av personer med innvandringsbakgrunn

viser til ulike avgrensninger av personer med og uten innvandringsbakgrunn.

Navn: Etablerere i næringslivet

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

25. mai 2022

Seksjon for næringslivets utvikling

Etablerere av personlig eide foretak publiseres på kommunenivå, mens AS og ASA kun publiseres for hele landet.

For den delen av statistikken som omhandler etablerere av personlig eide foretak sin overlevelse og vekst, publiseres dette på fylke, mens tilsvarende tall for AS og ASA kun publiseres for hele landet.

Frekvens: Årlig

Aktualitet: Første publisering var i 2004 og inneholdt statistikk for etablerere av nyetablerte personlig eide foretak i 2003. Fra statistikkåret 2004 ble også tall for etablerere av aksjeselskap og allmennaksjeselskap (AS og ASA) inkludert. For AS og ASA publiseres både foreløpige og endelige tall.

Tall for overlevelse og vekst ble publisert første gang i 2006, og dekker personlig eide foretak etablert fra året 2002. Her fokuseres det på kjennetegn ved etablererne. Tilsvarende tall for etablerere av AS og ASA ble første gang publisert i 2007 og dekker nyetableringer fra året 2004. Her er også foretak som etablerere en del av statistikken.

Ikke relevant.

Mikrodata, informasjon om enheter og populasjon blir lagret midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Enhetene og strukturen i Virksomhets- og foretaksregisteret inngår i de fleste store og landsdekkende administrative datasystem som blant annet NAVs Aa-register. Fra Enhetsregisterets rolleopplysninger kan vi innhente data om blant annet eiere av personlig eide foretak. Tilsvarende informasjon om aksjeselskapers aksjonærer kan hentes fra Skattedirektoratets aksjonærregister. Ved å koble informasjon om foretak og personer, kan vi lage statistikk om etablerere i næringslivet.

Statistikken er todelt. Første del omhandler kjennetegn ved etablererne. I tillegg ser vi på kjennetegn ved etablerere av foretak som overlever og vokser i omsetning og sysselsetting.

Brukere av statistikken er offentlig forvaltning, forskingsmiljøer, media, næringsliv og departementene.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre måneder før i Statistikkalenderen.

Nivåtallene som blir publisert vil avvike fra tallet på juridiske enheter i ER, og kan på næringsnivå avvike fra det som publiseres i strukturstatistikkene. Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet. Statistikken omfatter ikke foretak hvor etablerer ikke kan identifiseres ved hjelp av rolleopplysninger eller aksjonærregisteret.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Statistikken omhandler etablerere av personlig eide foretak og aksjeselskaper.

Statistikken omfatter alle næringer etter Standard for næringsgruppering (SN2007) unntatt offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (næring 84). Primærnæringene (næring 01, 02 og 03) er også holdt utenfor.

Statistikken omfatter ikke stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner. Foretak innen denne delen av offentlig forvaltning inngår ikke selv om de formelt sett driver virksomhet i næringene som er omfattet av statistikken. For næringer som kjennetegnes av en blanding av offentlig og privat tjenesteyting, kan tallene virke mangelfulle ettersom offentlig tjenesteyting er holdt utenfor statistikken. Dette vil særlig gjelde forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmtvann, vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet og helse- og sosialtjenester.

Norges Bank, statlige låneinstitusjoner, foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak er inkludert dersom de driver innenfor de næringene som er dekket av statistikken. Det samme gjelder foretak innenfor alle andre sektorer.

Tallene omfatter alle foretak innen organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) samt aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA). I tabellene er ANS og DA med bare juridiske personer (foretak) som etablerere holdt utenfor.

Data om etablerere av AS og ASA hentes fra aksjestatistikken, en statistikk basert på aksjonærregisteret i Skattedirektoratet. Statistikken er avgrenset til å omfatte aksjonærer som er identifisert med fødselsnummer eller D-nummer, og som eide aksjer per 31. desember i statistikkåret.

Statistikken bygger på Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF), rolleopplysninger i Enhetsregisteret (ER), befolkningsstatistikksystemet (BeReg) og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). Opplysninger om antall ansatte er hentet fra seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, og er basert på NAVs Aa-register. I tillegg bruker vi aksjonærdata fra SSBs aksjestatistikk, som igjen bygger på Skattedirektoratets Aksjonærregister.

SSBs virksomhets- og foretaksregister (VoF) er et heldekkende register som inneholder alle relevante foretak og bedrifter i privat og offentlig sektor i Norge. Registeret inneholder variabler som organisasjonsnummer, navn, adresse, næring, sektor, ansatte, sysselsatte, omsetning, status/aktivitetsinformasjon m.m.

Data fra administrative registre som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendige næringsdrivende samt informasjon fra SSBs strukturstatistikker benyttes for å avgrense populasjonen til foretak som reelt sett er aktive.

Rolleopplysningene i Enhetsregisteret (ER) gir en oversikt over alle fysiske og juridiske personer som har roller i norsk næringsliv. De fysiske personene er registrert med fødselsnummer eller D-nummer, mens de juridiske personene er foretak som er registrert ved organisasjonsnummer. Ingen kan registrere et foretak i ER uten også å registrere rolleinnehaver. Det stilles forskjellige krav til rolleinnehavere innen ulike organisasjonsformer.

Informasjon om den fysiske rolleinnehaveren i ER blir oppdatert løpende, og informasjon blir vasket mot data fra Det sentrale folkeregister hver uke.

BeReg bygger på folkeregisteropplysninger. Siden 1946 har det i den enkelte kommune vært et lokalt folkeregister som skal registrere alle som er bosatt i kommunen i samsvar med lov om folkeregistrering og forskrifter til loven. Folkeregisteret får melding om fødsler, dødsfall, giftemål, skilsmisser, flyttinger, osv. fra ulike kilder.

Befolkningens høyeste utdanning (BHU) og Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB)

Registeret over befolkningens høyeste utdanning hentes fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB). NUDB samler all utdanningsstatistikk over avslutta og oppstarta utdanning fra skoleåret 1974/75 og BHU opplysninger fra 1970 inn i en felles database. Grunnlaget for uttrekket er bosatte i Norge som er 16 år eller eldre per 1.10. det gjeldende år. Den utdanningsaktiviteten som har høyest nivå i Standard for utdanningsgruppering (NUS2000) som er registrert i NUDB gir status for BHU for den enkelte person.

Aksjonærregisteret (AR) er opprettet av Skattedirektoratet (SKD) og inneholder informasjon om alle aksjeselskaper i Norge og aksjonærene i disse. Første årgang av aksjonærregisteret er for inntektsåret 2004. Det foreligger foreløpig og endelig versjon av aksjonærregisteret for et statistikkår. Aksjonærene kan være personer eller foretak. Registeret inneholder bl.a. informasjon om antall aksjer, aksjekapital, overkurs og utdelt utbytte. Informasjonen i registeret gjør det mulig å beregne eierandelen til hver enkelt aksjonær i et foretak.

NAVs Aa-register inneholder antall ansatte i foretakene. VoF blir oppdatert med nye ansattetall en gang i måneden. Ansattetallene legges inn i VoF med en måneds etterslep.

Statistikken bygger på administrative data og allerede foreliggende statistikkbaser og -registre.

Populasjonen av aktive foretak blir kvalitetssikret blant annet gjennom direkte kontakt med enhetene gjennom datafangsten til strukturstatistikkene og kobling mot administrative registre i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF.

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskodene til virksomheter og foretak i VoF. Kvalitetssikringen foregår blant annet gjennom kontakt med foretakene i SSBs strukturundersøkelser og andre administrative kilder som NAV sin årskontroll, og gjennom direkte kontakt med foretakene på annen måte.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Statistikken publiseres årlig slik at resultatet kan sammenlignes fra år til år.

Foretaksdata

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative kilder. Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringen av VoF og brukes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. ER i Brønnøysund, Momsregisteret og NAVs Aa-register brukes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes at endringer ofte blir registrert en tid etter at de har hendt. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger brukes som datagrunnlag.

Befolkningsdata

Kvaliteten på datagrunnlaget fra Det sentrale folkeregister er generelt svært god for statistiske formål. Et relevant ankepunkt er likevel forsinkede meldinger, som kan føre til at hendelser blir registrert og telt med i feil kalenderår.

Det sentrale folkeregister består av personer som har norsk personnummer, og personer med D-nummer. Enkelte av personene med D-nummer er personer som bor i utlandet, men som jobber i Norge. Disse vil ikke få annet enn et D-nummer, mens personer som flytter til Norge etterhvert vil få norsk personnummer. Det kan derfor være vanskelig å skille mellom innvandrere som har flyttet til Norge og personer som bor i utlandet. Et annet problem kan være personer som får andre personnummer som følge av nye opplysninger om fødselsdato, etc.

Utdanningsdata

Det kan være feil i utdanningsfilene som danner grunnlaget for statistikken om befolkningens utdanningsnivå. Det kan også være mangelfulle opplysninger om utdanning som er tatt i utlandet.

Ikke relevant.

Kontakt

Håkon Frøysa Skullerud

hakon.skullerud@ssb.no

41 43 59 39