Befolkning

Statistikk fra andre enn SSB

Finn statistikk om innvandring med tall for søknader om asyl og andre oppholdsgrunnlag
Gå til udi.no
Se statistikk om bosetting av flyktninger i Norge hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
Gå til imdi.no