Personer med stemmerett

Oppdatert: 17. april 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Stemmeberettigede til kommune- og fylkestingsvalget
Stemmeberettigede til kommune- og fylkestingsvalget
2023
4,36
millioner
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for personer med stemmerett.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Beregnet tall for personer med stemmerett.
2023
Personer med stemmerett i altNye stemmeberettigede grunnet oppnådd alder i forhold til:Utenlandske statsborgere med stemmerettStemmeberettigede norske statsborgere med innvandrerbakgrunn1
Forrige Stortingsvalg. 18-19 årForrige lokalvalg. 18-21 år
Hele landet4 356 600128 600255 500358 400399 600
Østfold249 7007 50014 60018 90026 800
Akershus557 10018 20035 30059 20068 700
Oslo574 00013 70028 30067 400112 900
Innlandet304 0008 40016 90016 80015 500
Buskerud212 9006 50012 50021 10023 000
Vestfold203 7006 10011 70015 70015 600
Telemark142 1004 1008 1008 60010 200
Agder248 9007 80015 60016 70019 300
Rogaland377 60012 30024 00033 80031 100
Vestland509 20015 50031 20038 40030 300
Møre og Romsdal211 6006 60013 10015 7009 800
Trøndelag - Trööndelage379 30011 00022 30022 80019 800
Nordland - Nordlánnda192 8005 50010 90010 2007 400
Troms - Romsa - Tromssa134 7003 8007 6008 6006 000
Finnmark - Finnmárku - Finmarkku59 4001 6003 4004 5003 100
1Personer med to utenlandsfødte foreldre
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir beregnede og endelige tall over hvor mange som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter blant annet alder, kjønn, landbakgrunn, fylke og valgdistrikt. Enkelte tidsserier går tilbake til 1815 for stortingsvalg.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 4. juni 2021.

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er ikke nødvendig å registrere eller på noen måte melde seg inn i manntallet – alle som har stemmerett er manntallsført. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor en er manntallsført og har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune en er folkeregisteret som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom en registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har en stemmerett i den gamle bostedskommune. Dersom en registrer flytting før 30. juni i valgåret vil en ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må:

  • være norsk statsborger,
  • ha fylt 18 innen utgangen av valgåret,
  • ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
  • være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er reglene de samme, men med ett viktig unntak. Det er ikke nødvendig å være norsk statsborger. Utenlandske statsborgere kan derfor også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller de tre siste kriteriene for stortingsvalg og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn

Under denne kategorien kommer både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Innvandrere er personer født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire besteforeldre som er født i utlandet.

Navn: Personer med stemmerett
Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Beregnet tall: Fylke og valgdistrikt. Utenlandske statsborgere og norske statsborgere med innvandrerbakgrunn på kommunenivå for utvalgte kommuner og utvalgte land.

Endelige tall: De stemmeberettigede fordelt på valgkrets, verdensdeler og fylke og valgdistrikt.

Hvert fjerde år (valgår) for henholdsvis kommune- og stortingsvalg

Ikke relevant

Datafil blir langtidslaget i SSB

Formålet er å gi endelige og beregnede tall for antall personer som har stemmerett ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalget etter valgdistrikt. Tallene brytes ned på ulike bakgrunnskjennetegn som kjønn og alder. Endelige tall foreligger rett etter valget, mens de beregnede tallene publiseres i april. Beregnede tall har blitt utarbeidet siden 2001 for stortingsvalg og 1999 for kommunestyre- og fylkestingsvalget. Endelige tall etter bakgrunns kjennetegn foreligger for noen kjennetegn tilbake til 1815.

Til nytte for valgstyrene i kommuner og fylkeskommuner for å planlegge arbeidet med det forestående valget. Samt, partiorganisasjonene, mediene, valgforskere og generelt samfunnsengasjerte borgere.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Den offisielle valgstatistikken publisert av SSB inngår i et ‘valgstatistisk system’ som omhandler stortingsvalgene, kommune- og fylkestingsvalget, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs sosial- og personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner. Statistikk om stemmeberettigede blir også publisert valgnatten på Valgportalen. Denne statistikken viser ikke stemmeberettigede etter bakgrunnskjennetegn.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 10 og 20

Ikke relevant

Alle stemmeberettigede til stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Grunnlaget for statistikken over endringer i befolkninga er elektroniske kopier til Statistisk sentralbyrå av alle slike meldinger som oppdaterer registeret. Meldingene oppdaterer dessuten en egen befolkningsdatabase til statistikkformål i Statistisk sentralbyrå. Denne befolkningsbasen danner grunnlaget for statistikken over sammensetningen i befolkningen.

Datagrunnlaget for de endelige tallene får SSB oversendt fra Valgdirektoratet like før og etter valget.

Utgangspunktet for beregnede tall er bosatte i henhold til befolkningsstatistikken. Antall stemmeberettigede nordmenn bosatt i utlandet. Antall døde, utvandret, innvandret og statsborgerskapsendringer fra forrige årets befolkningsdatafiler. Fødelandsfila for å regne ut antall norske statsborgere med innvandreropphav.

Det er tidligere års datafiler som har vært brukt for å beregne endringer fra utregningstidspunktet frem til valget. Nøyaktigheten vil derfor være avhengig av hvor bra disse tallene samsvarer med virkeligheten.

Ikke relevant

Ikke relevant

Kommunestyre- og fylkestingsvalgvalg: Endelige tall tilbake til 1903. Beregnede tall tilbake til 1999.

Stortingsvalg: Endelige tall tilbake til 1815. Beregnede tall tilbake til 2001.

De beregnede tallene fra uttak fra befolkningssystemet i mars/april valgåret. Antallet som vil få innvilget stemmerett på grunn av statsborgerskapsskifte grunnet fjorårets datamateriale. Det samme gjelder for antall døde i perioden fram til valget. Estimatet for antall stemmeberettigede er knyttet til avvikene fra fjorårets tall, dess større avvik dess større vil feilmarginene være. Spesielt gjelder dette antall innvilget norske statsborgerskap, da disse tallene kan variere mye.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42