Innrapportering og undersøkelser

Her finner du elektronisk innrapportering til SSB, skjemaer, veiledninger, svarfrister og annen informasjon om pågående undersøkelser og rapportering til SSB. Denne oversikten er ikke uttømmende. SSB gjennomfører også andre undersøkelser og innrapporteringer enn det som listes her.

Søk etter undersøkelse

Søk etter undersøkelse

Velg undersøkelse for

 
 
 

ikonPerson og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

ikonNæringsliv

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privat næringsliv; foretak og virksomheter.

ikonOffentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

 
 
 

Aktuelle undersøkelser

Landbruksundersøkelsen 2018

Statistisk sentralbyrå samler hvert år inn statistikk fra et utvalg jordbruksbedrifter i landbruket. I 2018 er hovedtema for undersøkelsen arbeidsinnsats og forbruk av energi.

Datainnsamlingen skal gi grunnlag for offisiell statistikk til bruk både innen privat og offentlig forvaltning, samfunnsplanlegging, forskning og veiledning.

Organisasjonene i landbruket og myndighetene bruker statistikken, blant annet som grunnlag i de årlige jordbruksforhandlingene.

 

Levekårsundersøkelsen

I løpet av perioden januar-juni gjennomføres den årlige undersøkelsen om folks levekår i Norge.

Om lag 12 000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret til å svare på spørsmål knyttet til bolig, helse, arbeid og økonomi. I tillegg stilles det spørsmål om for eksempel deltakelse både i organisasjoner, aktiviteter og politikk, om familie og venner, om man har vært utsatt for lovbrudd, om friluftsliv og fysisk aktivitet, eller om kulturaktiviteter.

Resultatene fra undersøkelsen brukes blant annet til å sammenlikne levekår i mange europeiske land

 

Boligpanelet

Statistisk sentralbyrå gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.