Konjunkturtendensene

Oppdatert: 14. juni 2024

Neste oppdatering: 13. september 2024

Fremskrevet årlig endring i BNP for Fastlands-Norge
Fremskrevet årlig endring i BNP for Fastlands-Norge
2023 - 2024
0,5
%
Konjunkturtendensene. Prognoser
Konjunkturtendensene. Prognoser1 2
2024202520262027
Bruttonasjonalprodukt0,82,71,92,0
BNP Fastlands-Norge0,52,42,92,9
Sysselsatte personer0,20,60,90,6
Arbeidsledighetsrate (nivå)4,14,24,14,0
Årslønn5,24,64,23,7
Konsumprisindeksen (KPI)3,83,02,32,1
KPI-JAE4,13,12,62,2
Boligpris2,63,73,73,6
Pengemarkedsrente (nivå)4,74,03,53,5
Importveid kronekurs (44 land)-0,20,00,00,0
1Prognoser for inneværende og framtidige år.
2Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser
  Makroøkonomiske hovedstørrelser. Regnskap og prognoser1 2
  201520162017201820192020202120222023Prognoser
  2024202520262027
  Realøkonomi
  Konsum i husholdninger mv2,71,12,21,41,0-6,25,16,2-0,80,22,73,83,8
  Konsum i offentlig forvaltning2,42,31,90,61,1-0,53,61,13,42,21,81,92,4
  Bruttoinvestering i fast realkapital-4,03,92,62,29,5-4,10,75,20,0-3,51,32,92,8
  Utvinning og rørtransport-12,2-16,0-5,40,714,3-3,3-0,9-7,110,610,0-2,0-4,0-2,1
  Bruttoinvestering Fastlands-Norge-0,29,06,81,56,3-3,11,67,6-1,2-6,71,94,63,9
  Næringer-2,812,69,23,110,3-5,33,217,14,0-8,2-1,11,61,1
  Bolig3,26,67,3-6,5-1,1-1,63,5-1,4-15,6-15,46,712,79,9
  Offentlig forvaltning0,26,42,68,17,5-1,1-2,51,33,03,24,04,13,9
  Etterspørsel fra Fastlands-Norge3 2,03,13,11,22,3-3,93,95,10,3-0,92,33,43,4
  Eksport3,90,41,6-1,52,1-2,36,14,51,43,13,80,81,2
  Eksport av tradisjonelle varer6,5-11,20,92,05,1-0,86,7-2,56,15,92,52,93,0
  Eksport av råolje og naturgass1,35,45,2-4,6-2,910,50,21,3-1,11,63,6-2,1-1,3
  Import1,91,91,81,45,3-9,91,812,50,70,62,53,23,5
  Import av tradisjonelle varer2,7-1,43,52,86,2-2,75,43,4-3,70,02,03,53,9
  Bruttonasjonalprodukt1,91,22,50,81,1-1,33,93,00,50,82,71,92,0
  BNP Fastlands-Norge1,40,92,21,92,3-2,84,53,70,70,52,42,92,9
  BNP Industri og bergverk-4,4-4,1-0,11,62,1-5,75,6-0,50,20,84,23,51,6
  BNP i løpende priser (milliarder kr)3 1303 1163 3233 5773 5973 4624 3245 7085 1275 1865 5455 6805 832
  Arbeidsmarked
  Utførte timeverk i Fastlands-Norge0,60,60,51,61,5-2,12,43,90,80,51,11,71,8
  Sysselsatte personer0,40,31,11,61,6-1,51,13,91,30,20,60,90,6
  Arbeidsstyrke1,50,2-0,21,41,00,42,21,41,30,80,50,80,6
  Yrkesandel (nivå)71,070,469,770,270,570,472,172,672,872,272,172,472,5
  Arbeidsledighetsrate (nivå)4,54,74,23,83,74,64,43,23,64,14,24,14,0
  Priser og lønninger
  Årslønn2,81,72,32,83,53,13,54,35,25,24,64,23,7
  Konsumprisindeksen (KPI)2,13,61,82,72,21,33,55,85,53,83,02,32,1
  KPI-JAE4 2,73,01,41,62,23,01,73,96,24,13,12,62,2
  Eksportpris tradisjonelle varer2,64,54,75,10,1-3,512,630,2-0,40,12,21,31,7
  Importpris tradisjonelle varer5,02,53,24,12,54,35,015,65,81,01,71,41,6
  Boligpris6,17,05,01,42,54,310,55,2-0,52,63,73,73,6
  Inntekter, renter og valuta
  Husholdningenes disponible realinntekt5,3-1,62,00,92,01,14,1-3,3-2,52,24,04,23,2
  Husholdningenes sparerate (nivå)9,86,96,65,97,112,913,84,94,15,77,07,26,7
  Pengemarkedsrente (nivå)1,31,10,91,11,60,70,52,14,24,74,03,53,5
  Utlånsrente, rammelån (nivå)5 3,22,62,62,73,02,62,12,95,06,05,65,04,8
  Realrente etter skatt (nivå)0,1-1,60,1-0,70,20,7-1,8-3,3-1,5-0,2-0,5-1,1-1,2
  Importveid kronekurs (44 land)6 10,51,8-0,80,12,96,7-5,31,28,5-0,20,00,00,0
  NOK per euro (nivå)8,959,299,339,609,8510,7210,1610,1011,4211,5111,5111,5111,51
  Utenriksøkonomi
  Driftsbalansen (milliarder kr)7 282163210320136386441 722917825946839732
  Driftsbalansen i prosent av BNP9,05,26,39,03,81,114,930,217,915,917,114,812,5
  Utlandet
  Eksportmarkedsindikator5,33,95,54,33,4-8,210,58,21,61,02,43,83,9
  Konsumpris euro-området0,20,21,51,81,20,32,68,45,42,31,82,02,0
  Pengemarkedsrente, euro (nivå)0,0-0,3-0,3-0,3-0,4-0,4-0,50,33,43,72,92,42,5
  Råoljepris i dollar (nivå)8 53455572644371998281787573
  Råoljepris i kroner (nivå)8 431379452583564407609951867857828800779
  1Prosentvis endring fra året før der ikke annet framgår.
  2Enkelte tidsserier kan ha blitt revidert etter publiseringen av Konjunkturtendensene.
  3Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.
  4KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.
  5Gjennomsnitt for året. Utlånsrente, rammelån med pant i bolig.
  6Positivt fortegn innebærer depresiering.
  7Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
  8Gjennomsnittlig spotpris Brent Blend.
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

Informasjonen under «Om statistikken» ble sist oppdatert 16. april 2021.

Prognoser

Prognoser er et viktig planleggingsverktøy for personer, bedrifter og myndigheter. Uavhengige prognoser som er gratis tilgjengelige for allmenheten er et gode for samfunnet. Det er en del av samfunnsoppdraget til SSB å lage makroøkonomiske prognoser.

Framskriving

Betegnelsene framskriving brukes om enhver framoverskuende beregning, også om en usannsynlig utvikling, mens en prognose er en beregning av den framtidige utviklingen som oppfattes mest sannsynlig på det tidspunktet prognosen blir laget.

Begrepene som brukes i Konjunkturtendensene er for det meste basert på begreper fra nasjonalregnskapet, se https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/begreper-i-nasjonalregnskapet

Ikke relevant

Navn: Konjunkturtendensene
Emne: Nasjonalregnskap og konjunkturer

13. september 2024

Gruppe for makroøkonomi

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Det er en del av SSBs oppdrag å lage prognoser som er gratis tilgjengelig for allmenheten, og i Retningslinjer for forsknings- og analysevirksomheten i SSB fra Finansdepartementet fremgår det at prognosearbeidet og konjunkturovervåkingen er viktige leveranser fra SSB, se også artikkelen Hvorfor lager SSB prognoser for utviklingen i norsk økonomi?

SSB har publisert makroøkonomiske prognoser i mer enn 30 år. I Konjunkturtendensene beskrives den økonomiske situasjonen i Norge og utlandet og det gis anslag for økonomiske hovedstørrelser for inneværende og tre påfølgende år.

Prognosene utarbeides i hovedsak av forskere i forskningsavdelingen. Det legges stor vekt på å være åpen om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prognosene. Prognosene utarbeides ved hjelp av den empiriske makroøkonomiske modellen Kvarts. Den ivaretar regnskapsmessige forhold og økonomisk atferd, og blir løpende oppdatert med nye data. Ved å bruke en slik makroøkonomisk modell sikrer man at prognosene for de mange variablene er konsistente med hverandre og med økonomisk teori. Som en del av Konjunkturtendensene utføres ofte sensitivitetsanalyser som beskriver hvordan endrete forutsetninger påvirker prognosene. Prognosevirksomheten bidrar dermed også til å kaste lys over økonomiens virkemåte.

Prognoser er et viktig planleggingsverktøy (se også faktaboks). En husholdning vil i sine valg ofte skjele til forventninger om utviklingen i makroøkonomiske forhold som renter, lønninger, boligpriser og arbeidsledigheten. For eksempel er det relevant å beregne hvor stor rentebelastningen sannsynligvis vil bli for en husholdning som vurderer å kjøpe seg en bolig.

Bedrifter vil i tillegg til den generelle makroøkonomiske utviklingen være opptatt av pris- og kostnadsutviklingen og etterspørselen. Bildet bedriftene har av markedssituasjonen er styrende for vurderingen av om de skal ansette flere arbeidere eller investere i nytt produksjonsutstyr.

Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner er opptatt av hvor høy prisveksten vil bli og hvordan arbeidsledigheten ser ut til å utvikle seg når de forhandler om lønn.

Den løpende konjunkturovervåkingen er nødvendig for at også andre deler av SSBs samfunnsoppdrag blir ivaretatt. Regjeringen bruker Kvarts blant annet i arbeidet med Nasjonalbudsjettet, og Finansdepartementet får oversendt oppdatert modell og prognoser etter hver publisering av Konjunkturtendensene. Finansdepartementet utvikler så sine egne prognoser for norsk økonomi.

Siden 1990-tallet har SSB, etter avtale med Stortingets finanskomité og Finansdepartementet, påtatt seg å utføre makroøkonomiske beregninger for partiene på Stortinget av deres alternative statsbudsjett, se for eksempel SSBs beregninger av Frps forslag til statsbudsjett for 2013.

SSB bistår også det Tekniske Beregningsutvalget for inntektsoppgjørene med å lage anslag for den årlige veksten i konsumprisindeksen. I tillegg tar SSB på seg oppdrag fra departementer og Norges Offentlige Utredninger (NOU-er) for å analysere norsk økonomi. Alle disse delene av samfunnsoppdraget baserer seg på at SSB har en oppdatert bane for utviklingen i norsk økonomi.

Ikke relevant
Ikke relevant

Det foreligger ingen særskilt lovhjemmel for framskrivingene.

Det er ingen EU-regulering på dette feltet.

Modeller er forenklinger av virkeligheten, og de fanger ofte opp bare noen hovedmekanismer. Dette gjelder også den makroøkonomiske modellen KVARTS som brukes i arbeidet med Konjunkturtendensene. Hvert år, i publikasjonen Økonomisk utsyn, gjennomgås treffsikkerheten til prognosene for foregående år. I tillegg gjøres det en analyse av usikkerheten i anslagene for BNP-Fastlands Norge, konsumprisindeksen og arbeidsledighetsraten målt ved AKU, basert på prognosene SSB har publisert siden 1991.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42