Næringenes økonomiske utvikling

Oppdatert: 28. april 2021

Neste oppdatering: 26. oktober 2021

Økning i omsetning i informasjon og kommunikasjon
Økning i omsetning i informasjon og kommunikasjon
2018 - 2019
7,8
%

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Hovedtall etter fylke. Bedrifter
Hovedtall etter fylke. Bedrifter1
2019
Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)Lønn (mill. kr)
Østfold (-2019)18 49975 469194 849,030 456,7
Akershus (-2019)39 702192 726763 829,392 334,5
Buskerud (-2019)20 24584 691227 608,136 874,2
Oslo54 806315 5421 062 305,9156 559,0
Hedmark (-2019)11 81647 009117 792,417 505,1
Oppland (-2019)12 75950 717105 999,618 964,3
Vestfold (-2019)16 81969 571215 755,729 677,4
Telemark (-2019)11 53944 281105 741,418 098,0
Aust-Agder (-2019)7 84227 80364 878,110 248,3
Vest-Agder (-2019)13 01055 831155 602,222 650,1
Rogaland27 911164 891483 076,581 687,0
Hordaland (-2019)30 496157 607518 069,269 142,2
Sogn og Fjordane (-2019)7 51733 96389 288,013 442,9
Møre og Romsdal16 59381 244248 181,534 281,1
Trøndelag - Trööndelage26 806133 340344 545,557 010,2
Nordland13 88564 498161 592,125 557,2
Troms - Romsa (-2019)9 32546 242118 681,318 090,0
Finnmark - Finnmárku (-2019)4 67020 65744 381,77 902,1
Svalbard2101 2772 404,8599,4
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Standardtegn i tabeller
Hovedtall etter sysselsettingsgruppe. Foretak
Hovedtall etter sysselsettingsgruppe. Foretak1
2019
ForetakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)
0-1 sysselsatte211 70290 839541 633,0484 120,0182 917,818 477,4
2-9 sysselsatte74 819299 307570 261,2408 761,4173 820,5125 788,2
10-19 sysselsatte15 067200 759478 569,1297 285,3124 693,299 272,2
20-49 sysselsatte7 945234 722666 290,1449 652,8174 639,7133 451,8
50-249 sysselsatte3 333327 7521 100 570,9793 631,8276 723,1205 066,0
250 eller flere sysselsatte643509 6801 583 759,21 098 898,1412 876,9312 979,4
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Standardtegn i tabeller
Hovedtall etter næringshovedgruppe. Foretak
Hovedtall etter næringshovedgruppe. Foretak1
2019
ForetakSysselsatteOmsetning (mill. kr)Produksjonsverdi (mill. kr)Bearbeidingsverdi (mill. kr)Lønnskostnader (mill. kr)Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Bergverksdrift og utvinning1 11639 086138 319,5137 895,844 276,533 892,95 587,1
Industri17 027224 896867 266,6802 075,2208 036,7147 202,835 521,5
Vann, avløp, renovasjon1 2949 82531 910,931 853,08 510,95 934,12 279,9
Bygge- og anleggsvirksomhet57 456260 560626 851,8623 490,4196 594,2149 197,426 550,3
Varehandel, reparasjon av motorvogner48 445390 3091 808 429,0478 730,9237 632,9173 393,218 882,3
Transport og lagring20 256152 000422 605,2420 389,0133 274,676 254,465 664,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet12 450123 89993 026,492 386,239 335,033 773,83 589,7
Informasjon og kommunikasjon18 169104 055271 493,3267 886,5127 600,582 292,615 802,9
Omsetning og drift av fast eiendom51 61831 982174 604,3174 049,3102 413,616 462,687 901,5
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting50 394144 231279 628,8279 092,5143 311,3102 319,76 859,6
Forretningsmessig tjenesteyting20 677153 499206 468,2205 248,992 573,866 290,218 165,2
Annen tjenesteyting14 60728 71720 479,219 251,612 111,28 021,31 641,4
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Standardtegn i tabeller
Hovedtall etter landsdeler. Bedrifter
Hovedtall etter landsdeler. Bedrifter1
2019
Antall bedrifterSysselsatteOmsetning (mill. kr)Lønn (mill. kr)
Oslo og Akershus94 508508 2681 826 135,2248 893,5
Hedmark og Oppland24 57597 726223 792,036 469,4
Sør-Østlandet67 102274 012743 954,2115 106,3
Agder og Rogaland48 763248 525703 556,8114 585,4
Vestlandet54 606272 814855 538,6116 866,2
Trøndelag26 806133 340344 545,557 010,2
Nord-Norge28 090132 674327 060,052 148,8
1Merverdiavgift er ikke inkludert.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Næringenes økonomiske utvikling gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv. Statistikken er basert på både registerdata fra næringsoppgaver og a-ordningen, spørreundersøkelser og andre kilder som f.eks. årsregnskap. Statistikken publiseres for næringshovedområdene B-J, L-N og S, på foretaks- og bedriftsnivå.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev.2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 4.

Se Næringsstandarden for en beskrivelse av de ulike næringene.

Tidligere tidsserier med tall t.o.m 2008 er publisert etter SN2002 (basert på EUs standard NACE Rev. 1.) Her kan du finne informasjon om overgang til ny næringsstandard.

Foretak

I denne statistikken er foretak lik juridisk enhet.

Bedrift

I SN er bedrifter definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Beliggenhet

Beliggenheten er i samsvar med kommuneinndelingen pr. 1.1. i referanseåret. I enkelte næringer kan et foretak drive virksomhet i flere kommuner eller fylker uten å være delt i flere bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse.

Eiere uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket

Eiere omfatter eiere av enkeltpersonsforetak, ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar, samt familiemedlemmer uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket o.l. Medeiere i aksje- og andelslag som har lønnet arbeid i foretaket er ikke inkludert. Det er heller ikke familiemedlemmer til eiere av enkeltpersonsforetak, ansvarlige selskap eller selskap med delt ansvar når de har fast avtalt lønn.

Lønnstakere

Antall lønnstakere er hentet fra a-ordningen fra og med 2015. En lønnstaker er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn. I tallene for lønnstakere er alle arbeidsforhold i en enhet i løpet av året lagt til grunn. Det er gjort kontroller slik at én person kun kan ha ett arbeidsforhold i samme foretak, men kan være registrert som ansatt i flere foretak samtidig.

Lønnstakere i Næringenes økonomiske utvikling viser et gjennomsnitt av antallet i løpet av året.

Sysselsetting

Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i Næringenes økonomiske utvikling viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året.

I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken tar utgangspunkt i personer som er sysselsatte, mens Næringenes økonomiske utvikling sier noe om bedriftene og foretakene som inngår i populasjonen. Antall sysselsatte i Næringenes økonomiske utvikling vil derfor ikke være direkte sammenlignbart med antall sysselsatte i annen statistikk.

Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer representeres i statistikken bare i næringsundergruppen 78.200 - Utleie av arbeidskraft. Innleid arbeidskraft fra utenlandske vikarbyråer er ikke inkludert i statistikken.

Deltidsansatte

Deltidsansatte er lønnstakere som har avtalt arbeidstid mindre enn 30 timer per uke.

Årsverk

Tallene omfatter antall årsverk utført av lønnstakere i foretaket. Tilsvarer antall lønnstakere omregnet til antall fulltidsekvivalenter.

Omsetning

Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

NO-post

+ Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig

p3000

+ Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri

p3100

+ Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet

p3200

+ Uopptjent inntekt

p3500

+ Leieinntekt fast eiendom

p3600

+ Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

p3605

+ Leieinntekt av rettigheter - jakt, fiske mv.

p3650

+ Annen leieinntekt

p3695

+ Provisjonsinntekt

p3700

+ Annen driftsrelatert inntekt

p3900

= Omsetning

Produksjonsverdi

Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg.

NO-post

+ Omsetning

- Beholdningsendring av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer

p4295

- Beholdning av egen tilvirkede anleggsmidler

p4995

- Varekostnad for solgte handelsvarer

= Produksjonsverdi

Produktinnsats

Med produktinnsats menes verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester, unntatt kapitalslit. For variable hvor næringsoppgavepost ikke er oppgitt er data innhentet fra spørreskjema som sendes til foretak i utvalget. Produktinnsats publiseres ikke direkte i statistikken, men inngår som komponent i variabelen bearbeidingsverdi til faktorpriser.

NO-post

+ Varekostnad

p4005

- Varekostnad for solgte handelsvarer

+ Fremmedytelse

p4500

+ Annen oppgavepliktig godtgjørelse

p5300

+ Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS

p5600

+ Frakt og transportkostnad vedrørende salg

p6100

+ Energi, brensel vedrørende produksjon

p6200

+ Leie lokale

p6300

+ Leasingleie av bil

p6310

+ Lys og varme

p6340

+ Renovasjon, vann, avløp, renhold m.m.

p6395

+ Leie maskiner, transportmidler, inventar m.m.

p6400

+ Verktøy, inventar mv, som ikke aktivere

p6500

+ Reparasjon, vedlikehold av bygning

p6600

+ Reparasjon, vedlikehold, annet

p6695

+ Fremmed tjeneste

p6700

+ Elektronisk kommunikasjon, porto mv

p6995

+ Drivstoff, transportmidler

p7000

+ Vedlikehold mv. transportmidler

p7020

+ Forsikring og avgifter på transportmidler

p7040

+ Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

p7080

+ Privat bruk av el. kommunikasjon

p7098

+ Privat bruk av bil i næring

p7099

+ Reise, diett og bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

p7155

+ Reise, diett og bilgodtgjørelse, ikke oppgavepliktig

p7165

+ Provisjonskostnad

p7295

+ Salgs og reklamekostnad

p7330

+ Representasjonskostnader, med fradragsrett

p7350

+ Representasjonskostnader

p7370

+ Kontingent og gave

p7490

+ Kontingenter med fradragsrett

p7495

+ Forsikringspremie

p7500

+ Lisens, patentkostnad, royalty og lign.

p7600

+ Annen driftskostnad

p7700

+ Reise, diett og bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

p7155

= Produktinnsats

Bearbeidingsverdi til faktorpriser

Bearbeidingsverdi til faktorpriser er lik bearbeidingsverdi til markedspriser tillagt tilskudd fra staten og med fradrag for avgifter, med unntak av merverdiavgift, investeringsavgift og arbeidsgiveravgift.

No-post

+ Produksjonsverdi

- Produktinnsats

+ Offentlig tilskudd/refusjon

p3400

- Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg

p3300

= Bearbeiding til faktorpriser

Lønnskostnader

Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer og lignende, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap, eller til familiemedlemmer uten fast lønn.

NO-post

+ Lønn, feriepenger mv.

p5000

+ Arbeidsgiveravgift

p5400

+ Innberetningspliktig pensjonskostnad

p5420

+ Annen personalkostnad

p5900

= Lønnskostnad

Lønn

Omfatter lønn, feriepenger, honorarer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er summen av bearbeidingsverdi (til faktorpriser) minus lønnskostnader.

Utgift til avlønning av vikarer

Utgift til avlønning av vikarer omfatter betaling til vikarbyråer og lignende organisasjoner for personale som disse skaffer. Utgiften betraktes ikke som en lønnskostnad i statistikken, men som en fremmedytelse

Totale kjøp av varer og tjenester

Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Anskaffelse av materielle anleggsmidler er ikke inkludert i disse tallene.

Kjøp av handelsvarer

Med kjøp av handelsvarer regnes verdien av alle varer som er kjøpt inn av foretaket for videresalg uten ytterligere bearbeiding.

Bruttoinvestering

Bruttoinvesteringer omfatter anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verktøy, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostninger er lagt til Bruttoinvesteringer oppgis uten inngående merverdiavgift. Finansiell leasing inngår fra 2019 i definisjonen for alle næringshovedområder i tillegg til industri

Saldopost

+ Bygg og anlegg

p0520

+ Tomter og grunnareal

p0530

+ Boliger m.m.

p0540

+ Skip, rigger og fly

p0550

+ Varebiler m.m.

p0560

+ Kontormaskiner

p0570

+ Andre driftsmidler

p0580

= Bruttoinvesteringer

Fra enheter som er underlagt rederibeskatningsordningen (Sjøfart) hentes opplysninger ikke fra årsregnskapet, da administrative kilder ikke er tilgjengelig.

Implementering av IFRS16 gjør at bruttoinvesteringer fra 2019 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Enheter som frem til 2019 har hatt operasjonelle leasingavtaler av driftsmidler må som hovedregel fremover balanseføre disse driftsmidlene, som en rett til å bruke en eiendel. Effekten blir en økt balanseverdi, som for 2019 vil opptre som en tilgang ved finansiell leasing. Effekten ses ikke i saldoskjemaene.

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN 2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev.2 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 4.

Se Næringsstandarden for en beskrivelse av de ulike næringene.

Tidligere tidsserier med tall t.o.m 2008 er publisert etter SN2002 (basert på EUs standard NACE Rev. 1.) Her kan du finne informasjon om overgang til ny næringsstandard.

Navn: Næringenes økonomiske utvikling

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

26. oktober 2021

Seksjon for næringslivets strukturer

Tallene publiseres hovedsakelig på nasjonalt nivå.

Statistikken publiseres årlig. Foreløpige tall publiseres ca. 10 måneder etter statistikkårets utløp, mens endelige tall publiseres ca. 17 måneder etter statistikkårets utløp.

Statistikken rapporteres til Eurostat.

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Næringenes økonomiske utvikling gir detaljert informasjon om aktiviteten i næringene på bakgrunn av regnskapstall og innsendte spørreskjemaer.

Statistikken følger normen til Europaparlaments- og rådsforordning nr. 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer, endret ved forordning 251/2009, 517/2013 og 446/2014.

Næringshovedområde B, Bergverksdrift og utvinning (unntatt næring 06 og 09.1) og C, Industri, ble første gang publisert i 1876.

Varehandel og reparasjon av motorvogner, organisert under næringshovedområde G, ble publisert for første gang i 1956.

Statistikk for bygge- og anleggsvirksomhet ble første gang publisert i 1966.

Næringslivtjenester og omsetning og drift av fast eiendom ble første gang publisert i 1979.

Avløps- og renovasjonsvirksomhet ble første gang publisert i 1995. Fra og med 2008-årgangen er også vannforsyning og gjenvinning inkludert.

Annen tjenesteyting ble første gang publisert i 1995.

Sektorene informasjon og kommunikasjon, transport og lagring, og overnattings- og serveringsvirksomhet, fikk publisert tall for deler av sektoren i 1998, og endelige tall på både foretaks- og bedriftsnivå i 1999.

Fra og med 5. November 2019 ble alle overnevnte statistikker slått sammen til en felles publisering under navnet Næringenes økonomiske utvikling.

Næringenes økonomiske utvikling produseres for å oppfylle kravene i EUs forordring for strukturstatistikk, og med bakgrunn i nasjonalregnskapets behov for data. I tillegg etterspør departementer og ulike bransjeforeninger tallmaterialet. Næringslivet og andre brukere bestiller også spesielt tilpasset statistikk for Næringenes økonomiske utvikling på oppdrag.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikken før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Datainnsamling til Næringenes økonomiske utvikling omfatter opplysninger om sysselsetting. I denne statistikken telles både hel- og deltidsansatte som sysselsatte, og tallet representerer et gjennomsnitt for året. Opplysninger om sysselsetting finnes også i Nasjonalregnskapet og i annen sysselsettingsstatistikk.

Mens næringenes økonomiske utvikling kan gi sysselsettingstall på detaljert næringsnivå, og er konsistente med andre bedriftsrelaterte variable, gir Nasjonalregnskapet kvartalsvis tall med kort produksjonstid. Arbeidskraftundersøkelsen og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også tall på personrelaterte kjennemerker som for eksempel alder, kjønn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned på kommunenivå.

Ved sammenligning mot andre statistikker for sysselsetting bør brukerne være oppmerksomme på at definisjoner og metode avviker noe mellom de ulike statistikkene, og at det derfor vil være forskjeller i tallene. Næringenes økonomiske utvikling følger definisjonene som er gitt i EUs forordning for strukturstatistikk.

I tillegg til Næringenes økonomiske utvikling, publiseres det også terminvis omsetningsstatistikk på bedriftsnivå. Omsetning sjekkes mellom deler av populasjonene i de to statistikker.

Statistikkloven §§ 2-2, 2-3 og 3-2.

Rådsforordning (EF) nr. 295/2008 av 11. mars 2008 angående strukturstatistikk for foretak i næringslivet (omarbeidet/samordnet). I tillegg har Norge, gjennom EØS-avtalen, forpliktet seg til å følge EUs Rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om NACE Rev.2.

Alle foretak med markedsrettet aktivitet innenfor næringshovedområdene B-J, L-N og S, skal normalt være med i statistikken dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret.

EUs strukturforordning krever først og fremst statistikk på foretaksnivå. Av hensyn til nasjonalregnskap og andre norske brukere utarbeides det statistikk på bedriftsnivå. Det er verdt å merke seg at de bedriftsbaserte tallene viser forskjellige verdier enn de foretaksbaserte. Dette skyldes at foretak blir plassert i den næringsundergruppen som står for størstedelen av deres aktivitet, og dermed kan bli plassert i en annen næring enn enkelte av virksomhetene i foretaket.Unntaket for å være med i statistikken er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, det vil si foretak med sektorkodene 6100 og 6500 (for næringskode 52.221, drift av havner og kaianlegg, er det besluttet at enheter med sektorkode 6500 skal være med i statistikken).

Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 1110, 1120, 1510 og 1520, som er med i statistikken dersom de driver virksomhet innenfor de relevante næringshovedområdene.

Det er også unntak for næringer som ikke har markedsrettet aktivitet. Næringer som ikke inkluderes av denne grunn er: 68.201, 70.1 og 81.109.

Utvalg

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdene i statistikkåret. Populasjonen inndeles i strata etter næring og antall sysselsatte. Basert på disse strataene trekkes et representativt utvalg av foretak med en bedrift. Det er satt en cut-off grense på 1.000.000 kroner i årlig omsetning. Foretak som har tilknyttet mere enn 1 lokalt avgrenset funksjonell enhet) inkluderes automatisk i utvalgets. Innenfor enkelte strata kan dette i praksis bety at det totalt blir fulltelling.

Datakilder

For hele populasjonen hentes det, der det er tilgjengelig, næringsoppgaver, Merverdiavgiftsregisteret og saldoskjema fra skatteetaten, årsregnskap fra regnskapsregisteret i Brønnøysund, og sysselsettingstall fra a-ordningen. I tillegg sendes det spørreskjema () til foretakene i utvalget.

Datainnsamling

Foretakene i utvalget får tilsendt digitale skjema til innrapportering gjennom Altinn før sommeren. Foretak som ikke svarer ilegges tvangsmulkt. Gjennom skjemaene hentes det inn detaljert informasjon om foretakenes økonomi, som sammen med næringsoppgave og tilhørende saldoskjema, samt sysselsettingstall fra a-ordningen, danner et fullstendig grunnlag for variablene det produseres statistikk for. Foretakene blir bedt om å fordele de økonomiske størrelsene på bedriftene sine.

For foretak som ikke er en del av utvalget hentes omsetning fra næringsoppgaven hvis den foreligger. Hvis næringsoppgave ikke foreligger hentes omsetning fra Merverdiavgiftsregisteret. Sysselsetting hentes fortsatt fra a-ordningen, men blir i noen tilfeller beregnet basert på omsetningen.

Editering og beregninger

Både skjemaopplysninger og næringsoppgaver kontrolleres og editeres. Årsregnskapet er en viktig kilde for dette arbeidet. Andre kilder er fjorårstall, Virksomhets- og foretaksregisteret og opplysninger fra foretakene selv.

Omsetning og sysselsetting regnes som fulltellingsvariabler og brukes som grunnlag for å estimere manglende data på andre variabler.). Fra 2011 benytter man en metode som baserer seg på at man ut fra gitte kriterier skal finne den enheten i utvalget som ligner mest på enheten man skal estimere tall for og bruker denne enheten sine verdier (nærmeste nabo). Kriteriet for å finne nærmeste nabo er næringskode kombinert med forholdet omsetning/sysselsetting, i nevnte rekkefølge.

Metoden for å estimere manglende data for enheter utenfor utvalget var til og med 2010 basert på rateestimat, i forhåndsdefinerte strata.

Ikke relevant.

Dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell eller en eller flere enheter dominerer, blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette bli løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med revisjonen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Fra og med 2015 hentes sysselsettingstall fra a-ordningen, mot tidligere fra Aa-registret. Sysselsettingstallene er ikke direkte sammenlignbare mot tidligere årganger. Vi har lagt inn tre lenker som beskriver forskjellene mellom de to ordningene for innhenting av sysselsettingstall: side for registerbasert sysselsetting, nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk, og a-ordningen – én datakilde for tre etater.

Vi gjør også oppmerksom på at næringsstandarden er endret fra og med statistikkåret 2008 (overgang fra SN2002 til SN2007), hvilket vil påvirke sammenlignbarheten med tidligere årganger.

Fra og med 2015-årgangen er skjemaene levert på Altinn. Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil likevel kunne inneholde måle- og bearbeidingsfeil.

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål, eller lignende, gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1000 kroner. Bruk av kjente begrep og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

Bearbeidingsfeil kan for eksempel være feil ved koding, eller feil som oppstår under innlasting eller editering.

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsending og lignende. Delvis frafall kan skyldes forglemmelser, mangler på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utvalget. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke nødvendigvis usikkerheten. For eksempel kan oppgavegiverne velge å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Normalt sett blir om lag 95 prosent av de utsendte skjemaene levert. Dette innebærer at enhetsfrafallet er relativt lavt. Det er imidlertid noe større frafall i forhold til svar på enkeltspørsmål. Særlig gjelder dette fordeling av økonomiske tall på bedriftsnivå. Dette blir rettet opp gjennom kontakt med foretakene og noe konstruksjon for mindre enheter i utvalget.

Med utvalgsfeil menes usikkerheten som forårsakes av at tallene er produsert på grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler altså det forventede avviket mellom utvalget og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt.

Variablene som inngår i foreløpige tall er basert på en fulltelling. Utvalgsfeil er dermed ikke relevant i den forbindelse.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med statistikkpubliseringen. Virksomhets- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund, Merverdiavgiftsregisteret og a-ordningen benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som for eksempel kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand og lignende i Virksomhets- og foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

Næringenes økonomiske utvikling er en årsstatistikk med publisering for både foreløpige og endelige tall.

Foreløpige tall publiseres ca. ti måneder etter statistikkårets utgang. Denne publiseringen omfatter kun variablene antall foretak, omsetning og sysselsetting. Den statistiske enheten er foretak.

Endelige tall publiseres ca. 16 måneder etter statistikkårets utgang. Disse erstatter de foreløpige tallene for statistikkåret, og omfatter i tillegg langt flere variabler. Tall for både foretak og bedrifter er inkludert.

Kontakt

Næringenes økonomiske utvikling

naringer@ssb.no

Heidi Bekkevold Backe

heidi.backe@ssb.no

40 81 13 22

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42