Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet

Oppdatert: 16. mai 2024

Neste oppdatering: 16. august 2024

Endring i inngående verdi
Endring i inngående verdi
4. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
-9,8
%
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner
Millioner kronerEndring i prosent
1. kvartal 20244. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
Inngående verdi1 209 578-9,8-5,7
Utgående verdi1 109 570-14,2-3,6
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
  Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak og privatpersoner, etter region
  1. kvartal 2024AndelEndring i prosent
  Millioner kronerProsent4. kvartal 2023 - 1. kvartal 20241. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
  Inngående verdi
  Alle land1 209 578100,0-9,8-5,7
  Norden utenom Norge440 39436,4-14,5-20,0
  EU-land utenom Norden397 14532,8-4,44,7
  Europa ellers159 80513,2-15,4-18,4
  Afrika2 0730,2-25,4-21,5
  Asia35 9803,0-18,7-4,4
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia167 19913,80,551,6
  Sør-Amerika i alt2 6520,2-42,911,8
  Oseania4 3300,412,915,8
  Utgående verdi
  Alle land1 109 570100,0-14,2-3,6
  Norden utenom Norge410 26037,0-7,4-13,7
  EU-land utenom Norden329 88829,7-26,6-8,8
  Europa ellers224 36020,2-5,222,8
  Afrika3 7340,3-42,5-33,2
  Asia37 1243,3-18,2-3,8
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia97 6558,8-4,720,4
  Sør-Amerika i alt2 3670,2-59,219,4
  Oseania4 1830,4-1,321,0
  Standardtegn i tabeller
 • Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
  Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet for ikke-finansielle foretak, etter næring
  1. kvartal 2024
  Inngående verdiUtgående verdi
  Millioner kronerProsentMillioner kronerProsent
  I alt1 198 411100,01 097 214100,0
  Jordbruk, skogbruk og fiske22 6301,917 0341,6
  Bergverksdrift og utvinning334 66127,9182 12216,6
  Industri175 48014,6161 49614,7
  Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning255 01621,3247 37722,5
  Vann, avløp, renovasjon2 3500,21 4440,1
  Bygge- og anleggsvirksomhet9 6400,89 9580,9
  Varehandel, reparasjon av motorvogner135 35711,3172 03315,7
  Transport og lagring83 3327,078 7857,2
  Overnattings- og serveringsvirksomhet3 4110,33 2000,3
  Informasjon og kommunikasjon67 3195,6112 08410,2
  Omsetning og drift av fast eiendom7 8410,77 2070,7
  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting35 0942,936 9423,4
  Forretningsmessig tjenesteyting18 3921,518 3751,7
  Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning12 5581,014 8251,4
  Undervisning1 2260,11 4350,1
  Helse- og sosialtjenester4 0930,37 6270,7
  Kultur, underholdning og fritid3 7390,31 9400,2
  Annen tjenesteyting1 2330,11 6810,2
  Internasjonale organisasjoner og organer1890,0280,0
  Ufordelt næring24 8502,121 6212,0
  Standardtegn i tabeller
 • Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
  Forskjell mellom inngående og utgående betalinger de siste fem kvartaler. Prosent
  1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
  Alle land11,48,17,73,79,0
  Norden utenom Norge15,87,014,016,37,3
  EU-land utenom Norden4,94,68,2-7,620,4
  Europa ellers7,2-1,3-17,1-20,1-28,8
  Afrika-52,7-51,0-39,2-57,2-44,5
  Asia-2,58,1-2,3-2,6-3,1
  Nord-, Sentral-Amerika og Karibia35,953,549,762,471,2
  Sør-Amerika i alt19,65,3-33,3-19,912,0
  Oseania8,13,916,0-9,53,5
  Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Der norsk part er et ikke-finansielt foretak eller en privatperson. Datakilden er Skatteetatens valutaregister.

Grensekryssende betaling

Overføring av betalingsmidler (penger) mellom Norge og utlandet.

Finansielt foretak

Et finansielt foretak er et foretak i et av disse tre næringene i Standard for næringsgruppering:

 • Næring 64: Finansieringsvirksomhet: bankvirksomhet, holdingselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende samt annen finansieringsvirksomhet.
 • Næring 65: Forsikringsvirksomhet: gjenforsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning.
 • Næring 66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet: tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet, tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, og fondsforvaltningsvirksomhet.

Ikke- finansielt foretak

Foretak i andre næringer enn næring 64, 65 eller 66. Se definisjonen under finansielt foretak.

Innlending

Norskregistrerte juridiske personer. Dette omfatter også:

 • utenlandskeide selskap som er registrert i Norge
 • utenlandske selskapers filialer i Norge
 • fysiske personer fast bosatt i Norge, uavhengig av statsborgerskap

Utlending

Utenlandskregistrerte juridiske personer. Dette omfatter også:

 • norskeide selskap som er registrert i utlandet
 • norske selskapers filialer i utlandet
 • fysiske personer fast bosatt i utlandet, uavhengig av statsborgerskap

Fra første kvartal 2008 til og med fjerde kvartal 2010 benyttet undersøkelsen Standard for næringsgruppering 2002 som standard klassifikasjon for bedrifter og foretak i ulike næringer. Denne standarden var en norsk tilpasning av Eurostats NACE Rev 1.1.

Fra og med første kvartal 2011 tas Standard for næringsgruppering 2007 i bruk. Denne samsvarer med EU sin standard og utgjør grunnlaget for klassifisering av enheter etter viktigste aktivitet i Bedrifts- og foretaksregisteret. Bruk av felles standarder er viktig innenfor økonomisk statistikk da dette muliggjør sammenligning og analyse av statistiske data på tvers av landegrenser og over tid. Tidsserier i statistikken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet er tilbakeregnet etter den nye standarden.

Navn: Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
Emne: Utenriksøkonomi

16. august 2024

Seksjon for utenrikshandelsstatistikk

Nasjonalt nivå.

Kvartalsvis. Tidspunkt for publisering er rundt 50 dager etter kvartalets slutt.

Ikke relevant

Statistisk sentralbyrå (SSB) lagrer innsamlede og reviderte data på en sikker måte, i tråd med gjeldende lovverk for databehandling.

SSB kan gi tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken bygger på til forskere og til offentlige myndigheter for utarbeiding av statistiske resultater og analyser. Tilgang kan gis etter søknad og på vilkår. Se mer om dette på Tilgang til data fra SSB

Valutaregisteret ble opprettet med virkning fra og med 01.01.2005. Registeret inneholder alle grensekryssende betalinger til og fra Norge, og er i første rekke ment som et kontrollinstrument for å avdekke grensekryssende økonomisk kriminalitet. Skatteetaten (SKE) overtok som registereier etter Toll- og avgiftsdirektoratet i januar 2016.

Statistikken bygger på opplysninger fra dette registeret. Formålet med statistikken er å vise hovedtrekkene ved betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet. Den første perioden det finnes statistikk for er 1. kvartal 2008.

Fra og med januar 2011 bruker SSB den nye standarden for næringsgruppering (SN2007) ved beregning av statistikken. Foretak som var registrert som finansielle foretak etter den gamle næringsstandarden (SN2002) men som ikke er det med den nye standarden og motsatt.

Vi har tilbakeregnet data i statistikkbanken for betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet til 2008 til ny næringsstandard (SN 2007) Merk at tekst og tabeller i tidligere skrevne artikler ikke er direkte sammenliknbare fra og med 1. kvartal 2011.

Statistikken er laget for privatpersoner og institusjoner som ønsker et innblikk i økonomisk aktivitet og betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre lik behandling av brukerne. Se også likebehandlingsprinsippet på ssb.no.

Ikke relevant

Statistikken utvikles, utarbeides og formidles med hjemmel i lov av 21.juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven og valutaregisterloven)

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Utenriksøkonomi, delområde økonomisk globalisering, Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet.

EØS-forpliktelse: Nei

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer mellom innlendinger og utlendinger, der innlendingen er et ikke- finansielt foretak (næringskodene 64, 65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.

Foretak som er klassifisert i en annen næringskode enn 64-66, men i all hovedsak utøver samme aktiviteter og har tilsvarende egenskaper er også utelatt.

Skatteetatens (SKE) valutaregister.

Statistikken er en telling av alle grensekryssende bankoverføringer via norske banker mellom utlandet og ikke-finansielle foretak og privatpersoner i Norge, altså en totaltelling.

Betalingene som ligger til grunn for statistikken er innberettet til valutaregisteret av norske banker.

SSB henter data vi trenger til denne statistikken fra Skatteetatens valutaregister 30 dager etter månedens utløp. De rapporteringspliktige overfører detaljert informasjon knyttet til grensekryssende betalinger til valutaregisteret.

Skatteetaten har laget noen kontroller av konsistens i data i valutaregisteret. SSB kobler på kjennetegn for foretak og næring etter at vi har mottatt dataene, men ellers editerer vi ikke dataene. Med editering mener vi kontroll, granskning og endring av data.

Vi beregner nivåtall ved å summere. Tallene fordeles på henholdsvis privatpersoner og ikke- finansielle foretak, samt på verdensdel. Tallene for Europa fordeles også på Norden, EU ellers og Europa ellers.

Ikke relevant

Ansatte i SSB har taushetsplikt.

SSB offentliggjør ikke tall dersom det er fare for oppgavegivers bidrag kan avsløres. Dette medfølger at tall som hovedregel ikke blir publisert dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, eller hvis en eller to oppgavegivers bidrag utgjør en svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjøre unntak fra hovedregelen dersom det følger av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgavegiver er offentlig myndighet, oppgavegiver samtykker eller når opplysningene som avsløres er åpent tilgjengelig i samfunnet.

Mer informasjon finner du i avsnittet "Konfidensialitet" på SSBs side om metoder i offisiell statistikk.

På grunn av at Storbritannias utmeldelse av EU ble formelt fullført fra og med 1. februar 2020 ble det en endring i statistikken Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet. Storbritannia har blitt flyttet fra regionen «EU-land utenom Norden» til regionen «Europa ellers». For 1. kvartal 2020 er transaksjoner mellom Norge og Storbritannia som ble gjennomført i januar registrert til regionen «EU-land utenom Norden». Betalingstransaksjoner mellom Norge og Storbritannia fra og med 1. februar 2020 er registrert til regionen «Europa ellers».

Statistikkserien ble publisert for første gang i forbindelse med 1. kvartal 2008. Et sett av standard tabeller gjør det mulig å følge tidsmessige endringer knyttet til betalingsstrømmene mellom Norge og utlandet.

SN2007 erstatter SN2002 som næringsstandard fra og med 1. kvartal 2011. Det er etablert tilbakegående tidsserier i Statistikkbanken fra 2008 basert på SN2007.

Det er viktig å ta utgangspunkt i resultater basert på en og samme versjon av SN dersom man ønsker å se på utviklingen i statistikken over tid. Artikler skrevet til og med fjerde kvartal 2010 vil ikke bli oppdatert med ny standard for næringsgruppering, og de er dermed ikke direkte sammenlignbare med publiseringer fra og med første kvartal 2011.

En mulig feilkilde kan være at de rapporteringspliktige til valutaregisteret oppgir gale opplysninger knyttet til betalingen.

Viktige rapporteringspliktige kan unnlate å innrapportere data til valutaregisteret.

Statistikken er en totaltelling.

Foretak kan være klassifisert med feil næringskode i Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.

I oppstartsåret 2005 var det flere rapporteringspliktige som ikke ga fullstendige rapporter til Valutaregisteret. SSB sine data for dette året vil derfor ikke bli videreformidlet til forskningsformål. Dataene for årene 2006 og 2007 er også noe mangelfulle, men kvalitetsmessig bedre enn 2005, data for 2006 og 2007 kan derfor utgis til forskningsformål. Fra året 2008 anser vi at dataene er fullstendige, se allikevel øvrige forbehold.

Ikke relevant.

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert, for eksempel ved publisering av endelig tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall. Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Anne Lyslid Larsen

anne.larsen@ssb.no

40 90 23 31

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42