Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert: 26. november 2020

Neste oppdatering: 25. november 2021

Endring i fangstmengd frå 2019 til 2020
Endring i fangstmengd frå 2019 til 2020
2019 - 2020
-7
%

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke
Fangst i altLaksSjøaureSjørøyeRegnbogeaurePukkellaks
I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
Kilo
2020
Heile landet219 060214 79148 389114 91851 4843 69913549386
Oslo og Viken2 1132 1041791 50542010000
Innlandet000000000
Vestfold og Telemark3 9553 9146002 45186341000
Agder16 68316 4593 09112 4399292042000
Rogaland13 98413 9304 4078 2911 23353020
Vestland6 1566 0901 5513 690848390235
Møre og Romsdal18 50418 3805 19011 7711 419112283
Trøndelag - Trööndelage58 97857 58518 09928 67010 8161 35491417
Nordland4 6094 3588802 581897251000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku94 07791 97214 39343 52034 0601 6361043361
Standardteikn i tabellar
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra
Tonn1 000 stk
201820192020201820192020
I alt1 328235219886255
Laks i alt323219215855353
Under 3 kg904648422123
3-7 kg165120115362625
7 kg og over685451866
Sjøaure554232
12019 og 2020: Medrekna sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.
Standardteikn i tabellar
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kgLaks 3-7 kgLaks 7 kg og over
Kilo
20181 9361 8885201 22414448
20191 8701 8515651 15213420
20201 3021 2873848297315
2020
Rogaland000000
Vestland480470110352810
Møre og Romsdal::::::
Trøndelag - Trööndelage::::::
Nordland530526200303244
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku78782035230
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Anadrom : Uttrykk for dyr som regelmessig går frå havet og opp i elvene for å forplante seg.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Ordinær sesong : Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong : Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Til og med 2002 var fiskeperioden 1. oktober - 28. februar. Fra og med 2003 er fiskeperioden 5. august - 28. februar.

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

25. november 2021

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Grunnmaterialet blir lagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på UNIX.

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Offentleg register, Statistikkloven §§2-2, 3-2 (adm. edb-systemer)

Ikkje relevant

Statistikken skal gjelde all fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks teke med kilenot eller krokgarn innafor fiskerigrensa i ordinær sesong. I utvida sesong kan ein i tillegg fiske med setjegarn.

Fangst frå forskningsfiske i ordinær sesong er medrekna i statistikken.

Fiske i ordinær sesong: Hovudsaklig villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk.

Fiske i utvida sesong: Hovudsaklig rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

Fangstrapporter frå fiskarane.

Statistikken byggjer på fangstdagbøker frå fiskarane. Alle som skal fiske, må først bli registrerte i Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar). Fylkesmennenes miljøvernavdelingar får blanke fangstdagbøker frå Direktoratet for naturforvaltning som dei sender ut til dei som står i sjølaksefiskarregisteret. Etter at fiskesesongen er slutt, skal bøkene sendast til Statistisk sentralbyrå i utfylt stand. Fiskarar som fisker i ordinær sesong og ikkje har sendt inn bok, blir purra etter det oppdaterte registeret som SSB hentar frå Sjøfangstregisteret. Fiskarar frå det utvida fisket blir ikkje purra for manglande rapportering.

Frå og med 2017 kan fiskarane velje å rapportere elektronisk på internett.

Data blir overførte frå fangstdagbøkene til elektronisk form. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Tal for kommunar med færre enn 3 oppgåvegivarar prikkast ut.

Frå og med 1989 blei drivgarnfiske forbode.

Frå og med 1993 blei det ny organisering av datainnsamlinga. Tidlegare samla laksestyra inn oppgåver og sende oss data for kommunar. Frå og med 1993 får vi fangstdagbøker direkte frå fiskarane. Trass i dei nemnde måle- og handsamingsfeila, reknar ein med at statistikken gir eit tilnærma rett bilete av utviklinga i fisket etter laks og sjøaure frå år til år. Ny organisering av datainnsamlinga gjer det likevel usikkert om tala for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

Frå og med 1997 vart det opna for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Frå og med 2019 skal fangst av sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks rapporterast.

Oppgåvene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant
Kontakt