Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert: 24. november 2023

Neste oppdatering: 14. november 2024

Fangst av pukkellaks
Fangst av pukkellaks
2023
183 427
kg
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure
Kg
2020202120222023
Atlantisk laks214 79197 844133 651112 648
Sjøaure3 6991 5051 9331 782
Sjørøye1357479112
Regnbogeaure492304
Pukkellaks38671 719274183 427
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke. Kilo
  Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke. Kilo
  2023
  Fangst av laks, sjøaure og sjørøyeLaksSjøaureSjørøye
  I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
  Heile landet114 542112 64835 30650 62926 7141 782112
  Oslo og Viken1 256256521307400
  Vestfold og Telemark2 0000000
  Agder2 0000000
  Rogaland1 9951 9893961 20938460
  Vestland2 1772 1734681 34935640
  Møre og Romsdal2 4302 4143181 765330160
  Trøndelag - Trööndelage40 36139 27313 56319 0226 6881 0880
  Nordland - Nordlánnda1 071997385474139740
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku66 25365 54720 12426 68118 742594112
  1Berre Drammensfjorden er opna for dette fisket i 2023.
  2Det er ikkje opna for dette fisket i 2023.
  Standardteikn i tabellar
 • Fangst av pukkellaks og regnbogeaure dei siste 4 åra
  Fangst av pukkellaks og regnbogeaure dei siste 4 åra
  PukkellaksRegnbogeaure
  KgStkKgStk
  20203862054914
  202171 71938 9302311
  202227413800
  2023183 42798 77041
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Anadrom

Anadrom laksefisk er laksefisk som vandrar mellom sjø og ferskvatn og som er avhengig av ferskvatn for å reprodusere seg, samt rogn og ungar av slik fisk. Rømt eller utsett oppdretta laksefisk som kan vandre frå sjø til ferskvatn reknast som anadrom laksefisk når dei lever fritt i sjø eller vassdrag.

Vekt

Vekta av fisken er vekta før fisken blir sløyd (kilo rund fisk).

Ordinær sesong

Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong

Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Frå og med 2022 er det ikkje opna for dette fisket. Fiskeperioden var frå 1. oktober til 28 februar i perioden 1997-2002. Frå og med 2003 var fiskeperioden 5. august - 28. februar.

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

14. november 2024

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Statistikken skal gje detaljert informasjon om fangst av anadrom laksefisk i norske fjordar. Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Fram til 1966 blei opplysningane henta både frå Inspektøren for ferskvannsfiske, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske. Frå 1966-1992 kom opplysningane frå laksestyra. Landet var delt inn i 34 laksedistrikt, og formannen i kvart styra skulle rapportere frå eiget distrikt. Laksestyra blei nedlagde 31. desember 1992, og frå og med 1993 bygde statistikken på fangstdagbøker som Statistisk sentralbyrå får direkte frå fiskarane. I 2017 blei det mogleg for fiskarane å rapportere fangsten elektronisk på internett, og det er nå nytta både fangstdagbøker frå fiskearane og elektronisk rapportering for å samle inn data.

Frå 1979 blei opplysningar frå drivgarnfiske samla inn i egne fangstdagbøker fra fiskarane, og ikkje lenger gjennom laksestyra. Drivgarnfiske blei forbode frå og med 1989, og fiske med krokgarn ble avgrensa. Frå og med 2022 er krokgarnfiske forbode.

I perioden 1997-2021 har det vore opna for haust- og vinterfiske i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms. Formålet med det utvida fisket var å ta ut rømt oppdrettsfisk.

Frå og med 2019 skal fisk som blir sleppt levande ut i sjøen igjen (fang og slepp) rapporterast.

Frå og med 2019 blir det samla inn opplysningar om fangst av sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Statistikken blir utvikla, utarbeidd og formidla med heimel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven, lovdata.no).

Statistikken inngår i nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023, hovedområde Landbruk, fiskeri og akvakultur, delområde Fiske og fangst.

Ikkje relevant

Populasjonen definerast av Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar) og omfattar alle som har registrert seg for fiske gjeldande år. Analyseeininga er fangsten av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks teke med fastståande reiskap innafor fiskerigrensa i perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Fiskarar som har registrert seg for fiske i Sjøfangstregisteret skal rapportere fangsten, anten elektronisk via Lakseregisteret – Sjølaksefiske eller i fangstdagbøker dei har fått frå Statsforvaltaren.

Fangstrapportar vert henta inn frå elektronisk innrapportering via Lakseregisteret – Sjølaksefiske eller via fangstdagbøker frå den enkelte fiskar. Innsamlingsperioden går frå august til ut oktober. For manglande rapportering blir det første gang sendt mail til fiskarane . Andre påminning blir sendt som brev.

Med editering meiner vi kontroll, gransking og endring av data. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Ulike reguleringar av fisket opp gjennom åra kan ha påverke statistikken. Kvart fjerde eller femte år har Miljødirektoratet hovudrevisjon av fiskereglane, der fisketider, kor det skal opnast for fiske og fangstkvantum i elv og sjø blir bestemt.

Frå og med 1989 blei fiske med drivgarn forbode og fiske med krokgarn blei avgrensa. I 2008 blei fisketida sterkt regulert og fleire innstrammingar i fisketida kom i 2010. Frå 2021 blei det igjen innført sterke reguleringar. Laksefiske i sjø er inndelt i 10 kystregionar og 37 fjordregionar. Det blei ikkje opna for laksefiske med fastståande reiskap i dei ni kystregionane sør for Finnmark, og nokre av fjordregionane vart opna for eit avgrensa fiske. Deler av Finnmark blei heller ikkje opna for sjølaksefiske med fastståande reiskap i 2021. Frå 2022 er det ikkje opna for fiske med krokgarn.

Ny organisering av datainnsamlinga i 1993 gjer det også usikkert om statistikken for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

Det er lagt inn feilkontrollar ved inntasting av elektronisk rapportering, slik at fiskarane sjølv kan rette opp feiltasting. Det er og lagt inn kontrollar for å fange opp eventuelle feil ved overføring av elektroniske data til Statistisk sentralbyrå.

Fangstdagøkene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt