Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert: November 25, 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Endring i fangstmengd
Endring i fangstmengd
2019 - 2021
-27,2
%

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke
Fangst i altLaksSjøaureSjørøyeRegnbogeaurePukkellaks
I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
Kilo
2021
Heile landet171 16497 84425 98544 85427 0051 505742371 719
Oslo og Viken1 000000000
Vestfold og Telemark1 000000000
Agder1 000000000
Rogaland4 0264 0076852 47384813006
Vestland3 8573 7821 0382 33041450070
Møre og Romsdal2 3802 3313141 46155670042
Trøndelag - Trööndelage30 89930 1039 37515 5855 143533112250
Nordland - Nordlánnda966762301363983700166
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku129 03656 85914 27122 64219 947908622171 186
1Det er ikkje opna for dette fisket i 2021.
Standardteikn i tabellar
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra
KgStk
201920202021201920202021
I alt235 233219 060171 16461 51555 44964 398
Laks i alt219 214214 79197 84453 04853 40024 682
Sjøaure5 0993 6991 5052 5611 761728
Sjørøye348135741656947
Regnbogeaure684923311411
Pukkellaks10 50438671 7195 71020538 930
Standardteikn i tabellar
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kgLaks 3-7 kgLaks 7 kg og over
Kilo
20191 8701 8515651 15213420
20201 3021 2873848297315
20212 0522 0133951 5467139
2021
Rogaland000000
Vestland1 3951 3642501 0714332
Møre og Romsdal4242241800
Trøndelag - Trööndelage2732733024400
Nordland - Nordlánnda22922262144168
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1121123070130
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Anadrom : Uttrykk for dyr som regelmessig går frå havet og opp i elvene for å forplante seg.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Ordinær sesong : Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong : Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Til og med 2002 var fiskeperioden 1. oktober - 28. februar. Fra og med 2003 er fiskeperioden 5. august - 28. februar.

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure

Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Grunnmaterialet blir lagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på UNIX.

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Offentleg register, Statistikkloven § 10.

Ikkje relevant

Statistikken skal gjelde all fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks teke med kilenot eller krokgarn innafor fiskerigrensa i ordinær sesong. I utvida sesong kan ein i tillegg fiske med setjegarn.

Fangst frå forskningsfiske i ordinær sesong er medrekna i statistikken.

Fiske i ordinær sesong: Hovudsaklig villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk.

Fiske i utvida sesong: Hovudsaklig rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

Fangstrapporter frå fiskarane.

Statistikken byggjer på fangstdagbøker frå fiskarane. Alle som skal fiske, må først bli registrerte i Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar). Fylkesmennenes miljøvernavdelingar får blanke fangstdagbøker frå Direktoratet for naturforvaltning som dei sender ut til dei som står i sjølaksefiskarregisteret. Etter at fiskesesongen er slutt, skal bøkene sendast til Statistisk sentralbyrå i utfylt stand. Fiskarar som fisker i ordinær sesong og ikkje har sendt inn bok, blir purra etter det oppdaterte registeret som SSB hentar frå Sjøfangstregisteret. Fiskarar frå det utvida fisket blir ikkje purra for manglande rapportering.

Frå og med 2017 kan fiskarane velje å rapportere elektronisk på internett.

Data blir overførte frå fangstdagbøkene til elektronisk form. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Tal for kommunar med færre enn 3 oppgåvegivarar prikkast ut.

Frå og med 1989 blei drivgarnfiske forbode.

Frå og med 1993 blei det ny organisering av datainnsamlinga. Tidlegare samla laksestyra inn oppgåver og sende oss data for kommunar. Frå og med 1993 får vi fangstdagbøker direkte frå fiskarane. Trass i dei nemnde måle- og handsamingsfeila, reknar ein med at statistikken gir eit tilnærma rett bilete av utviklinga i fisket etter laks og sjøaure frå år til år. Ny organisering av datainnsamlinga gjer det likevel usikkert om tala for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

Frå og med 1997 vart det opna for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Frå og med 2019 skal fangst av sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks rapporterast.

Oppgåvene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant
Kontakt