Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert: 25. november 2022

Neste oppdatering: 24. november 2023

Fangst av laks
Fangst av laks
2022
133 651
kg
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure
Kg
2019202020212022
Atlantisk laks219 214214 79197 844133 651
Sjøaure5 0993 6991 5051 933
Sjørøye3481357479
Regnbogeaure6849230
Pukkellaks10 50438671 719274
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke. Kilo
  Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke. Kilo
  2022
  Fangst av laks, sjøaure og sjørøyeLaksSjøaureSjørøye
  I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
  Heile landet135 663133 65149 13157 53726 9831 93379
  Oslo og Viken1 1 1801 18014379024800
  Vestfold og Telemark2 0000000
  Agder2 0000000
  Rogaland2 7082 7087561 52542700
  Vestland2 7822 7777601 65836050
  Møre og Romsdal4 3234 3151 6921 88673780
  Trøndelag - Trööndelage49 64548 45120 53921 0186 8951 1940
  Nordland - Nordlánnda1 0841 06225971886220
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku73 93973 15724 98329 94318 23170379
  1Berre Drammensfjorden er opna for dette fisket i 2022.
  2Det er ikkje opna for dette fisket i 2022.
  Standardteikn i tabellar
 • Fangst av pukkellaks og regnbogeaure dei siste 4 åra
  Fangst av pukkellaks og regnbogeaure dei siste 4 åra
  PukkellaksRegnbogeaure
  KgStkKgStk
  201910 5045 7106831
  20203862054914
  202171 71938 9302311
  202227413800
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Anadrom : Uttrykk for dyr som regelmessig går frå havet og opp i elvene for å forplante seg.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Ordinær sesong : Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong : Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Til og med 2002 var fiskeperioden 1. oktober - 28. februar. Fra og med 2003 er fiskeperioden 5. august - 28. februar.

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

24. november 2023

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk.

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Grunnmaterialet blir lagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på UNIX.

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Offentleg register, Statistikkloven § 10.

Ikkje relevant

Statistikken skal gjelde all fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks teke med kilenot eller krokgarn innafor fiskerigrensa i ordinær sesong. I utvida sesong kan ein i tillegg fiske med setjegarn.

Fangst frå forskningsfiske i ordinær sesong er medrekna i statistikken.

Fiske i ordinær sesong: Hovudsaklig villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk.

Fiske i utvida sesong: Hovudsaklig rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

Fangstrapporter frå fiskarane.

Statistikken byggjer på fangstdagbøker frå fiskarane. Alle som skal fiske, må først bli registrerte i Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar). Fylkesmennenes miljøvernavdelingar får blanke fangstdagbøker frå Direktoratet for naturforvaltning som dei sender ut til dei som står i sjølaksefiskarregisteret. Etter at fiskesesongen er slutt, skal bøkene sendast til Statistisk sentralbyrå i utfylt stand. Fiskarar som fisker i ordinær sesong og ikkje har sendt inn bok, blir purra etter det oppdaterte registeret som SSB hentar frå Sjøfangstregisteret. Fiskarar frå det utvida fisket blir ikkje purra for manglande rapportering.

Frå og med 2017 kan fiskarane velje å rapportere elektronisk på internett.

Data blir overførte frå fangstdagbøkene til elektronisk form. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Tal for kommunar med færre enn 3 oppgåvegivarar prikkast ut.

Frå og med 1989 blei drivgarnfiske forbode.

Frå og med 1993 blei det ny organisering av datainnsamlinga. Tidlegare samla laksestyra inn oppgåver og sende oss data for kommunar. Frå og med 1993 får vi fangstdagbøker direkte frå fiskarane. Trass i dei nemnde måle- og handsamingsfeila, reknar ein med at statistikken gir eit tilnærma rett bilete av utviklinga i fisket etter laks og sjøaure frå år til år. Ny organisering av datainnsamlinga gjer det likevel usikkert om tala for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

Frå og med 1997 vart det opna for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Frå og med 2019 skal fangst av sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks rapporterast.

Oppgåvene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

Ikkje relevant

Faktasider

Kontakt