350044
350044
friartikkel
2018-05-16T08:10:00.000Z
no

Informasjon om KOSTRA publiseringen

Oversikt over KOSTRA tabeller på ny struktur

Publisert:

Oppdatert:

Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene på ny struktur. De nye tabellene har i tillegg til 2017-tall, tall for 2015 og 2016. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige.

Opprinnelig plan var å publisere endelige KOSTRA-tall for 2017 både på eksisterende og ny tabellstruktur. 

Nedenfor finner du en samlet oversikt over de nye KOSTRA-tabellene på ny struktur. De nye tabellene har i tillegg til 2017-tall, tall for 2015 og 2016. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige. Enkelte tabeller er skilt på nøkkeltall og grunnlagsdata, mens andre vil inneholde både grunnlagsdata og nøkkeltall.

Noen regnskapstabeller på ny struktur har kommet til etter 15. juni-publiseringen.

Det nye produksjonssystemet i KOSTRA har litt forskjell i utregningsmåten av regnskapstall. Derfor kan enkelte regnskapsbegreper vise ulike tall i tabellene på ny struktur i forhold til tallene i gammel struktur for årene 2015 og 2016. Vi anbefaler å bruke tabellene på ny struktur. Fotnoter til den enkelte tabell i ny struktur forklarer nærmere hvilke regnskapsbegrep det gjelder og hva forskjellene skyldes.

Fra 12. juni ble de tidligere KOSTRA-tabellene lagt under «avslutta tidsserier», med tall frem til og med 2016. 

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med: Alexander Hagen,  tlf: 409 02 539.

 KOSTRA-tabeller med ny struktur per 29. oktober 2018

 Tabell  Statistikk
Tabeller kommune 
Areal og samfunnsplanlegging
12295: Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (K) fysplan
12303: Inntekter, utgifter og gebyrer - Gebyrer for kommunale tjenester (K) fysplan
11880: Inntekter, utgifter og gebyrer - Spørsmål angående kostnadsdekning av plan, byggesak, kart og oppmåling. Kostnadsdekning, etter spørsmål og funksjon (K) fysplan
11882: Areal- og samfunnsplanlegging - Hovedtall for omfang og ressursbruk (K) fysplan
11887: Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang av reguleringsplaner (K) fysplan
12312: Areal- og samfunnsplanlegging: Omfang av reguleringsplaner med særlige hensyn, etter status for reguleringsplaner og hensyn (K) fysplan
11986: Areal- og samfunnsplanlegging - Klagesaksbehandling i kommune og hos fylkesmann, etter behandlingsinstans og behandlingsutfall og klagetype (K) fysplan
12225: Areal- og samfunnsplanlegging - Private detaljreguleringsplaner. Gebyr, omfang og saksbehandlingstid (K) fysplan
12224: Bygge- og delesaksbehandling - Hovedtall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) fysplan
11879: Bygge- og delesaksbehandling - Utøvelse av tilsyn i byggesaker (K) fysplan
12223: Bygge- og delesaksbehandling - Omfang og saksbehandlingstid, etter rammevilkår og søknadstype. Grunnlagstall, etter rammevilkår for søknader og søknadstype (K) fysplan
11881: Bygge- og delesaksbehandling - Omfang og resultat av byggesøknadsbehandling som gjelder områder med restriksjoner, etter resultater og vedtakstype (K) fysplan
12001: Bygge- og delesaksbehandling - Tilsyn i byggesaker. Pålegg, sanksjoner og virkemidler, etter tilsynspålegg og lokasjon (K) fysplan
12000: Bygge- og delesaksbehandling - Klagesaker for bygge- og delesøknadsbehandling, tilsyn og gebyrer. Omfang og behandlingstid, etter årsak til klage og utfall av klagesaksbehandling (K) fysplan
Avfall frå hushalda
12263: Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon (K) avfkomm
12241: Husholdningsavfall og renovasjon (K) avfkomm
12313: Mengder husholdningsavfall, etter materiale og behandling (K) avfkomm
12299: Selvkostregnskap, etter kommunal sektor og post (K) avfkomm
12220: Dekningsgrad og produktivitet i renovasjonen (K) avfkomm
12028: Renovasjonsordninger (K) avfkomm
12298: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag, etter kommunal sektor og spørsmål (K) avfkomm
Barnehage
11929: Utvalgte nøkkeltall for barnehager (K) barnehager
12379: Utgifter til barnehager, nøkkeltall (K) barnehager
12380: Fordeling av finansiering for kommunale plasser, etter art (K) barnehager
12381: Korrigerte brutto driftsutgifter prosentvis fordeling, etter funksjon (K) barnehager
12129: Ansatte i barnehager, etter eierforhold, stillingstype og kjønn (K) barnehager
12436: Årsverk, etter eierforhold, stillingstype og utdanning (K) barnehager
12216: Barn i barnehage korrigert for alder, og korrigerte oppholdstimer, per årsverk til basisvirksomhet, etter eierforhold (K) barnehager
12056: Barn i barnehage, etter alder, eierforhold og oppholdstid (K) barnehager
12272: Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år (K) barnehager
12054: Barnehager, etter eierforhold (K) barnehager
12055: Leke- og oppholdsareal, etter eierforhold (K) barnehager
Barnevern
12279: Nøkkeltal utgifter barnevern (K) barneverng
12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) barneverng
12305: Stillingar i barnevernstenesta etter fagutdanning/funksjon (K) barneverng
12115: Organisering av barnevernstenesta (K) barneverng
12271: Barn med melding og prosentdelen barn med melding i barnevernet (K) barneverng
12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) barneverng
12286: Barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet (K) barneverng
12287: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, etter alder (K) barneverng
12275: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (K) barneverng
12238: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (K) barneverng
12276: Barn med hjelpe- eller omsorgstiltak, etter alder og omsorgs-/hjelpetiltak (K) barneverng
Kommunale boliger
12195: Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger (K) kombolig_kostra
12008: Kommunalt disponerte boliger (K) kombolig_kostra
12011: Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger (K) kombolig_kostra
12012: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer (K) kombolig_kostra
12196: Tildeling av boliger som kommunen disponerer for utleie (K) kombolig_kostra
12198: Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie (K) kombolig_kostra
12015: Midlertidig botilbud og natthjem (K) kombolig_kostra
12013: Annen kommunal bolighjelp (K) kombolig_kostra
12009: Korttidskontrakter (K) kombolig_kostra
12197: Husbanken (K) kombolig_kostra
Brann- og ulykkesvern
11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) brann_kostra
12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) brann_kostra
Eiendomsforvaltning (kommune)
12051: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (K) eiendom_kostra
12045: Hovedøkonomi for kommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (K) eiendom_kostra
12047: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg, etter art og funksjon (K) eiendom_kostra
11906: Areal for kommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (K) eiendom_kostra
11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) eiendom_kostra
Elever i grunnskolen
12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) utgrs
12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) utgrs
12244: Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren (K) utgrs
12235: Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) utgrs
12245: Drifts-, lønns- og leieutgifter (K) utgrs
12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) utgrs
11977: Vektede elevtall - grunnskole (K) utgrs
12282: Lærere i grunnskolen, etter kjønn og alder (K) utgrs
12247: Lærere i grunnskolen, etter kompetanse og kjønn (K) utgrs
12284: Lærere i grunnskolen , etter heltid- og deltidsstillinger og kjønn (K) utgrs
12267: Avtalte årsverk i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) utgrs
11981: Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (K) utgrs
11974: Årstimer til undervisning - grunnskole (K) utgrs
12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) utgrs
11975: Barn i SFO (K) utgrs
12234: Elever i kommunale og private grunnskoler med særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring (K) utgrs
11980: Elever i grunnskolen, etter eierforhold og årstrinn (K) utgrs
11970: Elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss (K) utgrs
11971: Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler (K) utgrs
12237: Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område (K) utgrs
12232: Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring (K) utgrs
12236: Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring (K) utgrs
12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) utgrs
Kommunalt avløp/ renovasjon
11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) var_kostra
11794: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) var_kostra
11793: Rens og rensekrav. Kommunalt avløp (K) var_kostra
11788: Kommunalt avløpsslam (K) var_kostra
12155: Gebyrgrunnlag for vann- og avløpssektoren, etter funksjon og post (K) var_kostra
12217: Selvkost og gebyrer for avløpssektoren (K) var_kostra
Kommunal vannforsyning
11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) vann_kostra
11792: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann. (K) vann_kostra
11786: Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) vann_kostra
11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann. (K) vann_kostra
12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) vann_kostra vann_kostra
Kommuneregnskap
12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) kommregnko
12367: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter regnskapsomfang, funksjon og art (K) kommregnko
12369: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter funksjon og art (B) kommregnko
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) kommregnko
12364: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12143: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12135: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12137: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12330: Finansiering av driften, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12333: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (K) kommregnko
12328: Økonomisk oversikt drift, etter art (K) kommregnko
12329: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) kommregnko
12320: Økonomisk oversikt investering, etter art (K) kommregnko
12321: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) kommregnko
12177: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (K) kommregnko
12179: Økonomisk oversikt balanse kommuner ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskap, etter balansedata (K) kommregnko
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (tverrgående tabeller, kommune)
11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (K) kostrahoved
11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) kostrahoved
11805: Folkemengde 31.12., etter alder (K) kostrahoved
11763: Folkemengde 31.12 , etter alder (B) kostrahoved
11917: Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (K) kostrahoved
11918: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) kostrahoved
12215: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) kostrahoved
Den norske kirke
12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) kirke_kostra
12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) kirke_kostra
12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) kirke_kostra
11963: Kirkelige tjenester (K) kirke_kostra
12026: Kirkelige brukere (K) kirke_kostra
12208: Gravplasser (K) kirke_kostra
Kultur (kommune)
12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) kultur_kostra
12059: Økonomi i folkebibliotek (K) kultur_kostra
11758: Aktivitet i folkebibliotek (K) kultur_kostra
11760: Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek, etter medietype (K) kultur_kostra
11761: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (K) kultur_kostra
11759: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (B) kultur_kostra
11817: Kino og kinobesøk (K) kultur_kostra
12063: Kommunale fritidstilbud (K) kultur_kostra
12062: Kommunale fritidstilbud (B) kultur_kostra
12061: Kommunale kulturskoler (K) kultur_kostra
Klima og energi (kommune)
12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K) miljo_kostra
12151: Energiutgifter i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (K) miljo_kostra
12150: Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (K) miljo_kostra
12191: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) helsetjko
11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) helsetjko
11995: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) helsetjko
11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) helsetjko
12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) helsetjko
11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) helsetjko
12417: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - bydeler (B) helsetjko
12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller (B) helsetjko
12405: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) helsetjko
12406: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) helsetjko Introduksjonsstønad
12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) introinnv
12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) introinnv Landbruk
11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) kofola
11921: Arealer for nydyrking (K) kofola
11781: Søknader om nydyrking (K) kofola
11777: Søknader om fritak fra driveplikt (K) kofola
11834: Pålegg om driveplikt (K) kofola
11778: Søknader om omdisponering etter jordloven (K) kofola
11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord og lovanvendelse ved omdisponering av dyrka og dyrkbar jord (K) kofola
11832: Deling av eiendom etter jordloven (K) kofola
11833: Ordinære konsesjonssaker (K) kofola
11920: Konsesjon aksjeselskap (K) kofola
11922: Slektskapskonsesjon (K) kofola
11782: Nullgrensesaker (K) kofola
11779: Nullgrensesaker slektskap (K) kofola
Miljøforvaltning (kommune)
12243: Rekreasjon i tettsted. Ressursbruk og tilrettelegging. Hovedtall, etter tilgjengelige områder for rekreasjon og friluftsliv. og rekreasjonsareal i tettsteder (K) miljo_kostra
11891: Naturforvaltning og friluftsliv. Søknader om motorferdsel i utmark, etter dispensasjonssøknader og behandling av dispensasjonssøknader (K) miljo_kostra Omsorgstenester
12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg (K) pleie
11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning (K) pleie
12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) pleie
12293: Omsorgstjenester - supplerende nøkkeltall (K) pleie
12292: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall (K) pleie
11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) pleie
11875: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser (K) pleie
12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) pleie
12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) pleie
Samferdsel (kommune)
11816: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (K) samf_kostra
12183: Økonomi innen samferdsel (K) samf_kostra
11814: Kommunale veier, utvalgte kjennetegn (K) samf_kostra
11845: Veier, parkering, belysning, holdeplasser (K) samf_kostra
12210: Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten (K) soshjelpk
12131: Stønadssatser for sosialhjelp og vedtakstidspunkt (K) soshjelpk
12132: Utgifter som inngår i stønadssatsene for økonomisk sosialhjelp (K) soshjelpk
12219: Sosialhjelpsmottakere, utbetalt beløp og stønadstid (K) soshjelpk
12203: Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold (K) soshjelpk
12204: Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon (K) soshjelpk
12201: Sosialhjelpsmottakernes arbeidssituasjon (K) soshjelpk
12213: Langtidsmottakere av sosialhjelp (K) soshjelpk
12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) soshjelpk
11864: Kvalifiseringsstønad, sosialhjelp og Husbankens bostøtte (K) soshjelpk
12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner (K) soshjelpk
12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K) soshjelpk
12221: Sosiale tjenester i NAV (K) soshjelpk
12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) soshjelpk
12149: Mottakere av kvalifiseringsstønad, bydel (B) soshjelpk
Tabeller fylkeskommune
Areal og samfunnsplanlegging (fylkeskommune)
12294: Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (F) fysplan
11886: Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) fysplan
12281: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens behandling av kommunale planer, etter utfall og type plan (F) fysplan
11888: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens dispensasjonsbehandling, etter behandling og resultat og type dispensasjonssøknader (F) fysplan
Fylkeskommuneregnskap
12133: Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap (F) kommregnfy
12368: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter funksjon, art og regnskapsomfang (F) kommregnfy
12163: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (F) kommregnfy
12361: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12144: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12138: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12366: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12331: Finansiering av driften, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12332: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (F) kommregnfy
12365: Økonomisk oversikt drift, etter art (F) kommregnfy
12363: Økonomisk oversikt drift fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) kommregnfy
12322: Økonomisk oversikt investering, etter art (F) kommregnfy
12323: Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) kommregnfy
12176: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (F) kommregnfy
12180: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter balansedata (F) kommregnfy
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering (tverrgående tabeller, fylkeskommune)
11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (F) kostrahoved
11800: Folkemengde 31.12 , etter alder (F) kostrahoved
11916: Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (F) kostrahoved
11919: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter funksjon og regnskapsomfang (F) kostrahoved
Klima og energi (fylkeskommune)
12152: Energiutgifter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (F) Miljo?
11821: Energibruk i fylkeskommunal eiendomsforvaltning, eter type eiendom og energitype (F)  
Kultur (fylkeskommune)
12064: Utgifter til kultur, grunnlagsdata (F) kultur_kostra
12264: Utgifter til kultur, nøkkeltall (F) kultur_kostra
Miljøforvaltning (fylkeskommune)
12294: Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (F) fysplan
11886: Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) fysplan
12281: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens behandling av kommunale planer, etter utfall og type plan (F) fysplan
11888: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens dispensasjonsbehandling, etter behandling og resultat og type dispensasjonssøknader (F) fysplan
Samferdsel (fylkeskommune)
11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) samf_kostra
12200: Økonomi innen samferdsel (F) samf_kostra
11815: Transportytelser (F) samf_kostra
11910: Reiser, rutekm/utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede, etter funksjon (F) samf_kostra
11843: Elever og skoleskyss, etter utdanningsnivå (F) samf_kostra
11912: Skolereiser, etter funksjon og utdanningsnivå (F) samf_kostra
11844: Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde (F) samf_kostra
11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) samf_kostra
11911: Fylkesveifergesamband (F) samf_kostra
11876: Fylkesveifergesamband, åpningstider, etter åpningstider for fylkesveifergesamband, funksjon og personbilenheter (F) samf_kostra
Tannhelse
11985: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) tannhelse
11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) tannhelse
12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) tannhelse
11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) tannhelse
11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) tannhelse
11959: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer, etter alder (F) tannhelse
11773: Utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, etter personellgruppe (F) tannhelse
11772: Mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden (F) tannhelse
12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) tannhelse
Videregående opplæring
11896: Utvalgte nøkkeltall for videregående opplæring (F) vgu
11902: Samlede utgifter til videregående utdanning i fylkeskommunen (F) vgu
12188: Netto driftsutgifter i videregående opplæring i fylkeskommunen, etter funksjon (F) vgu
12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) vgu
11900: Årsverk i videregående opplæring (F) vgu
12185: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe, kompetanse og heltid- og deltidsstillinger (F) vgu
12186: Lederstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgrupper og heltid- og deltidsstillinger (F) vgu
12250: Ungdom i videregående opplæring, etter utdanningsprogram (F) vgu
12187: Antall skoler og elever i videregående opplæring, etter eierforhold (F) vgu
12274: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) vgu
11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) vgu
11969: Elever i annen fylkeskommunal utdanning enn videregående opplæring (F) vgu
11899: Personer i videregående opplæring, etter skolefylke/læreplassfylke (F) vgu
11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) vgu
12248: Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring, etter gjennomføringstid (F) vgu
11967: Resultater i vidergående opplæring (F) vgu
11968: Overganger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram forrige år og utdanning i år (F) vgu
11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) vgu
11966: Oppfølgingstjenesten (OT) i videregående opplæring (F) vgu
12252: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) vgu
12251: Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) vgu
12199: Søkere i videregående opplæring (F) vgu
12398: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) vgu

Kontakt