350044
350044
friartikkel
2018-05-16T08:10:00.000Z
no

Informasjon om KOSTRA publiseringen

Oversikt over alle KOSTRA tabeller

Publisert:

Oppdatert:

Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene. De nye tabellene har tall for 2015, 2016, 2017 og 2018. Den 15. mars 2019 blir det lagt til foreløpige tall for 2018. Som tidligere er alle grunnlagsdataene gjort tilgjengelige.

I 2018 ble KOSTRA-tabellene publisert på ny struktur. Her finner du en oversikt over alle KOSTRA-tabellene. Disse tabellene har tall for 2015, 2016, 2017 og 2018. Enkelte tabeller er skilt på nøkkeltall og grunnlagsdata, mens andre vil inneholde både grunnlagsdata og nøkkeltall.

Det har kommet til enkelte tabeller på ny struktur også etter 15. juni-publiseringen i 2018. Du finner en liste over alle tabeller i KOSTRA med endringer fom. 15.juni til 14.mars her: Oversikt over KOSTRA-tabeller med endringer etter 15.juni 2018 

Oversikt av endringer i statistikkbanktabeller kan du finne her: Endringer i statistikkbanktabeller  

Det nye produksjonssystemet i KOSTRA har litt forskjell i utregningsmåten av regnskapstall. Derfor kan enkelte regnskapsbegreper vise ulike tall i nye tabeller i forhold til avslutta tabeller for årene 2015 og 2016. Vi anbefaler å bruke nye tabellene. Fotnoter til den enkelte tabell forklarer nærmere hvilke regnskapsbegrep det gjelder og hva forskjellene skyldes.

Fra 12. juni 2018 ble de tidligere KOSTRA-tabellene lagt under «avslutta tidsserier», med tall frem til og med 2016. 

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med: Aleksander Hagen,  tlf: 409 02 539.

 KOSTRA-tabeller med ny struktur per 15. mars 2019

 Tabell  Statistikk
Tabeller kommune 
Avfall frå hushalda
12263: Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon (K) 2015 - 2017 avfkomm
12313: Mengder husholdningsavfall, etter materiale og behandling (K) 2015 - 2017 avfkomm
12241: Husholdningsavfall og renovasjon (K) 2015 - 2017 avfkomm
12299: Selvkostregnskap, etter kommunal sektor og post (K) 2015 - 2017 avfkomm
12298: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag, etter kommunal sektor og spørsmål (K) 2015 - 2017 avfkomm
12220: Dekningsgrad og produktivitet i renovasjonen (K) 2015 - 2017 avfkomm
12028: Renovasjonsordninger (K) 2015 - 2017 avfkomm
Barnehage
12520: Årsverk, bydel, etter eierforhold, stillingstype og utdanning (B) 2016 - 2017 barnehager
12519: Ansatte i barnehager, bydel, etter eierforhold, stillingstype og kjønn (B) 2015 - 2017 barnehager
12518: Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år, bydel (B) 2015 - 2017 barnehager
12502: Fordeling av finansiering for kommunale plasser, bydel, etter art (B) 2015 - 2017 barnehager
12501: Barn i barnehage, bydel, etter eierforhold, alder og oppholdstid (B) 2015 - 2017 barnehager
12500: Utgifter til barnehager, nøkkeltall, bydel (B) 2015 - 2017 barnehager
12499: Barn som får ekstra ressurser, bydel (B) 2015 - 2017 barnehager
12498: Barnehager, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2017 barnehager
12495: Leke- og oppholdsareal, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2017 barnehager
12494: Korrigerte brutto driftsutgifter prosentvis fordeling, bydel, etter funksjon (B) 2015 - 2017 barnehager
12493: Barn i barnehage korrigert for alder, og korrigerte oppholdstimer, per årsverk til basisvirksomhet, bydel, etter eierforhold (B) 2015 - 2017 barnehager
12517: Utvalgte nøkkeltall for barnehager, bydel (B) 2015 - 2017 barnehager
12436: Årsverk, etter eierforhold, stillingstype og utdanning (K) 2016 - 2017 barnehager
12381: Korrigerte brutto driftsutgifter prosentvis fordeling, etter funksjon (K) 2015 - 2017 barnehager
12380: Fordeling av finansiering for kommunale plasser, etter art (K) 2015 - 2017 barnehager
12379: Utgifter til barnehager, nøkkeltall (K) 2015 - 2017 barnehager
12376: Barn som får ekstra ressurser (K) 2015 - 2017 barnehager
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 barnehager
11929: Utvalgte nøkkeltall for barnehager (K) 2015 - 2017 barnehager
12272: Minoritetsspråklige barn i barnehage 1-5 år (K) 2015 - 2017 barnehager
12216: Barn i barnehage korrigert for alder, og korrigerte oppholdstimer, per årsverk til basisvirksomhet, etter eierforhold (K) 2015 - 2017 barnehager
12129: Ansatte i barnehager, etter eierforhold, stillingstype og kjønn (K) 2015 - 2017 barnehager
12056: Barn i barnehage, etter alder, eierforhold og oppholdstid (K) 2015 - 2017 barnehager
12055: Leke- og oppholdsareal, etter eierforhold (K) 2015 - 2017 barnehager
12054: Barnehager, etter eierforhold (K) 2015 - 2017 barnehager
Barnevern
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 barneverng
12305: Stillingar i barnevernstenesta etter fagutdanning/funksjon (K) 2015 - 2017 barneverng
12287: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, etter alder (K) 2015 - 2017 barneverng
12286: Barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet (K) 2015 - 2017 barneverng
12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) 2015 - 2017 barneverng
12279: Nøkkeltal utgifter barnevern (K) 2015 - 2017 barneverng
12276: Barn med hjelpe- eller omsorgstiltak, etter alder og omsorgs-/hjelpetiltak (K) 2015 - 2017 barneverng
12275: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (K) 2015 - 2017 barneverng
12238: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (K) 2015 - 2017 barneverng
12189: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (K) 2015 - 2017 barneverng
12115: Organisering av barnevernstenesta (K) 2015 - 2017 barneverng
12280: Kommunefakta barnevernstenesta (K) barneverng
12601 Nøkkeltal utgifter barnevern (B) barneverng 
12603: Bydelsfakta barnevernstenesta (B)  barneverng 
12605: Stillingar i barnevernstenesta (B)  barneverng 
12607: Organisering av barnevernstenesta (B)  barneverng 
12606: Barn med melding og prosentdelen barn med melding i barnevernet (B)  barneverng 
12489: Meldingar til barnevernet, etter konklusjon på meldinga og handsamingstid av meldinga (B)  barneverng 
12490: Barn med undersøking og prosentdelen barn med undersøking frå barnevernet (B)   barneverng
12384: Undersøkingar i alt og undersøkingar starta av barnevernet, etter alder (B)   barneverng 
12604: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og funksjon (B)   barneverng 
12602: Barn med hjelpe- eller omsorgstiltak, etter alder og omsorgs-/hjelpetiltak (B)   barneverng 
12600: Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter tiltakskategori (B)   barneverng 
Brann- og ulykkesvern
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 brann_kostra
12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2017 brann_kostra
11997: Utvalgte nøkkeltall - Brann- og ulykkesvern (K) 2015 - 2017 brann_kostra
Eiendomsforvaltning
12559: Hovedøkonomi for kommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (K) 2015 - 2017 eiendom_kostra
12051: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (K) 2015 - 2017 eiendom_kostra
12047: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg, etter art og funksjon (K) 2015 - 2017 eiendom_kostra
11907: Areal fordelt per innbygger for kommunale formålsbygg, etter funksjon (K) 2015 - 2017 eiendom_kostra
11906: Areal for kommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (K) 2015 - 2017 eiendom_kostra
12560: Hovedøkonomi for fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter art og funksjon (F) 2015 - 2017 eiendom_kostra
12050: Utvalgte nøkkeltall eiendomsforvaltning (F) 2015 - 2017 eiendom_kostra
12049: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, etter art og funksjon (F) 2015 - 2017 eiendom_kostra
11909: Areal for fylkeskommunale formålsbygg, etter eieform og funksjon (F) 2015 - 2017 eiendom_kostra
11908: Areal fordelt per innbygger fylkeskommunale formålsbygg, etter funksjon (F) 2015 - 2017 eiendom_kostra
Eiendomsskatt
12503: Eiendomsskatt (K) 2007 - 2018 eiendomsskatt
Areal og samfunnsplanlegging
12295: Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (K) 2015 - 2017 fysplan
12224: Bygge- og delesaksbehandling - Hovedtall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) 2015 - 2017 fysplan
12312: Areal- og samfunnsplanlegging: Omfang av reguleringsplaner med særlige hensyn, etter status for reguleringsplaner og hensyn (K) 2015 - 2017 fysplan
12294: Utvalgte nøkkeltall for KNNM - Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø (F) 2015 - 2017 fysplan
12000: Bygge- og delesaksbehandling - Klagesaker for bygge- og delesøknadsbehandling, tilsyn og gebyrer. Omfang og behandlingstid, etter årsak til klage og utfall av klagesaksbehandling (K) 2015 - 2017 fysplan
12225: Areal- og samfunnsplanlegging - Private detaljreguleringsplaner. Gebyr, omfang og saksbehandlingstid (K) 2015 - 2017 fysplan
12223: Bygge- og delesaksbehandling - Omfang og saksbehandlingstid, etter rammevilkår og søknadstype. Grunnlagstall, etter rammevilkår for søknader og søknadstype (K) 2015 - 2017 fysplan
12303: Motorferdsel i utmark, etter behandling og søknadstype (K) 2015-2017 fysplan
11881: Bygge- og delesaksbehandling - Omfang og resultat av byggesøknadsbehandling som gjelder områder med restriksjoner, etter resultater og vedtakstype (K) 2015 - 2017 fysplan
11887: Areal- og samfunnsplanlegging - Omfang av reguleringsplaner (K) 2015 - 2017 fysplan
11879: Bygge- og delesaksbehandling - Utøvelse av tilsyn i byggesaker (K) 2015 - 2017 fysplan
12299: Selvkostregnskap, etter kommunal sektor og post (K) 2015 - 2017 fysplan
12281: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens behandling av kommunale planer, etter utfall og type plan (F) 2015 - 2017 fysplan
12001: Bygge- og delesaksbehandling - Tilsyn i byggesaker. Pålegg, sanksjoner og virkemidler, etter tilsynspålegg og lokasjon (K) 2015 - 2017 fysplan
11986: Areal- og samfunnsplanlegging - Klagesaksbehandling i kommune og hos fylkesmann, etter behandlingsinstans og behandlingsutfall og klagetype (K) 2015 - 2017 fysplan
11882: Areal- og samfunnsplanlegging - Hovedtall for omfang og ressursbruk (K) 2015 - 2017 fysplan
11880: Inntekter, utgifter og gebyrer - Spørsmål angående kostnadsdekning av plan, byggesak, kart og oppmåling. Kostnadsdekning, etter spørsmål og funksjon (K) 2015 - 2017 fysplan
11213: Bygge- og delesaksbehandling. Klagesaksbehandling i kommunen og hos fylkesmannen. Grunnlagstall (K) 2015 - 2017 fysplan
11220: Kart og oppmåling. Hovedtall og bakgrunnstall for omfang og ressursbruk. Grunnlagstall (K) 2015 - 2017 fysplan
11288: Lokal og regional utvikling. Fylkeskommuneregnskap (1 000 kr). Grunnlagstall (F) 2015 - 2017 fysplan
11886: Lokal og regional utvikling - Grunnlagstall for ressursbruk og aktivitet (F) 2015 - 2017 fysplan
12593: Tilrettelegging for friluftsliv. Ressursinnsats og tiltak (K) fysplan
12616: Antall innsigelser til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner fysplan
11888: Lokal og regional utvikling - Fylkeskommunens dispensasjonsbehandling, etter behandling og resultat og type dispensasjonssøknader (F) 2015 - 2017 fysplan
Kommunehelsetenesta
12191: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2017 helsetjko
12417: Kommunehelse - supplerende grunnlagstall og nøkkeltall - bydeler (B) 2015 - 2017 helsetjko
12401: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten - bydeler, etter helsekontroller (B) 2015 - 2017 helsetjko
12406: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) 2015 - 2017 helsetjko
12405: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester - bydeler, etter avtaleform og funksjon (B) 2015 - 2017 helsetjko
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 helsetjko
12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg (K) 2015 - 2017 helsetjko
11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2017 helsetjko
11995: Fysioterapeutårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2017 helsetjko
11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2017 helsetjko
11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) 2015 - 2017 helsetjko
12005: Fastlegelister og fastlegekonsultasjoner (K) 2015 - 2017 helsetjko
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
12269: Mottakere av introduksjonsstønad (K) 2015 - 2017 introinnv
12268: Introduksjonsordningen, driftsutgifter funksjon 275 (K) 2015 - 2017 introinnv
Den norske kirke
12273: Utgifter til kirkerelaterte funksjoner (K) 2015 - 2017 kirke_kostra
12208: Gravplasser (K) 2016 - 2017 kirke_kostra
12207: Sysselsatte i Den norske kirke (K) 2015 - 2017 kirke_kostra
12026: Kirkelige brukere (K) 2015 - 2017 kirke_kostra
12025: Utvalgte nøkkeltall kirke (K) 2015 - 2017 kirke_kostra
11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2017 kirke_kostra
Landbruk
11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) 2015 - 2017 kofola
11921: Arealer for nydyrking (K) 2015 - 2017 kofola
11921: Arealer for nydyrking (K) 2015 - 2017 kofola
11781: Søknader om nydyrking (K) 2015 - 2017 kofola
11777: Søknader om fritak fra driveplikt (K) 2015 - 2017 kofola
11834: Pålegg om driveplikt (K) 2015 - 2017 kofola
11778: Søknader om omdisponering etter jordloven (K) 2015 - 2017 kofola
11776: Omdisponering, etter dyrka eller dyrkbar jord, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord og lovanvendelse ved omdisponering av dyrka og dyrkbar jord (K) 2015 - 2017 kofola
11832: Deling av eiendom etter jordloven (K) 2015 - 2017 kofola
11833: Ordinære konsesjonssaker (K) 2015 - 2017 kofola
11920: Konsesjon aksjeselskap (K) 2015 - 2017 kofola
11922: Slektskapskonsesjon (K) 2015 - 2017 kofola
11782: Nullgrensesaker (K) 2015 - 2017 kofola
11779: Nullgrensesaker slektskap (K) 2015 - 2017 kofola
Bolig
12432: Tildeling av boliger som kommunen disponerer for utleie, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12437: Kommunalt disponerte boliger, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12434: Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie - bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12433: Korttidskontrakter, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12431: Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12430: Midlertidig botilbud og natthjem, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12429: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12428: Annen kommunal bolighjelp, bydeler (B) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12198: Venteliste på boliger som kommunen disponerer for utleie (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12197: Husbanken (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12196: Tildeling av boliger som kommunen disponerer for utleie (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12195: Utvalgte nøkkeltall for Kommunale boliger (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12015: Midlertidig botilbud og natthjem (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12013: Annen kommunal bolighjelp (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12012: Søknad og avslag på boliger som kommunen disponerer (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12011: Endringer i beholdningen av kommunalt eide utleieboliger (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12009: Korttidskontrakter (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
12008: Kommunalt disponerte boliger (K) 2015 - 2017 kombolig_kostra
Kommunale gebyrer
12492: Kommunale gebyrer knyttet til bolig (K) 2015 - 2017 kommgeb
Fylkeskommuneregnskap
12368: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter funksjon, art og regnskapsomfang (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12366: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12365: Økonomisk oversikt drift, etter art (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12363: Økonomisk oversikt drift fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12361: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12332: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12331: Finansiering av driften, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12323: Økonomisk oversikt investering fylkeskommune ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter art (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12322: Økonomisk oversikt investering, etter art (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12180: Økonomisk oversikt balanse fylkeskommuner ekskl. fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale selskaper, etter balansedata (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12176: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12163: Utgifter til tjenesteområdene , etter funksjon og art (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12144: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12138: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, etter regnskapsbegrep (F) 2015 - 2017 kommregnfy
12133: Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap (F) 2015 - 2017 kommregnfy
Kommuneregnskap
12369: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet (B), etter funksjon og art (B) 2015 - 2017 kommregnko
12367: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter regnskapsomfang, funksjon og art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12364: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12333: Finansiering av investeringene, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12330: Finansiering av driften, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12329: Økonomisk oversikt drift kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12328: Økonomisk oversikt drift, etter art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12321: Økonomisk oversikt investering kommune ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskaper, etter art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12320: Økonomisk oversikt investering, etter art (K) 2015 - 2017 kommregnko
12179: Økonomisk oversikt balanse kommuner ekskl. kommunale foretak og interkommunale selskap, etter balansedata (K) 2015 - 2017 kommregnko
12177: Økonomisk oversikt balanse, etter balansedata (K) 2015 - 2017 kommregnko
12143: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12137: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12135: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2017 kommregnko
12134: Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap (K) 2015 - 2017 kommregnko
KOSTRA - Kommune-Stat-Rapportering
11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (K) 2015 - 2017 kostrahoved
11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (F) 2015 - 2017 kostrahoved
11819: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil (B) 2015 - 2017 kostrahoved
11805: Folkemengde 31.12., etter alder (K) 2015 - 2017 kostrahoved
11800: Folkemengde 31.12 , etter alder (F) 2015 - 2017 kostrahoved
11763: Folkemengde 31.12 , etter alder (B) 2015 - 2017 kostrahoved
11916: Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (F) 2015 - 2017 kostrahoved
11917: Sysselsatte personer i kommunal sektor, etter funksjon (K) 2015 - 2017 kostrahoved
11919: Avtalte årsverk i kommunal sektor , etter funksjon og regnskapsomfang (F) 2015 - 2017 kostrahoved
11918: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) 2015 - 2017 kostrahoved
Kulturtilbod
12516: Utgifter til kultur, etter funksjon og art (B) 2015 - 2017 kultur_kostra
12264: Utgifter til kultur, nøkkeltall (F) 2015 - 2017 kultur_kostra
12064: Utgifter til kultur, grunnlagsdata (F) 2015 - 2017 kultur_kostra
12063: Kommunale fritidstilbud (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
12062: Kommunale fritidstilbud (B) 2015 - 2017 kultur_kostra
12061: Kommunale kulturskoler (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
12060: Utvalgte nøkkeltall for kultur (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
12059: Økonomi i folkebibliotek (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
11761: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
11760: Bestand, utlån og omløpshastighet i folkebibliotek, etter medietype (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
11759: Frivillige lag og foreninger, etter type lag (B) 2015 - 2017 kultur_kostra
11758: Aktivitet i folkebibliotek (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
11817: Kino og kinobesøk (K) 2015 - 2017 kultur_kostra
Miljø forvaltning i kommuner og fylkeskommuner
12581: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
12243: Rekreasjon i tettsted. Ressursbruk og tilrettelegging. Hovedtall, etter tilgjengelige områder for rekreasjon og friluftsliv. og rekreasjonsareal i tettsteder (K) 2015 - 2017 miljo_kostra
12230: Arkeologiske registreringer, etter sammenhengen registreringen ble gjort i og type og utfall av arkeologisk registrering (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
12193: Utvalgte grunnlagstall for plan- og søknadsbehandling samt freda kulturminner (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
12190: Utvalgte nøkkeltall for klima og energi (K) 2015 - 2017 miljo_kostra
12153: Energibruk i fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
12152: Energiutgifter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
12151: Energiutgifter i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og art (K) 2015 - 2017 miljo_kostra
12150: Energibruk i kommunal eiendomsforvaltning, etter funksjon og energitype (K) 2015 - 2017 miljo_kostra
11891: Naturforvaltning og friluftsliv. Søknader om motorferdsel i utmark, etter dispensasjonssøknader og behandling av dispensasjonssøknader (K) 2015 - 2017 miljo_kostra
11289: Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og ferskvannsfisk. Fylkeskommuneregnskap (1 000 kr). Grunnlagstall (F) 2015 - 2017 miljo_kostra
Omsorgstenester
12420: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - bydeler (B) 2015 - 2017 pleie
12435: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall - bydel (B) 2015 - 2017 pleie
12418: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg - bydel (B) 2015 - 2017 pleie
12293: Omsorgstjenester - supplerende nøkkeltall (K) 2015 - 2017 pleie
12292: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall (K) 2015 - 2017 pleie
12229: Utvalgte nøkkeltall for psykisk helsearbeid og rusarbeid (K) 2015 - 2017 pleie
12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) 2015 - 2017 pleie
12209: Utvalgte nøkkeltall for helse og omsorg (K) 2015 - 2017 pleie
12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015 - 2017 pleie
11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) 2015 - 2017 pleie
11875: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser (K) 2015 - 2017 pleie
11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning (K) 2015 - 2017 pleie
Samferdsel
12200: Økonomi innen samferdsel (F) 2015 - 2017 samf_kostra
12183: Økonomi innen samferdsel (K) 2015 - 2017 samf_kostra
11876: Fylkesveifergesamband, åpningstider, etter åpningstider for fylkesveifergesamband, funksjon og personbilenheter (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11822: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11815: Transportytelser (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11910: Reiser, rutekm utseilt distanse og passasjerkm. Brukere av transportordningen for funksjonshemmede, etter funksjon (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11843: Elever og skoleskyss , etter utdanningsnivå (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11912: Skolereiser , etter funksjon og utdanningsnivå (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11844: Kapasitet, tilgjengelighet og reiselengde (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11842: Fylkesveier. Tunneler, bruer og veisikring (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11911: Fylkesveifergesamband (F) 2015 - 2017 samf_kostra
11816: Utvalgte nøkkeltall for samferdsel (K) 2015 - 2017 samf_kostra
12183: Økonomi innen samferdsel (K) 2015 - 2017 samf_kostra
11814: Kommunale veier, utvalgte kjennetegn (K) 2015 - 2017 samf_kostra
11845: Veier, parkering, belysning, holdeplasser (K) 2015 - 2017 samf_kostra
Økonomisk sosialhjelp
11678: Krisesentre. Kommunale utgifter og overnattingsdøgn 2016 - 2017 soshjelpk
12204: Sosialhjelpsmottakernes boligsituasjon (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12404: Økonomisk sosialhjelp, bydeler i Oslo (B) 2015 - 2016 soshjelpk
12266: Vilkår etter sosialtjenesteloven (K) 2017 soshjelpk
12221: Sosiale tjenester i NAV (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12219: Sosialhjelpsmottakere, utbetalt beløp og stønadstid (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12213: Langtidsmottakere av sosialhjelp (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12210: Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12203: Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12201: Sosialhjelpsmottakernes arbeidssituasjon (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12132: Utgifter som inngår i stønadssatsene for økonomisk sosialhjelp (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12131: Stønadssatser for sosialhjelp og vedtakstidspunkt (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner (K) 2016 - 2017 soshjelpk
12160: Mottakere av kvalifiseringsstønad (K) 2015 - 2017 soshjelpk
12149: Mottakere av kvalifiseringsstønad, bydel (B) 2015 - 2016 soshjelpk
11864: Kvalifiseringsstønad, sosialhjelp og Husbankens bostøtte (K) 2015 - 2017 soshjelpk
Tannhelse
11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2017 tannhelse
12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2017 tannhelse
12073: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste - nøkkeltall (F) 2015 - 2017 tannhelse
11985: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) 2015 - 2017 tannhelse
11961: Pasientbehandling i tannhelsetjenesten, etter pasientgruppe (F) 2015 - 2017 tannhelse
11959: Tannhelsetilstand og kariesforekomst blant 5-, 12- og 18-åringer, etter alder (F) 2015 - 2017 tannhelse
11774: Årsverk i offentlig og privat tannhelsetjeneste, etter personellgruppe og sektor (F) 2015 - 2017 tannhelse
11773: Utadrettet forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten, etter personellgruppe (F) 2015 - 2017 tannhelse
11772: Mottak av tannhelserefusjoner gjennom folketrygden (F) 2016 - 2017 tannhelse
Elever i grunnskolen
12236: Grunnlagstall for utdypende indikatorer for grunnskoleopplæring (K) 2015 - 2017 utgrs
12285: Gruppestørrelse, etter årstrinn (K) 2015 - 2017 utgrs
12284: Lærere i grunnskolen , etter heltid- og deltidsstillinger og kjønn (K) 2015 - 2017 utgrs
12283: Netto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2017 utgrs
12282: Lærere i grunnskolen, etter kjønn og alder (K) 2015 - 2017 utgrs
12267: Avtalte årsverk i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2017 utgrs
12255: Utvalgte nøkkeltall for grunnskole (K) 2015 - 2017 utgrs
12254: Finansiering av skolefritidstilbud (K) 2015 - 2017 utgrs
12247: Lærere i grunnskolen, etter kompetanse og kjønn (K) 2015 - 2017 utgrs
12245: Drifts-, lønns- og leieutgifter (K) 2015 - 2017 utgrs
12244: Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2017 utgrs
12237: Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område (K) 2015 - 2017 utgrs
12235: Korrigerte brutto driftsutgifter i grunnskolesektoren, etter funksjon (K) 2015 - 2017 utgrs
12234: Elever i kommunale og private grunnskoler med særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring (K) 2015 - 2017 utgrs
12232: Utdypende indikatorer for grunnskolesopplæring (K) 2015 - 2017 utgrs
12222: Elever i kommunale og private grunnskoler med spesialundervisning, etter årstrinn (K) 2015 - 2017 utgrs
11981: Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2017 utgrs
11980: Elever i grunnskolen, etter eierforhold og årstrinn (K) 2015 - 2017 utgrs
11977: Vektede elevtall - grunnskole (K) 2015 - 2017 utgrs
11974: Årstimer til undervisning - grunnskole (K) 2015 - 2017 utgrs
11971: Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler (K) 2015 - 2017 utgrs
11970: Elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss (K) 2015 - 2017 utgrs
11975: Barn i SFO (K) 2015 - 2017 utgrs
Kommunal vannforsyning
12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren (K) 2015 - 2017 vann_kostra
12299: Selvkostregnskap, etter kommunal sektor og post (K) 2015 - 2017 vann_kostra
12298: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag, etter kommunal sektor og spørsmål (K) 2015 - 2017 vann_kostra
12155: Gebyrgrunnlag for vann- og avløpssektoren, etter funksjon og post (K) 2015 - 2017 vann_kostra
11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2017 vann_kostra
11792: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2017 vann_kostra
11786: Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2017 vann_kostra
11787: Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann. (K) 2015 - 2017 vann_kostra
Kommunalt avløp
12217: Selvkost og gebyrer for avløpssektoren (K) 2015 - 2017 var_kostra
12299: Selvkostregnskap, etter kommunal sektor og post (K) 2015 - 2017 var_kostra
12298: Interkommunalt samarbeid og fullstendig gebyrgrunnlag, etter kommunal sektor og spørsmål (K) 2015 - 2017 var_kostra
12155: Gebyrgrunnlag for vann- og avløpssektoren, etter funksjon og post (K) 2015 - 2017 var_kostra
11794: Ledningsnett og tilknytning. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2017 var_kostra
11793: Rens og rensekrav. Kommunalt avløp (K) 2015 - 2017 var_kostra
11789: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt avløp (K) 2015 - 2017 var_kostra
11788: Kommunalt avløpsslam (K) 2015 - 2017 var_kostra
Videregående opplæring
12609: Utvalgte nøkkeltall for videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2017 vgu
12252: Voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
12274: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) 2015 - 2017 vgu
12251: Gjennomføring blant voksne 25 år og eldre i videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
12250: Ungdom i videregående opplæring, etter utdanningsprogram (F) 2015 - 2017 vgu
12248: Gjennomføring blant lærlinger i videregående opplæring, etter gjennomføringstid (F) 2015 - 2017 vgu
12199: Søkere i videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
12188: Netto driftsutgifter i videregående opplæring i fylkeskommunen, etter funksjon (F) 2015 - 2017 vgu
12187: Antall skoler og elever i videregående opplæring, etter eierforhold (F) 2015 - 2017 vgu
12186: Lederstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgrupper og heltid- og deltidsstillinger (F) 2015 - 2017 vgu
12185: Undervisningsstillinger i videregående opplæring, etter kjønn, aldersgruppe, kompetanse og heltid- og deltidsstillinger (F) 2015 - 2017 vgu
11969: Elever i annen fylkeskommunal utdanning enn videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
11968: Overganger i videregående opplæring, etter utdanningsprogram forrige år og utdanning i år (F) 2015 - 2017 vgu
11967: Resultater i vidergående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
11966: Oppfølgingstjenesten (OT) i videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) 2015 - 2017 vgu
11914: Gjennomføring i videregående opplæring, etter utdanningsprogram i vg1 og gjennomføringstid (F) 2015 - 2017 vgu
11902: Samlede utgifter til videregående utdanning i fylkeskommunen (F) 2015 - 2017 vgu
11900: Årsverk i videregående opplæring (F) 2015 - 2017 vgu
11899: Personer i videregående opplæring, etter skolefylke/læreplassfylke (F) 2015 - 2017 vgu
11895: Personer i videregående opplæring, etter bostedsfylke (F) 2015 - 2017 vguKontakt