Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

12420: Helse- og omsorgsinstitusjoner - plasser - bydeler (B) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 030101 Gamle Oslo , 030102 Grünerløkka , 030103 Sagene ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner pr. 31.12. Inkluderer sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig. Om plassene er korrigert for kjøp/salg over bydelsgrensene vises ved at det i variabelnavnet står 'disponible plasser'. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle) som inngår i det kommunale tilbudet. Både langtidsplasser og tidsbegrensede plasser. Ikke inkludert KAD (kommunale akutte døgnplasser) / ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.