Brann- og ulukkesvern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12058: Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall (K) 2015 - 2023

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
17.06.2024 08:00
Antall boligbranner (antall):
antall
Boligbranner per 1000 innbygger (antall):
antall
Antall bygningsbranner (antall):
antall
Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall):
antall
Anslått erstatning for bygningsbranner (kr):
kr
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger, kroner (kr):
kr
Antall utrykninger (antall):
antall
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall):
antall
Antall piper (antall):
antall
Antall piper per innbygger (antall):
antall
Antall piper feiet (antall):
antall
Andel piper feiet (prosent):
prosent
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338 (årsverk):
årsverk
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Antall a-objekt (antall):
antall
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
antall
Andel A-objekter som har fått tilsyn (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Brutto driftsutgifter til f 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
prosent
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
kr
Netto driftsutgifter til 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
prosent
Antall boligbranner (antall):
31.12
Boligbranner per 1000 innbygger (antall):
31.12
Antall bygningsbranner (antall):
31.12
Antall bygningsbranner per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Anslått erstatning for bygningsbranner (kr):
31.12
Anslått erstatning til bygningsbranner pr. innbygger, kroner (kr):
31.12
Antall utrykninger (antall):
31.12
Antall utrykninger til branner og andre utrykninger per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Antall piper (antall):
31.12
Antall piper per innbygger (antall):
31.12
Antall piper feiet (antall):
31.12
Andel piper feiet (prosent):
31.12
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Årsverk av feier per 1000 innbyggere, funksjon 338 (årsverk):
31.12
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk):
31.12
Antall a-objekt (antall):
31.12
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall):
31.12
Andel A-objekter som har fått tilsyn (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til f 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
31.12
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338, 339, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338, forebygging, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339, beredskap, konsern (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr):
31.12
Netto driftsutgifter til 338 i prosent av funksjon 338 + 339, konsern (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall boligbranner (antall) , Boligbranner per 1000 innbygger (antall) , Antall bygningsbranner (antall) ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brann- og ulykkesvern - grunnlagstall og nøkkeltall. For årgang 2023 manglet fullstendig tjenestedata for følgende kommuner: 1853 Evenes, 4645 Askvoll, 4646 Fjaler, 5437 Kárášjohka-Karasjok og 5441 Deatnu-Tana. For disse kommunene er det satt inn data fra tidligere årgang for a-objekt inkl. tilsyn, og piper inkl. feiing. Branner, utrykninger og erstatning har data for 2023. Til og med 2019 har følgende variabel blitt publisert: Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret +1) (kr). Dette er endret fra og med 2020, og nå publiseres det tall for gebyr per 1.1 i rapporteringsåret. Det gjelder også tilbake i tid. For 2020 har følgende kommuner ikke levert fullstendig data: 3814 Kragerø, 3437 Sel kommune, 3411 Ringsaker, 1813 Brønnøy, 1815 Vega, 1816 Vevelstad, 1856 Røst, 5052 Leka, 5443 Båtsfjord og 5433 Hasvik. For disse kommunene er det satt inn data fra 2019 for årsverk, a-objekt og piper. Branner, utrykninger og erstatning har data for 2020. På grunn av kommunesammenslåinger fra 1.1.20 er det det 55 bygningsbranner, 33 boligbranner og 384 utrykninger som ikke kan fordeles etter kommune for 2019. De er inkludert i det totale antallet for hele landet. F.o.m. 1.1.2018 er følgende kommuner slått sammen: 0728 Lardal og 0709 Larvik til 0712 Larvik. 0702 Holmestrand og 0714 Hof til 0715 Holmestrand kommune. 0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme til 0729 Færder kommune. Dette medfører at for årgang 2017 er noen indikatorer for Lardal kommune inkludert i Larvik kommune (0709), noen indikatorer for Hof kommune er inkludert i Holmestrand kommune (0702), og noen indikatorer for Nøtterøy kommune er inkludert i Tjøme kommune (0723). Endringer i IKS-samarbeid mellom brannvesen og kommuner har medført at for enkelte kommuner er det er benyttet IKS-samarbeid gyldig f.o.m. 1.1.18 for årsverksdata. Tjenestedata for inkluderer innsendte data til DSB innen frist. En kommune manglet data for 2017, og denne kommunen manglet også i 2016: 1818 Herøy kommune. Her er det lagt inn tjenestedata fra 2015. For 2016 manglet også 1920 Lavangen kommune, og her er det lagt inn tjenestedata for 2015. F.o.m. 1.1.2017 ble følgende kommuner slått sammen: 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke til 0710 Sandefjord. For årgang 2016 er data for 0719 Andebu inkludert i 0706 Sandefjord. Tjenestedata for 2016-årgangen inkluderer innsendte data til DSB innen frist. To kommuner manglet, 1818 Herøy kommune og 1920 Lavangen kommune, og for disse er det lagt inn tjenestedata for 2015. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.