260638
260638
friartikkel
2016-04-06T09:51:00.000Z
no

Statistikkbanken

Endringer i statistikkbanktabeller

Lagrede spørringer i Statistikkbanken vil ikke fange opp nye regioner som er lagt til senere. Eldre spørringer som inneholder regioner berørt av endringene 1.1.2020  må derfor lages på nytt hvis man skal hente tall for 2020 og senere.

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.

Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

 

Endringer 2020

Dato for endring Statistikk Endring
28.08.2020 Arealbruk i tettsteder Nye tettsteder for 2020 er lagt til i tabellene 10810 og 04859.
18.08.2020 Regionale befolkningsframskrivinger Tabellene 11668 og 11673 erstattes av nye tabeller 12882 og 12887. Framskrivingene utvides også med nye tabeller 12978, 12979, 12980 og 12981.
23.06.2020 BNP per innbygger, prisnivåjustert Tabell 10258 avsluttes og erstattes av tabell 13007.
22.06.2020 Gjennomføring i videregående opplæring Tabellene 09253, 09262, 09254, 10994, 10972, 10973, 08814, 11552, 11554, 11592, 08777, 09326, 11576, 11588, 09330, 11222, 11223, 11224 og 11593 er avsluttet og erstattet av 12971, 12965, 12962, 12961, 13012, 13011, 13010, 12970, 12958, 12959, 12964, 12963, 12967, 12966, 12969, 13009, 12968, 12960, 13015 og 13014.
18.06.2020 Livslang læring Tabellene 09680, 09684, 09713 og 09688 erstattes av nye tabeller 12864, 12865, 12867, 12868 og 12869.
16.06.2020 Befolkning etc. Endret gruppering for region: Økonomiske regioner er endret i henhold til ny standard for 2020.
15.06.2020 Miljøforvaltning Tabell 12701 fjernes.
15.06.2020 Plan- og byggesaksbehandling Tabellene 12920, 12665, 12675, 12679, 12679, 12683 og 12684 erstattes av nye tabeller 13013, 12986, 12987, 13008, 13021, 13026 og 12976.
15.06.2020 Avfall frå hushalda Tabellene 12298, 12917 og 12920 erstattes av nye tabeller 13024, 13035 og 13036.
15.06.2020 Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp
Tabellene 12298 og 12920 erstattes av nye tabeller 13024 og 13036.
15.06.2020 Tannhelsetenesta Tabell 11959 avsluttes og erstattes av ny tabell 13033.
15.06.2020 Økonomisk sosialhjelp Tabell 12219 erstattes av ny tabell 13006.
11.06.2020 Ofre for anmeldte lovbrudd Tabell 08637 er utvidet med 5-årig aldersinndeling.
03.06.2020 Befolkningsframskrivinger Tabellene  11667, 11669, 11670, 11671, 11672 og 11674 erstattes av nye tabeller 12881, 12883, 12884, 12885, 12886, 12888, 12889 og 12890.
22.05.2020 Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert Nye koder og ny kodeliste for tabellene 12693, 12694 og 12695.
20.05.2020 Ansatte i barnehage og skole Tabellene 12094 og 12095 er utvidet med tall for fylker.
19.05.2020 Norsk mediebarometer Tabellene 04499, 04517, 04502, 05240, 05237, 04501, 05239, 05238, 05241, 04519 og 11555 avsluttes og etterfølges av tabellene 12947 og 12948.
15.05.2020 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen Tabell 11241 er utvidet med flere utdanninganivåer og aldersgrupper. Alder har også fått endret sumkode.
04.05.2020 Opna konkursar Tabell 12955 erstattes av ny tabell 12972.
27.04.2020 Vernede områder I tabell 08936 har statistikkvariabelen «Vernet areal» endret tekst til «Vernet areal på land». Tabellen er utvidet med nye statistikkvariabler for vernet areal til havs og totalt. Klassifikasjonen «Verneområde» har fått ny tekst «Verneformål» og er utvidet med nye koder for «Alle verneformål» og «Marint vern».
21.04.2020 Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr Summeringsgrupperinger under region er fjernet fra tabellene 06447, 06459, 06462, 08646 og 12660, fordi mange kommuner mangler tall.
15.04.2020 Helseforhold, levekårsundersøkelsen Tabellene 06181, 07743, 08250, 11277 og 11278 hadde feil klassifikasjonsvariabel «Symptom», og denne er endret til «Levevane».
30.03.2020 Kommuneregnskap Gjelder tabellene 12134, 12143, 12135, 12137, 12364, 12177.
Balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019. Det oppstod en fortegnsfeil slik at tallene som ble publisert 16. mars ble feil for alle årgangene 2015 - 2019. Det er nå rettet.
20.03.2020 Flyttinger Regionvalg som aggregerer kommuner til større geografiske enheter ble fjernet fra tabell 05471 den 20.3.2020. Summering av kommunetallene gir ikke korrekte tall for større regioner, siden også flyttinger innad i regionen da blir regnet med.
20.03.2020 Boforhold, registerbasert I tabellene 11038, 11046, 11509, 11084, 11093 og 11508 er det lagt til kodeliste for bydeler.
16.03.2020 Tannhelsetenesta Tabell 11775 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12900 og 12901.
16.03.2020 Elevar i grunnskolen Tabell 12247 avsluttes og erstattes av ny tabell 12919.
16.03.2020 Kommunale gebyrer Tabell 12492 erstattes av ny tabell 12842.
16.03.2020 Eiendomsskatt Tabell 12503 erstattes av ny tabell 12843.
16.03.2020 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 12185 avsluttes og erstattes av to nye tabeller: 12932 og 12933. På grunn av endringer i populasjonen vil tallene ikke være identiske. Tabell 11899 avsluttes.
16.03.2020 Eiendomsforvaltning i kommunesektoren Tabell 12047 erstattes av ny tabell 12905.
16.03.2020 Kommunalt avløp Tabell 12155 erstattes av ny tabell 12921. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyning 
16.03.2020 Avfall frå hushalda Tabell 12299 erstattes av ny tabell 12920. Det samme gjelder for Kommunal vannforsyning, Kommunalt avløp og Plan- og byggesaksbehandling
16.03.2020 Kommuneregnskap
Fylkeskommuneregnskap
Artskode AG37 er erstattet med hhv. AGD 51 (drift) og ny artskode AGI37 (investering).
12321 avsluttes og erstattes av 12914
12329 avsluttes og erstattes av 12913
12323 avsluttes og erstattes av 12912
12363 avsluttes og erstattes av 12916
05.03.2020 Sysselsetting, registerbasert I tabellene 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12628 og 12827 er koden for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) endret fra 02.07 til 10.47, koden for Meteorologisk institutt er endret fra 10.20 til 07.07 og koden for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er endret fra 14.07 til 08.33.
03.03.2020 Overnattingar Bare tabellene 08403 og 08405 oppdateres videre. Tabellene 03614, 08402, 08353, 08404, 05444, 08352, 08406 og 08407 avsluttes helt. Tabell 08344 etterfølges av ny tabell 12896. Tabellene 08401 og 09374 slås sammen til ny tabell 12892. Tabellene 06212, 03615, 03616, 06211 og 03706 slås sammen til ny tabell 12897. Tabellene 03618, 03622 og 08339 slås sammen til ny tabell 12893. En helt ny tabell 12895 opprettes.
17.02.2020 Elektrisitet Tabell 08583 er fjernet og erstattet av ny tabell 12824.
07.02.2020 Nasjonalregnskap I tabellene 09170, 09181 og 09174 er næringskodene A88NP2X19, A88NP2X20 og A88NP2X21 slått sammen til ny næringskode A88NP2X19_21 Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.
05.02.2020 Befolkning Tabellene med regionale tall har fått utvidet kodelister for fylker, kommuner og bydeler før publiseringen av 2020-tall 27.2.2020. Regiongrupperingen "Kommunestørrelse 1.1.2019" er fjernet fra kommunetabellene. I stedet er det opprettet en ny tabell 12871: Befolkning, etter kommunestørrelse, alder og kjønn.
20.01.2020 Areal av land og ferskvatn I tabell 06198 har alle grunnkretser i de nye fylkene 30 Viken, 34 Innlandet, 38 Vestfold og Telemark, 42 Agder, 46 Vestland og 54 Troms og Finnmark fikk nye nummer, der to første sifrene samsvarer med fylkesnummeret. Endringene gjelder også grunnkretstabeller i andre statistikker.
16.01.2020 Virksomheter Tabell 09029 er fjernet, og tallene finnes i tabell 10309.
16.01.2020 Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter Tabellene 04798, 04979 og 05005 er avslutta og erstattet av nye tabeller 12872, 12873 og 12874. Regionlister og grupperinger er tilpasset ny inndeling for 2020. Landsdeler 2020 og Regioner er bygget på kommuner i stedet for fylker, og kan dermed brukes både før og etter 2020. Endringene gjelder også kommunetabeller i en rekke andre statistikker.
10.01.2020 Fiskeri Tabellene 08867, 08868, 05278, 11516, 06367 og 08204 er avslutta. Ny tabell 12846 etterfølger tabellene 05278 og 11516.

 

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016-2019

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.

Kontakt