260638
260638
friartikkel
2016-04-06T09:51:00.000Z
no

Statistikkbanken

Endringer i statistikkbanktabeller

Publisert:

Oppdatert:

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.

Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

 

Endringer 

Dato for endring Statistikk Endring
11.02.2019 Produsentprisindeksen Tabellene 07097 og 07098 erstattes av nye tabeller 12462 og 12463.
11.02.2019 Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands Tabellene 03675 og 03768 utvides med tall for importmarked og med flere varegrupper.
17.12.2018 Røyk, alkohol og andre rusmidler Tabell 07664 er fjernet, og tallene finnes i tabell 07692.
14.12.2018 Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet I tabellene 09288, 09289, 09290 og 09291 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
11.12.2018 Utslipp til luft I tabellene 09298, 09299, 09300 og 09301 er næringene «Utvinning av råolje og naturgass» og «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» slått sammen til «Utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester og rørtransport».
05.12.2018 Befolkning m.fl Ny gruppering for region: Sentralitet 2018. Utgåtte grupperinger er fjernet: Sentralitet 2008-2017, Politidistrikt 2002-2015, Storbyregioner 2002-2017, Regioner. Fylkesinndeling
27.11.2018 Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger Ny statistikkvariabel i tabellene 10316 og 10317. Ny kode i tabell 10315
27.11.2018 Sysselsatte på korttidsopphold Tabellene 11613, 11610, 11612 og 08069 har endret tidsenhet fra kvartal til år.
03.10.2018 Videregående opplæring og annen videregående utdanning Tabell 12262 er erstattet av ny tabell 12399.
01.10.2018 Bruk av IKT i næringslivet Det er laget nye tabeller: 12350, 12351, 12352, 12356 og 12357.
27.09.2018 Antall arbeidsforhold Ny statistikkvariabel for indeks, måneslønn i tabell 12314.
27.09.2018 Banker og kredittforetak  Nye koder i tabell 08113.
07.09.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabellene 05063 og 05065 avsluttet
07.09.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12327, 12171, 12212, 12096 og 12097 erstattes av 12364, 12333, 12362, 12328 og 12329. I tillegg er tabell 05064 avsluttet
30.08.2018 Bruk av IKT i husholdningene Det er laget nye tabeller: 12344, 12345, 12346, 12348 og 12049.
07.08.2018 Kystverkets virksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabeller er avsluttet.
02.08.2018 Antall arbeidsforhold Nye statistikkvariabler i tabellene 11652, 11654, 11655 og 11658
02.07.2018 Avfall frå hushalda Tabell 12156 er erstattet av tabell 12313. 
25.06.2018 Barnevern Tabell 11942 er erstattet av tabell 12305. 
21.06.2018 Avfall frå hushalda
Areal- og samfunnsplanlegging
Kommunal vannforsyning
Kommunalt avløp
Tabell 12296 er erstattet av tabell 12299.
19.06.2018 Banker og kredittforetak Nye koder i kodeliste for balansepost i tabellene 08428, 08691, 08692 og 07880.Tabellene 08104, 09563, 10769, 09562 and 09564 er avsluttet.
18.06.2018 Kostnadsindeks for buss Tabellene 10151 og 10152 avsluttes, og fem nye tabeller er laget: 11931, 11934, 11935, 12004 og 12006.
14.06.2018 Fylkeskommuneregnskap Tabellene 12099, 12113, 12117, 12167, 12168, 12181 og 12182 er midlertidig fjernet.
14.06.2018 Kommuneregnskap Tabellene 12096, 12097, 12111, 12166, 12170, 12171, 12174 og 12205 er midlertidig fjernet.
13.06.2018 Kulturtilbod Tabell 12066 er erstattet av tabell 12264.
08.06.2018 Areal- og samfunnsplanlegging Tabellene 11883 og 11890 er erstattet av nye tabeller 12158 og 12230.
31.05.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Ny statistikkvariabel i tabell 07115 og 07116.
30.05.2018 Økonomisk sosialhjelp Tabellene 11809, 11863, 11870, 11868 og 11869 er erstattet av nye tabeller 12131, 12160, 12201, 12203 og 12204.
29.05.2018 Bruk av IKT i offentlig sektor Tabell 10619 er avsluttet og erstattet med ny tabell 12019.

Tabellene 10584, 09677 og 10858 er erstattet av nye tabeller 12029, 12030 og 12031.

Det er laget nye tabeller: 12032, 12033, 12034, 12036, 12037, 12038, 12039, 12040, 12041 og 12042.

Tabellene 10619, 09669, 09670, 09671 og 09674 er avsluttet.
03.05.2018 Tannhelsetenesta Tabellene 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771 og 11775 er erstattet av nye tabeller 11959, 11961, 11985, 12073 og 12074.
23.04.2018 Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
20.04.2018 Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
19.04.2018 Arbeidskraftundersøkelsen Nye kodelister for alder i tabell 07971, 07972 og 09773. Nye statistikkvariabler i tabell 0337 og 0338.
18.04.2018 Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
18.04.2018 Ordreindeks for industri Statistikken er opphørt. Alle tabellene er avsluttet.
26.03.2018 Fylkesfordelt nasjonalregnskap Tabell 09390 avsluttes og erstattes med ny tabell 11713.
15.03.2018 KOSTRA Alle dagens KOSTRA-tabeller vil bli videreført i denne omgang.
Nye tabeller i ny struktur er publisert som beta med foreløpige tall for 2017.
06.03.2018 Kredittindikator Endret tekst i klassifikasjonsvariabel fra kredittkilde til lånegjeld i tabellene 06718, 11596 og 11598. Ny kode "Verdipapirlån" i tabellene 06718 og 11596.
23.02.2018 Folkemengde og befolkningsendringar Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene som inneholder fylkestall.
Nye kommuner er lagt til i alle tabellene som inneholder kommunetall. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
19.02.2018 Skatterekneskap Nytt fylke 50 Trøndelag og nye kommunenummer er lagt til i tabell 07022. For Vestfold gjelder dette 0712 Larvik, 0715 Holmestrand og 0729 Færder. Kommunene i tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har fått nye kommunenummer med 50 som første to siffer.
15.02.2018 Utenrikshandel med varer Nytt fylke 50 Trøndelag er lagt til i tabellene 08817 og 10482.
Tabellene 08799, 08801, 11008 og 11009 er utvidet med 24 nye varenummer.

 

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016 - 2017

 

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.

Kontakt