12364: Finansielle grunnlagsdata, etter regnskapsbegrep (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

regnskapsbegrep Velg minst en verdi

Totalt 61 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2019
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder finansielle grunnlagstall for kommunen. Alle tall er i 1000 kr. Tallene er hentet fra innrapportert beviligning- og balanseregnskap på kostraskjema 0A og 0B for fylkeskommunene og skjema 0I og 0J for kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). Regnskaps- og balansedataene fra IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tabellen omfatter data fra det vi tidligere kalte 'kommunekonsern'.
Balansedata for 2018 som ble publisert 15. mars var basert på et mangelfullt datagrunnlag. En programmeringsfeil i SSB medførte at balansedataene fra særbedriftene ikke ble regnet med. Feilen omfatter alle kommunene som har særbedrifter, bortsett fra Oslo, og samtlige summer og gjennomsnitt (KOSTRA-grupper, fylker og landet med og uten Oslo).
Feilen omfatter disse variablene:
 • KG14 Akkumulert regnskapsmessig resultat
 • KG15 Akkumulert resultat investeringsregnskapet
 • KG28 Arbeidskapital ex. premieavvik
 • 56 Disposisjonsfond (K)
 • KG21 Fri egenkapital drift
 • 41 Ihendehaverobligasjonslån
 • 42 Ihendehaverobligasjonslån med forfall i neste regnskapsår
 • KG25 Langsiktig gjeld
 • KG32 Langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser
 • KG18 Likviditet som ikke er lånefinansiert
 • KG31 Netto lånegjeld
 • KG40 Netto renteeksponering
 • 40 Pensjonsforpliktelse
 • 5900 Regnskapsmessig merforbruk (K)
 • KG39 Renteeksponert gjeld
 • 43 Sertifikatlån
 • Rettedato: 20.03.2019
  Balansedata for kommunene Asker og Oslo er rettet for regnskapsåret 2018. Begrunnelsen for rettingen er at feilene i de opprinnelige dataene har hatt vesentlig innvirkning på landstallene og de aktuelle regionsgrupperingene.
  Rettedato 29.03.2019
  region
  Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

  Brukerveiledning for statistikkbanken