Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12210: Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten (K) (avslutta serie) 2015 - 2021

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
15.03.2023 08:00
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
antall
Bor i eid bolig (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
31.12
Bor i eid bolig (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold. For Oslo er 2016-tall knyttet til stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)

For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)

For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.