KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11916: Sysselsatte personer i kommunal sektor , etter funksjon (F) 2015 - 2023

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
15.03.2024 08:00
Andel sysselsette (prosent):
prosent
Sysselsette (antall):
antall
Andel sysselsette (prosent):
31.12
Sysselsette (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Sysselsatte omfatter lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Tellingsmåneden for sysselsatte er november. Tellingen av sysselsatte i statistikken «KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering» skiller seg litt fra telling av sysselsatte i andre statistikker: Hvis en person har flere jobber telles personen én gang i hver kommune den har et arbeidsforhold. Dersom personen har flere jobber i samme kommune telles den kun én gang. Derfor vil tallene i denne statistikken kunne avvike fra andre statistikker som publiserer sysselsatte på kommunenivå, der hver person kun telles der personen har hovedarbeidsforholdet sitt.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.