Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12203: Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold (K) 2015 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sosialhjelpsmottakernes viktigste kilde til livsopphold For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)

For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Brukerveiledning for statistikkbanken