Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11964: Overganger til og fra videregående opplæring, etter overgang (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Elever med direkte overgang (antall):
antall
Elever med direkte overgang (prosent):
prosent
Elever med direkte overgang (antall):
01.10
Elever med direkte overgang (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Direkte overganger fra avsluttet grunnskole på våren til videregående opplæring samme høst, og direkte overgang fra avsluttet videregående opplæring med oppnådd studiekompetanse til høyere utdanning samme høst. Høyere utdanning inkluderer utdanninger ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, statlige høgskoler, militære høgskoler, andre høgskoler, og høyere utdanning i utlandet. Tallet inkluderer også nye studenter ved universitets- og høgskoleutdanning som gir studiepoeng, men blir tatt ved læresteder som ikke er godkjente universiteter eller høgskoler. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet for videregående opplæring. Tallene er etter bostedsfylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.