Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12274: Ungdom 16-18 år i videregående opplæring, etter innvandringsbakgrunn og utdanningsstatus (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Ungdom 16-18 år (antall):
antall
Ungdom 16-18 år (prosent):
prosent
Ungdom 16-18 år (antall):
31.12 (bosatte), 01.10 (elever)
Ungdom 16-18 år (prosent):
31.12 (bosatte), 01.10 (elever)
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Inkluderer elever i skoler som er godkjente etter opplæringsloven, både private, statlige og fylkeskommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) regnes som i 'I videregående opplæring'. 'I utdanning utenfor videregående opplæring' henviser til all annen utdanning utenfor videregående opplæring. Fagskolestudenter og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) regnes som 'I utdanning utenfor videregående opplæring'. Innvandringskategori og alder hentes fra SSB befolkningsstatistikk. Personer etter bostedsfylke. F.o.m. 2019 settes ukjent bostedsfylke til skolefylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.