Videregående opplæring og annen videregående utdanning

12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

funksjon Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2019
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Utgifter (1000 kr):
1000 kr
Brukere, vektet (antall):
antall
Utgifter per bruker (kr):
kr
Referansetid
Utgifter (1000 kr):
31.12
Brukere, vektet (antall):
31.12
Utgifter per bruker (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regnskapsdataene omfatter data fra fylkeskommunen inkludert regnskap fra fylkeskommunale foretak, interfylkeskommunale selskaper og – samarbeider. Dette gir det mest dekkende bildet av ressursbruken uavhengig av hvordan tjenesten er organisert i den enkelte fylkeskommunen. Mens dette tidligere ble beskrevet som «konserndata» omtales det nå som «fylkeskommuner».
statistikkvariabel
Utgifter (1000 kr)
Begrepet 'Økonomisk belastning' er endret til 'Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter'.
Brukere, vektet (antall)
For funksjon 561, 562 og 590 er antall brukere det samme som antall brukere for funksjon FGF7d Utdanning i skole. For funksjon 581 (Voksenopplæring etter opplæringsloven) er antall personer 25 år og eldre i videregående opplæring benyttet i antall brukere. Voksne kan også telles i antall brukere for de ulike utdanningsprogrammene dersom de har fått tilbud om en ordinær plass.
Utgifter per bruker (kr)
Utgifter per bruker for funksjonene 561, 562 og 590 er utgifter delt på antall brukere under funksjon FGF7d Utdanning i skole.

Brukerveiledning for statistikkbanken