Kommunal forvaltning av landbruksarealer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11950: Utvalgte nøkkeltall landbruk (K) 2015 - 2023

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
15.03.2024 08:00
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
prosent
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
1000 kr
Landbrukseiendommer (antall):
antall
Jordbruksbedrifter (antall):
antall
Jordbruksareal i drift (dekar):
dekar
Produktivt skogareal (dekar):
dekar
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
dekar
Godkjent nydyrka areal (dekar):
dekar
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
antall
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr):
31.12
Landbrukseiendommer (antall):
31.12
Jordbruksbedrifter (antall):
31.12
Jordbruksareal i drift (dekar):
31.12
Produktivt skogareal (dekar):
31.12
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar):
31.12
Godkjent nydyrka areal (dekar):
31.12
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) , Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Landbruk, utvalgte nøkkeltall. Tallene for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord for 2020 og 2021 er korrigert 21. mars 2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.