Kommunal vannforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11791: Utvalgte nøkkeltall for kommunalt drikkevann (K) 2015 - 2023

Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 481 21 997
Marit Slåen Sæther, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 11
Terje Lorentzen Landsem, Statistisk sentralbyrå
+47 988 43 139
17.06.2024 08:00
Selvkostgrad (prosent):
prosent
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
kr
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
prosent
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
prosent
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
prosent
Selvkostgrad (prosent):
31.12
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr):
31.12
Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent):
31.12
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent):
31.12
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommune 1867 Bø har trekt sine innrapporterte sjølvkosttal for 2022 til KOSTRA. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.