Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 22 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
eko@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
antall
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
antall
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Befolkning i alt (antall):
antall
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
antall
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Referansetid
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
31.12
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
31.12
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Befolkning i alt (antall):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
31.12
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall. Data er hentet fra KOSTRA kommuneregnskap, KOSTRA Bolig, KOSTRA sosialtjenesten og a-ordningen. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2019. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken