Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12228: Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall (K) (avslutta serie) 2015 - 2022

Trond Ekornrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 13 70 09
15.06.2023 08:00
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
kr
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
prosent
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
årsverk
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
antall
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
antall
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
antall
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
antall
Befolkning i alt (antall):
antall
Befolkning 18-66 år (antall):
antall
Nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
antall
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
antall
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Personer med psyksike lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
antall
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
antall
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (årsverk):
årsverk
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr):
31.12
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr):
31.12
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent):
31.12
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere (årsverk):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid (helse og sosial) (antall):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser (antall):
31.12
Nyinnflyttede som er rusmiddelmisbrukere (antall):
31.12
Nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med en psykisk lidelse (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall):
31.12
Befolkning i alt (antall):
31.12
Befolkning 18-66 år (antall):
31.12
Nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
31.12
Psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Personer med psyksike lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere på venteliste (antall):
31.12
Rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste (antall):
31.12
Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr) , Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) , Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 25

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Det er brudd i tidsserien for KOSTRA-gruppene mellom 2019 og 2020 når det gjelder inndelingen etter folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter. Se kodelister for KOSTRA-gruppene i 2019 og 2020.
Psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene - grunnlagstall. Data er hentet fra KOSTRA kommuneregnskap, KOSTRA Bolig, KOSTRA sosialtjenesten og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid Den nye metoden for beregning av årsverk er tatt i bruk for hele perioden 2015-2021. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020. Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA. Det påvirker alle variabler som inkluderer regnskapstall i denne tabellen. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.