Kommunehelsetenesta

Til toppen

11994: Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk, etter utdanning (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Helsestasjons- og skolehelsetjenesteårsverk etter utdanning. Datakilde: SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og KOSTRA-skjema 1 SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Ved publisering 16.mars 2020 er årsverkstallene oppdaterte med ny metode for alle årganger tilbake til 2015 i tabellen. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Dette har konsekvenser for alle avtalte årsverk utenom for lege og fysioterapeuter i denne tabellen. Ved publisering 15.mars 2021 er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk oppdatert med ny metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende for tall for perioden 2015-2019. Det er også gjort noen små endringer i beregning av arbeidstid for tall tilbake til 2015. Ingen av metodene gir store utslag for helse- og omsorgstallene. Årsverkstallene på kommunenivå tar ikke høyde for eventuelle kjøp og salg over kommunegrenser. Det tar heller ikke høyde for interkommunale samarbeid. Hvis flere kommuner har interkommunale samarbeid om ulikt personell, vil årsverkene bare være registrert på vertskommunen. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.