Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12187: Antall skoler og elever i videregående utdanning, etter eierforhold (F) 2015 - 2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
15.03.2024 08:00
Elever (antall):
antall
Videregående skoler (antall):
antall
Elever per skole (antall):
antall
Elever (antall):
01.10
Videregående skoler (antall):
01.10
Elever per skole (antall):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene inkluderer både statlige, private og fylkeskommunale skoler. Skoler som i SSBs næringsstandard er definert som fagskole er inkludert i tallene for antall skoler for årene 2015-2018. Dersom en fagskole tilbyr et programområde på videregående, inkluderes disse skolene også i tallene f.o.m. 2019. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) og elever i forberedende tilbud/innføringstilbud for minoritetsspråklige (AOLOV0) er med i elevtallet. Elever/skoler etter skolefylke.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.