Økonomisk sosialhjelp

12221: Sosiale tjenester i NAV (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Måleenhet
Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk):
årsverk
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall):
antall
Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk):
årsverk
Kommunale årsverk i NAV-kontoret på statlige ansvarsområder (årsverk):
årsverk
Statlige årsverk i NAV-kontoret på kommunale ansvarsområder (årsverk):
årsverk
Har kommunen eget ungdomsteam/-koordinator? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
antall
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
antall
Livsoppholdsytelser til flyktninger etter kommunalt reglement (ja/nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Årsverk for funksjon 243, Tilbud til personer med rusproblemer (årsverk):
31.12
Antall saker med økonomisk rådgivning til personer som ikke mottar økonomisk sosialhjelp (antall):
31.12
Årsverk til økonomisk rådgivning på nivå II og III per 31.12 (årsverk):
31.12
Kommunale årsverk i NAV-kontoret på statlige ansvarsområder (årsverk):
31.12
Statlige årsverk i NAV-kontoret på kommunale ansvarsområder (årsverk):
31.12
Har kommunen eget ungdomsteam/-koordinator? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere i påvente av spesialisert behandling (antall):
31.12
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere fra aktører utenfor kommuneforvaltningen (antall):
31.12
Livsoppholdsytelser til flyktninger etter kommunalt reglement (ja/nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sosiale tjenester i NAV 2015- 2019 (KOSTRA-skjema 7)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken