Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Døde - tall for uke 37 2023
 2. Direkteinvesteringer - tall for 2021-2022
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 2022
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for august 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for august 2023
 3. Eksport av laks - tall for uke 38 2023
 4. Arbeidsulykker - tall for 2022
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for august 2023
 2. Etterforskede lovbrudd - tall for 2022
 3. Varehandelsindeksen - tall for august 2023
 4. Varekonsumindeksen - tall for august 2023
 5. Lufttransport - tall for august 2023
 1. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - tall for 2022
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for august 2023
 3. Overnattingar - tall for august 2023
 4. Miljøøkonomiske virkemidler - tall for 2022
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 6. Forskjeller i valgdeltakelse -
 1. Artikkel: Priser og omsetning av hytter og fritidsboliger i 2022 -
 1. Døde - tall for uke 38 2023
 2. Banker og kredittforetak - tall for august 2023
 3. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for september 2023 -
 1. Eksport av laks - tall for uke 39 2023
 2. Valgkampbidrag - tall for 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for september 2023
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for august 2023
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for august 2023
 4. Omsetningsindeks for tjenester - tall for august 2023
 1. Avfallshåndtering ved avfallsanlegg - tall for 2022
 2. Nasjonalregnskap - tall for august 2023
 1. Konsumprisindeksen - tall for september 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for september 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for september 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for september 2023
 5. Døde - tall for uke 39 2023
 6. Omsetning i varehandel - tall for 3. termin 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 40 2023
 2. Boliger eid av aksjeselskap -
 1. Familievern - tall for 2022
 2. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for september 2023
 3. Prisindeks for brukte boliger - tall for 3. kvartal 2023
 4. Akvakulturstatistikk, endelige tall for 2022 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 1. Kommunalt avløp - tall for 2022
 2. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for september 2023
 3. Godstransport med lastebil - tall for 2. kvartal 2023
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for september 2023
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - tall for 3. kvartal 2023
 2. Utenrikshandel med varer - tall for september 2023
 1. Døde - tall for uke 40 2023
 2. Offentlig sektor på Svalbard - tall for 2022
 3. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - tall for 3. kvartal 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 41 2023
 2. Byggeareal - tall for september 2023
 3. Skatterekneskap - tall for september 2023
 1. Elektrisitet - tall for september 2023
 2. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - tall for 3. kvartal 2023
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for september 2023
 2. Skogavvirkning for salg - tall for 3. kvartal 2023
 3. Byggekostnadsindeks for veganlegg - tall for 3. kvartal 2023
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for september 2023
 1. Skogeiendommer - tall for 2022
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for september 2023
 1. Døde - tall for uke 41 2023
 1. Næringenes økonomiske utvikling - tall for 2022
 2. Eksport av laks - tall for uke 42 2023
 3. Opna konkursar - tall for 3. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for september 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for september 2023
 3. Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren - tall for 2022
 4. Forskerpersonale - tall for 2022
 5. Forskning og utvikling i instituttsektoren - tall for 2022
 6. Forskning og utvikling i næringslivet - tall for 2022
 1. Varehandelsindeksen - tall for september 2023
 2. Eiendomsomsetning - tall for 3. kvartal 2023
 3. Lufttransport - tall for september 2023
 4. Godstransport med lastebil - tall for 3. kvartal 2023
 1. Kredittindikator - tall for september 2023
 2. Pengemengde - tall for september 2023
 1. Døde - tall for uke 42 2023
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for september 2023
 3. Overnattingar - tall for september 2023
 4. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Valgdeltakelse - tall for 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 43 2023
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for september 2023
 2. Kommunale utgifter til krisesentertilbudet i 2022 -
 3. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for oktober 2023 -
 1. Utslipp til luft - tall for 1990-2022
 2. Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser - tall for 2022
 1. Banker og kredittforetak - tall for september 2023
 2. Banker og kredittforetak - tall for 3. kvartal 2023
 1. Døde - tall for uke 43 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for oktober 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for september 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for september 2023
 5. Omsetningsindeks for tjenester - tall for september 2023
 1. Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget - tall for 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 44 2023
 3. Byggeareal - tall for 3. kvartal 2023
 4. Føretak - tall for 3. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for 3. kvartal 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for 3. kvartal 2023
 3. Miljøvernutgifter - tall for 2022
 4. Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen - tall for 2023
 5. Ledige stillingar - tall for 3. kvartal 2023
 6. Utleie av arbeidskraft og strømmer -
 1. Konsumprisindeksen - tall for oktober 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for oktober 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for oktober 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for oktober 2023
 5. Investeringsindeks for detaljhandel - tall for 3. kvartal 2023
 1. Døde - tall for uke 44 2023
 2. Elektrisitet - tall for oktober 2023
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for oktober 2023
 4. Trafikkulykker med personskade - tall for oktober 2023
 1. Utenrikshandel med varer - tall for oktober 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 45 2023
 3. Elektrisitetspriser - tall for 3. kvartal 2023
 4. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for oktober 2023
 1. Livskvalitet - tall for 2023
 2. Befolkning - tall for 3. kvartal 2023
 3. Arealbruk i tettsteder - tall for 2023
 4. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for 4. kvartal 2023
 5. Fiskebestandar, tal for 2023 frå Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no)
 1. Røyk, alkohol og andre rusmidler - tall for 2023
 2. Byggeareal - tall for oktober 2023
 3. Statsregnskapets inntekter og utgifter - tall for 3. kvartal 2023
 4. Skatterekneskap - tall for oktober 2023
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for oktober 2023
 2. Regnskap for private barnehager - tall for 2022
 3. Hverdagsintegrering? Innvandreres deltakelse i i frivillig sektor -
 1. Døde - tall for uke 45 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for oktober 2023
 3. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - tall for 3. kvartal 2023
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for oktober 2023
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - tall for 3. kvartal 2023
 2. Eksport av laks - tall for uke 46 2023
 3. Verdipapirer - tall for 3. kvartal 2023
 4. Verdipapirfond - tall for 3. kvartal 2023
 5. Mangfold i forskning, 2022-tall -
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for oktober 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for oktober 2023
 3. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - tall for 3. kvartal 2023
 4. Varekonsumindeksen - tall for september 2023
 5. Nasjonalregnskap - tall for september 2023
 6. Kredittindikator - tall for oktober 2023
 7. Pengemengde - tall for oktober 2023
 1. Sjøfiske etter laks og sjøaure - tall for 2023
 2. Reiseundersøkelsen - tall for 3. kvartal 2023
 3. Grensehandel - tall for 3. kvartal 2023
 4. Produsentprisindekser for tjenester - tall for 3. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftkostnader - tall for 2022
 2. Varehandelsindeksen - tall for oktober 2023
 3. Varekonsumindeksen - tall for oktober 2023
 4. Lufttransport - tall for oktober 2023
 1. Døde - tall for uke 46 2023
 2. Barnevernsinstitusjoner - tall for 2022
 3. Fylkesfordelt nasjonalregnskap - tall for 2021
 1. Eksport av laks - tall for uke 47 2023
 2. Elektrisitetsnæringens økonomiske utvikling - tall for 2022
 3. Føretak - tall for 2022
 4. Kredittindikator - tall for 3. kvartal 2023
 1. Sykefravær - tall for 3. kvartal 2023
 2. Omsetning i varehandel - tall for 4. termin 2023
 3. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - tall for oktober 2023
 4. Overnattingar - tall for oktober 2023
 5. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Renter i banker og kredittforetak - tall for oktober 2023
 2. Prisindeks for nye boliger - tall for 3. kvartal 2023
 3. Straffereaksjoner - tall for 2022
 4. Utanrikshandel med tenester - tall for 3. kvartal 2023
 1. Aktivitet i sentrumssoner - tall for 2023
 2. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - tall for 3. kvartal 2023
 3. Kostnadsindeks for buss - tall for 3. kvartal 2023
 4. Banker og kredittforetak - tall for oktober 2023
 5. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for november 2023 -
 1. Døde - tall for uke 47 2023
 2. Farlig avfall - tall for 2022
 3. Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene - tall for 2022
 4. Plantevern - tall for 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 48 2023
 2. Alkoholomsetning - tall for 3. kvartal 2023
 3. Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet - tall for 3. kvartal 2023
 4. Utenriksregnskap - tall for 3. kvartal 2023
 5. Omsetningsindeks for tjenester - tall for oktober 2023
 1. Finansielle sektorregnskaper - tall for 3. kvartal 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for november 2023
 3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for oktober 2023
 4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - tall for oktober 2023
 1. Konjunkturtendensene - tall for 2023-2026
 2. Avfallsregnskapet - tall for 2022
 3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - tall for 3. kvartal 2023
 4. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - tall for 3. kvartal 2023
 5. Ny digital løsning for kulturstatistikk og oppsummering av kulturåret 2022 -
 1. Konsumprisindeksen - tall for november 2023
 2. Harmonisert konsumprisindeks - tall for november 2023
 3. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - tall for november 2023
 4. Produsentprisindeksen - tall for november 2023
 5. Prisindeks for utleie av næringseiendom - tall for 2022
 1. Døde - tall for uke 48 2023
 2. Skatt for personer - tall for 2022
 3. Fengslinger - tall for 2022
 4. Nasjonalregnskap - tall for oktober 2023
 1. Eksport av laks - tall for uke 49 2023
 2. Avfall fra byggeaktivitet - tall for 2022
 3. Byggekostnadsindeks for bustader - tall for november 2023
 4. Boforhold, levekårsundersøkelsen - tall for 2023
 5. Høyere yrkesfaglig utdanning - tall for 2023
 6. Forskerrekrutteringsmonitor, 2022-tall -
 1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester - tall for 2022
 2. Elektrisitet - tall for november 2023
 3. Offentlige foretak, regnskap - tall for 2022
 4. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - tall for november 2023
 1. Utenrikshandel med varer - tall for november 2023
 2. Villreinjakt - tall for 2023
 3. Elevar i grunnskolen - tall for 2023
 4. Godstransport på kysten - tall for 3. kvartal 2023
 5. Trafikkulykker med personskade - tall for november 2023
 1. Sammenlikning av prisnivå i Europa - tall for 2020-2022
 2. Byggeareal - tall for november 2023
 3. Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen - tall for 2022-2023
 4. Skatt for selskaper - tall for 2022
 1. Døde - tall for uke 49 2023
 2. Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger - tall for 2022
 3. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - tall for november 2023
 4. Skatterekneskap - tall for november 2023
 5. Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger - tall for 2022
 1. Eksport av laks - tall for uke 50 2023
 2. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - tall for 3. kvartal 2023
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - tall for november 2023
 4. Kollektivtransport - tall for 3. kvartal 2023
 5. Jernbanetransport - tall for 3. kvartal 2023
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - tall for november 2023
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - tall for november 2023
 3. Inntekter, personlig næringsdrivende - tall for 2022
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - tall for november 2023
 1. Leiemarkedsundersøkelsen - tall for 2023
 2. Lufttransport - tall for november 2023
 3. Kredittindikator - tall for november 2023
 4. Pengemengde - tall for november 2023