Kommende publiseringer

SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

Gå til vårt publiseringsarkiv for oversikt over alle tidligere publiseringer.

 1. Døde - Tall for uke 14 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 15 2024
 2. Befolkningen på Svalbard - Tall for 2. halvår 2023
 3. Skatterekneskap - Tall for mars 2024
 4. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Byggeareal - Tall for mars 2024
 2. Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning - Tall for 2022-2023
 3. Konjunkturbarometer for industri og bergverk - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for mars 2024
 2. Lufttransport - Tall for mars 2024
 3. Godstransport med lastebil - Tall for 4. kvartal 2023
 4. Trafikkulykker med personskade - Tall for mars 2024
 1. Elektrisitet - Tall for mars 2024
 2. Byggekostnadsindeks for veganlegg - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for mars 2024
 1. Døde - Tall for uke 15 2024
 2. Næringenes økonomiske utvikling - Tall for 2022
 3. Skogavvirkning for salg - Tall for 1. kvartal 2024
 4. Skogkultur - Tall for 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 16 2024
 2. Skogsveier - Tall for 2023
 3. Kjøtproduksjon - Tall for 2023
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for mars 2024
 5. Innvandrere i Norge 2023: Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet -
 1. Foreldrebetaling i barnehagar - Tall for 2024
 2. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for mars 2024
 3. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for mars 2024
 4. Omsetning i varehandel - Tall for 6. termin 2023
 5. Foreldrebetaling i barnehager, januar 2024 -
 1. Varehandelsindeksen - Tall for mars 2024
 2. Varekonsumindeksen - Tall for mars 2024
 3. Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - Tall for 2022
 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for mars 2024
 1. Opna konkursar - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 3. Innvandrere i Norge 2023 -
 1. Døde - Tall for uke 16 2024
 2. Eiendomsomsetning - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Overnattingar - Tall for mars 2024
 4. Kredittindikator - Tall for mars 2024
 5. Pengemengde - Tall for mars 2024
 1. Overgang til norsk statsborgerskap - Tall for 2023
 2. Eksport av laks - Tall for uke 17 2024
 3. Banker og kredittforetak - Tall for mars 2024
 4. Barnehagelærere med masterutdanning -
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for mars 2024
 2. Allmennlegetjenesten - Tall for 2023
 3. Digitalisering og IKT i offentlig sektor - Tall for 2024
 4. Godstransport med lastebil - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for april 2024 -
 1. Ekteskap og skilsmisser - Tall for 2023
 2. Skatt for personer - Tall for 2023
 1. Døde - Tall for uke 17 2024
 2. Byggeareal - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Investeringsindeks for detaljhandel - Tall for 1. kvartal 2024
 4. Ledige stillingar - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for mars 2024
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Eksport av laks - Tall for uke 18 2024
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for april 2024
 5. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mars 2024
 6. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mars 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for april 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for april 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for april 2024
 4. Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen - Tall for 2023
 1. Fjernvarme og fjernkjøling - Tall for 2023
 2. Husdyrhald - Tall for 2024
 3. Skatterekneskap - Tall for april 2024
 4. Grensehandel - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Føretak - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Døde - Tall for uke 18 2024
 2. Fagforeiningsmedlemmer og streikar - Tall for 2023
 3. Hagebruksavlingar - Tall for 2023
 4. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for april 2024
 5. Norsk mediebarometer - Tall for 2023
 6. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for april 2024
 7. Kollektivtransport - Tall for 2023
 8. Norsk mediebarometer 2023 -
 1. Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Utenrikshandel med varer - Tall for april 2024
 3. Eksport av laks - Tall for uke 19 2024
 4. Energibruk i industrien - Tall for 2023
 5. Banker og kredittforetak - Tall for 2023
 1. Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Elektrisitetspriser - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Driftsundersøkelse for sjøfart - Tall for 2022
 4. Nasjonalregnskap - Tall for mars 2024
 5. Trafikkulykker med personskade - Tall for april 2024
 1. Arbeidskraftkostnadsindeks - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper - Tall for 2022
 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for april 2024
 1. Døde - Tall for uke 19 2024
 2. Befolkning - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for april 2024
 4. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for april 2024
 5. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - Tall for 1. kvartal 2024
 6. Lønnsulikhet blant innvandrere -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 20 2024
 2. Verdipapirer - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Byggeareal - Tall for april 2024
 4. Verdipapirfond - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Statsregnskapets inntekter og utgifter - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for april 2024
 2. Elektrisitet - Tall for april 2024
 3. Lufttransport - Tall for april 2024
 4. Produsentprisindekser for tjenester - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for april 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for april 2024
 3. Kredittindikator - Tall for april 2024
 4. Pengemengde - Tall for april 2024
 1. Døde - Tall for uke 20 2024
 2. Varehandelsindeksen - Tall for april 2024
 3. Varekonsumindeksen - Tall for april 2024
 4. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for april 2024
 5. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for 2. kvartal 2024
 6. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Prisindeks for nye boliger - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Eksport av laks - Tall for uke 21 2024
 3. Skogavvirkning for salg - Tall for 2023
 4. Reiseundersøkelsen - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Sykefravær - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Elektrisitet - Tall for 2023
 3. Jernbanetransport - Tall for 2023
 4. Drosjetransport - Tall for 2023
 5. Statistikk for akvakultur, foreløpige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 1. Anmeldte lovbrudd og ofre - Tall for 2023
 2. Overnattingar - Tall for april 2024
 3. Trafikkulykker med personskade - Tall for 2023
 4. Kredittindikator - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Banker og kredittforetak - Tall for april 2024
 1. Utanrikshandel med tenester - Tall for 1. kvartal 2024
 2. Omsetning i varehandel - Tall for 1. termin 2024
 3. Alkoholomsetning - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Døde - Tall for uke 21 2024
 2. Kostnadsindeks for buss - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for mai 2024 -
 1. Eksport av laks - Tall for uke 22 2024
 2. Fag- og forskingsbibliotek - Tall for 2023
 3. Museum og samlingar - Tall for 2023
 4. Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja - Tall for 2024
 5. Utenriksregnskap - Tall for 1. kvartal 2024
 6. Nasjonale befolkningsframskrivinger - Tall for 2024-2100
 7. Regionale befolkningsframskrivinger - Tall for 2024-2050
 1. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler - Tall for 2022-2023
 2. Finansielle sektorregnskaper - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering - Tall for 1. kvartal 2024
 4. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for april 2024
 1. Utslipp til luft - Tall for 2023
 2. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for mai 2024
 4. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for april 2024
 5. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for april 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for mai 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for mai 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for mai 2024
 1. Døde - Tall for uke 22 2024
 2. Befolkningens utdanningsnivå - Tall for 2023
 1. Eksport av laks - Tall for uke 23 2024
 2. Gjennomføring i videregående opplæring - Tall for 2017-2023
 3. Kosthald - Tall for 2018
 4. Nærings- og forskningspolitiske virkemidler - Tall for 2023
 1. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for mai 2024
 2. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap - Tall for 2023
 4. Godstransport på kysten - Tall for 1. kvartal 2024
 1. Konjunkturtendensene - Tall for 2024-2027
 2. Registrert avgang av store rovdyr - Tall for 2023-2024
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for mai 2024
 4. Trafikkulykker med personskade - Tall for mai 2024
 5. Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap - Tall for 2023
 1. Kommunale boliggebyrer - Tall for 2024
 2. Kommunehelsetenesta - Tall for 2023
 3. Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester - Tall for 2023
 4. Tannhelsetenesta - Tall for 2023
 5. Kommunale boliger - Tall for 2023
 6. Utenrikshandel med varer - Tall for mai 2024
 7. Kommunal vannforsyning - Tall for 2023
 8. Avfall frå hushalda - Tall for 2023
 9. Kulturtilbod - Tall for 2023
 10. Den norske kirke - Tall for 2023
 11. Kommuneregnskap - Tall for 2023
 12. Fylkeskommuneregnskap - Tall for 2023
 13. Eiendomsforvaltning i kommunesektoren - Tall for 2023
 14. Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner - Tall for 2023
 15. KOSTRA - Tall for 2023
 16. Brann- og ulukkesvern - Tall for 2023
 1. Døde - Tall for uke 23 2024
 2. Byggeareal - Tall for mai 2024
 3. Eiendomsskatt - Tall for 2024
 4. Skatterekneskap - Tall for mai 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 24 2024
 2. Kostnadsindeks for innenriks sjøfart - Tall for 1. kvartal 2024
 3. Kollektivtransport - Tall for 1. kvartal 2024
 4. Jernbanetransport - Tall for 1. kvartal 2024
 5. Ansatte i barnehage og skole - Tall for 2023
 1. Spesialisthelsetjenesten - Tall for 2023
 2. Sal av petroleumsprodukt og flytande biodrivstoff - Tall for mai 2024
 3. Aksjer og kapitalutdelinger - Tall for 2023
 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift - Tall for mai 2024
 5. Fisketillatelser, endelige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 6. Fiskefartøy, endelige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 7. Fiskere, endelige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 8. Den aktive fiskeflåten (fartøy med fangstinntekt), tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 9. Fiske og fangst, endelige tall for 2023 fra Fiskeridirektoratet (fiskeridir.no) -
 1. Kyrkjelege fellesråd, rekneskap - Tall for 2023
 2. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for mai 2024
 3. Lufttransport - Tall for mai 2024
 4. Vareproduksjon i industri og bergverksdrift - Tall for 2023
 5. Norskopplæring for voksne innvandrere - Tall for 2023
 1. Elektrisitet - Tall for mai 2024
 2. Økonomisk sosialhjelp - Tall for 2023
 3. Holdninger til innvandrere og innvandring - Tall for 2024
 4. Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere - Tall for 2023
 1. Døde - Tall for uke 24 2024
 2. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet - Tall for mai 2024
 3. Utenlandske datterselskap i Norge - Tall for 2022
 4. Kredittindikator - Tall for mai 2024
 5. Pengemengde - Tall for mai 2024
 1. Eksport av laks - Tall for uke 25 2024
 2. Porteføljeinvesteringer i utlandet - Tall for 2023
 3. Verdipapirfond - Tall for 2023
 4. Føretak - Tall for 2022
 1. Arbeidskraftundersøkelsen - Tall for mai 2024
 2. Antall arbeidsforhold og lønn - Tall for mai 2024
 3. Landbrukseiendommer - Tall for 2023
 4. Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt - Tall for 2023-2024
 1. Renter i banker og kredittforetak - Tall for mai 2024
 2. Varehandelsindeksen - Tall for mai 2024
 3. Varekonsumindeksen - Tall for mai 2024
 4. Overnattingar - Tall for mai 2024
 5. Banker og kredittforetak - Tall for mai 2024
 6. Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken -
 1. Alderspensjonister - Tall for 2023
 2. Døde - Tall for uke 25 2024
 3. Pensjonskasser - Tall for 2023
 4. Tabellene 14006: "Førstegangsregistrerte personbiler nye og bruktimport, etter type justering" og 14020: "Førstegangsregistrerte kjøretøy, etter type registrering og drivstofftype" oppdateres med tall for juni 2024 -
 1. Uføretrygdede - Tall for 2023
 2. Eksport av laks - Tall for uke 26 2024
 3. Tjenestepensjoner - Tall for 2023
 1. Barnevern - Tall for 2023
 1. Internasjonale reservar og valutalikviditet - Tall for juni 2024
 2. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mai 2024
 3. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning - Tall for mai 2024
 4. Omsetningsindeks for tjenester - Tall for mai 2024
 1. Trafikkulykker med personskade - Tall for juni 2024
 1. Døde - Tall for uke 26 2024
 1. Konsumprisindeksen - Tall for juni 2024
 2. Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands - Tall for juni 2024
 3. Produsentprisindeksen - Tall for juni 2024
 4. Eksport av laks - Tall for uke 27 2024
 1. Byggekostnadsindeks for bustader - Tall for juni 2024
 1. Utenrikshandel med varer - Tall for juni 2024
 2. Byggeareal - Tall for juni 2024
 3. Byggekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg - Tall for juni 2024
 4. Prisindeks for brukte boliger - Tall for 2. kvartal 2024
 5. Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport - Tall for 2. kvartal 2024