Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 22. mars 2024.

Opna konkursar

Oppdatert: 26. januar 2024

Neste oppdatering: 29. april 2024

Konkursar
Konkursar
4. kvartal 2023
1 186
Opna konkursar
Opna konkursar
1. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 2023
Opna konkursar i alt1 3171 0689461 186
Føretakskonkursar1 090846823986
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak227222123200
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd390333255351
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner237197175191
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Opna konkursar, etter næring
  Opna konkursar, etter næring
  4. kvartal 20224. kvartal 2023
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
  I alt836170986200
  Jordbruk, skogbruk og fiske76158
  Bergverksdrift og utvinning0100
  Industri353363
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0020
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1010
  Byggje- og anleggsverksemd2146026487
  Varehandel, reparasjon av motorvogner1861017813
  Transport og lagring33254835
  Overnattings- og serveringsverksemd11831355
  Informasjon og kommunikasjon344467
  Finansierings- og forsikringsverksemd1090
  Omsetning og drift av fast eigedom240260
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting67167711
  Forretningsmessig tenesteyting48205612
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
  Undervisning5150
  Helse- og sosialtenester174123
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar95164
  Anna tenesteyting279316
  Lønt arbeid i private hushald0000
  Internasjonale organisasjonar og organ0000
  Ikkje opplyst103296
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  4. kvartal 20224. kvartal 2023
  KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
  I alt1 0064 713 5203 1971 1866 853 8653 826
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak8364 591 1513 0369865 923 3443 637
  Jordbruk, skogbruk og fiske726 619111543 16223
  Bergverksdrift og utvinning000000
  Industri35..30036..99
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0002..1
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1....1..1
  Byggje- og anleggsverksemd2141 752 5188412642 542 2641 198
  Varehandel, reparasjon av motorvogner1861 216 3845701781 210 948634
  Transport og lagring3381 97511148269 268187
  Overnattings- og serveringsverksemd118..460135371 513512
  Informasjon og kommunikasjon3436 7534246369 838124
  Finansierings- og forsikringsverksemd1....9266
  Omsetning og drift av fast eigedom2479 317482639 61514
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting67280 8989277397 446253
  Forretningsmessig tenesteyting48244 53935056294 396438
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning5..751 7240
  Helse- og sosialtenester1775 97614412..35
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar95 95881627 26535
  Anna tenesteyting2729 670493143 12969
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst10..32916 4438
  Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar170122 369161200930 521189
  Jordbruk, skogbruk og fiske62 941585 9438
  Bergverksdrift og utvinning1..1000
  Industri3..33..1
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
  Byggje- og anleggsverksemd6059 097758764 74462
  Varehandel, reparasjon av motorvogner102 312313793 00911
  Transport og lagring2524 712313525 27839
  Overnattings- og serveringsverksemd3..2513 53126
  Informasjon og kommunikasjon42 466371 2635
  Finansierings- og forsikringsverksemd000000
  Omsetning og drift av fast eigedom000000
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting165 31151110 5419
  Forretningsmessig tenesteyting209 18717124 09811
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning1..1000
  Helse- og sosialtenester41 45933..11
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar56 942241 2942
  Anna tenesteyting94 3531061 7853
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst3....62151
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  4. kvartal 20224. kvartal 2023
  I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
  I alt8255521324431669736151237746112
  Viken (2020-2023)208162287382011472271114
  Oslo1761143297141951382111916
  Innlandet4829633748297516
  Vestfold og Telemark (2020-2023)72451344610370116412
  Agder3625521351296646
  Rogaland61351152855339229
  Vestland90542052999491811417
  Møre og Romsdal22133330472552510
  Trøndelag - Trööndelage55341133487461411511
  Nordland - Nordlánnda2920231347268805
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)2720102437232615
  Svalbard110000300201
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  4. kvartal 20224. kvartal 2023
  I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
  I alt1 0061700825006501 186200297300830
  Viken (2020-2023)2685502080032027976020100110
  Oslo2123501760001023538019500110
  Innlandet621304800100651504800200
  Vestfold og Telemark (2020-2023)7640720000011915110300000
  Agder4260360000059805100000
  Rogaland82210610000061515500000
  Vestland11219090002101141509900000
  Møre og Romsdal2310220000049204700000
  Trøndelag - Trööndelage605055000001092108700100
  Nordland - Nordlánnda3450290000049104700100
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)3460270001043303700210
  Svalbard100100000300300000
  Uoppgitt fylke000000000110000000
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

konkursar
Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs.

Insolvens
Når ein ikkje kan oppfylle pliktar etter kvart som dei forfell. Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Personlege konkurser
Omfattar opna konkursar for enkeltpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i føretaksregisteret i Brønnøysundregistera (BR) eller er eit enkeltpersonføretak, blir dei grupperte som lønnstakarar.

Føretakskonkursar
Omfattar opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i føretaksregisteret i BR, og ikkje er enkeltpersonføretak.

Utleggsforretning
Eit vedtak om utleggspant og den prosessen som finn stad i denne samanhengen. Eit utlegg er ei form for tvangssikring av eit krav på ein skyldnar som ikkje oppfyller forpliktinga si. Utlegg gir saksøkjaren (kreditor) panterett i det utlagde, som etter ein viss frist kan setjast til auksjon slik at kreditor oppnår dekning gjennom realisasjon.

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

29. april 2024

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Data blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein heil månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tinglyste utleggsforretningar tar vi og imot frå BR kvar månad. Desse blir publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant

Kontakt