Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 24. juni 2024.

Opna konkursar

Oppdatert: 29. april 2024

Neste oppdatering: 14. august 2024

Konkursar
Konkursar
1. kvartal 2024
1 133
Opna konkursar
Opna konkursar
2. kvartal 20233. kvartal 20234. kvartal 20231. kvartal 2024
Opna konkursar i alt1 0689461 1861 133
Føretakskonkursar846823986970
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak222123200163
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd333255351335
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner197175191224
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Opna konkursar, etter næring
  Opna konkursar, etter næring
  1. kvartal 20231. kvartal 2024
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
  I alt1 090227970163
  Jordbruk, skogbruk og fiske106103
  Bergverksdrift og utvinning3110
  Industri533431
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2020
  Byggje- og anleggsverksemd3048627065
  Varehandel, reparasjon av motorvogner219182177
  Transport og lagring45324032
  Overnattings- og serveringsverksemd14571013
  Informasjon og kommunikasjon284455
  Finansierings- og forsikringsverksemd5070
  Omsetning og drift av fast eigedom471451
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting75278310
  Forretningsmessig tenesteyting65124120
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
  Undervisning92101
  Helse- og sosialtenester183113
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1511133
  Anna tenesteyting3313206
  Lønt arbeid i private hushald0000
  Internasjonale organisasjonar og organ0000
  Ikkje opplyst121113
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  1. kvartal 20231. kvartal 2024
  KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
  I alt1 3177 561 6714 2711 1336 731 4744 443
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak1 0907 416 0534 0449706 603 3164 282
  Jordbruk, skogbruk og fiske108 457910..104
  Bergverksdrift og utvinning3..391..5
  Industri53..39443..671
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn2..0000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2..12..6
  Byggje- og anleggsverksemd3041 761 0741 2122702 192 9831 207
  Varehandel, reparasjon av motorvogner2193 316 6997182171 754 548980
  Transport og lagring45435 96216040213 533211
  Overnattings- og serveringsverksemd145360 643551101..437
  Informasjon og kommunikasjon2830 4132945143 42674
  Finansierings- og forsikringsverksemd55 2015709
  Omsetning og drift av fast eigedom47..2845..21
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting75226 97518283273 402135
  Forretningsmessig tenesteyting65351 27249141262 890299
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning9..610..13
  Helse- og sosialtenester18..10611..21
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar159 5962413..37
  Anna tenesteyting3340 765782027 72451
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst12..1111..1
  Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar227145 618227163128 158161
  Jordbruk, skogbruk og fiske69 61283..5
  Bergverksdrift og utvinning1..1000
  Industri3..51..1
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
  Byggje- og anleggsverksemd8652 719826550 63956
  Varehandel, reparasjon av motorvogner1814 5851172 4764
  Transport og lagring3231 171403229 01449
  Overnattings- og serveringsverksemd79 316243..4
  Informasjon og kommunikasjon41 719253 1225
  Finansierings- og forsikringsverksemd000000
  Omsetning og drift av fast eigedom1..11....
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting2713 31812107 51510
  Forretningsmessig tenesteyting125 10514205 54714
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning2..21..0
  Helse- og sosialtenester3..23..5
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1165883..3
  Anna tenesteyting134 3771564 2305
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst1....3....
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  1. kvartal 20231. kvartal 2024
  I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
  I alt1 0817101388442107958610130665399
  Østfold00000049386212
  Akershus00000013799119612
  Viken (2020-2023)2721992615923000000
  Oslo2001482212315159116175813
  Innlandet5432563868399785
  Buskerud00000042256416
  Vestfold000000715010506
  Telemark00000031186412
  Vestfold og Telemark (2020-2023)774415936000000
  Agder49301031548267528
  Rogaland102601295166535124410
  Vestland114711374198547178310
  Møre og Romsdal503211223542683710
  Trøndelag - Trööndelage8649141175734512646
  Nordland - Nordlánnda4930664339223257
  Troms - Romsa - Tromssa00000019133210
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku00000018113022
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)27154314000000
  Svalbard100100000000
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  1. kvartal 20231. kvartal 2024
  I altEnkeltpersonforetak inkl. personlige konkurserAnsvarlig selskapAksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)AndreUoppgittI altEnkeltpersonforetak inkl. personlige konkurserAnsvarlig selskapAksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)AndreUoppgitt
  I alt1 22321101 003103501 133163095800570
  Østfold000000000601004900010
  Akershus00000000018645013700220
  Viken (2020-2023)33359027200110000000000
  Oslo2332902000013019838015900100
  Innlandet70160540000073306800020
  Buskerud00000000051804200010
  Vestfold000000000821107100000
  Telemark00000000038503100200
  Agder5890490000051304800000
  Rogaland1312901020000070506500000
  Vestland14834011310000991408500000
  Møre og Romsdal5880500000059505400000
  Trøndelag - Trööndelage991208600010841007300010
  Nordland - Nordlánnda5450490000041203900000
  Troms - Romsa - Tromssa00000000020101900000
  Finnmark - Finnmárku - Finmarkku00000000021301800000
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku (2020-2023)381002700100000000000
  Svalbard100100000000000000
  Uoppgitt fylke000000000000000000
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Informasjonen under «Om statistikken» blei sist oppdatert 21. mars 2024.

konkursar
Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs.

Insolvens
Når ein ikkje kan oppfylle pliktar etter kvart som dei forfell. Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Personlege konkurser
Omfattar opna konkursar for enkeltpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i føretaksregisteret i Brønnøysundregistera (BR) eller er eit enkeltpersonføretak, blir dei grupperte som lønnstakarar.

Føretakskonkursar
Omfattar opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i føretaksregisteret i BR, og ikkje er enkeltpersonføretak.

Utleggsforretning
Eit vedtak om utleggspant og den prosessen som finn stad i denne samanhengen. Eit utlegg er ei form for tvangssikring av eit krav på ein skyldnar som ikkje oppfyller forpliktinga si. Utlegg gir saksøkjaren (kreditor) panterett i det utlagde, som etter ein viss frist kan setjast til auksjon slik at kreditor oppnår dekning gjennom realisasjon.

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

14. august 2024

421 Seksjon for FoU, teknologi og næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Data blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein heil månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tinglyste utleggsforretningar tar vi og imot frå BR kvar månad. Desse blir publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

SSB lagrar innsamla og reviderte data på ein sikker måte, i tråd med gjeldande lovverk for databehandling.

SSB kan gje tilgang til datagrunnlaget (avidentifiserte eller anonymiserte mikrodata) som statistikken byggjer på, til forskarar og til offentlege myndigheiter som skal utarbeide statistiske resultat og analysar. Tilgang kan bli gjeven etter søknad og på vilkår. Sjå meir om dette på Tilgang til data fra SSB.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i statistikkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Ikkje relevant
Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

Tilsette i SSB har teieplikt.

SSB offentleggjer ikkje tal dersom det er fare for at bidrag frå oppgåvegivar kan bli avslørte. Dette fører til at tal som hovudregel ikkje blir publiserte dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller dersom bidrag frå ein eller to oppgåvegivarar utgjer ein svært stor del av celletotalen.

SSB kan gjere unntak frå hovudregelen dersom det følgjer av krav til statistikk i EØS-avtalen, oppgåvegivar er offentleg myndigheit, oppgåvegivar har samtykt, eller når opplysningane som blir avslørte er ope tilgjengeleg i samfunnet.

Meir informasjon finn du i avsnittet ‘Konfidensialitet’ på SSBs side om metodar i offisiell statistikk.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant

Kontakt