Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 21. november 2023.

Opna konkursar

Oppdatert: 25. oktober 2023

Neste oppdatering: 26. januar 2024

Konkursar
Konkursar
3. kvartal 2023
946
Opna konkursar
Opna konkursar
4. kvartal 20221. kvartal 20232. kvartal 20233. kvartal 2023
Opna konkursar i alt1 0061 3171 068946
Føretakskonkursar8361 090846823
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak170227222123
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd274390333255
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner196237197175
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Opna konkursar, etter næring
  Opna konkursar, etter næring
  3. kvartal 20223. kvartal 2023
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
  I alt706129823123
  Jordbruk, skogbruk og fiske121127
  Bergverksdrift og utvinning2010
  Industri355362
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1010
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3000
  Byggje- og anleggsverksemd1693621045
  Varehandel, reparasjon av motorvogner14981678
  Transport og lagring32243520
  Overnattings- og serveringsverksemd9151011
  Informasjon og kommunikasjon283405
  Finansierings- og forsikringsverksemd5020
  Omsetning og drift av fast eigedom270301
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting5218597
  Forretningsmessig tenesteyting43124214
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
  Undervisning113102
  Helse- og sosialtenester102160
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar92164
  Anna tenesteyting177307
  Lønt arbeid i private hushald0000
  Internasjonale organisasjonar og organ0000
  Ikkje opplyst103150
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  3. kvartal 20223. kvartal 2023
  KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
  I alt8353 684 5012 7559466 387 0193 506
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7063 607 7052 6288236 314 9743 393
  Jordbruk, skogbruk og fiske12..211230 25620
  Bergverksdrift og utvinning2..341..0
  Industri35426 61622936..273
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1..31....
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd3..8000
  Byggje- og anleggsverksemd1691 511 4578772102 860 6631 115
  Varehandel, reparasjon av motorvogner149794 5874061671 418 322679
  Transport og lagring32175 81314735162 910107
  Overnattings- og serveringsverksemd91246 328409101..433
  Informasjon og kommunikasjon28..2840171 279135
  Finansierings- og forsikringsverksemd527192....
  Omsetning og drift av fast eigedom2771 5891730..27
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting5264 7448159367 357257
  Forretningsmessig tenesteyting43145 58623242100 707164
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning11..1010..25
  Helse- og sosialtenester10..221679 31756
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar9..541622 82044
  Anna tenesteyting1713 852343033 68356
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst10..71527 6862
  Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar12976 79612712372 045113
  Jordbruk, skogbruk og fiske1..477 8117
  Bergverksdrift og utvinning000000
  Industri53 76652..2
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
  Byggje- og anleggsverksemd3623 604314526 21841
  Varehandel, reparasjon av motorvogner84 655382 0903
  Transport og lagring2418 102242016 79120
  Overnattings- og serveringsverksemd52 936111..1
  Informasjon og kommunikasjon3..351 4885
  Finansierings- og forsikringsverksemd000000
  Omsetning og drift av fast eigedom0001....
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting188 0211372 1014
  Forretningsmessig tenesteyting126 26513146 40223
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning3..22..2
  Helse- og sosialtenester2..6000
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar2..041371
  Anna tenesteyting73 4191274 1534
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst3....000
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  3. kvartal 20223. kvartal 2023
  I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
  I alt6984371035528758145001155838103
  Viken155109269471871282314418
  Oslo12082157412148932610811
  Innlandet5027960851336534
  Vestfold og Telemark583871210623313628
  Agder27145611492743312
  Rogaland55404353604110315
  Vestland976117856764675810
  Møre og Romsdal31125311032162329
  Trøndelag - Trööndelage523075467440145312
  Nordland - Nordlánnda2811641637215218
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2513231638225236
  Svalbard000000000000
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  3. kvartal 20223. kvartal 2023
  I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
  I alt835129069800260946123081310630
  Viken1812501550010021930018700200
  Oslo1604001200000017323014800110
  Innlandet62120500000060905100000
  Vestfold og Telemark681005800000741006200200
  Agder34402700030601104900000
  Rogaland69130550001068706000010
  Vestland1081009700010891307600000
  Møre og Romsdal3650310000035303200000
  Trøndelag - Trööndelage5960520010084907400010
  Nordland - Nordlánnda2910280000041403610000
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2930250001043403800100
  Svalbard000000000000000000
  Uoppgitt fylke000000000000000000
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

26. januar 2024

Seksjon for næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Ikkje relevant

Statistikklovens §3-2

Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

I dei tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant

Kontakt