Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 26. mai 2023.

Opna konkursar

Oppdatert: 25. april 2023

Neste oppdatering: 14. august 2023

Konkursar
Konkursar
1. kvartal 2023
1 317
Opna konkursar
Opna konkursar
2. kvartal 20223. kvartal 20224. kvartal 20221. kvartal 2023
Opna konkursar i alt9348351 0061 317
Føretakskonkursar7267068361 090
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak208129170227
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd298205274390
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner142157196237
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Opna konkursar, etter næring
  Opna konkursar, etter næring
  1. kvartal 20221. kvartal 2023
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
  I alt7721661 090227
  Jordbruk, skogbruk og fiske49106
  Bergverksdrift og utvinning3131
  Industri431533
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1020
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1020
  Byggje- og anleggsverksemd2338330486
  Varehandel, reparasjon av motorvogner131721918
  Transport og lagring42214532
  Overnattings- og serveringsverksemd7141457
  Informasjon og kommunikasjon244284
  Finansierings- og forsikringsverksemd5050
  Omsetning og drift av fast eigedom340471
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63137527
  Forretningsmessig tenesteyting4996512
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
  Undervisning4192
  Helse- og sosialtenester131183
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1031511
  Anna tenesteyting2873313
  Lønt arbeid i private hushald0000
  Internasjonale organisasjonar og organ0000
  Ikkje opplyst132121
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
  1. kvartal 20221. kvartal 2023
  KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
  I alt9383 564 0912 8101 3177 561 6714 271
  Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7723 437 1222 6641 0907 416 0534 044
  Jordbruk, skogbruk og fiske44 1211108 4579
  Bergverksdrift og utvinning3..23..39
  Industri43..22853..394
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn1....2..0
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1..82..1
  Byggje- og anleggsverksemd2331 337 7758793041 761 0741 212
  Varehandel, reparasjon av motorvogner131590 5643442193 316 699718
  Transport og lagring42201 64014945435 962160
  Overnattings- og serveringsverksemd71139 158240145360 643551
  Informasjon og kommunikasjon2482 470612830 41329
  Finansierings- og forsikringsverksemd50355 2015
  Omsetning og drift av fast eigedom3447 8611547..28
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting63191 63916475226 975182
  Forretningsmessig tenesteyting49480 59848465351 272491
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning4099..6
  Helse- og sosialtenester1301918..106
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar10..5159 59624
  Anna tenesteyting2828 924523340 76578
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst13..112..11
  Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar166126 969146227145 618227
  Jordbruk, skogbruk og fiske911 9161069 6128
  Bergverksdrift og utvinning1..11..1
  Industri1..13..5
  Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
  Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
  Byggje- og anleggsverksemd8372 569908652 71982
  Varehandel, reparasjon av motorvogner79 23641814 58511
  Transport og lagring2116 058183231 17140
  Overnattings- og serveringsverksemd42 577379 31624
  Informasjon og kommunikasjon41 350241 7192
  Finansierings- og forsikringsverksemd000000
  Omsetning og drift av fast eigedom0001..1
  Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting133 84852713 31812
  Forretningsmessig tenesteyting94 4403125 10514
  Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
  Undervisning1..12..2
  Helse- og sosialtenester1..13..2
  Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar3..2116588
  Anna tenesteyting72 0235134 37715
  Lønt arbeid i private hushald000000
  Internasjonale organisasjonar og organ000000
  Ikkje opplyst2....1....
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
  1. kvartal 20221. kvartal 2023
  I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
  I alt751503886128711 0817101388442107
  Viken1721292057112721992615923
  Oslo1179386462001482212315
  Innlandet4934612654325638
  Vestfold og Telemark69498516774415936
  Agder40243706493010315
  Rogaland7142894810260129516
  Vestland75441193811471137419
  Møre og Romsdal36216306503211223
  Trøndelag - Trööndelage5627711388649141175
  Nordland - Nordlánnda3118513449306643
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3522641227154314
  Svalbard000000100100
  Standardteikn i tabellar
 • Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
  1. kvartal 20221. kvartal 2023
  I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
  I alt93816607510018301 31722701 08010450
  Viken2254701720051033359027200110
  Oslo1644001170061023329020000130
  Innlandet611004900200701605400000
  Vestfold og Telemark801106900000941607700100
  Agder4760400010058904900000
  Rogaland88150710011013129010200000
  Vestland94190750000014834011310000
  Møre og Romsdal4150360000058805000000
  Trøndelag - Trööndelage691305600000991208600010
  Nordland - Nordlánnda3200310010054504900000
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku36003500100381002700100
  Svalbard000000000100100000
  Uoppgitt fylke100000100000000000
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

14. august 2023

Seksjon for næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Ikkje relevant

Statistikklovens §3-2

Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

I dei tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant

Kontakt