Vekestal

Vekestal i tabell 12972 i Statistikkbanken publiseres daglig kl. 11.30.

Månadstal i tabellane 07218, 08551 og 09695 ble publisert 27. oktober 2021.

Opna konkursar

Oppdatert: 27. oktober 2021

Neste oppdatering: 26. januar 2022

Konkursar
Konkursar
3. kvartal 2021
660

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Opna konkursar, etter næring
Opna konkursar, etter næring
3. kvartal 20203. kvartal 2021
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt73070541119
Jordbruk, skogbruk og fiske5152
Bergverksdrift og utvinning2000
Industri293243
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1010
Byggje- og anleggsverksemd1883215547
Varehandel, reparasjon av motorvogner16258911
Transport og lagring36122917
Overnattings- og serveringsverksemd802553
Informasjon og kommunikasjon260154
Finansierings- og forsikringsverksemd8011
Omsetning og drift av fast eigedom250310
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting5944315
Forretningsmessig tenesteyting475434
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning13071
Helse- og sosialtenester8183
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar11191
Anna tenesteyting222194
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst8273
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
3. kvartal 20203. kvartal 2021
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt8007 506 8533 7716602 849 3482 135
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7307 437 8903 6795412 763 1552 012
Jordbruk, skogbruk og fiske5..185..1
Bergverksdrift og utvinning2..0000
Industri29..43024..197
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd1..41....
Byggje- og anleggsverksemd1881 368 7448431551 283 922774
Varehandel, reparasjon av motorvogner1621 044 33450689470 360228
Transport og lagring36137 16014629366 951170
Overnattings- og serveringsverksemd80..69055..294
Informasjon og kommunikasjon2641 92144155 2476
Finansierings- og forsikringsverksemd80141....
Omsetning og drift av fast eigedom2564 517163132 86533
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting59168 9671384371 14363
Forretningsmessig tenesteyting473 674 53169843118 993164
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning130137..15
Helse- og sosialtenester8..498..21
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar11..309..14
Anna tenesteyting22..311919 60832
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst8..97..0
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar7068 9639211986 193123
Jordbruk, skogbruk og fiske1..22..2
Bergverksdrift og utvinning000000
Industri3..43..2
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd000000
Byggje- og anleggsverksemd3233 684514731 00839
Varehandel, reparasjon av motorvogner55 43051112 25412
Transport og lagring1210 52816179 92019
Overnattings- og serveringsverksemd2..93..13
Informasjon og kommunikasjon00045162
Finansierings- og forsikringsverksemd0001..1
Omsetning og drift av fast eigedom000000
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting490931521 42123
Forretningsmessig tenesteyting52 217141 0823
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning0001....
Helse- og sosialtenester1..13..3
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1..01..1
Anna tenesteyting2..041 3103
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst2..03....
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
3. kvartal 20203. kvartal 2021
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Mer enn 500 000
I alt71942713250367453635577362444
Viken1591062689101298923737
Østfold (-2019)000000000000
Akershus (-2019)000000000000
Buskerud (-2019)000000000000
Oslo14288257418936811545
Innlandet41201143333238002
Hedmark (-2019)000000000000
Oppland (-2019)000000000000
Vestfold og Telemark59351053654356247
Vestfold (-2019)000000000000
Telemark (-2019)000000000000
Agder5134941329195410
Aust-Agder (-2019)000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000
Rogaland5126845834173446
Vestland855317537644111444
Hordaland (-2019)000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000
Møre og Romsdal3115460624181203
Trøndelag - Trööndelage51231263741264515
Nordland - Nordlánnda221061321794112
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2717402417101123
Troms - Romsa (-2019)000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000
Svalbard000000100100
Standardteikn i tabellar
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
3. kvartal 20203. kvartal 2021
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt80070071900920660119053600320
Viken1781901590000015929012900100
Østfold (-2019)000000000000000000
Akershus (-2019)000000000000000000
Buskerud (-2019)000000000000000000
Oslo177330142002001303509300110
Innlandet4200410001042803300010
Hedmark (-2019)000000000000000000
Oppland (-2019)000000000000000000
Vestfold og Telemark6330590010063905400000
Vestfold (-2019)000000000000000000
Telemark (-2019)000000000000000000
Agder5210510000034502900000
Aust-Agder (-2019)000000000000000000
Vest-Agder (-2019)000000000000000000
Rogaland54205100100461203400000
Vestland91308500300751106400000
Hordaland (-2019)000000000000000000
Sogn og Fjordane (-2019)000000000000000000
Møre og Romsdal3200310010027302400000
Trøndelag - Trööndelage5960510011048604100100
Nordland - Nordlánnda2310220000017001700000
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku2920270000018101700000
Troms - Romsa (-2019)000000000000000000
Finnmark - Finnmárku (-2019)000000000000000000
Svalbard000000000100100000
Uoppgitt fylke000000000000000000
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Namn: Opna konkursar

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

26. januar 2022

Seksjon for næringslivets utvikling

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat.

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Ikkje relevant

Statistikklovens §3-2

Ikkje relevant

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Data blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Ikkje relevant

I dei tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Ikkje relevant
Kontakt