Stortingsvalget, listekandidater

Oppdatert: 24. juni 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel kvinner som stiller til valg
Andel kvinner som stiller til valg
2021
40
%

Om statistikken

Statistikk over alle partienes kandidater til stortingsvalget etter blant annet alder, kjønn og utdanning. Tidsserier tilbake til 2005.

Valgbarhet og plikt til å ta imot valg

Utgangspunktet er at alle som har stemmerett ved et valg også er valgbare og forpliktet til å ta imot valg. Enkelte personer er imidlertid utelukket fra valg på bakgrunn av at de innehar offentlige posisjoner/stillinger som av prinsipielle grunner ikke bør kombineres med verv som folkevalgt. Det er også på nærmere bestemte vilkår adgang til å søke fritak fra valg.

Les mer om hvem kan være kandidater her

Valgdistrikt 2021 tilsvarer fylkesinndeling 2017 med kommuner per 1. januar 2021. Valgdistrikter benevnes med fylkesnavn etterfulgt av «valgdistrikt». Valgdistriktnummer tilsvarer fylkesnummer i fylkesinndeling i perioden 1972–2017.

Standard for valgdistrikt

Standard for kommuneinndeling

Navn: Stortingsvalget, listekandidater
Emne: Valg

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for befolkningsstatistikk

Valgdistrikt 2021 tilsvarer fylkesinndeling 2017

Kommune

Hvert 4. år (valgår)

Rapporteres til Gender Statistics Questionnaire, Social and Demographic Statistics Section, Statistical Division, UNECE (FN)

Datafil blir langtidslaget i SSB og kan lånes ut til forskning og offentlig planlegging. Se her

Formålet er å lage offisiell statistikk om alle partiers kandidater som stiller til stortingsvalg. Fra og med 2005 har SSB samlet inn fødselsnummer på alle listekandidatene slik at det kan kobles på ulike variabler som kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus, inntekt og landbakgrunn.

Journalister, politiske partier, valgforskere og studenter.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Den offisielle valgstatistikken publisert av SSB inngår i et ‘valgstatistisk system’ som omhandler stortingsvalgene, kommune- og fylkestingsvalget, sametingsvalg og lokale folkeavstemninger. Dette inngår i SSBs sosial- og personstatistikk sammen med blant annet befolkningsstatistikk og levekårsstatistikk med felles begreper og definisjoner.

Valgdirektoratet publiserer informasjon om listekandidater etter kjønn og alder på Se her.

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) §§ 4 og 10.

Ikke relevant

Alle kandidater som stiller til valg i alle landets valgdistrikter.

SSB mottar administrative data om kandidatene fra det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA) fra Valgdirektoratet før valget. SSB ajourfører dette mot folkeregisteret og foretar enkelte manuelle rettinger der tilstrekkelig informasjon mangler.

Totaltelling av alle listekandidater i alle valgdistrikter.

Se under 'Datakilder og utvalg'

Manuell revisjon og maskinelle kontroller, vesentlig sumkontroller og logiske sammenhenger.

Ikke relevant

Ikke relevant for kombinasjonen av kjennemerkene parti (liste), kjønn, alder og valgdistrikt. Øvrige kombinasjoner publiseres ikke (undertrykkes) ved færre enn tre observasjoner.

Fra 2005 er det samlet inn opplysninger om samtlige listekandidater som stiller til stortingsvalg.

Statistikken er avhengig av korrekte opplysninger fra Valgdirektoratet. Dersom listekandidaten er oppført på feil parti men likevel et parti som stiller ved stortingsvalget i valgdistriktet, er det vanskelig å kontrollere om det innbyrdes forholdet er riktig. Likeledes om fylkeskommunene har fått med alle kandidatene og partiene som skal stille til valg. I prosessen med å tildele fødselsnummer kan også enkelte feil forekomme. Summen av de enkelte feil vil ha svært liten betydning for statistikken.

Ikke relevant

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42